Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMJ KESintelz HZMET ' f yf 8MT ADRESE KfUIP TBLM / / # 8MT OYHJK KABULÜ A M SMT Ktnu> si^rts ouuuâ 4 r ı SMT mamEKmp ş g n adını. kredı Lınmızın numaıası ve son kullanma anhı ıle hrlıhe bıldmn. btap evınızde olsun ^dınızı, sovadınızj ve lelefon pumaıaı^ı da bıldırmevı unutmayın Üye degılsenız, dılereenız ûye de olun ya da üyelıgınızı venılevın HER ISLEM BİR TELEFOS'LA:0212 514 01 96 Cumhuri. YIL SAYI: 27172 / 250.000 TL (KDVıçirrde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) u M H U R I LESSING Y I N K U advo 28 ŞUBAT 2000 PAZARTESİ U YAHUDILER Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Cotthold Ephraim Lessing. Alman aydınlanmasının en büyük adı. 18. yüzyıl Alman yazınının büyuk eleştirmeni ve tivatro yazarı. "Laokoon" (1766) adlı yapıtıyla modern estetiğin ve poetiğin çerçevesini çizdı. Aydınlanmacı tiyatro eleştirisinin ilk temel yapıtı olan "Die Hamburgische Dramaturgie" (1767-1770) ile, I | LESSISG I YAHUDILER oluşmakta olan Alman tiyatrosundan yola çıkarak, çağdaş tiyatro eleştirisinin ilkelerini koydu. Kuramını oyunlarında uygulayarak ulusal Alman tiyatrosunun kurucusu oldu, "Miss Sara Sampson" (1755) ve özellikle "Minna von Barnhelm" adlı oyunlarıyla Alman güldürü türünü (Lustspiel) yarattı. Gençlik yapıtlarından olan, Alman sahnelerinde ilk kez eğitimli, aydın bir Yahudinin canlandırıldığı "Yahudiler" (1749) adlı oyunu, Alman tiyatrosunda bu anlamdaki ilk örneklerden biridir. Ezilen, aşağı görülen Yahudilere karşı hoşgöriiyü savunduğu, aklın yüceliğini övdüğü bu oyun, ünlü "Bilge Nathan" (1779) adlı olgunluk dönemi oyununun da on çalışması sayılır. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... REFAHYOL dönemindeki irticai gelişmelere 28 Şubat'la 'dur' denildi TarÜLsol dönemeç 2 8 S u b a t s ü r e c i 3 . y ı l ı n ı d o l d u r d u Din sömürüsüne ı RP'nin iktidar ortağı olmasıyla birlikte gerçekleştirilmeye çalışılan uygulamalar MGK'nin irtica tehdidi uyanlannın sertleşmesine neden oldu. Bu tepki 28 Şubat 1997 bildirisıyle vurgulandı. REFAHYOL hükümetinin irticaya hoşgörülü tutumu toplumda geniş bir muhalefeti başlattı. Yurttaşlar "Süreklı aydınlık ıçin bir dakika karanlık" kampanyası baslatırken Türk-Iş, DtSK, TUSİAD, TESK ve TOBB da hükümetın uygulamalanna sivil inısiyatif olarak karşı çıktı. ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) - RP'nin iktidar ortağı olması ve ardından yaşama geçirmeye çalıştığı uygulamalar Türkıye ıçın tehdit unsurlannın yenıden gözden geçırilmesini gûndeme getirdi. Milli Güvenlık Kurulu (MGK), kuruldu- ğu 1962 yılından beri yapbğı "irtica teb- dkfi" uyanlannı 1997 yılı Şubat ayı top- lantısı bıldırisinde "yapünm" vurgusuy- la sertleştirdi. Genelkurmay, yaptığı ça- lışma sonucunda Milli Askeri Savunma M Arkası So. 7,Sü.l'de Jt RANSIZ BAKAN MOSCOVİCİ 4 Türkiye Avrupa'nm hasta adamı 9 # Fransa'nın AB ile ilişkilerden sorumlu bakanı Pierre Moscovici, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu, AB'ye üyeliğinin normal karşılanması gerektiğini söyledi. Fransız bakana göre Türkiye, 50 yıl içinde 100 milyon nüfiısuyla sıradan AvTupalının günlük yaşamındaki yerini alacak. ABD cezaevleri Çokuluslu şirketlere mahkûm köleler # Dünyadaki insan haklan ihlalleri ve çevre tahribatına karşı çokuluslu şirketleri izlemeye alan Corporate Watch adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, ABD'de yanm milyonu aşkın mahkûm köle gibı çalıştınlıyor. # Şirketler, mahkûmlan kullanarak kârlarına kâr katıyor. IİLÛFBİ ŞBBÖrJnhataeri 13. Sayfada PARİS (Cmnhnriyet) - Türkiye'ye Helsinki'de AB aday üyelik statüsü verilme- sinin, bu ûlkenin AB ile üye- lik görüşmelenne başlanma- sı anlamına gelmediği belir- tildi. Fransa'nın AB ile iliş- kilerden sorumlu bakanı Pi- erre Moscovici, Türkiye'nin şimdilik sadece kaUlrna yo- luna sokulduğunu, bu gehş- menin Avnıpa halklanna da- nışılmaksızın gerçekleştiril- mediğini savundu. Fransa'nın önde gelen haf- talık haber dergisi Le Po- int'ın sorulannı yanıtlayan Pierre Moscovici, AB'nin yeni genişleme sürecinın di- ğerlerine benzemediğinı vur- gulayarak yeni bir Avrupa yaratılacağını kaydederken "Başka bir Avrupa'>-a geçi- yoruz. Bunun nedeni 27 veya 30 ülke>e geçecek olmamız değiL Bunun ötesinde yaşam düze>i kûltûr ve dini farkh sistemkri bir potada eritecek olmamız. Bu bü>ük Avrupa, Beriin Dırvan'nın >ıkılması- nın ardından,hepimiz için ta- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te MGK'nin önlemler paketinden Dm sömürûcüieri devleti baskı altına almaya çalışıyor. Din bağnazlığının halkı bölmesine izin venlmemeli. Dışişleri Bakanlığı ülkemizin laik, demokratik, sosyal hukuk devletinden aynlmayacağını, tüm dost ve dost görünümlü ülkelere yeniden göstermeli. Laiklik, bütün anayasal kurumlann da meşruiyet kaynağı olarak vurgulanmalı. Atatürkçü anlayış ilköğretim sürecirıde sağlam ve pedagojik bir formasyonla güçlendirilmelidir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Güvenlık Kurulu'nun (MGK) tarihi 28 Şubat toplantısmın üzenn- den 3 yıl geçti REFAHYOL'un Baş- bakanı N'ecmettin Erbakan'ın da ka- tıldığı ve yaklasık 8 saat süren top- lanO sonunda yayımlanan bıldınde- ki "yapdnm" uyansı siyasette dalga- lanma yaratmıştı. 18 maddelik ön- lemler paketinde, din sömürücüleri- nin devleti egemenlik altına almaya calıştığını vurgulayan MGK, karar- lan uygulamak için REFAHYOL hü- kümetine 2 Haziran 1997'ye kadar süre tanımıştı. MGK'nin asker kana- dı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakan- lar Kurulu'na bızzat dönemın Başba- kanı Necmettin Erbakan taraftndan "laiklik direktifr venlmesını karar altına alarak REFAHYOL ıktıdan- nın anayasanın temel nıteliklenne bağlıbğına olan kaygısını göstermiş- ti. irtica brifinglen ve tırmanan ge- rilim sonucu REFAHYOL hüküme- ti 18 Haziran 1997'de istifa ettı, ye- rine MesotYılmaz'ın başbakanlığın- da ANAP-DSP ve DTP hükümeti kuruldu. Cumhurbaşkanı Sûleyman Demi- rd başkanlığmda toplanan MGK'de, M Arkası Sa. 7,Sû.l'de Çecenistan'daki Rus askerkri, Şatoy kenti çevresindeki kuşatmayı yoğunlaştinnlar. Ruslar kenti bombardımana turuyor. (REUTERS) Çeçeînstan^â AB'den yakoı taldp ı AB İnsan Haklan Komiseri, insan haklan ihlallerinin ya- şandığı Çeçenistan'a gitti. AB İnsan Haklan Komiseri Alvaro Gil-Robles. "Bugün için en öncelikli konu, kamp- larda tutulan insanlarla bağlantı kurabilmemizdir. Ondân sonraki en önemli konu ise Çeçenistan ve başkent Groz- ni'de incelemelerde bulunabilmemizdir. Tabii inceleme- lerle ilgili tüm aynntılar daha sonra açıklanacaktır" dedi. Rusya'nın iç istihbarat servisi FSB, Çeçen güçlerin Gür- cistan ve Azerbaycan yönündeki Rus hatlannı yararak bu ülkeler üzerinden Türkiye, Iran ve Pakistan'a kaçabüecek- lerini ileri sürdü. FSB Sözcüsü AleksandırZdanoviç, "Te- röristlerin faaliyetlerini bu ülkelerde sürdünne olasıhğı var" görüşünü savundu. Zdanoviç, bütün ülkeleri teroriz- me klrşı güçlerini birleştinneye çağırdı. • 10. Sayfada AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI'NDAN ÇEÇENlSTAN YORUMU: İNSAN HAKLARI tHLALÎ • 10. Sayfada G. Antep 'ten 5 gol E Bahçe farklı yenildi# 22. haftanın son maçında Gazıantepspor'a deplasmanda 5-1 'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe, tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini aldı. # Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 18 puan gerisine düşen San-Lacivertli ekip, son dönemlerdeki en farklı yenilgisını, 10 yıl önce yine 5-1 'lik skorla ezeli rakibi Beşiktaş'tan almıştı. # Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Kemalettin, Moshoeu ve Boliç'in sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı. San-Lacıvertli futbolculann tümüne para cezası verilmesi bekleniyor. • Spor'da FP çıtayı yükseltiyor Erbakan pazarlığı • Ecevit'ın3'lü anayasa değişikliği "jesf'inden memnun kalan FP, Necmettin Erbakan'a hemen siyaset yolunun açılması için pazarlığa hazırlanıyor. •Demırel'e ikıncı kez seçilme yolunu açacak "5 artı 5" önerisinin bu hafta "halk seçsin" önerisiyle birleştinlerek TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ancak Ecevit'in gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanlığı seçımleriyle ilgili 101. maddenin yanı sıra anayasanın 69 ve 86. maddelerinin de değıştirilmesi önerisi, partıler arasında yeni bir tartışma başlattı. • 5. Sayfada Anayasa değişikliğine eleştiri •• Oymen: FP'ye siyasi rüşvet• CHP Genel Başkanı AltanÖymen "Hükümetin, programmda olmayan anayasa değişikliklennı cumhurbaşkanı seçımıne endeksli olarak gündeme getirmesi, kamuoyunda 'siyasi rüşvet' biçiminde algılanmaktadır" dedi. # Üd anayasa değişikliğinin hükümet taranndan, programlannda bulunmamasına rağmen gündeme getırildığını kaydeden Oymen, bunlardan birisinın FP'nin isteğıni yenne getirme, diğerimn ıse milletvekillerini memnun etme amacım taşıdığını öne sürdü. • 5. Sayfada Yeni Hizbullah cephaneliği ÖDP 2. Büyük Kongresi Teklifler bu hafta veriliyor 36 cinayetaydmlandı Ums, yeniden başkan 'Cep'içinihalesamşı ı Diyarbakır ve Mardm'de düzenlenen operasyonlarla şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın Mardin'de bir cephaneliği daha ortaya çıkarbldı. Ele geçirilen silahlann balistik inc«lemesinde, Diyarbakır kent merkezinde 1992-95 yıllan arasında gerçekleştiriien ve 36 cinayet ile 36 yaralamayı kapsayan 50 faiü meçhul olayda kullanıldığı ortaya çıktı. • 3. Sayfada • ÖDP'nin 2. büyük kongresi dün Ahmet Taner Kışlah Spor Salonu'nda gerçekleştırıldi. Seçime tek aday olarak giren Ufuk Uras, 703 delegeden oy kullanan 370'inin tamamının oyunu aldı. Türkiye'nin yeni bir dönemın, ÖDP'nin de yeni bir dönemecin eşiğinde olduğunu kaydeden Uras, "Bu kongrede solun geleceğini belirlıyoruz" dedi. • 5. Sayfada ı Üç yeni GSM sisteminden özel sektöre verümesi planlanan 2'sine yöneük uluslararası ihale ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Bakanlık yetkilileri, 2 GSM sisteminin bu hafta ihakye çıkanlacağını söylediler. îhaleye, Koç, Sabancı gibi büyük holdinglerin yanı sıra yabancı dev telekom fırmalanrun da teklif verme hazırlığı yaptıklan belirüldi. • 13. Sayfada GÜNDEM MJSTAFA BALBAY Ecevit'in Gülen'e Bakışındaki üzücü-Ürkütiicü Yanlışlar... Başbakan Bülent Ecevft, Davos zirvesiyle birlikte Pethullah Gülen'le ilgili değeriendirmeierini yeniden ısıttı, yeri geldikçe servis yapıyor. Oysa gerek Gülen'in okuilannın işleviyle ilgili söy- ledikleri, gerekse bu okullannı tanımlama biçimi ger- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog