Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

rs/urı ÜİZMET / / f SAAT OYHK KMULÜ A A * SAAT KTTAP SİPArtŞ OLANAÖ M f SAAT TAKSfTlf KtnP! OoJedığınız İütabın adznı, kredı kartuuzm numarası ve son kuilanma tanhı i l e bırfikıe bıldınn, kıtap evuuzde olsun Adınızı, soyadmızı \e telefon raumanuuzı da bıldırmeyı unutmaym Uye değılsenız. djlersenız üye de olun \ada uvehğımzi yenılevm HER İSLEM BİR TELEFO\LA:0212 514 01 96 Cumhuriye i Cumhurlyt [*J«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü •gi Salonlannda ve Temsilciliklerinde [LEDİBERG SpA -talya Tesstermde urrtılmı«ür) TCıtoca& Caddea Mo- 3*41 (34334) Cağataûlu bta*ulTet(212)514 01 96F*s.(212)514 01 95 76. YIL SAYI: 27167 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 ŞUBAT 2000 ÇARŞAMBA U M H u R N K Ü Ü R H I M I Dr. BERNARD CAPORAL KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINMI Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Tanınmış Fransız tarihçi ve Türkolog Dr. Bernard Caporal, "Kemalizm Sonrasında Türk Kadını II (1923- 1970)" adlı ilgi çekici bilimsel çalışmasında, Türk Devrimi'nden sonra çalışma hayatına giren Turk kadınının gelişimi üzerinde durmakta, bu önemii aşamayı sosyal, külturel ve iktisadî açılardan değerlendirmekte ve bu konuda şunları söylemektedir: "Kadının endüstriyel çalışmaya geçişi ve buro işlerine girişi, hiç değilse kitlesel yönü ile Türk Devrimi'nin aktifine yazılması gereken bir kazanımdır. Yine aynı biçimde, kadın emeğine belli bir koruma getiren çalışma ve toplumsal sigorta düzenlemeleri de bu aktife yazılmalıdır. Ne var ki, özellikle 1946'dan beri daha adil bir biçimde karşılığının verilmesini cesaretlendirmekten çok, sermayenin yaranna işleyen Turkiye'nin ekonomik politikası, emekçi sınıfların kalkınmasını kolaylaştırmaya pek katkıda bulunmamaktadır. Oysa çalışma yoluyla kadının gerçek bir özgürlüğe ve kurtuluşa fiilen ulaşması, bir dizi düzenlemenin bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmesine bağlıdır." Dr. Bernard Caporal'ın bu önemii bilimsel çalışmasmın özellikle bayan okurlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağını umarız. Cuma günü Cumhuriyet le birlikte... Demirel'den Fransa'ya teşekkür Ermetti tusiinsı \ Fransız Senatosu Başkanlık Divanı'nda, sözde Ermeni soykınmına ilişkin tasannın genel kurul gündemine alınması 6'ya karşı 14 oyla reddedildi. "Fransa, Ermenilere yönelik soykınmı tanır" cümlesinden oluşan tasannın, Kafkasya'daki banş girişimlerîne zarar vereceği gerekçesiyle geri çevrildiği öğrenildi. \ Ankara, karan "temkinli bir memnuniyetle" karşıladı. Ermeni lobisinin bu girişimi yeniden canlandırabileceğini değerlendiren Ankara, Paris yönetimini her firsatta uyarmayı planlıyor. Demirel, karar üzerine Fransa Curnhurbaşkanı Chirac'a teşekkür mektubu gönderdi. Demirel, mektubunda "Fransa, banş girişimlerinin gölgelenmesine izin vermeme kararlıhğını yansıtması bakımından takdir toplamıştır" dedi. I //. Soyfada 1 ANTAN'DAN KIŞLALIAÇIKLAMASI 'tpuçları. J inceleniyor' # Kışlalı suikastıyla ilgili olarak ipuçlannın somutlaşmasını beklediklerini söyîeyen Içişleri Bakanı Sadettin Tantan, HADEP'li belediye başkanlaruun daha önceden izlendiğini söyledi. Tantan, "Hizbullah operasyonları 55 kentte sürdürülüyor" dedi. tLHANTAŞÇI ANKARA - Içişleri Baka- nı Sadettin Tantan, gazete- miz yazan Prof. Dr. Ahmet TanerKışlah suikastıyla ilgi- li her türlü varsayım üzerin- de dumldugunu, ancak ipuç- lannın somutlaşmadığıru, çankaya Meclis'te aday aranıyor # Demirerin bir dönern daha görev yapamaması dummunda siyasi partilerin hepsinin cumhurbaşkanhğı için aday çıkaracağı belirtildi. DSP'de Ecevit formülü konuşulmaya başlandı. • 5. Sayfada bunlann somutlaşması ge- rektiğini bildirdi. Tantan, "PKK ile koordi- nefi çahşmalar vaptıklan, be- lediye gettrierinden bir bölü- münüPKK'ye aktardıklan" iddiasıyla Diyarbakır, Bin- göl ve Siirt belediye başkan- lannın gözaltına ahnmasının daha öncekı operasyonlann devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Tantan, başkanlann daha önceden izlendiğini de açıkladı. Kışlalı snikastuıın üzerin- den 4 ay geçmesine karşın sonışturmada somut bir iler- leme sağlanamadı. Hizbul- lah'a yönelik operasyonda ele geçınlen patlayıcı düze- nekleri ıle Kışlalı suikastın- da kullanılan bomba arasın- daki benzerlik, kuşkulan kanlı terör örgütüne yönelt- miş ancak sonuç alınama- mıştı. Sakarya'da da ÎBDA- C'ye yönehk operasyonlar- da ıkisi öğretmen üç kişi gö- zaltına alındı. Gözalüna alı- nanlann evinde yapılan ara- MArkasıSa. 19,Sü.6'da HADEP 'li belediye başkanlarının serbest bırakılması için girişimler arttı AVRUPA'DAN BASKIFischer, cem'le görüçtü Aimanya, gözaltındaki HADEP'li belediye başkanlarının serbest bırakılması için AB'den bağımsız olarak hareket ediyor. Aimanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, üç belediye başkanı hakkında bilgi almak için Cem'le görüştü. Blldlrl hazirllğl AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Portekiz'in, üye 14 ülkeyle konuyu görüştüğü bildirildi. Görüş birliğine vanldıktan sonra, gözaltılarla ilgili olarak AB adına bir bildiri yayımlanacak. Af Örgütünden çagrı uiusiararası Af Örgütü'nün Isviçre temsilciliğinden yapılan açıklamada, HADEP'li 3 belediye başkanının derhal serbest bırakılması çağnsında bulunuldu. Örgüt, tsviçre Dışişleri Bakanı Joseph Deiss'tan bu yönde bir girişimde bulunmasını istedi. Ecevit, HADEP'le ilgili gelişmeleri Cumhuriyet'e degerlendirdi 6 AB iUkelerîni uyaracağız' > HADEP'li belediye başkanlarının önümüzdeki süreçte sağduyuhı hareket etmeleri gerektiğini belirten Ecevit, "Toprak bütünlüğümûz konusunda hassasız" dedi. Cumhurbaşkanlığı konusuna da değinen Ecevit, sûrecin olumlu olarak devam ettiğini söyledi. ANKARA (Cnmhnriyet Börosn) - Başbakan Bülent Ecevit, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelenn HADEP konusun- daki tavnnın rahatsız edici olduğunu vurgulayarak "GereldrseAvrupa'yı u>»- racağız. Toprakbutflnlüğûnde hassaaz. Bu anlayışımızda direneceğiz" dedi. Ecevit, Curnhurbaşkanlığı seçimi konu- sunda umduğundan olumlu bir sürecin devam etmekte olduğunu söyledi. Ecevit, Cmnhuriyet'in gûndemdekı konulara ilişkin sorulannı yanıtlarken HADEP'h belediye başkanlannı önü- müzdeki süreçte sağduyulu hareket et- meye çağırdı. Kendi değerlendirmele- riyle yargının farklı şeyler olduğunu söyîeyen Ecevit, Turkiye'nin toprak bü- tünlüğü konusundakı hassasiyeüne dık- MArlcasıSa.l9,Sü.3'te SERKANDEMİKrAŞ ANKARA - Avrupa Bırlıği (AB), tam üyelık görüşmeleri- nin başlatılması ıçuı Turki- ye'nin reform yapmaya söz verdiği "insan luüdan,demok- ratfldeşmeve Kürtsorunu" gi- bi konularda Ankara'yı daha somut adımlar atması yönün- de sıkıştuıyor. AJmanya Dışiş- len Bakanı Joschka Fisc- her'ın, gözaltındaki üç beledi- ye başkanı hakkında bilgı al- mak için, lsmail Cem'ı aradı- ğı öğrenildi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve is- mınin açıklanmasını isteme- yen üst düzey bir Türk diplo- mat, "Fischer, belediye baş- kanlannın gözaltına ahnma- syfaıIgMiofatfak bilgi airaakis- tedi" dedi. Son günlerde yapı- lan üst düzey zıyaretlerde his- sedılen baskı Ankara'da rahat- sızlık yaraürken Dışişleri Ba- kanı lsmail Cem, kendi ıç ka- muoylanna mesaj vermeye ça- lışan konuklanyla ortak basuı açıklaması yapmaktan kaçuıı- yor. Dışişleri Bakanhğı, bun- dan sonra gerçekleşmesi olası zıyaretlerde de benzer gün- dem maddelennın olacağını aaımsatarak, "Bunlara ans- mamızgerek" değerlendirme- sini yapıyor. Bu arada, Alman- ya'nın Ankara Büyükelçili- ği'nden bir kaynak ise, Büyü- kelçilik Maslahatgüzan'nm, gözaltındaki belediye başkan- lan hakkında görüşmek üzere Dışişleri Bakanhğı'na gün içınde bir ziyarette bulundu- ğunu söyledi. Görüşmenın Avrupa Bırhğı (AB) çerçeve- sinde gerçekleşmediğı kayde- dilirken Ahnan Dışişleri Ba- kanhğı'ndan yapılan açıkla- mada, AJmanya'nın gözaltın- daki belediye başkanlarının serbest bırakılmasına ilişkin, AB'den bağımsız olarak inisi- yatif üstlenmeye çahştığı kay- dedildi. Öte yandan, Anka- ra'daki Portekız Büyükelçih- ği'nın de Portekiz'uı AB'deki dönem başkanlığı çerçevesin- de, harekete geçmesi bekleni- yor. Helsinki zırvesinde tam üyelık adayhğı statüsünü ka- zanan Türkiye, demokrasi ve insan haklan konulannda mArkasıSa.l9,Sü.3te ORGULAMA SURUYOR Gözaümda işkencescm• Gözaltına ahnan HADEP'li belediye başkanlanndan Siirt Belediye Başkanı Selim Özalp'e işkence yapıldığı öne sürüldü. Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde muayene edilen Feridun Çelik ile Feyzullah Karaaslan'da işkenceye yönelik bir bulguya rastlanmadı. MAHV1LTORAL ALİBtLGtLİ DtVARBAKIR / SÜRT - PKK'yle bağlantılan olduğu iddiasıyla 19 Şubat'ta gözal- tına ahnan Diyarbakır, Bin- göl ve Siirt belediye başkan- larının sorgusu sürüyor. Siirt Belediye Başkanı Seiim ÖzaJp'e işkence yapıldığı ileri sürüldü. Siirt'te, 2'si sendika başkanı olmak üze- re 99 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da gösteri yap- mak ısteyen bir grup, poUs- le çatıştı. Bölgede inceleme yapan CHP MYK Üyesi Or- han VeK Yıldınm, Turki- ye'nin, görünüm bozan gö- zaltıya tahammölü yoktur" dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun MArkasıS(Lİ9,Sü.8'de HADEP'li 3 belediye başkammn gözaltına ahnmasının ardından bölgede gerginüksürüyor. Diyarbakır'da, gözalülan protesto et- mek isteyen grup ile pohs arasmda ola\ lar yaşandL Siirt'te 2"si sendika başkanı olmak üzere 99 kişi gözaltına aündı. (AA) HADEP'Lİ BAŞKANLARDAN KINAMA • 19. Sayfada Iran basınından Ecevit'e tepld'İÇ İŞİerlmlZe m ü d a h a l e ' Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı tsmail Cem'in açıklamalanna Iran basını tepki gösterdi. Iran Daily gazetesi, Ecevit'in ko- nuşmalarını kınadı. Gazete, Ecevit'in açıklamalannın "sadece görüş ifade etmenin ötesine geçtiğini ve iyi komşuluk ilişkilerini ağır biçimde ihlal eden yanlış iddialar içerdiğini" öne sürdü. Muhafazakâr Ahbar gazetesi de Ecevit ve Cem'in açıklama- lannı, "Iran'ın iç işlerine açıkça müdahale" olarak niteledi. • 4. Sayfada Klltan'dan İran'a klltlama Iran seçimleri Fazilet Partisi içindeki görüş aynlı- ğrnı bir kez daha ortaya koydu. Muhalifler seçim sonuçlannı olumlu değerlendirir- ken partinin gelenekçi kanadı sonuçtan memnun ounadı. FP Genel Başkanı Recai Kutan, "Seçıînler nedeniyle dost ve kardeş Iran halkını yürekten kutluyorum" de- di. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de îran halkınrn demokratikleşmeden yana tercih yaptığını söyledi. • 4. Sayfada Batman'da 5 din görevlisi tutuklandı # Hizbullah operasyonları çerçevesinde Batman'da 12 din görevlisi ve 9 öğretmen gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda 5 din görevlisi tutuklandı. • 4. Sayfada GUIVCEL CUNEYT ARCAYUREK Arapsaçı! Son günlerde her kafadan bir ses çıkıyor. Sorun tam bir arapsaçı. 5+5 formülünün yaşama geçebilmesi için MHP'nin izleyeceği politika ANAP'ınki kadar önemii. ANAP'tan sonra MHP defireverecek olursa, 5+5 formülü tümüyle devre dışı kalacak. Sonuçta Ecevit'in iki yıldan beri gerçekleşmesi için mArkasıSa.l9,Sû.l'de 'Gülen'in kitabı toplatılsın' Ankara DGM Savcısı Yüksel, gazetemizde 20 Şubat 2000 tarihinde "Fethullah Gülen'in şeriat özlemi" başlığıyla yayımlanan haber üze- rine Fethullah Gülen'in "Fasıldan Fasıla" adlı kitabının toplatılması için DGM Yedek Yargıçlığı'na başvurdu. • 7. Sayfada Rusya'dan Türkiye'ye protesto MHP'li bakanlann Çeçenistan başta olmak üzere dış politikaya yönelik açıklamaları Türki- yeyi zor durumda bırakryor. M10. Sayfada Erdoğan'a yeni dava Tayyip Erdoğan hakkında köşklerde yapılan tamiratlar sı- rasında tarihi özelliklere zarar verildiği id- diasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı. • 7. Sayfada BORSA oDOn 13.994 öncekı 14.569 DOLAR Dün 563.O0O öncekı S65.3OO MARK ÜTDün 288.5OO Öncekı 2BS.2SO ALTIN oDun 5.515.000 Öncekı 5.6O0.O0O Kadınlara enflasyon anlatıldı Merkez Bankası Başkanı Erçel, Ka-Der'in düzen- lediği toplantıda, kadınlan enfjasyonla mü- cadele programı konusunda ikna etmeye çaiıştı. • 13. Sayfada '1 Mayıs' küreselleşiyor Işçi Bayramı 'Kapitalizme Karşı Küresel Eylem, Direniş ve Karnaval Günü' olarak kutlanacak. • 13. Sayfada Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Oucanlar davası DGM'ye gönderildi # Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ulucanlar Cezaevi'nde meydana gelen olaylarla ilgili davada görevsizlik karan vererek dosyayı Ankara DGM Başkanlığı'na gönderdi. # Adliye önünde toplanan göstericiler, 'Katil devlet hesap verecek' sloganlan ile katliamı protesto ettiler. Istanbul'dan 15 otobüsle Ankara'ya gelen yurttaşlar kente sokulmadı. 1 3 . Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog