Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r | V§ 8AJfTMREff / / f SMT OYHK KABtt-Ü Av f ş Eüedıguuz lambm adım kredı ka/Tınızm numarası \e son kullanma tanhı k bniıkte bıldmn. kıtap evmızdeolsun Admızı sctyadınızı ve telefon lumaranızı da bıldınneyı unuonayın Üye degilsemz. dılersenız üye de olun \a da üjelıgımzı jenılevın HERİSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye7 6 . YIL SAYI: 27169 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R H î K I K İCumhurhft İAl«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Salonlannda ve Temsilciliklerinde LEDİBERG SpA -ltalya Tcsıslmnde ûreülmışttr) Türtoca9 Caddes Ncr 3*41 (34334) CağatoJDu kSanbul Tet(212)514 01 96 Fate:(212)514 01 95 25 ŞUBAT 2000 CUMA Dr. BERNARD CAPORAL KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINI-II Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Dr. Bernard Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasını, özellikle Atatürkçü, devrimci ve ilerici kadın okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Bugün Cumhuriyet le birlikte... LESSING YAHUDILER Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Alman Aydınlanmasının en büyük adı, büyük tiyatro yazarı Lessing'in dilimize ilk kez çevrilen çok önemli oyunu... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... HADEP'li başkanlann tutuklanmasma tepki yağıyor... Avrupa Türkiye'ye sert çıktı... Başkanlann avukatlan itiraz hazırlığmda Gerilim artıyorAvrupa Parlamentosu 'İdamı kaldınn'# Avrupa Parlamentosu Insan Haklan Komisyonu, Isveçli parlamenter Malmström'ün hazırladığı 'Dünyada Insan Haklan' konulu bir raporu ve karar tasansını oybirliğiyle kabul etti. Malmström'ün raporunda, "Ölüm cezası uygulayan hiçbir adayın AJB'ye tam üye olamayacağı" belirtildi. Raporda, "AB'ye aday ülkelerde ölüm cezasımn kaldırılmasını sağlamamn büyük bir başan olduğu, Türkiye'nin de artık bu uygulamaya son vermesi gerektiği" ifade edildi. • 4. Soyfoda AhmetTuranDemir Murat Bozlak HADEP'e mahkûmiyet • HADEP'in Genel Başkanı Ahmet Turan Demir ile eski Genel Başkan Murat Bozlak'ın da aralannda bulunduğu 18 partili, "PKK'ye yardım ve yataîdık ettikleri" gerekçesiyle 3 yıl 9'ar ay ağır hapis cezasına çarptınldı. • 4. Sayfada Diyarbakır Karara itiraz) HADEP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik, Siirt Belediye Başkanı Mehmet Selim Özalp ve Bingöl Belediye Başkanı Feyzullah Karaaslan'ın avukatlan, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için itiraz dilekçesi vermeye hazırlanıyor. Diyarbakır DGM'nin önceki günkü tutuklama karannın ardından dün bölgede sessiz bir gün yaşandı. Cezaevindeki HADEP'li belediye başkanlan gözaltında kötü muameleye maruz kaldıklannı öne sürdüler. • 4. Sayfada Hizbullah 'ın çökertilmesinde kilit rol oynayan Abdulaziz Tunç serbest bırakıldı Itirafçıyaöz) îdamla yargılanan Hizbullah itirafçısı Abdulaziz Tunç, Içişleri Bakanlığrnın pişmanlık dilekçesine olumlu yanıt vermesi üzerine tahliye edildi. Tunç, geçen yıl düzenlenen operasyonla ortaya çıkanlan Hizbullah'ın Mardin'deki üç katlı merkez üssü hakkında bilgiler vermişti. Berlin Almanya başkentinde îslam dersi şoku # Berlin 'deki okullarda aralannda Türklerin de bulunduğu öğrencilere "Islam dersi verme" yetkisinin Islam Federasyonu'na tanınması, kuşku ve sorulan arttırdı. Islam Federasyonu, sık sık bünyesinde "köktendinci unsurlar" barındırmakla suçlanıyordu. • 19. Sayfada DİYARBAKIR (Cum- huriyet Bürosu) - Hizbullah operasyonlannda güvenlik güçlenne önemli bilgiler vererek Huseyin Veüoğ- lu'nun lstanbul'da kaldığı hücre evinin ortaya çıkanl- masını sağlayan ve örgütün çökertilme sürecini başla- tan itirafçı Abdulaziz Tunç, idamla yargılandığı davada tahliye edildi. Tahliye, Içiş- leri Bakanlığı'nın Tunç'un pişmanlık ve itirafçılık baş- vurusuna olumlu yanıt ver- mesi üzerine gerçekleşti. Tunç, Hizbullah'ın muhtar- dan milletvekilıne kadar çok sayıda sempatizanı bu- lunduğunu anlatmıştı. TCY'nin 146'ncı madde- mArkasıSa.l9,Sü.31e PİŞMANLIK YASASI ALTIAYUZATILDI • 9. Sayfada Vildi71 S a n t i i n S I 4 2 - G r a m m y M ö z i k ödûHeri sahiplerini boldu. Latin rock gitaristi V U U I Z J &dllUUia. C a r i o s santana, 9 dalda birdcn ödüle layık görüldû. Yıhn albûmü, yıhn rock albümû, yıhn kaycn, pop düet vokal performansı, pop vokal, enstrümantal pop performansı, rock vokal düet perfor- mansı ve enstrümantal rock performansı ödülleriru alan Santana, pop vokalde en iyi işbirliği ödülünü de Rob Thomasia pay- laştL Füm müziği albûmûnü 'Tarzan'la PhiD Collins kazanırken kadm pop vokal performansı ödülü Sarah McLachlan'a ve- rildL Dans albümû ödülünü Cher kazamrken Sting de pop albümü ödülünü aldL • Arka Sayfada Demirel açılışlara katıldı Cumhurbaşkanı Demirel, Bursa'da Kıraç Hol- ding'in yapürdığı yeni Karsan fabrikasımn da ara- lannda bulunduğu çok sayıda açıhşa kaüldı. Cumhurbaşkanı Demirel, Bursa Valiliği'ni ziyare- tinde HADEP'li başkanlann rutuklanmalanyla ilgi- li olarak " Adalete intikal etmiş bir mesekyle ilgüi hiç kimsenin be>an vermesi söz konusu olamaz" dedL Demirel,gazetecüerin cumhurbaşkanlığı tarüşmala- nyla Ugüj sonılannı yanıtsız bu-akb. • 4. Sayfada Çankaya için 3 lider utfaştı • Başbakan Bülent Ecevit ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasrnda gerginliğe neden olan cumhurbaşkanlığı konusunun ele alındığı liderler zirvesinden "5+5 önerisirün imzaya açılması" karan çıktı. # Yılmaz, konunun zirvede tatlıya bağlandığını belirtirken hûkümetin önerisi için de, "Sanıyorum bu haliyle Meclis'ten geçmesinde sorun olmayacak" dedi. Ecevit, zirvenin ardından "rahatladığını" vurgulayarak "Bu konuda aramızda farklı görüş yok" açıklamasını yaptı. Hükümet önerisi dün akşam milletvekillerince imzalanmaya başlandı. • 5. Sayfada 5 arti 5 önerisi# Hûkümetin imzaya açtığı öneride, Cumhurbaşkanı'nın tecrübesinden faydalanılacağı ve tekrar seçilmesinin istikrar sağlayacağı belirtildi. Cumhurbaşkamnrn görev süresinin "5+5" olabilmesi için anayasadaki "Bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez" hükmü, "Cumhurbaşkanı TBMM'ce kırk yaşuıı doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçihne yeterliliğine sahip Türk vatandaşlan arasrndan beş yıllık bir süre için seçilir. Bir kimse, en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir" şeklinde değiştiriliyor. • 5. Sayfada Çüler'den destek • DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anayasa değişikliği sürecinin hızlandrnhnası amacıyla gerçekleştirdiği liderler tunınu dûn de sürdürdü. DYP lideri Tansu Çiller, DYP milletvekillerinin gerekirse hükümet önerisine imza vereceklerini bildirdi. Görüşmelerde ANAP lideri Mesut Yılmaz, önceki gün kendisini "kriz avcılığı, samimiyetsizlik ve siyası korsanlık"la suçlayan Çiller'i, ilk kez "samimiyetine" inandırdı. • 5. Sayfada ŞERÎATÇILARDAN atv EKİBİNE SALDIRI • 19. Sayfada TAHKİMDEYENİ KAYGILAR • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK BORSA 1)Xn KJS2 Oıcekj 11447 DOIAR oDCr SMM Oncekı 562.700 MARK oDün 296J0O Ûncakj 2BB.000 ALTm oDûn İM&SO0 Önceki 5.500.000 Dün Öyle Bugün Böyle Demirel'i yeniden cumhurbaşkanı seçtirmekle gö- revli koalisyon hükümetinin üç lideri, ANAPta başgös- teren direnmelerte ortaya çıkan "pürûzleri" gidermek için dün bir araya geldi. HADEP'li üç belediye başkanının gözaltına alındık- tan sonra tutuklanması, Avrupa Biriiği ile Türkiye ara- sında nasıl giderileceği henüz belli olmayan sürtüş- • Arkası Sa. 19,Sü.l 'de AIDS iluııaüııe koıııik ceza Doğumu sırasında annesine verilen kan sonucu AIDS'e yakalanan 5 yaşındaki Rukiye Işıkgöz yaşammı yitirdi GUNDEM MUSTAFA BALBAY HADEP... Haber Merkezi - Başkalannın ihmali nedeniy- le AIDS'e yakalananlann sonu ölüm bile olsa so- rumlulara ne dünyada ne de Türkiye'de yaptınm uygulanabiliyor. Japonya'da sattıklan kan ürün- leri nedeniyle 1434 hastaya HTV virüsü bulaşma- sına, bunlardan 493'ünün ölümüne neden olan şirketin başkanı, 3 yıl gibi komik bir hapis ceza- sına çarpnnldı. Türkiye'de de Işıkgöz ailesınin iki bireyine AIDS hastalığının bulaşmasına ne- den olan Kızılay'a hiçbir yaptınm uygulanmaz- ken kan merkezinde alınan kanın doğum sırasın- da annesine verilmesı sonucu AIDS'e yakalanan ve önceki gün yaşamım yitiren 5 yaşındaki Ru- kiye Işıkgöz dün Sıverek'te toprağa venldi. Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi'nde alınan ka- nın doğum sırasında annesine verilmesi sonucu AIDS'e yakalanan 5 yaşındaki Rukiye Işıkgöz, durumu kötüleşınce önceki gece babası Sedat M Arkası Sa. 19, Sü. 7'de . Guneydoğu'da yaşananlar, değerlendirme yapma- nın yeniden güçleştiği bir sürece girdi. Konunun beş boyutu dikkati çekiyor: AB, PKK, iflADEP, siyasiler, askerler... Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı izlediği politika- , larda önemli bir değişiklik görünmüyor. Türkiye'yi kar- şısına alarak dayatmaya çalıştığı politikalan, şimdi yanına çekerek uygulatmaya girişiyor. Türkiye'nin top- • Arkası Sa. 19,S&8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog