Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

/ % /SMTKESİNTMZHİZMET ' f M SMT ADRESE KtUV TE8ÜNİ / / | SMT ÜYH* KABUÜ) A M SAAT KtUIP StotfltS OUUUâ A t f SMTIUatllfKraP Ş Oıleıiğımz kltabır adını kredı lcanınızın numarası ve SOD kuUaıuna önhı ı le bırlıkK bıldınn. kıtap evımzde olsun Adınızı soyadınızı ve lelefon mmaranızı da bıldınneyı unutmayın Oye degılsenız, dılersenız ûve de olun ya da uyehgınızı >enıleyın HER tŞLEM BİR TELEFO!SLA:0212 514 01 96 Cumhu i Çynıhyfİyt Cumhunyet Kitap Kulübü N Sergı Salonlannda ve Temsılcılıklerınde ' ^ ILEDİBERG SpA Italva Tesıslenndt urtnhnışto ) TCıtacaACaddesNo 3SV41 (34334) Cağatağkj İ6örtxJTetC12)5U01 96Fate(212)5U01 95 7O. Y1L SAYI: 27166 / 250.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 ŞUBAT 2000 SALI H H î K 1 ** ANTON ÇEHOV KORKUNÇ BİR GECE (Öyküler) Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Çağdaş kısa oykunun gelmış geçmış en buyuk ustalarından (jov'un en guzel kısa oykulerınden bırdemet... Bugün Curnhuriyet'le birlikte... KORKUNÇ BİK GECE Dr. BERNARD CAPORAL KEMALİZM SONRASINDA TÜRK KADINI-ll Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Dr. Bernard Caporal'ın bu onemlı bilımsel çalışmasının ozellikle bayan okurlarımız tarafından ilgıyle karşılanacağını umarız. Cuma günü Cumhuriyet İe birlikte... Başbakan, İranlı gen<Jeri ve kadınlan kutladı Reformeulara Ecevit'tendestel• Iran seçimlenni değerlendiren Başbakan Bülent Ecevit, "Herhalde artık şeriat ihraç etmeyeceklerdir" yorumunu yaptı. Seçimlerle birlikte Iran'da yeni bir çığır açılmış olacağını belirten Başbakan Ecevit, "Türkiye'deki laiklik karşıtı bazı çevreler de bundan böyle herhalde tran devrimini bir esin kaynağı olarak değerlendiremeyeceklerdır" dedi. ANKARA (Cumhunyet Bürosıı) - Türlaye, Iran'da yapılan mılletvekılı se- çımlenıu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi yanlısı reformculann kazanma- sının olumlu bir gelışme olduğu görü- şûnde Başbakan Bülent Ecevit, seçım- lerde çağdaş bir yaşam ve demokrası ıs- tedıklennı gosteren Iran halkını kutladı- ğını belırtırken "Herhalde tran arttk başka ûDcelere devTİm ihracına kallaş- mayacakbr. Türkiye'deki laiklik karşrtı bazı çevreler de bundan bovle herhalde tran devrimini ftr esin kaynağı olarak değerlendiremeyeceklerdir'' dedı 1980'lenn başında şenat devnmını şerçekleştıren ve rejımını başta Türkı- K olmak uzere bolge ulkelenne ıhraç et- nek ıçın teronzmı de kullanmaktan çe- anmeyen Iran'da yapılan mılletvekılı eçımlennde "reformculann" buyûk laşan kazanması Turki} e'de de memnu- • îran halkını, ozellikle de tranlı kadınlar ve gençleri kutlayan Ecevit, "Komşumuz tran'da yapılan serbest seçimlerde, çağdaş yaşama uyum sağlamak ve daha gerçek bir demokrasiye kavuşmak isteyen kesimler büyük başan kazandılar" dedı. Ecevit yeni yönetimin Türkiye'ye yönelik bölücü akımlara karşı da daha kararlı davranacağını umduğunu belirtti. nıyetle karşılandı Başbakan Ecevit, se- çım sonuçlanna ılışkın dun Başbakan- lık'ta yaptığı açıklamada, "Komşumuz tran'da yapılan serbest seçimlerde, çağ- daş,yaşamauyum sağfaunakve dahager- \ Arkası Sa. 19, Sü. 3te HATEMİ MUHAFAZAKÂRLARI EZDÎ • 11. Sayfada TEBClHLERİ EKONOMÎ BELlRLEDÎ • 11. Sayfada DEMİREL 'Sorunlarla uğraşmak içinçağa uymahyız' # Cumhurbaşkanı Sûleyman Demırel, Vehbı Koç anısına düzenlenen '2000'li Yıllarda Türkıye' konulu toplantıya katıldı Küreselleşmenın gerçekJeşmesı gerektığını söyleyen Cumhurbaşkanı Sûleyman Demırel, "Karşımızdakı sorunlarla baş etmenın tek yolu çağa uymak, küreselleşmenın gereğı yapısal dönuşümlen gerçekleştırmek" dedı. tstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Sûleyman De- mirei, ıletışım, ulaşun ve bılgı- sayar teknolojısındekı devnm nıtehğındekı gelışmelerle or- taya çıkan küreselîeşmerun re- fahın daha adıl paylaşımını sağlayacak ve uluslar arasın- dakı gelır dağılımını ortadan kaldıracak bir araç olarak go- rûhnesı gerektığını savunarak, "Karşımızdaki sorunlarla baş etmenin tek >olu çağa u\mak, küreseJleşmeningetirdiği yapı- sal dönüşümkri gerçekleştir- mekten geçmektedir" dedı Cumhurbaşkanı Demırel, dün Koç Ünrversıtesf nde Veh- bi Koç anısına düzenlenen top- lantıda "20001iYıllardaTürla- ye'' konulu bır konuşma yaptı • Arkası Sa. 19, SiL 3 te Cinsel eğitim dersinde öğrencüer, kadın ve erkek cinsel organlan anlaührken gülüştüler. Dersimiz cinsellik tstanbul Haber Servisi-MüüEğınmBakan- lığı (MEB) tarafından ılkoğreüm okullannın ergenhk dönemındekı oğrencılenne cinsel eğı- tun venlmeye başlandı Kız ve erkek öğrencı- lere ayn suuflarch ve bu- kez venlen 40 dakı- kalık dersı merak ve ilgıyle karşüayan öğren- cüer, pılot uygulama kapsamındakı eğıümın bu: yıl süreh ders olarak okutuknasuu ıstedı- ler Öğrencılere konuyla ılgüı eğıtım broşüru- nün yanı su^ kız öğrencılere de hıjyenık pet dağıtıldı Cuısellığuı tabu olduğu ulkemızde ergenlık çağındakı gençler artık çocuklan "kyleğingetirmediğini'' öğrenıyor MEB Sağ- lık Işlen Daue Başkanhğı'nca pılot bölge se- çüen tstanbul'dakı ılkoğretun okullannda uy- gulamaya konulan u Ergenlik DönemiDeğişim Projea" (ERDEP) kapsanunda ılk ders dun Vefa Atatürk llköğretun Okulu'nda venldı. Gençlenn sağlıklı ve bılmçh bu- cınsel ya- M Arkası Sa. 19, Sû.l'de BÜLE1VT ECEVİT 'Başkanlar Türkiye'nin iç sorunu' • HADEP'li üç belediye başkammn gözaltına ahnmasına tepkıler sürüyor. Dıyarbakır ve Siirt'te yurttaşlar gösteri yaparken Başbakan Bülent Ecevit, Avrupa'dan gelen tepkılere değınerek "Batı, Türkiye'nin toprak bütûnlüğü konusundaki duyarlüığını anlayışla karşılamak zorunda" dedi. U 4. Sayfada HÜKÜMET Acı reçete işçiye çıktı • Hükûmetin yüzde 25 zam vermek ıstedıği işçiier 2000 yüma yüzde 68.8 oranında ücret kaybıyla girdi. Enflasyonla mücadele programı çerçevesınde işçüere venlecek yüzde 25'lık zam da Mart 200O'de sıftrlanacak. Böylece işçının alım gücü martta, Aralık 1999'un gerisıne düşecek. U 13. Sayfada Emekli Oramiral Cüven Erkaya Erkaya: Gûkn hakkmdaya- ymbuunanuş kaseder var. 6 En büyük tehlike Fethullah' • 28 Şubat sürecinin en önemli isimlerinden, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, emekli Oramiral Güven Erkaya, MlT'in elinde Fethullah Gülen'le ilgili yayımlanmamış kasetler olduğunu söyledi. Yurtdışında açılan okullann nasıl finanse edildiğini soran Erkaya, bazı devlet adamlannca Gülen'e verilen desteği eleştirdi. Emekli Oramiral Erkaya, irticaya dikkat çekerek "Ileriye baktığımızda Türkiye için büyük tehlike olarak Fethullah Gülen'i görüyorum" diye konuştu. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - 28 Şubat surecının en onemlı ısımlennden eskı Denız Kuvvetlen K.omutanı, emek- li Oramiral Güven Erkaya, "tkriye bak- nğmuzda Türkiye Cumhuriyeti için bü- yük tehlike olarak Fethullah Gulen'i gö- rüyorum" dedı MÎT'ınehnde Fethullah Gülen'le ılgılı yayımlanmamış kasetler de olduğunu söyleyen Erkaya, Gülen ta- rafından açılan okullann nasıl finanse edıldığmı sordu Erkaya, bazı devlet adamlannca Gulen'e venlen desteği de eleştirdi. Dıyanet tşlen Başkanı Meh- met Nuri Yıtanaz da pobükacüann dm- Wk Arkası Sa. 19, Sû. 3te Cumhuriyet Kadınlan Derneği Konferansı Irticaya karşi kadın gücü• Cumhunyet Kadınlan Derneğı'nın düzenledığı "Yenı Dünya E>üzem, Kadın ve Irtıca" konulu konferans sona erdı. Konferansın sonuç bıldugesmde utica karşısmda ezılen kadmlann ılk defa bılgı ve deney alışvenşı ıçm bu- araya geldığı belutıldı • Konferansa katılan Cezayır, Tunus, Rusya, Fılısün, Sunye, Afgamstan, Pakıstan, Kıbns ve ABD'den gelen temsılcıler, utıcaya karşı ortak kamuoyu oluşturulmasını ıstedıler. ANKARA (CumhuriyetBürosu)-Cum- hunyet Kaduılan Demeğı'nce (CKD) dü- zenlenen konferansta bır araya gelen ka- dınlar, yenı dünya dûzenı ve utıca karşı- sında bırlık, dayanışma ıçinde olacaklan- nı bıldu-dıler. CKD'run düzenledığı "Yeni DünyaDü- zeni (YDD), Kadın ve trtfca" konulu ulus- lararası konferans sona erdı Konferansa Cezaytr, Tunus, Rusya Federasyonu, Fı- lıstın, Sunye, Afgamstan, Pakıstan, Kıb- ns ve ABD'den konuşmacılar katıldı. Fı- M Arkası Sa. 19, SiL l'de Mirzabeyoğlu: Örgüt lideri degilim îlk kez savunma yâpîr • ÎBDA-C liden Sahh Mırzabeyoğlu (Salıh Izzet Erdış), DGM'de Uk kez verdığı ıfadede örgüt lideri olmadığını ıddıa etti. Mırzabeyoğlu, 1976'dayazılar yazdığı Necıp Fazıl Kısakürek'in Rapor adlı dergısmın, dönemın AP lıden Sûleyman Dermrel tarafından almarakpartılılere dağıtüdığını öne surdu. • 4. Sayfada Trafik sorunu îstanbullu yine çaresiz # tstanbul'un temel sorunu ulaşun, Galata Köprüsü'nün trafiğe tamamen kapanmasıyla daha da güçleşecek Yağmur nedenıyle dün bu-çok yurttaş ışlenne geç gıtmek zorunda kaldı. • 7. Sayfada GÜNCEL CÜNE\T ARCAYÜREK Akıntıya Kürek Demirel'in uzatmalı cumhurbaşkanı otarak görev yapmasını sağlamak için çare üstüne çare arayan ki- mi lıderier -tabii başta Başbakan Ecevit- galiba oyu- nu yanlış kurdu. Görev süresinı değıştirmeye gırişmeden önce; cum- hurtDaşkanı seçımlennde mılletvekıllennın gızli oy kul- lanmasını sağfayan ve parti gruplannda karar alınma- • Arkası Sa. 19,Sû.l 'de Türkiye'den Fransa'ya Ermeni uyansı Sozde Ermeni soykınmı Fransız Senato- su'nda ele alınıyor. Tasannın senato gün- demine alınmamaanı isteyen Türkiye'nin çabalan sonuçsuz kaldı. Turkıye, Fransa'ya "ıki ulke ılişkılennın ciddı yara alabileceği" uyansında bulundu. • 7. Sayfada Hizbultahçı 25 öğretmen gözaltında Manısa Alaşehir'de bedelli askeriik yapan 3 Hızbullah mılıtanı yakalandı. Batman'da sürdürulen operasyonlarda ıse 25 öğret- men gözaltına alındı. • 4. Sayfada Aşk Makinesi'nin Türkiye turnesi George Gruntz Concert Jazz Band, 4-9 Mart'ta bir dizı konser vermek için ülkemi- ze geiıyor. • 15. Sayfada BORSA oDün 14.509 Öncekı 15.364 DOLAR Dun 565.300 öncekı 566.500 MARK oDün 285.250 Önceki 284.800 ALTIN Dün 5.600.000 öncekı 5.605 000 G. Saray defan» da öğrendl 6 maçtır gol yemeyen G. Saray'ın artık ra- kıplenne pozısyon vermedığıne dikkat çe- ken Terim, "Taffarel futbol hayatının en ko- lay maçlannı oynuyor" dedı. • Spor'da Hedef yeni F. Bahçe Şadan Kalkavan ve Selim Soydan, F. Bah- çe için kollan yenıden sıvadılar. • Spor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY .atlamış Topraklardan ianlanmış Topraklara... Başkentın sıyası gundemı, kalıtesız yoğunluğunu koruyor. Bugünu, Şanlıurfa gezısının insan ve toprak manzaralanna ayıralım. Şanlıurfa'dan Harran ilçesine helikopteriegidiyoruz. Altımızdaki toprak anlatılmaya değer. Bır zamanlar • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog