Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

/% jsua KESfcntstz HIZMET ' f y f SJUT ADRESEtfTAPTI&M / / | SAAIÛYH* KJUniLÜ A 4 * SAAI Ktnp sftufe OLMMÖ « V f SMT IHKStTU KMP SATIŞJ DL leegınız kıubm admı kredı kartımzın numarası ve son kullannıa lanfaı tk<î triıkte bıldınn kıîap eunızde olsun \dinm soyadıruzı \e telefon a^MiLrmızı da Mâırmevı unutmaym L »e değılsemz. djiersenız uye de ,'lun >a da jjelıâmızı >eri!İe>ın tf E* İSLEM BİR TELEFONLA:0Z12 514 01 96 Cumhuriye75- )HL SAYI: 27171 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) adyo ent 104.8 27 ŞUBAT 2000 PAZAR U M H U R 1 Y İ N K Ü Ü R H İ M LESS1NG YAHUDILER Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Gotthold Ephraim Lessing. Alman aydınlanmasının en büyük adı. 18. yüzyıl Alman yazınının büyük eleştirmeni ve tiyatro yazarı. - "Laokoon" (1 766) adlı yapıtıyla modern estetiğin ve poetiğin çerçevesini çizdi. Aydınlanmacı tiyatro eleştirisinin ilk temel yapıtı olan "Die Hamburgische Dramaturgie" (1767-1770) i!e, oluşmakta olan Alman tiyatrosundan yola çıkarak, çağdaş tiyatro eleştirisinin ilkelerini koydu. Kuramını oyunlannda uygulayarak ulusal Alman tiyatrosunun kurucusu oldu, "Miss Sara Sampson" (1755) ve özellikle "Minna von Barnhelm" adlı oyunlarıyla Alman güldürü türünü (Lustspiel) yarattı. Cençlik yapıtlarından olan, Alman sahnelerinde ilk kez eğitimli, aydın bir Yahudinin canlandırıldığı "Yahudiler" (1749) adlı oyunu, Alman tiyatrosunda bu anlamdaki ilk ömeklerden biridir. Ezilen, aşağı görülen Yahudilere karşı hoşgörüyü savunduğu, aklın yüceliğini övdüğü bu oyun, ünlü "Bilge Nathan" (1779) adlı olgunluk dönemi oyununun da ön çalışması sayılır. Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Islam Federasyonu Göderi lOmüyon maıktaBerlin okullannda Islam din dersi verme hakkı kazanan Berlin Islam Federasyonu'na tepkiler çığ gibi büyüyor. Kapatılan RP'nin milletvekili adaylanndan Nail Dural'ın başkanlığını yaptığı derneğin "takıyye" yaparak bu hakkı elde etmesi, birçok demokratik çevreyi rahatsız etti. Milli Görüş destekli dernek, yılda 10 milyon markın üzerinde bir yardım alabilir. Alevi toplumu son derece rahatsız. Hıristiyan Demokrat Birlik'ten {CDU) Berlin Eyalet Başbakanı Eberhard Diepgen, Berlin Okul Yasası'nda gerekli değişikliğin bir an evvel yapılmasında yarar gördüklerini vurguladı. Coruş Şeriat okullara girmemeli METEATAY(*) KÖLN - Alman Fede- ral Idare Mahkemesi'nin Berlin Islam Federasyo- nu'na, ilk ve orta derece- lı okullarda "tslam Din Dersferi" verme yolunu açması, Almanya'dakı yabancılarla ılgılı tartış- malan ısıttı ve yeniden gündeme getirdi. Bu karar, AJmanya'da brk yılını doldurmak üzere olan ınsanlanmı- zuı ve onların çocuklan- nın eğitımı için bugüne kadar somut, kalıct hiç- bir şeyın yapılmadığını maalesef gözler önüne serdi. 6O'lı yıllann başın- da buraya gelen işçileri- mız, dinı gereksinmele- ruıı gidermek ıçuı bura- dakı din simsarlannın el- lerine terk edddı. Yurtdı- UArkasıSa.8Sü.3'te I ALİYILDIRIM BERLİN-Federaltdare Mahkemesi'nin "Berlinİs- lam Federasyonu" adlı der- nek hakkmda verdigi "Beriin okullannda din dersi verebflir" şeklındeki karara tepkiler artıyor. Ka- patılan RP'nin milletvekı- İi adaylanndan Nail Du- ral'ın başkanlığını yaptığı demeğin, "takryye" yapa- rak bu hakkı elde etmesi, birçok demokratik çevreyi rahatsız etti. Hınstıyan De- mokrat Birlik'ten (CDU) Berlin Eyalet Başbakanı Eberhard Diepgen, Berlin Okul Yasası'nda gerekli değişikliğin bir an evvel yapılmasında yarar gör- düklerini vurguladı. Berlrnlı öğretmenlerin meslek örgütü Berlin Eği- tim ve Bilim Sendikası (GEW) Başkan Yardımcı- sı Sanem Kleff de Federal îdare Mahkemesi'nin ka- ranna üzüldüklerini belir- terek "Bertin lslam Fede- rasyonu adlı bu derneğin Mflli Görüşflebağlanülan. Alman >e Türk medyasın- da etraflı olarakve kanıtia- nytaişlenmiştir. Berlin Eği- tim BakanüğL, bu konuyu duruşmalar sırasuıda ne- M ArkasıSa. 8, Sü. 3'te Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği 'Çocuklarınızı din dersine göndermeyin' # Berlin'de, kamuya ait ilk ve orta dereceli okullarda îslam dini eğitimi verme yetkisinin Eyalet îdare Mahkemesi'nin karanyla îslam Federasyonu adlı derneğe verilmesine tepki gösteren Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Dursun Atılgan, "Laik, demokratik, özgürlükçü Türkiye Curnhuriyeti'ne itirazı ohnayan tüm kuruluşlan, aileleri ve velileri, din derslerine çocuklannı göndermeyerek tepki göstermeye çağınyoruz" dedi. I 8. Sayfada Bülent Ecevit'in 5+5 için parti kapatma ve maaşlar tavizine tepkiler 9 lü paket zorda# Başbakan Bülent Ecevit'in, 86. ve 69. maddelerde 5+5 önerisine ekleme girişimi kuşku ve tepkiyle karşılandı. ANAP'lı Komisyon Başkanı Ertuğrul Yalçınbayır, Ecevit'in "3'lü paket" önerisine tepki göstererek "Bu şık olmaz. Komisyon başkanı olarak cumhurbaşkanlığı seçimi ile siyasi parti kapatma ya da milletvekili maaşlannın düzenlenmesi arasında bir rabıta yok. O nedenle birleştirilmesine karşı oy kullanınm" dedi. ANAP'lı Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler de 3 önerinin birleştirilmesinin hem cumhurbaşkanlığının hem de TBMM'nin itibannı zedeleyeceğini söyledi. # Kulislerde, Ecevit'in 69. maddeyi gündeme getirmesinın altında, FP'yi 5+5'e desteğe ikna etme düşüncesinin yanı sıra bu partinin "RP'nin devamı" savıyla kapatılması dunımunda Türkiye'nin bir ara seçime gitme endişesinın de yattığına işaret edildi. Ancak, hûkümet ortaklannın yanı sıra 5+5'e koşulsuz destek açıkJayan' DYP'de Ecevit'in "sûrpriz'' önerisi kuşkuyla karşılandı. ANKARA(CnmhuriyetBû- rosu)-Başbakan BülentEcevh, anayasanın 69 ve 86. maddele- rine ılişkin değışiklik önenle- nnin, TBMM Anayasa Komis- yonu'nda, 5+5 modelıne ıliş- kin öneriyle birleştirilebilece- ğı hesabını yaparken ANAP'lı Komisyon Başkanı Ertuğrul Yalçınbayır, karşı tavu- aldı. Cumhurbaşkanı SüleymanDe- mirel'e yeniden seçilme yolu- nu açacak 5+5 modeline iliş- kin öneriyi 2 Mart'ta görüştür- me karan alan Yalçınbayır, Ecevit'in, "31ü paket" öneri- sine tepki göstererek "Bu şık olmaz. Komisyon başkanı ola- mArkasıSa.8,SH3te Partinin isi zor 'Ecevit FP'yi kurtaramayabilir' # Ecevit'in FP'yi Demirel için ikna etmek amacıy- la gündeme getirdiği. siyasi partilerin kapatılmasını zorlaşüran 69. madde değişikliği önerisi, FP'nin ka- patümaktan kurtulup kurtulamayacağı tartışmalannı gündeme getirdi. Kimi anayasa hukukçulan, "laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline" gelme suçunu düzen- leyen 69. maddede yapılacak değişikliğin partiyi yal- nızca bu maddede belütilen suçlar yönünden rahat- latacagına dikkat çektiler. • 8. Sayfada Meclise başörtüsüyle girmek isteyen Kulayi, ikinci Merve Kavakçı olayı yaşanmamasını diledi ÜİRAN'DA TÜRBAN KRİZİ Hayvan katliamı protesto edildi, Birgrup ha\"vansever, sokak köpeklerinin katiedilmesini Suhanahmet Meydanı'nda yapüklan kısa bir yürüyüşle protesto etti. Hayvan kılığma gûrniş bir kadm tarafindan yapdan basın açıklamasında, sokak köpeklerinin katliarmnın durduruhnası gerektiği beürtihp kısniaşttrma ve aşüama yoDanna gknlmesi istenerek miDetvekflleri ve beledhe başkanlan daha duyart ounaya davet edildi. Meydanda bir süre jürüyen grup "Köpekler öldürûhneve değfl, sevgij'e muhtaçür" dövizleri taşıdı. (KADER TUĞLA) # îran'daki meclis seçimlerinin ilk turunda milletvekili seçilen ve meclise başörtüsüyle girmek istediğini söyleyen Tahran Üniversitesi öğretim üyesi bayan Elahe Kulayi, kıyafeti konusunda, mecliste 'Merve Kavakçı olayının tekrarlanmamasmı' diledi. # Kulayi, Öğrenci Haber Ajansi'na "îslami bir toplum için kabul edilebilir kıyafet, îslami değerlerin göstergesi olan bir kıyafettir. 0nun özel biçimi üzerinde ısrar edilmemelidir. Baskıyîa karşılaşırsam direneceğün. Dilerim Merve Kavakçı olayı bizim toplumumuzda tekrarlanmaz" açıklamasını yapü. • 5. Sayfada TÜLÜMEN: ÎRANDA REFORM ZOR ifYU TmŞMOâiTM nytlşM • 12. Sayfada Hizbullah tanımlamasına tepki Oğrencfler Jospin'i taşladı # Israil ve Filistin'i ziyaret eden Fransa Başbakanı Lionel Jospüı, dün Batı Şeria'dakı Bir Zeit Üniversitesi'nde Filistinli öğrencilerce taşlandı. Jospin'in Güney Lübnan'daki Israil işgaline karşı savaşan Hizbullah örgütünü "terörist" olarak tanımlamasına karşı çıkan üniversite öğrencileri, Başbakan'ı "Israil bizim yıkımımız üzerine kuruldu ve siz bize terörist diyorsunuz", "Lübnan direnişi terörist değildir, asıl teröristler hem kendi çocuklannı hem de çocuklanmızı öldürenlerdir" yazılı pankartlarla karşıladılar. • 11. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDI: 1-4-14-19-34-37 HİZBULLAH OPERASYONU: 6 KENTTE 118 KİŞI SORGUDA M 5. Sayfada 0RHAN APAYDIN ÖDÜLÜ KIŞLALFYA • 5. Sayfada BEŞlKTAŞ VE TRABZON GALİP USpor'da GUNCEL CUNEYT ARCATCREK 4lü ttttfak' Çalışıyor Sağolsun; Başbakan Bülent Ecevrt'ten izin çıktı. "İsteyen istediği yorumu yapsın" diyor. Kuşkusuz genelde kaygısı da yok. Biliyor ki; med- yamızda kendisine sormadan, Çankaya'nın görüşü- nü ya doğrudan ya da başdanışmanlardan öğrenme- den eline kalem almayan pek çok yazar-çizer var. Başbakan'ın istemediğini yazaniara gelince; gerçek bildikleri yolda zaten yürümeye devam edecekler. • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de A <<£. • "ü?? 1 -i*« * Hoşça kal İstanbuL. Kimisi yirmi beş, kimisi dört yıl önce gelmiş İstanbul'a. İşsizlik bükmüş bellerini, açltk, korku... Şimdi geriye dönmek istiyorlar. Eğitimi, sağlığı, yani iyi yaşama isteklerini ertelemiyorlar yine de. Kentte ne varsa köylerine istiyorlar... Bugün Cumhuriyel le birlikte GÜNDEM MUSTAFA BALBAY KÖP Olasın Sivri Biber! Uyy sivri biber, manav tezgâhındaki dik dik duru- ' şundan, senin bir haltlar kanştırdığın belliydi. • Sonunda en yetkili ağızlardan, enflasyon canava- nnı azdıranlann başında senin geldiğin anlaşıldı. Toplu halde de bulundurulmazdın, seni alan ev ka- dınlan, iki-üç tek-tük kullanırdı. Demek ki dar hücre halinde^jrgütlenip mutfaklan bastınız, enflasyon ca- na\/annlı ekmegine yağ sürüp gittiniz. M ArkasıSo. 8, Sû.8 J de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog