Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKBttofliSİZIİZMET 1 y f SMTMKBEKİIJIPTE&M / / # SMTÛYHJdHBUÜ A • * SJUT Ktnp stoudş ouuuâ ^ v f SAxrnKsm£Kfnpsxnşı Dılcdiğınız kıtabın adını. kredı kartinızın numansı \ e son kullanma tanhı ıle boriıkte bıldınn, kıtap eMnızde olsun Adınızı soyadınızı ve telefön mBnanmzı da bddmneyı unutmayın Oye de^ılsenız. dıtersenız üye de olun >ada ü\elı£ınızı \erule\m HEH İSLEM BİR TELEFQNLA:0212 514 01 96 Cu m hur iye76. Y1L SAYI: 27170 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) U M H U R I I N K Ü Ü R adyo ent 104.8 26 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ M İ LESSING YAHUDILER Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Gotthold Ephraim Lessing. Alman aydınlanmasının en büyük adı. 18. yüzyıl Alman yazınının büyük eleştirmeni ve tiyatro yazarı. "Laokoon" (1766) adlı yapıtıyla modern estetiğin ve poetiğin çerçevesini çizdi. Aydınlanmacı tiyatro eleştirisinin ilktemel yapıtı olan "Die Hamburgische Dramaturgie" (1767-1770) ile, LESSİNG YAHUDILER oluşmakta olan Alman tiyatrosundan yola çıkarak, çağdaş tiyatro eleştirisinin ilkelerini koydu. » Kuramını oyunlarında uygulayarak ulusal Alman tiyatrosunun kurucusu oldu, "Miss Sara Sampson" (1755) ve özellikle "Minna von Barnhelm" adlı oyunlarıyla Alman güldürü türünü (Lustspiel) yarattı. Gençlik yapıtlarından olan, Alman sahnelerinde ilk kez eğitimli, aydın bir Yahudinin canlandırıldığı "Yahudiler" (1749) adlı oyunu, Alman tiyatrosunda bu anlamdaki ilk örneklerden biridir. Ezilen, aşağı görülen Yahudilere karşı hoşgörüyü savunduğu, aklın yüceliğini övdüğü bu oyun, ünlü "Bilge Nathan" (1779) adlı olgunluk dönemi oyununun da ön çalışması sayılır. Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Alman okullannda şeriatın ayak sesleri; din dersini Islam Federasyonu verecek Mflli Görüş'iinoyunuOkUİ yasalari değlşecek Alman Anayasayı Konıma Örgütü'nün aşın uçtaki örgütler listesinde yer verip izlediği Islam Federasyonu'na okullarda Islam dersi verme hakkının tanınması birçok çevreyi harekete geçirdi. Federal Idare Mahkemesi'nin sadece Berlin okullan için geçerli bu karannın, federal düzeyde "emsal" alınmasından korkuluyor. Mahkeme karanyla Berlin'deki okul yasalan değiştirilecek. Islam Federasyonu, yıllardır izlenen köktendinci Milli Görüş ile organik bağlar içinde bulunuyor. Eyalet Başbakani: Devlet sorumluluğunda Berlin tsiam Federasyonu adlı derneğin başkanlığını, kurulduğu 1980 yılından beri yürüten Nail Dural yapıyor. RP'den milletvekili adayı olup seçilemeyen Dural, Milli Görüş'ün Berlin Bölge Yürütme Kurulu tkinci Başkanı. Berlin Eyalet Başbakanı Diepgen, din dersinin, devlet sorumluluğunda, seçmeli ders olarak ve devletin öğretmenleri tarafmdan verilmesinden yana olduğunu belirterek okul yasalannda değişiklik yapmak üzere çalışmalann başlatılacağmı vurguladı. ALtYILDIRIM BERLİN - Kapatılan Refah Parti- si'nin milletvekili adayı Nail Dural başkanlığındaki Islam Federasyonu adlı demeğin, önümüzdeki ders yılın- dan itibaren Berlin okullannda din dersi vermesıne yol açan Federal Ida- re Mahkemesı (Danıştay) karan Mil- li Göriiş taraftarlannı sevmce boğar- ken, Türk ve Alman laik kamuoyu ka- rara büyük tepki gösterdi. Berlin Okul Işleri Senatörlüğü'nün görevlenni la- yıkıyla yerine getirmedığını ıleri sü- ren sıyasal gözlemcıler, geçen yasama dönemındeki Berlin Eğıtim Bakanı SPD'li Ingrid Stahmer'in de olayda önemli ihmalı buJundugunu ileri sür- 4 Laik eğitime aykın' • CHP MYK üyesi Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı, Almanya'da din derslerinin Milli Görüş'e bırakılmasının laik ve bilimsel eğitime aykın olduğunu vurgulayarak 'Şeriatçı kuruluşlann din dersini nasıl okutacaklan şimdiden bellidir. Almanya'da nasd faşizm, ırkçıhk hoşgörüyle karşılanamazsa, bizim ülkemizde de din kurallanna göre devlet anlayışı yasaktır" dedi. • 19. Sayfada düler. Türkiye'dekı Danıştay'a karşı- lık gelen Federal Idare Mahkeme- si'ndekı duruşmada Berlın Eğinm Ba- kanlığı'nı tanınmış hukukçu ve yazar Dr. Berahard SchKnk temsil ederken, Berlin Islam Federasyonu adh derne- ğı bir Alman avukatın yanı sıra Mıllı Görüş Berlin Yürütme Kurulu Hukuk Bölümü Başkanı ve tslam Federasyo- nu Şubesi Sorumlusu Abdürrahim Vurai savunrîu. 3 saatlik duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı, "Borada sonın, sadece, Beıün tslam Federasyo- nu adlı derneğin Berlin Okul Yasa- sı'nın 23'üncü maddesine göre bir di- ni cemaat olarak kabul edilip edflme- yeceğidir" dedı. Davanın alt mahke- melerde görülürken bu derneğin ana- yasaya aykın hedefler güttüğü ve Mil- li Görüş ile ilışkıde bulunduğu yolun- da Berlin Eğıtim Bakanlığı tarafından herhangi bir uyarının gelmedığini, bu nedenle de konunun bu boyutlannm ele alınmadığını söyleyen Dr Norbert Niehuis, "Beriin eyalet hukuku ile ilgi- li bir sorunda Federal tdare Mahke- mesi'niıı yorum yapma bakJo bulun- muyor. Bu nedenle Bertin Eyalet Yük- sek Mahkemesi karannı değiştireme- yiz" dedı. Milli Görüş Islam Toplumu'nun, Cumhuriyet Berlin Bürosu'nun ele geçirdıği gızlı bir belgesınde, "Berün Islam Federasyonu, MilliGörüş'ünbir • Arkası Sa. 19,Sû.3te J\B 'Santral yoksa karanlık olacak' Nükleerde korkutma sürüyor # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, enerji konusunda devletin önünde duran milyarlarca dolarlık projelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, enerji konusunda yapılan tartışmalann hiçbir yarannın olmadığını ileri sürerek "Zaman kaybedersek karanlıkta kalınz" diye konuştu. Enerji Bakanı Cumhur Ersümer de, 2010 yılına gelindiğinde Türkiye'nin enerji konusunda kaynaklannın yetersiz kalacağını söyledi. • 3. Sayfada Santral İhaleslnde geri sayım Nükieer santral ihalesinde son beş güne girilirken hükümet bu konudaki hazırlıklanna son noktayı koymaya çalışıyor. Hazırlıklar kapsamında "Nükieer Güç Tesislerinin Yer Seçimi ve îlgili Güvenlik Kurullan Yönetmeligi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte nükieer santralın kurulacağı bölgenin deprem-çevre-güvenlik üçgeninde araştınlması öngörüldü. • 3. Sayfada Ü 'NÎNİNSANHAKLARIRAPORU YAYIMLANDI <MGK, laik w» koruyan yumruk' ABD: Askerler siyaseti etkillyor ABD Dışişleri Bakanlığrnın yayımladığı insan hakları raporunda Türkiye'deki olaylardan ayrmtılı olarak söz edildi. Askerlerin Türk siyaseti üzerinde dolaylı olarak nüfiız kurduklan, işkence uygulamasının yaygm olarak gözlendiği belirtilen raporda, hükümerin yeni yasalar çıkarmasma karşın insan haklan ihlallerinin sürdüğü vurgulandı. OHAL'e uzjutma # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 30 Mart'ta sona eren OHAL uygulamasınm 4 ay daha sürmesını kararlaştırdı. PKK'nin siyasallaşma karannın ardından alınacak önlemlerin de tartışıldığı kurulda, MİT Müsteşan Şenkal Atasagun. örgütûn çahşmalan hakkında MGK üyelenne bilgi verdi. # 5 saat süren toplantıda *•' Hizbullah operasyonu da gündeme geldi. Içişleri Bakanı Sadettin Tantan, örgütün dış bağlantılan konusunda önemli belgelere ulaşıldığını söyledi. Kurulda, Kıbns ve Avrupa Birliği konulannın da tartışıldığı öğrenildi. • 19. Sayfada K * ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Dışişleri Ba- kanlığı'nın dünyadaki birçok ülke hakkında hazırladığı in- san hakları raporu dün ya- yımlandı. Türkıye'yle ılgdi 72 sayfalık raporda 1999 yı- lı içinde yaşanan olaylar ay- nntılı olarak yer alırken insan haklan alanındaki sorunlann henüz aşılamadığı kaydedil- di. ABD Dışişleri Bakanlı- ğı'nın dün açıkladığı insan haklan raporunun Türkiye ile ilgili kısmmda yer alan bazı unsurlar şöyle: Askerlerin etkisi: Devletin anayasal koruyucu olduğu ınancından hareket eden or- du, hükümetin politikalan ve faalıyetleri üzerinde dolaylı ama sürekli bir etkı uygulu- yor. Hükümet anayasanın ba- ğımsız yargıyla ilgili hüküm- lerine genellikle saygj göste- riyor, ancak bazı yetkililer yargının bağımsızlığının güçlendirihnesı ıçin yasal düzenlemeler yapma gereğı- ne inanıyorlar. Güvenlik güçlerinin tutu- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Türkiye'deki Ur yerine tinsel olarak Irak'taki Ur'a gitti Papa'nın hac farizası yanlış # Amerikalı Incil araştırmacılan, Papa'nm Hz. tbrahim'in doğduğu Türkiye'deki Ur (Urfa) yerine, Irak'taki Ur'u benimseme yanlışlığına dikkati çekti. Papa, Bağdat engelleyince gidemediği Ur'a hac yolculuğunu, çarşamba günü Vatikan'dan dünya ile duygu bağlanm keserek yaptı. tbrahim, Musa ve Isa peygamberlerle bağlantılı kutsal yerlere 2000 yılında öngördüğü 'hac farizası'm Mısır'da Sina'da sürdüren Papa, martta Ürdün, Israil ve Filistın'e de gidecek. Ö2BBI NMKm mm • 7. Sayfada HzJbrahim'in izlediği yol lasılıklan KatoHklerin ruhaniüderi Papa 2. John. Mısır'ın başkenti Kahire'de Müslüman din görevlfleri tarafından kaı-şılandı. (REUTERS) — - Güney Urdan oiasr yol Kuzey Ur'dan olası yol îçişleri Bakanlığı Başkanlar görevden ahndı # Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafmdan tutuklanan HADEP'li üç belediye başkanı, îçişleri Bakanlığı karanyla görevden ahndı. Diyarbakır Valisi Cemil Serhadh, Belediye Başkanı Feridun Çelik'in yerine 29 Şubat'ta belediye meclisinin toplanarak başkanvekilini seçeceğini söyledi • 4. Sayfada Türk-lş 'in araştırması Yoksulluk sının 398 milyon # Türk-îş'in gıda hesaplaması, şubat ayında 4 kişilik bir ailenin yalnızca dengeli beslenme için 130 milyon 790 bin lira harcaması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmada, yoksulluk sınınnm 398 milyon liraya yükseldiğine dikkat çekildi. • 13. Sayfada MF ÖDEVtNl BİTİRDİ M12. Sayfada GALATASARAY SAMSUN'U 3-1 YENDİ MSpor'da TRT VERİClLERtNl ŞtRKET ÎŞLETECEK • 8. Sayfada GU1VCEL ClINETr ARCAYURJEK KRSA ûin» hnk MJS DOLAR ûsa&s» 5MJ00 MARK oDün 295.500 Onceki 286-800 AUIN o[Xn 5.410.000 örcefc 5.465 000 Siyasal Rüşvet Girîşimlerî Ecevit'in bir paragraflık söylemryle patJayan krizin.. demek ki efendim.. bir özürlük ömrü varmış. Medyadaki Demirel-Ecevit tayfasının, Başba- kan'ın, ANAP Genel Başkanı'nı "lideriik yapmaktan yoksun" görüp söylemesinden sonra ürettikleri kriz senaryolannın da... Medyadaki Demirel'ler, Çankaya sorununu hükü- met bunalımına kadar uzattılar. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de yok etme ptanlan mıî 4 Deniz altında yaşayan saydam canlılar C Mendel ve genetik biliminin doğuşu 4, Web felç oldu! C Erkek adam içmez! C, Soru ve yanıtlarla çocuklarda raşitizm... C Ulusal felaketlerin günah keçileri veya gerçek günahkârlar i , İnsan ısırığı ne kadar tehlikeli? C Yeni ürünler GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Ankara'nın Leşine Bak! Gazeteciliğin evrensel kurallanndandır: Dünyanın hangi ülkesinde gazetecilik yaparsanız yapın, haberciliğin merkezi o ülkenin başkentidir. Bugünü, ekonomik, sosyal, siyasal birdizi merke- zi-karariann alındığı başkent Ankara'ya ayıralım. y Akay kavşağı, başkentin can damannı oluşturan Âtatürk Bulvarı'yla Inönü Bulvan'nın kesiştiği, Mec- lis'in karşısındaki önemli merkezlerden biri... 1997 yı- M Arkası Sa. 19. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog