Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

r l M / // l SMrADRESEidnPT / // tua OYBM MBULO A f t * f e / // tua OYBM MBULO A fef SAAT KtOP *Wlfe OLANAÖ J v f SMrnuftif Ktâpunfi Dledığuuz lutabuı adını. kredı kamnjzın numarası ve son kullanma tanhı fc bıiîıkle bıldınn. krtap evımzde olsım AdıniA soyadınızı vt tekfon HKianıuzı da bıldınneyı uımüMyın C>« değılsenız, dılerseıuz üye de olun >^ da ü>ehğmızı yenıleyın HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet Kitap Kulübü giÇalonlannda ve Temsilciliklerinde DtBERG SpA -lulya Tesıskrmde ürcülmısür) Tîıtaca& Caddes tto 3*41 (34334) Ca&k&ı tstanbU Tet{212)514 01 96 F*s(212)514 01 95 YIL SAYI: 27168 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE u M H U R î N K U Ü R m î Dr. BERNARD CAPORAL KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINI-II Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Tanınmış Fransız tarihçi ve Türkolog Dr. Bernard Caporal, "Kemalizm Sonrasında Türk Kadını II (1923- 1970)" adlı ilgi çekici bilimsel çalışmasında, Türk Devrimi'nden sonra çalışma hayatına giren Turk kadınının gelişimi üzerinde durmakta, bu önemli aşamayı sosyal, kültürel ve iktisadî açılardan değerlendirmekte ve bu konuda şunları söylemektedir: "Kadının endüstriyel çalışmaya geçişi ve büro işlerine girişi, hiç değilse kitlesel yönü ile Türk Devrimi'nin aktifine yazılması gereken bir kazanımdır. Yine aynı biçimde, kadın emeğine belli bir koruma getiren çalışma ve toplumsal sigorta düzenlemeleri de bu aktife yazılmalıdır. Ne var ki, özellikle 1946'dan beri daha adil bir biçimde karşılığının verilmesini cesaretlendirmekten çok, sermayenin yararına işleyen Türkiye'nin ekonomik politikası, emekçi sınıfların kalkınmasını kolaylaştırmaya pek katkıda bulunmamaktadır. Oysa çalışma yoluyla kadının gerçek bir özgürlüğe ve kurtuluşa fiilen ulaşması, bir dizi düzenlemenin bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmesine bağlıdır." Dr. Bernard Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasının özellikle bayan okurlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağını umarız. Yarın Cumhuriyet le birlikte... Devlet Bakanı Onal Ozel sektöre uyarı # Devlet Bakanı Recep Önal, özel sektöre, "enflasyon hedefleriyle uyumlu fıyat artışına gitmezlerse en başta kendilerinin zarar göreceği" uyansında bulundu. Onal, ocak ayında enflasyonun 0.9'unun kamudan, 4.9'unun ise özel kesimden kaynaklandığını, hedefîn tutturulabılmesi için yılın geri kalan bölümünde özel kesünin fıyat artışlarını daha düşûk düzeyde tutması gerektiğini bildirdi. • 13. Sayfada tstanbulEmniyet Müdürü 'HizbuUah açılryordıC* ># îştanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Hizbullah'a karşı yapılan operasyonlar sonucu lstanbul'da 17, Gaziantep, Adana, Içel ve Antalya'da 18 cinayet ve adam kaçırma olayının aydınlatıldığını söyledi. # Özdemir, örgüt üyelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda Hizbullah'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden metropollere açılmaya başladığuun anlaşıldığıru söyledi. tstanbul'da 18 militanın yakalandığını belirten Özdemir, bu kişilerin çeşitli illere gönderildiğini bildirdi. • 4. Sayfada Diplomatik çevreler endişeli 'Iranlüaraş ve iş istiyor' # Iran'da geçen cuma günü yapılan seçimlerde reformculann elde ettiği başan bütün dünyada memnunlukla karşılanırken diplomatik çevreler, Iran'da "ciddi bir dönüşümün yaşanacağı" beklentisinin yamltıcı olduğunu vurguladılar. # Cnmhuriyet'in sorulanm yanıtlayan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey diplomatik kaynaklar, mecliste çoğunluğu elde eden reformcuların ne ölçüde reformcu olduğunun, yasalar çıkmaya başladığında görüleceğine dikkat çektiler. • 11. Sayfada Hükümet ortaklan arasında 'cumhurbaşkanlığı seçimi' gerginliği tırmanıyor 'Ydmaz lklerBkyapamıyor'> Ecevit, cumhurbaşkanlığı konusunda grubuna hâkim olamayan Mesut Yılmaz'a yüklendi. Ecevit "Eğer bir genel başkan, cumhurbaşkanlığı gibi devletin bütünlüğünü, ulusun birliğini, rejimin esenliğini ilgilendiren yaşamsal bir konu söz konusu olduğu zaman kendi partisinde uyum sağlayamazsa liderliğin gereğini yerine getiremiyor demektir" dedi. 1 Türkiye'de dini siyasallaştırmaya uğraşanlann, Iran seçim sonuçlan ve Hizbullah ile iki sarsıcı ve uyancı darbe aldıklanru vurgulayan Ecevit, "Iran devrimi 22 yılda çöktü. Atatürk devrimi ise 77 yıldır günden güne gelişerek sürüyor" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) • Baş- bakan Büknt Ecevft, cumhurbaşkanlığı ko- nusunda grubuna hâkım olamayan ANAP lıderı Mesut Yılmaza, "Eğer bir genel baş- kan, cumhurbaşkanlığı gibi devletin bü- tünlüğünü, ulusun birtiğini, rejimin esenli- ğini ilgilendiren yaşamsal bir konu söz ko- nusu olduğu zaman kendi partisinde uyum sağlayamazsa liderliğin gereğini yerine ge- tiremiyor demektir'' sözlenyle yüklendi. Türkiye'de dinı siyasallaştırmaya uğra- şanlann tran seçim sonuçlan ve Hizbullah vahşetinin gözler önüne serilmesiyle "iki sarsıa ve uyancı darbe" aldıklannı vurgu- layan Ecevit, "tran devrimi 22 yılda çök- tü. Atatürk devrimi ise 77yüdır günden gü- ne gelişerek sürüyor. 22yüdır Iran devrimi- ne özenen çevreler, umanm ki asıl özenil- mesi gerekenin Atatürk devrimi olduğunu düşünmeye başJariar" dıye konuştu. Hükü- meü oluşturan partılerin liderleri, cumhur- başkanının 5'er yıllığına 2 dönem halinde seçilebilmesıne olanak sağlayacak anayasa değişıkliğini görüşmek üzere bugün saat 14.00'te Başbakanlık merkez binasında bir araya gelecekler. ANAP lideri Yılmaz'm "5+5" formülü konusundakı samimiyeti tartışılırken MHP lideri ve Basbakan Yardımcısı Devlet Bah- çeti, "lşi yokuşa sürmeyin, siyasi hesapiar yapmayın" dıyerek Yılmaz'ı hedef aldı. Basbakan Ecevit de, dünkü gnıp toplantı- sında yaptığı konuşmaya "Neden cumhur- başkanhğı konusunu bir yıi önceden gün- mArkasıSa,19,Sü.3'te Belediye gelirlerini PKK'ye aktarmakla suçlamyorlar Başkanlartutuklandı• HADEP'li belediye başkanlan 4 günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından dün DGM'ye çıkanldı. Dıyarbakır LXîM'ye geniş güvenlik önlemleri altmda getirilen Diyarbakır Büyükşehir Beledıye Başkanı Feridun Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Feyzullah Karaaslan ve Siirt Belediye Başkanı Mehmet Selim Özalp tutuklanarak cezaevine konuldu. MAHMUTORAL AIİBtLGİLİ DtYARBAKIR/SİİRr - Di- yarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcı- lığı'nın talimaüyla 19 Şubat'ta gözalnna ahnan HADEP'li Di- yarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çeük, Bingöl Belediye Başkanı Feyzullah Karaaslan ve Sıırt Belediye Başkanı Mehmet Selim Özalp Diyarbakır DGM'ce tutuklan- dı. HADEP Malatya Merkez MArkasıSa. 7,Sü.2'de DSP: AVRUPA'DA İŞİMİZ ZORLAŞTI • 7. Sayfada AVRUPA'DAN KINAMA • 7. Sayfada / . * |«* ^ _ _ ^ H.\DEP Istanbul h Basltanı Kemal Peköz, 3 belediye başlunınm gözalOna almraa- iStûJfuVUl CuL UlY)iPSt/) S B U P r o t e s t 0 ettL Partinin tstanbul U merkezinde yapılan basm toplantısmı izkmek M.V%»%*WVW+ m » | / ı u ı v u H / için getenHADEP'fflersokağataş^PartO^rifepoüs arasında zaman zaman gergln anlaryaşandı. Çevredeçevikkırvvetekipleriyoğungüvenlikönkmleriahrkenpanzeıierindebulunduğugözlendi.HADEP'ligös- tericâer, Kemal Peköz'üH açıklamasuun sooa erdigmi söyienıesinden sonra olaysız bir şeküde dağddılar. • 7. Sayfada Demîrel: AB'nîn eleştîrîleri yersîz# Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Helsinki Zirvesi öncesinde söylediklerinin tam tersini savundu. Daha önce "Iç işleri diye bir mesele kalmadı" diyen Süleyman Demirel, HADEP'li belediye başkanlannın gözaltma alınmasıyla ilgili olarak "Ne ilgisi var AB'yle? Türkiye kendi meselelerini kendisi halleder" dedi. Dışişleri Bakanlıgı da "Türkiye'de yargı bağımsızdır" açıklamasım yaprı. ANKARA/SARIKAMIŞ(Cumhuriyet) - AGİT zirvesi sırasında ülkeler arasında "iç işleri" diye bir meselenin kalmadığını savunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel, HADEP'li belediye başkanlannın gö- zaltına almmasına yurtdışından gelen tep- kiler üzerine "Bunun ne ilgisi var Avrupa Birfiği'.vte. Türidye kendi meselelerini ken- disi haüeder'" dedi. AB üyesı Lüksem- burg'un Basbakan Yardımcısı LydiePolfer. 15'lerin son gelişmelerden duyduğu rahat- sızlığı dile getirerek HADEP'li belediye başkanlannın serbest bırakümasını ıstedi. Dışişleri Bakanlıgı ise Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu, müdahale edilemeye- ceğini belirterek AB ülkelerinden gelen eleştirilerin yersiz olduğunu bildirdi. Helsinki zirvesinde tam üyelik adaylığı- nı ka7anan Türkiye; Diyarbakır, Siirt ve Bingöl belediye başkanlannın PKK ile iliş- kılen nedeniyle gözalnna alınmalanndan dolayı AB ile bunalım yaşıyor. AB ve di- ğer Avrupa kurumlan, Türkiye'nin "de- mokratik seçimkrle göreve getirilen'' HA- DEP 'li yetkilileri gözalnna almasını kmar- ken başta Cumhurbaşkanı Demirel olmak üzere Türk yetkililer, AB'nin eleştirileri- nin yersiz olduğunu kaydediyorlar. Cum- hurbaşkanı Demirel, 18-19 Kasım günle- rinde lstanbul'da düzenlenen AGÎT zirve- si sırasında, küreselleşen dünyada ülkele- rin insan haklan ve demokrasi gibi sorun- lannın iç işi olarak değeriendirilemeyece- ğini bildirmişti. Ancak Demirel, HA- DEP'li 3 belediye başkanının gözaltma alınması konusunda AB'nin Türkiye'yi eleştirmesi üzerine bu görüşünden çark et- ti. Demirel, Sankamış'ta Kış-2000 Tanbı- katı'm izlediği sırada gazetecilerin konuy- la ilgili sorulannı yanıtlarken "Türldye MArkasıSa. 7,Sû.2'de Tartışma büyüyor ANAP'tan Ecevit'e yanıt • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Salih Yıldınm, Basbakan Bülent Ecevit'in Yılmaz'a yüklenmesi konusunda "Bunu demokratlıkJa ve özgür düşünceyle bağdaştırmam mümkün değildir" dedi. Yıldınm "Kişilerin düşüncelerine ambargo koymak, düşüncelerini dayatmayla bir yerlere taşımak, liderlikle üişkisi olan şeyler değildir" dedi. • 5. Sayfada Tansu Çiller 'Yümaz kriz avcısı' # tkinci kez liderler turuna çıkan Çiller, ANAP lideri için "Yine krize yatarak cumhurbaşkanlığını kapma çabasında. Cumhurbaşkanlığı bir partinin liderlık sorununa kurban edilecek kadar hafife alınamaz" dedi. # Cumhurbaşkanlığı seçiminin birtalom ayak oyunlan ve ince hesaplarla sabote edilmesinin ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu kaydeden Çiller, "Bu meselede demokrasi ahlakından aynlmak, bir büyük meşruiyet tartışmasına da neden olacaktır" görüşünü dile getırdi. • 5. Sayfada 'Çankaya' senaryolan • DSP'de, Ecevit'e Köşk yolunu acmak için "üniversite mezunu ohna" koşulunu kaldırmaya yönelik bir önerge verüebileceği beklentisi dile getiriliyor. CHP de, Onursal Genel Başkan tnönü'nün cumhurbaşkanlığına aday gösterihnesi konusundakı ısrannı sürdürüyor. • 5. Sayfada TÜRKİYE NORVEÇ'E 2-0 YENİLDl MSpor'da VOLEYBOLDA G.SARAY SON DÖRTTE MSpor'da RUM BORSASINA SUÇLAMA • 12. Sayfada BOR3A Q DOLAfl Q ssr «•3.000 MARK OOn ALTTN Laoaaoo Oncaid 5J1İOOO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçeği Gormek İsteyenlere Ûneriler Mustafa Batbay, başkentte kapılar ardında konu- şulan gerçeği açık seçik bir ifadeyle söyledi: "BuMeclis"dedi: "Süleyman Demirel7seçmekis- temiyor ve direniyor". Balbay'ın önceki gece NTV'de canlı yayımlanan programda vurguladığı bu saptama siyaset pazanna MArkasıSa. 19, SHl'de Yapıtları yeniden yayımlanan bir '40 kuşağı ustası Ömer Faruk Toprak'ın yapıtları uzun zamandır ortalıktan çekilmışti. Toplu şiirleri ise yıllardır Adam Yaymları'nın raflarında bekliyordu. Eşi Füruzan Toprak'ın girişimiyle Ömer Faruk'un tüm yazıları Kültür Bakanlıgı Yayınları'nca iki kitap olarak yayımlandı. Roman ve öykulerı de kısa süre sonra okur önüne çıkacak olan '40 Kuşağı' nın bu ustasını tanıtmaya çalıştık sızlere. Füruzan Toprak'ın öykulen de bu tanıtım içinde yer aldı. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY İran Dersleri... Iran seçimlerinde, reformculann yüzde 70'i aşan ezici bir üstünlük elde etmesi iki sözcükle yanrtlana- bilir: Devrim başlangıcı! Sonu nasıl gelir, şimdiden öngörmek zor. Seçim sonuçlannı maddeleyerek irdelemeye çalı- şalım. 1 - Iran'da* reform, Sovyetler Birliği'nin dağılma sü- MArkasıSa.l9,Sû. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog