Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

/ % y8MTKE8feVTtStZIİZMET 1 vf 8MT ADRESE KtBP TESLM / / f SMT ÜYHİK KMU.Ü ş Dıledıgınız kıtabın adını k-redt Karünızın numarası ve son kullanma tanhı ıkbırükte bıldınn. kıtap e\ımzde olsun Admızı. soyadmızı vç telefon jnmaıama da bıldımiCT! unutmaym Üj* degılsenız. dılereemz ûve de olun va da uvelığınızı >enıle\in HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 S14 01 96 Cumhu ICumhlırlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü £ergı Salonlannda ve Temsilciliklerinde Tûtocaû Caddea Na 33^41 P4334) Cigtogu 76. YIL SAYI: 27173 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ 0945-1991) \ 29 ŞUBAT 2000 SALI H R H î K I K LESSING YAHUDİLER Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Alman Aydınlanrnasmın en büyük adı, büyük tiyatro yazarı Lessing'in dilimize ilk kez çevrilen çok önemli oyunu... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Dr. BERNARD CAPORAL KEMALİZM SONRASINDA TÜRK KAD1NI-III Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Dr. Bernard Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasıni 'Dünya Kadınlar Günü'nde okurlarrmıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyef 'le birlikte... HADEP'Ii başkanlar, sevgi gösterflerine el sallayarak yamt verdL Boşkonlar serbestAvukatların itlrazı kabul edlldl Diyarbakır DGM tarafından "PKK ile bağlantılan olduğu" iddiasıyla tutukJanan Diyarbakır, Bingöl ve Siirt'in HADEP'li belediye başkanlan Feridun Çelik, Feyzullah Karaaslan ve Mehmet Selim Ozalp, avukatlannın itirazı üzerine tahliye edildi. Cörevlerine iade edildller tçişieri Bakam Tantan'ın onayıyla başkanlar görevlerine iade edildi. Karann duyulmasıyla birlikte birçok yurttaş, cezaevi çevresinde sevgi gösterisinde bulundu. M 7. Sayfada ..„ Avusturya Haider parti liderliğinden istifa etti Uluslararası alanda büyük tepki alan Avusturya'daki aşın sağ eğilimli Özgüriükler Partisi'nin (FPÖ) lideri Jöerg Haider, parti başkanhğından istifa etti. FPÖ liderliğinden istifa eden Haider'in, Carinthia bölgesi valiliğini sürdüreceği belirtildi. • Haider, FPÖ toplantısında yaptığı konuşmada, "yeni hükümetin çahşmalannı engellememek için istifa ettiğini" söyledi. FPÖ'nün Avrupa Parlamentosu'ndaki üyesi Peter Sichrovsky, Haider'in istifa karannı desteklediğini vurguladı. • 10. Sayfada Hizbullah operasyonu Akit temsilcisi gözaltında # Hizbullah operasyonlannda Bayburt'ta aralannda Akit gazetesinin il temsilcisi Alim Kıraç ve MGV Şube Başkanı Nazir Duman'm da bulunduğu 17 kişi gözaltına ahndı. Batman'da örgütün Malatya sorumlusu Hamit Şimşek yakalanırken Gaziantep'te Hizbullah'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri askeri sorumlusu ele geçirüdi. • 4. Sayfada Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: 28 Şubat cumhuriyetin kurulmasıyla başladı 'Geriye dönülmez9 # TSK'nin irticanın kaynağı olmakla suçladığı FP'yi kurtaracak anayasa düzenlemesine destek veren Demirel, 28 Şubat sürecini değerlendirdi. Demirel, "Kimse vatandaşın hissiyatını, dini duygulannı istismar etmesin. Din ile devlet aynlmıştır. Cumhuriyet odur zaten. Kimse dine siyaset kanştırmasın, dini siyasete alet etmesin. Bu bir süreçtir. Bu böyle gidecek" dedi. ANKARA (Cumtauriyet Bürosa) - Türk Silahlı Kuv- vetlen'nin (TSK) "irticanın kaynağı" diye nitelediği FP'yı kapatılmaktan kurta- ran düzenlemeye yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için "e**t" diyen Cumhur- başkanı Süleyman Demirel, 28 Şubat sürecinın cumhu- riyetin kurulması ile başla- dığını ve sürdüğünü söyle- di. Demirel, Çankaya Köşkû'ndeki kabulünûn ardından gazetecilerin sorulannı yanıtladı. 28 Şubat'a yö- nelik değerlendirmesinin istenmesi üzenne Demırel şunlan söyledi: "28 Şubat karaıian denen karar- lannbirincimaddesi'demokrasinin, laikliğin korunması' maddesidir. So- nuncumaddesideAtatürk'edil uza- tanbra karşı tavırtakmıhnasıdır. Bu bir süreçtir. Yani cumhuriyetin ku- nıtanasUe başlamış, devam eden Mr | Şeriatçılar çarpıtıyor | # Şeriatçı basın, 28 Şubat kararlannm 3. yılı nedeniyle verdiği haberlerde, "sürecin antidemokratik olduğunu, dindar insanlara baskı ve dayatma yapıldığını" Öne SÜrdÜ. • 7. Sayfada • 'Ödünsüz savaşım' • # ADD Izmir Merkez Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizde laik cumhuriyeti ve demokrasiyi korumanın birinci koşulu, irtica ile kararlı ve ödünsüz savaşımdrr" dem'ldi. • 7. Sayfada süreçtir. Devam da edecektir. Kimse vatandaşın hissivatınL dini duygula- nnı istismar etmesin. Din ile devlet aynlmışür. Cumhuriyet odur zaten. Kimsedinesiyaset kanşOrmasın, di- ni siyasete aletetmesin. Bu birsüreç- tir. Bu böyle gidecek." Cumhurbaşkanı Demirel, "28Şu- bat sürecini, demokrasiye vuruhnuş bir darbe olarak niteleyenlerin de bulunduğuna" işaret edılmesi üze- rine, "CMabilir.. burası hür bir ülke. Demokrasitteidareedilen ülkelerde, demokrasi,kendisinitahripiçin kul- lamlamaz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, "TSK'ninbazen yapoğı açıklamalarda. bu kararla- nn 3 yıl içindeyeteri kadar uygulan- madığı yönünde üstü örtülü eleştirt- lervar.Sizbu görüşe kabbyor musu- nuz" sorusuna karşılık olarak, bu kararlann bir kısmının uygulanma- sının o kadar kolay olmadığını, za- man alacağını savundu. Cumhur- başkanı Demirel şöyle konuştu: "Kararlar uygulânıyor. Uygulan- • Kararlann uygulandığını belirten Demirel, "Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti, ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü koruyarak ayakta durmaya devam edecek ve sonsuza kadar ayakta duracak. Aranan budur. 28 Şubat kararlan da bunun için alınmış kararlardır. Herkes kendisini bu çerçevenin içinde bulduğu takdirde Türkiye'de banş olur" diye konuştu. dirde ve bu çerçeveyi zorla- madığı takdirde rürkiy«'de banş olur." Türkiye'nin geriye döne- meyecegini, bunun çok iyi bilınmesı gerektiğıni anla- tan Demirel, demokratik, laik cumhuriyetin halk tara- fından beğenildiğiııi, sevil- diğini ve sahip çıkıldıgını vurguladı. Demirel, "Ama bu 65 mflyonluk Türldye- Tarihten devraldığı şartlar var, böl- genin şartlan \ar. Bütün bu şartlar gözönündetutulursa,birtakuncere- yanlardan Türkiye de nasibmi ab- yor. Her sağhkh bünyeye birtakım hastahklar anz olabüiyor. Bünye bunlandefedecekgüce sahipolduğu sürece, sağhkfahk dev^m eder. Tür- kiye Cumhuriyeti Devleti de saghkh birdevlettir. Kendisini.demokrasiyi, laikfiği, bölünmez bütünlüğünü ko- rumaya, miDeâe el ele vererek muk- tedlrdn-" diye konuştu. ması da gayet titiz bir şekflde takip ediliyor. Hemen hemcn muntaza- man ber ay, MGK tarafından ka- rarlann uygulanmaderecesigözden geçiriliyor. 'Ne aranıyor' derseniz- demokratik,laikTürkiyeCumhuri- yeti, ülke ve miDetiyle bölünmez bü- tünlüğünü koruyarak ayakta dur- maya devam edecek ve sonsuza ka- dar ayakta duracak. Aranan budur. 28 Şubat kararlan da bunun için alınmışkararlardır. Herkes kendtsi- ni bu çerçeveniniçindebulduğu tak- Cumhurbaşkanlığı tarüşmalarının gündemindeki Süleyman Demirel eleştirilere tepki gösterdi Demîrel: Adâmı pişman ederim Turkmuzıgı saTİanyla Tango Turco Kültür Servisi - Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınla- n tarafından CD olarak ya- yımlanan 'Tango Turco', bu kez iki konserle izleyi- cilerin karşısına çıktı. Necip CelaL Fehmi Ege ve Kadri Cerrahoğlu'nun 'Mazi', 'Özleyiş', 'Aynhk', 'Sana Nerden Gönül Ver- dim' gibi unutuhnaz tan- golannı bir araya getiren 'Tango Turco'nun düzen- lemelen orkestra şefi, pi- yanist ve besteci Serdar Yalçın'ın imzasını taşıyor. TenorErolUras'ınyorum- layacağı tangolara; Serdar Yalçın (piyano), Muthı To- run (ut), Tahir Aydoğdu (kanun) ve Turgut Aktaş (klaraet) eşük etti. Konser- lere aynca, Istanbul Devlet Opera ve Balesi'nden bir grup dansçı da ND Ber- kan'ın koreografısini üst- lendığı danslarla renk kat- tı. Oktay Keresteci, Sibel Sürel Tatiana Egeü. Arkm Zirek, Şeyda Sofuoğhı ve Sehm Borak'tan oluşan dansçı grubuna bazı dans- larda koreografNil Berkan dakatıldı. SlyaSİIere yenl mesaj Türk Sanayi ve Işadamlan Vakfı ûyelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Saldınlara, şunlara bunlara üzülmeyin çocuİdar. Ben bu işin içinde yokum. Ben bir işe girersem adamı anasından doğduğuna pişman ederim" dedi. Daha önce "Güniz Sokak'a sığmam" diye konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bu sözleri siyasilere yeni bir mesaj olarak değerlendirildi. • 19. Sayfada ANAYASA DEĞlŞtKLÎĞt Mesut Yılmaz'dan çekinceli 'kabul' # '5 artı 5' önerisinin bugün TBMM'ye sunulması beklenirken ANAP Genel BaşkanıYılmaz, cumhurbaşkanlığı, kıyak emeklilik ve parti kapatmanın zorlaştınlması konusunda olumsuz düşünmediklerini belirterek anayasa değişikliklerine çekinceli 'evet' dedi. MHP ise üçlü paketi destekleme karan aldı. • 5. Sayfada 'ÖNERİYETERLİ Fazilet Partisi'nin pazarlığı sürüyor # Anayasanın 69. maddesinde yalntzca "odak ohna" ile ilgili bir iyileştirme yapılmasını yeterli görmeyenFP, bumaddenin kapatılan partinın devamı olmakla ilgili hükümlerinin de değiştirilmesini istiyor. FP, aynca Necmettin Erbakan'uı siyasi yasaklılık süresini kısaltmaya da çahşıyor. M 4. Sayfada Milli Göriiş-Erbakan bağlanttsı # Berlin'de okullarda "Islam dersi" verme yetkisi ve "dini cemaat" statüsü tanınan îslam Federasyonu'nun, Federal Anayasayı Koruma Örgütü tarafından izlenen MiÜi Görüş'ün yanı sıra Necmettin Erbakan ile de organik bağlantılar içinde bulunduğu belirlendi. Alman gazeteci Eberhard Seidel, Islam Federasyonu'nun Alman kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanılttığım belirtti. Seidel, Milli Görüş'ün dini görünüşlü, politik bir örgüt ve ekonomik bir kuruluş olduğunu savundu. • 3. Sayfada Malki cinayeti 6 Evcil para için öldürttü' # Nesün Malki cinayeti için hazırlanan iddianamede E\cil hakkında bir kez ölüm ve 14 ile 44 yıl arası ağır hapis cezası ıstendi. İddianamede, Evcil'in malvarhğını kaybetmemek içm Malki'yi ortadan kddırdığı iddıa edildi. • 7. Sayfada GÜNCEL CÜNEYT AKCAYÜREK Siyasal 'Etik' Arayışı Başbakan Ecevit'in 5+5'e karşılık FP'ye; parti ka- patmayı zorlaştıran ve milletvekillerine maaşlannda dt- ledikleri duzenlemeyi yapmayı sağlayan siyasal rüş- vet niteliğindeki önerilerinin üstü örtülmeyeçalışılıyor. Bütün bu çabalara karşın gerçek sıntıyor. Başbakan Ecevit; (a)- Bu öneriteri ortaklannın bilgi- sine sunmadan Cumhurbaşkanı DemireTle görüştü UArkasıSa.l9,Sü.rde Öğrenci affında türban bunalımı Öğren- ci affı yasa tasansı bugün Milli Eğitim Ko- misyonu'nda görüşülecek. Sağcı partiler af yasasında türbanla ilgili istekler öne sü- rerken Bakan Metin Bostancıoğlu affa kar- şı oiduğunu söyledi. • 19. Sayfada Ecevit'in verdiği ödünler Fethullah Gü- len'e hoşgörü ile yaklaşan Başbakan Bü- lent Ecevit, MSP ile koalisyon uğruna 'öğ- retim Biriiği Yasası'nı delerek imam hatip lisesi mezunlanna üniversite kapısını aç- miştı. M 5. Sayfada Moskova ihale peşinde Ankara'da te- maslarda bulunan Rusya Başbakan Yar- dımcısı Klebanov'un gündeminde Kafkas- lar ve helikopter ihalesi var. • //. Sayfada BORSA ODun 15.315 Öncekı 15.618 DOLAR ODun 572.750 Öncekı 568.500 LMARK Dun 283.700 Öncekı 285.500 ALT1N ODün S.415.000 Öncekı 5.410.000 F. Bahçe'defutbolculara 10 milyar ceza Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Kemalettin, Boliç ve Moshoeu'nin süresiz kadro dışı bırakılması konusunu resmen karara bağladı. Yönetim kurulu, tüm futbolculara da 1O'ar milyar lira para cezası verdi. Gaziantepspor maçında forma giyen PAF takımı oyunculan ise bu cezanın dışında bırakıldı. MSpor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhurbaşkanlığı Pazarı! Cumhurbaşkanlığı seçimi için düşünülen anayasa değişikliğı, siyasetin bütün kirli çamaşırlannı bir bir or- taya döküyor. Konuya üç açıdan bakmaya çalışalım: Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ısran, Baş- bakan Bülerrt Ecevit'in dayatması ve siyasetin direnişi, zavallı anayasanın durumu... Tepeden başlayalım... Demirel, sontartışmalarailiş- MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog