Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

AV SMrKESfcnttZHbNET SMTADHBEKtolPTESlM SMT ÜYH* KABULd SMT KhM> SkttRİS OUNAâ TiEitfnp ş Dıedıfımz kıtabın adını, krcdı kartıruzm numarası ve son kultanma tanhı ıc bıriıkîe bıİdınn. kıtap evmızde olsun \dınaı soyadınızı ve teiefon nımaranızı da bıldirmeyı unutmaym. U\e değılseruz, dılersenız uve de otun ya da uyehğınızı yenıleytn. HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 umhurıye \ Bütün DünyaOkuyonlanr ...okuyanlar için 76. YIL SAYI: 27147/ 250.000 TL (KDViynde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ11945-1991) 3 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE u M H U R I N K U Ü R M I Prof. Dr. MAHMUT ÂDEM ATATÜRKÇÜ DUŞUNCE IŞIĞINDA EĞİTİM POLİTİKAMIZ Prof. Dr. Mahmut Âdem'in 'Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız' adlı bu önemli bilimsel çalışması için, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı şunları yazmıştı (Cumhuriyet, 2.3.1997): "Devrim yasasından 73 yıl sonra eğitimde durum nedir? Bu sorunun yanıtını Prof. Dr. Mahmut Âdem, 'Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız' kitabında veriyor. Türkiye, nitelikli işgücü yetiştirmeye öncelik vermek zorunda: Ama 1993-1994 öğretim yılında, imam okullarında 446.429 öğrenci var. Teknik öğretim gören öğrencilerin sayısı ise 330.136. Tarikatlar, yoksul çocuklara devletçe sunulmayan olanakları sağlayarak onları kendi amaçlarına göre eğitiyorlar. YOK sistemi sayesinde tarikatçı rektörler dönemi başladı. Peki ne yapmalı? Bu sorunun yanıtını da Sayın Âdem çok net veriyor." İlkokuldan üniversiteye kadar değişik öğrenim basamaklarını bilimsel bir anlayışla irdeleyen bu çalışmayı okurlarımızın ilgisine önemle sunuyoruz. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Sosyal demokratlar komünizmle mücadele için gizli fonlan kullandı ) 1974-1982 yıllan arasındaki Helmut Schmidt hükümetinin, Ispanya ve Portekiz'deki komünizm tehlikesine karşı gizli servisin de yardımıyla 'gizli fonlar' kurduğu ve bu ülkelerdeki 'demokratik partilere' parasal destek verdiği ortaya çıkınca Alman hükümeti inceleme başlattı. OSMANÇUTSAY FRANKFUKT - Alman sosyal demokratlannın, iktidar olduklan dönemde, komünizm tehlikesine karşı mücadele için gizli fonlar oluşturduğunun ve bunlan Alman siyasi partileri üzennden Ispanya ve Portekiz'deki "kardeş partflere" aktardığının orta- ya çıkması, Berlın'deki yolsuzluk firtınalanna bir sayfa daha ekledi. Alman hükümeti bu hesaplan ye- niden incelemeye almak ûzere harekete geçti. Hefanut Sdunidt hükümetleri dönemindeki uy- gulamanın, federal meclisin ve sayıştayın da ona- yını aldığı, dolayısıyla "hukuk dışı bir girişim <A- madığr savunulurken 40 mılyon marka yaîan bu "demokrasi yardımınur yansınnı Alman partile- rine, yıne "gizn youardan" geri dönmüş olabilece- ğı ilen sürüldü. Ote yandan 1982 yüından itibaren HansDietrkfa Genscber'in dışişleri bakanlığı döneminde, bakan- lıkta oluşturulan bir başka "örtülü ödenek" üzenn- den federal hükümeün Alman partılennin yurtdı- şındaki "gizii eytenüerini" finanse ettıği bıldirildi. Alman hükümeti, 1974 yüından itibaren Porte- kiz'de Salazar, Ispanya'da da Franco rejimierinin yıkılmasından sonra, komünist partilerin iktidara gelme olasılığına karşı bu ülkelerdeki kardeş par- tileri destekleme karan aldı. 'Süddeutsche Ze- ftung'un önceki gün gündemi iyıce kanşnran habe- rinde, gelışmeler üzerine kriz toplantısı amacıyla Bonn'a geldiği belirtilen dönemin Amerikan Dışiş- leri Bakanı Henry Kissinger'ın, ABD'nin söz ko- MArkasıSa.6,SH3te Ecevit Avusturya'yı değerlendirirken Avrupa'daki Türk korkusunun silindiğini söyledi Türkiye'de de Haider kaygısı »Nazi hayranı olarak bilinen aşın sağcı Özgürlükçü Parti'nin hükûmete girmesi, Avrupa Birliği ülkeleri kadar Türkiye'de de kaygryla karşılanıyor. Başbakan Ecevit, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Avusturya'daki gelişmelerin tüm Avrapa'nın gündeminde olduğunu belirterek "Bu konuda şu gözlemimi belirtmek isterim: Artık Avrupa'da 'Türkler geliyor' korkusu giderek siliniyor. Buna karşılık, acaba Avrupa'nın eski hastalığı olan ırkçılık yeniden mi diriliyor kaygısı ön plana çıkıyor" dedi. r ÎSRAtL ELÇÎSÎNİ GERİ ÇEKİYOR • //. Sayfada KENDİNİ KORUYAN 'MİLİTAN DEMOKRASl' DÖNEMİ • 11 Sayfada ÖĞRETMENİMİZ HİTLER OLMASIN' • 11. Sayfada ANKARA(Cumhuriyrt Bürosu) - Türkiye, aşuı sağcı Özgürlükçü Parti'nin hükümeti oluşturan koalis- yonda yer aldığı Avustur- ya'daki Türk yurttaşlannın geleceği ve Avrupa Birli- ği'nin genişlemesinin en- gellenmesinden kaygılı. Başbakan Bfilent Ecevit, Avnıpa'da "Türkler geli- yor" korkusunun, yerini "Irkçılık diriliyor'' kaygı- sına bırakûğını bildirdi. Nazi hayranı olarak bili- nen aşın sağcı Özgürlük Partisi'nin hükûmete gir- mesi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kadar Türkiye'de de kaygıyla karşılanıyor. Türkiye'nın iki ana konu- daki kaygılan şöyle: Türk yurttaşlaruun du- nımu: Avusturya'da yakla- şık 150 bin Türk yurttaşı yaşıyor. Türkiye, aşın sağ- cılann hükûmete girmesi- MArkasıSa.6,SH3te Koaüsyonda anlaşan muhafazakâr liderSchüsselve aşın sağ eğüimü Haider, önceki gece dûzenledikkri b«sın toplantısnda AB'nin kaygUannı gjdermeye çataştilar. Ancak birüğin,Nazi Afananyası'nnı topkma kampfaumı "ceza kamptan" oiarak niteleyen, SSTerden övgûyiesözeden Haider'i sindirmesi zor görünûyor. ^otoğraf: REUTERS) Avrupa'nın ortasında aşın sağ ve muhafazakârlar koalisyonda anlaştı Bütün gözler Avııstuıyajda 'Cumhurbaşkanı Klestll'ın seçenefil yok' Avusturya'da aşın sağcı Özgürlükçü Parti (FPÖ) ile muhafazakâr Halk Partisi'nin (ÖVP) koalisyon hükümeti kurulması konusunda önceki gece anlaşmaya varmalannın ardından dün gözler Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas KlestiPin üzerindeydi. FPÖ Iideri Jörg Haider ile ÖVP lideri Wolfgang Schüssel'in uzlaşmaya vardığı hükümeti kabul edip etmeme konusunda Klestil'ın fazla bir seçeneği bulunmadığı bildirilmıştı. • 11. Sayfada Almanlar ağız değlştirlyor Avusturya'daki gelişmeleri dikkatle izleyen Avrupa Birliği başkentlerinde, Viyana üzerinde gereğinden fazla baskı yapılması durumunda tam tersi sonuçlann doğabileceği vurgulanmaya başladı. 14 ülkenin ve AB Komisyonu'nun Viyana'ya gösterdiği tepkilerin, büyük ölçüde "Almanya'nın ımzasını taşıdığı" belirtiliyor. AB içinde özellikle muhafazakâr kanadın, Avusturya karşısında izlenen politikaya katılmadığı dikkat çekıyor. • //. Sayfada Î^EÇENMÎLÎTANLAR RUSLARITEHDÎTETTİ 'Gmzni mezar olacak' #Çeçenistan'ın başkenti Gro2ni'den çekilen Çeçen militanlar, Intemet sitesinde yaptıklan açıklamada, Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanan 1994-96 savaşında olduğu gibi Grozni'yi kurtarmak için kente geri dönüp savaşacaklannı bildirdiler. Internet sitesindeki açıklamada, "Mücahitler Grozni'ye geri dönecekler ve kenti bir Rus mezarlığına çevirecekler" denildi. Rus güçleri de kentin tamamını ele geçirmeye hazırlanıyor. • 10. Sayfada ÜKSEK VERGtLBR KULLANICILARIN TEPKlStNE YOL AÇTI 'Cep He kitlesel isyan % Hükümetin dolayh vergi toplama aracı, GSM şirketlerinin de haksız kazanç aracı haline getirdiği cep telefonlan, Türkiye'de yeni bir kitlesel tüketici hareketini doğurdu. Cep telefonu faturalanna eklenen yüksek vergiler ile sabit ücret, binlerce kullanıcının örgütlü tepkisine yol açtı. Hukukçulann, faturalara konuşma ücreti dışında herhangi bir ücret eklenmesinin yasadışı olduğu açıklamalanna karşın haksız uygulama sürüyor. • 13. Sayfada HIZBULLAH Intikam eylemi f. uyansı # Ankara Emniyet Müdürü Kemal Iskender, bütün emniyet biıimlerini Hizbullah'ın intikam eylemleri konusunda uyardı. tçişleri Bakanlığı, Ankara DGM'nin tutukladığı 12 Hizbullahçımn üzerlerinde cep telefonu ve çantalannda tüfek dipçiği bulunmasıyla ilgili inceleme başlattı. • 4. Sayfada Ceset sayısı 60'a çıktı Hizbullah'a yönelik operasyonlar tüm yurtta devam ediyor. Diyarbakır'ın Mardinkapı semtinde yapılan kazılarda dün çıkanlan 3 cesetle biriikte bu evlerde bulunanlann sayısı 12'ye yükseldi. Gaziantep'teki bir mağarada da bir cesede ulaşıhrken yurt genelındeki ceset sayısı 60'ı buldu. • 4. Sayfada AKIL HOCALARI Örgütün mollalan Şeriatçı terörörgütü Hizbullah'ın öldürülen lideri Hüseyin Velioğlu'nun kendilerine danışmadan hiçbir karar almadığı ileri sürülen "Melle Enver"(Kılıçaslan) ve Melle Muhammed'in (M. Beşir Varol) şeriatçı örgütün "manevi kişiliklerinden olduklan" belirtildi. 4. ISTANBUL DCM Şeriatçı hoca serbest kaldı # Kamuoyunda 'Cüppeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Ünlü, çıkanldığı Istanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Beykoz Çavuşbaşı'nda yaptırdığı kaçak külliye inşaatıyla da tanman Ahmet Ünlü, hazırladığı deprem kasetinde devlete ve orduya hakaret etmişti. • 6. Sayfada Ahmet Ünlü Galatasaray Trabzon'u eledi •G.Saray, Türkiye Kıpası'nın önemli tıuçında Trabzonspor'u 2- yenerek yan finale kadı. A. Gücü, Antalya ve Brsa da kupada ilk 4'e yüueldi. • Spor'da P«nH OOLAB MAHK Oûn önceKı 6-1«-000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Savunuda Yeni Yöntem: Susmak! C Her zaman olduğu gibi; MGK'nin son toplantısının önGmli yanlan da kamuoyuna birkaç gün gecikmey- le yansKJi. Onceküçükbiranımsatmayapalım: Başbakan Da- vos'a gftmeden önce günlerce üzerinde çalışbğı bir mArkastSa.6,Sü.l*de ' 'Resimli Dünya' ve... Nedim Gürsel yeni romanı 'Resimli Dünya'da, suların çevrelediği iki büyülü kenti, Venedik ve İstanbul'u, iki değişik dönemi ve bu kentlerin birinden diğerine uzanan tutkulu bir aşkı anlatıyor. Bugün Cumhuriyet 'le biriikte GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Eyy Avusturyaa Bu Nasıl Ustup Yaa! Bir "değerierbûtûnû" olarak, demokrasi anlayışın- dan insan haklanna, tarlada salatalık yetiştinme yön- teminden trafik kurallanna kadar yaşamın her alanın- da ortak standart oluşturan, bunu da kendisiyle iliş- ki içinde olan her ülkeye kabul ettirmeye çalışan Av- MArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog