Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

> % /SMT KESfcfTiStZ HtMET / f yfSMT JURESE KtlM> TE&M / / | SAAT ÖYHJK KABULO A M sjmr Ktnu» s**rts ouuuâ A r I sAAruutsniEicrapsmşı Dıedığınız biabın adım kredı kartuuzın numarası ve son kullanma tanhı ıle bıriıku bıldınn. kıtap evmızde olsun. Adınızı. soyaduuzı ve telefon nanaranızı da bıldirme; ı unutma\ m Üye değılsenız, dılersetuz üye de olun va da üyeüğınızı yemlevm HER İSLEM BtR TELKFONLA:0212 514 01 96 Cumhu Bütün DünyaO(<ıı\/nnlnrın Dprn;^ı »Oku/anların Derg ... okuyanlar için 76. Y1L SAYI: 27148 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-7945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 ŞUBAT 2000 CUMA H R H Prof. Dr. MAHMUT ÂDEM t K î ATATÜRKÇU DUŞUNCE IŞIGINDA EĞİTİM POLİTİKAMIZ İlkokuldan universiteye kadar değişik öğrenim basamaklarını bilimsel bir anlayışla irdeleyen bu çalışmayı okurlarımızın ilgisineönemlesunuyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... f t »GE*lYEV BOZKIRDA BtR KJtAL LEAR K î T İVAN TURGENYEV BOZKIRDA BİR KRAL LEAR Rusçadan çevirenler: Oğuz Peltek - Erol Güney 19. yüzyıl Rus romanının en büyüklerinden biri olan Turgenyev'den, bir Rus küçük toprak sahibinin ilginç portresi.. Sah günü Cumhuriyet le birlikte... Avusturya Cumhurbaşkanı önce belge imzalattı Irkçı partiye 'şartlı onay' 40 yıl sonra Cem AtiııaVla • Dışişleri Bakanı Cem sıcak karşılandığı Atina'da soğuk mesajlar aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu Kıbns sonınunu gündeme getirerek Türkıye'yi suçlayan sert ifadeler kuliandı. M 10. Sayfada I Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlükçü Parti'nin (FPÖ) lideri Jörg Haider ile Halk Partisi lideri Wolfgang Schüssel, dün bakanlar kurulu listesini sunmak üzere Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'le görüştüler. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun bugün Hofburg Sarayı'na davet edüerek yemin edeceği belirtildi. Klestil, kendisine önerilen hükümet listesinden iki ismi çıkardı. • Klestil, hükümet için anlaşan iki lidere önce "Avrupa'nın kalbindeki Avusturya'nın geleceği için sorumluluk belgesini" imzalattı. Nazi yanlısı söylemiyle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tepkisini toplayan Jörg Haider'in imzasını koyduğu belgede, "Avusturya, 20. yüzyılda yaşanan trajik olaylarda ve Nasyonal Sosyalistlerin işlediği korkunç suçlarda sorumluluk taşıdığını kabul etmektedir" ifadesi yer aldı. • 11. Sayfada ^ . v Dünya Bankası ihalelerin iptalini, tesislerin bütünüyle satılmasını istedi Enerji pazarmda baskdar artıyor # Dünya Bankası'nın Türkiye'ye vereceği yapısal uyum kredilerinin koşulu olarak ileri sürülen istekler, yabancılann enerji pazanna sahip olma baskısını ortaya koyuyor. Bu durumda enerji dağıtım ve santral ihalelerini kazanan medya holdinglerinin devre dışı bırakılması da gündeme gelecek. Enerji sektöründeki ihalelerin iptal edilmesinin ya da ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Başbakan Bülent Ecevit, bu tür haberlerin borsada spekülasyonlara yol açabileceğini söyledi. • 13. Sayfada îptal gündemde Yalan rüzgârlan • Bugüne kadar yapılan uyanlan dikkate ahnayan bakanlık, şimdi de enerji santrallan ve dağıtım şebekelerinin işletme haklannın devrine ilişkin sözleşmeleri yabancı şirketlerin çıkarlan doğrultusunda değiştirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, ihaleyi kazanan şirketleri çağırarak tekliflerini ve fizibilite raporlannı yenılemelennı istedi. HftULfflEŞÇMOR'H MW1 • 13. Sayfada » Birbirinden habersiz olarak enerji planlamalannı yapan Başbakanlık, DPT, Enerji Bakanlığı, BOTAŞ, TEAŞ, TAEK, DSİ gibi kuruluşlann, aslında ne kadar '^plansız", "koordinasyonsuz" olduklan belirtiliyor. Uzmanlara göre, yaşanan kriz aslında bir "enerji yönetimi krizi"ni sergiliyor. t 9. Sayfada İEFE'DE5.8, TÜFE'DE4.9ARTIŞ Enflasyonda hayalhnklığı # Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yürütülen stand-by programının ilk enflasyon rakamlan beklenenin üzerinde çıktı. Toptan eşya fıyatlan yüzde 5.8, tüketici fıyatlan yüzde 4.9 arttı. Kur artışlan ocak ayında yüzde 2.1 'le sınırlı kalırken enflasyon hedefi yine tutturulamadı. # Yıllık ortalamada TEFE artışı yüzde 54.6, TÜFE artışı yüzde 65.2 oldu. Yıllık ortalama bazında geçen yıl TEFE yüzde 68.2, TÜFE yüzde 81.5 ohnuştu. • 7. Sayfada  ANTAN'DANHİZBULLAHBRlFlNĞT 'Devletterötisûe Schmidt'in örtülü ödeneğinden Türk demokrasisine dolar yardımı Gizlifon Türkiye'ye uğramış # Sosyal Demokrat Helmut Schmidt hükümetleri döneminde oluşturulan ve "komünizm tehlikesine karşı genç demokrasilere yardımı" amaçlayan örtülü ödenekten Türkiye'deki bazı siyasi partilerin de pay aldığı ortaya çıktı. Belgelerin imha edihniş ohnası, araştırmalan güçleştiriyor. OSMANÇUTSAY HİLMİTOZAN FRANKFUKT / MÜNtH- Federal Almanya'da, 1974- 1982 dönemınde Başbakan Heimut Schmidttarafındaıı Fe- deral Alman tstıhbarat Servisi (BND) bünyesınde oluşturulan örtülü ödenekten sadece Ispan- ya \e Portekiz'e değıl, Türki- ye'ye de yardım yapüdığı be- hrlendi. SPD, CDU, CSU ve FDP'nın Türkiye'deki kardeş panilere "elden, naldt olarak aktardığı'' belirtilen paranın, maıktan çok dolar cinsinden olnasına da dıkkat çekildi. Öncekı gün "Süddeutsche Z£kaBg"da yayımlanan ve bir anda gündemi kanştıran baber ııedînıyle federal hükümet, dö- nerole ilgıb gızlı belgeleri»ye- niden incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, "demokrasi için örtülü ödenek" bünyesın- de en az 47 milyon mark ve 2.5 milyon dolar toplanmış olduğu ortaya çıktı. Araştırmalann sürmesıyle bu nııktann da ar- tabileceğine dikkat çekildi. Söz konusu paranın, özellikle 1980 yılından sonra Alman parülenne geri dönmüş olabi- leceği de iddialar arasında yer aldı. "Demokrasi için örtülü ödenek" kaynaklı yardrmın sa- dece Portekiz ve Ispanya ile Lann Amerika ülkelennde de- ğil, Türkiye'de de dolaşıma gir- mış olması birçok çevreyı şa- şırttı. CDU ıçınde 1978 yılına kadar parti saymanı WalterLe- isler Kiep'in, örtülü ödenek pa- ralannı nakit olarak ve partisi adına elden teslım aldığı ve bu- mArkasıSa.l9,Sû.l'de 'Gladyo' futbolu sarstı Hakem hatalan Anadolu kulüplerini isyan ettirdi, "kasıt, çıkar ve çete " iddialan ortaya atıldı. *AhrnetÇakar(Eskı hakem): Hakem dünyasında gizli bir yapılanma var ve bu örgût çökertilmeli. Son günlerde Merkez Hakem Kurulu'nun futbol maçlanna \aptığı atamalara eleştiri- ler artarken FIFA kokartfa hakem Muhittin Boşat tepki alan isimlerin başmda geüyor. / H( Altay Başkam): Futbolda köşe başlannı tutanlar var. Hakem atamalannda sipariş gehyor ve yerme getiriliyor. Adalet istiyoruz. Bu böyle sürmemeli. • ömer GOlüştür (Vanspor Başkam): MHK Başkam ayaklannı denk alsınlar dıyor. Tehdit var. "Hakemı eleştirirseniz gelecek hafta atanacak hakem sızı yakar" diye bizi korkutuyorİar. • Serdar Çakır (TFFHGD Başkam): Eleştinler komik ve aslı olmayan şeyler. Bunlar, yaklaşan federasyon seçimleri öncesi yapılan hesaplar için verilen demeçler. Hakem insandır, hata yapar. • Ertuğrul DUek (Eski MHK Başkam): Bu iddialan ortaya atanlar bina yıkılırsa altmda kalırlar. Bu binayı elbirliği ile ayakta tutmalıyız. 6. Sayfada # Içişleri Bakanı Sadettin Tantan, devletin hiçbir zaman yurttaşını öldürecek örgütlenme içinde olamayacağını söyledi. Gazetecilere brifing veren Tantan, Hizbullah örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 1073 kişinin gözaltına alındığını belirterek bunlardan 119'unun devlet memuru olduğunu kaydetti. îçişleri Bakanı, Hizbullah'ın başta Iran olmak üzere komşu ülkelerden destek gördüğünü vurguladı. M 19. Sayfada HÎZBULLAHÇI MÎLİTAN ALPSÖY KARDEŞtNİ OLDÜRTTÜ • 19. Sayfada SADULLAH USUMİ "ÇÎFTÇİ DOSTU" Y^ZILARINA BAŞLADI 113. Sayfada DEPREM BÖLGESINDE 3ÇOCUK YANARAK OLDU BOtSA 1)vm ûceto 1İM1 • 3. Sayfada DOLAR 0581.750 Önceto 563.500 MARK û2B1.500 Ûncefc 280.000 ALT1N 05.180.000 Örcefe 5180 000 GU1VCEL CUNEYT ARCAYUREK Kişi İçin Değlşiklik Son günlerde bilim ve yargı çevrelerinde anayasa- nın "ö/r/r/ş//ç/n"değişmeyeceğine ilişkin irdelemeler yapılıyor. Son olarak, Yargrtay Başkam Sami Selçuk, hukuk bilinci olan bir ülkede bir kişi için anayasa değişikliği yapılamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı DemireTin görev süresini uzatma- ya gönül veren çevreler -başta Ecevit-, özellikle med- • Arkası Sa. 19,Sü.l 'de Cırnıhııriyet'in başvurusuna ret Rekabet Kurulu, Star gazetesinin maliyetin altında satışıyla ilgili olarak soruşturma açmama karan verdi GUNDEM MUSTAFA BALBAY RANUSALMAN ANKARA - Rekabet Kurulu, Cumhuriyet ga- zetesının, Star gazetesinin maliyetin altında sa- tışa giderek hâkım durumunu kötüye kuliandı- ğrna ılışkın şikâyet başvurusu üzerine yapdan ön araşnrmanın ardından soruşturma açürnasına ge- rek olmadığına karar verdi. Rekabet Kurulu Baş- kam Tamer Müftüoğlu, malıyet değerlendirme- sinde reklam gelirlerinin de saydması gerektiği- nı, Star gazetesinin pıyasaya yenı gıren bır ga- zete olduğunu, bu nedenlerle maliyetin altında satış ve hâkım durum oluşmadığına karar veril- diğini bildirdi. Rekabet Kurulu, Cumhuriyet gazetesinin Ye- ni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncıhk AŞ m Arkası Sa. 19, Sü. 7'de Tek Adaylı, Çok Seçenekli Cumhurbaşkanı Seçimi... Dünya demokrasi tarihine yeni bir katkının arifesin- deyiz. Üniversitelerdeki siyaset bilimi derslerine ko- nu olacak bir durum: Bir kişinin aday olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçi- minde seçme seçeneklerini seçiniz! Aday tek, seçenek çok! • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog