Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

2 1 ŞUBAT 2000 PAZARTCSİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 4 Taröşına zeıııiııi yanhş' Avukat Belkıs Baysal, 'Cezaevi Protokolü'nün, savunmanın temeli olan 'sır saklama yükümlülüğü'nü ortadan kaldırdığını söyledi Istanbnl Haber Servisi - Yenı Yüzyıl Içın Yenı Oluşum Hukuk- çuJar Dernegı Başkanı avukat Bel- las Baysal, adalet, ıçışlen ve sağlık baJcanlıklan arasında ımzalanan "CezaeviProtokoIü'' ıle uluslarara- sı tum anlaşmalann yok sayıldığı- tu soyledı Avukat Belkıs Baysal, "Cezaevi Pnotokoiü"nu değerlendırdı Tur- kıye'nın 49 yıldır Avrupa Konseyı üyesi olduğunu hatırlatan Baysal, "Ancak Türk avukatlar Avrupa Konseyi'nin faah'vet alanlaruu, ça- kşma gruplannı, komis\onlannı yeterince tanımıyor, konseyin dü- zenlediği seminer ve konferanslar- da yer almıyor. Btrakın Fransız, itaJyan meslektaşlannı; Türk avu- katlar,Avrupa Konseyiiçindeyflrü- tûlen meslekiçahşmalardan birFu- lonj an, bır Litvanyalı hukukçu ka- dar haberdar edilemiyor" dedı Turk avukatlann 1995 > ıhndan ıtı- baren Avrupa Bırlığı Barolar Kon- seyı (CCBE) üyesı olduğunu, Av- rupa Bırlığı avukatlanna tanınan özel avukatlık kımlık kartıru taşı- ma hakkına sahıp olduklannı vur- gulayan Baysal sozlennı şoyle sur- durdu "Avukatiar Türkiye Barolar Bir- fiği aracıhğıvla 4vrupa Birtigi üye- sı ulkelenn a\ukatlanna tanınan haklar ile donaüimışlar. \ma Türk avukatlann hâlâ cezac\ lenne giriş çıkışlardammvkkJDeriilegörüşme için getirdikleri bdgefer,cezaevi yet- kfli memurian tarafindan 'savun- ma ıçın gereklı mı değıl mı' diye kontrole tabi tutuhıyor. Ve bu ara- da TBMM yenı yasalar üretme ça- bası içinde. Amaç, Avrupa Birnği mevzuanna uyum sağlarnak. Adalet, içişİeri ve sağlık bakan- hklan arasında bir protokol hazır- landı. Ortank her zamanki gibi toz duman. Avukauar bireyselgirişim- krle ne olduğunu anlamaya cahş»- yorlar ve balayorlar yine aynı konu, yine aynıtepküer. Otayın esasuu in- ana daman olan 'Sır saklama yü- kümlülüğünü' tamamen ortadan kaldıran 11 maddeyı tartışmadık- lannı belırtt] Baysal, 11 madde ıle avukat ve muvekkılının cezaevın- de göruştûkten sonra aranabılece- ğının hukme bağlandığuu belırttı II madde çerçevesınde "gerek avukattaki, gerekse sanıklardaki belgekrin savunma ıle ikpsi olup ol- madığuıa cezaevi personennin ka- rar vereceğme" değınen Baysal, • Yeni Yüzyıl Için Yeni Oluşum Hukukçular Derneği Başkanı Belkıs Baysal, avukatın meslek ilke ve kurallanna özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. ceJeyen, çözûm önerisi getiren yok. Bakanı istifaya davet etmek yerine ortakçahşmaya davet eden, yöneti- d hukukçulann bflip ıngulaması gereken Avrupa Adalet Divanı ka- ran ya da bu karara anfta bulunup barolan gereklı onlemlen almaya çağıran CCBE deklarasyonundân bahseden yok." Baysal, baro yonetunlennın sa- dece Cezaevi Protokolü'nün "avu- katın aranması'" ılgılı 5 ve 6 mad- delen uzennde durduklannı, ancak avukatlık mesleğının savunmanın böylece avukatın "Sır saklama yü- kümlülüğünün" ortadan kalkaca- ğını vurguladı Baysal, Avukatlık Yasasf nın 36, Turkıye Barolar Bırlığı Meslek Kurallan'nın 37 ve Avrupa Bırlı- ğı Barolar Konseyı Meslek Kural- lan'nın 2 ve 3 maddeleruun avu- katlar ıçın "ar saklama zonınlulu- ğunu" getırdığuu anımsatü Baysal bu maddelenn çok açık ve savun- manın anaprensıplennden olduğu- nu vurguladı "Sır saklama zonın- luğunu" ıçeren bu maddelenn bır protokol ıle tumden yok sayılama- yacağını vurgulayan Baysal, ayn- ca Avrupa Adalet Dıvanı'nın Avru- pa lnsan Haklan Mahkemesı'ne aüfta bulunan 13 Mayıs 1982 tanh ve 235/79 No'lu karanna dıkkat çektı Kararda, avukatın (ıstısnaı olarak) müvekkılı ıle ışbırlıgı yap- ması konusuna açıklık getınhyor- ve bu durumda barolann goreve davet edıldığıbelırtılı>or Kararda şöyle denılıyor "AvukaÜar, bilgive tecrübelerini samimiyet ve özenle müvekkfllerinin istifadesine sunar- lar. Bu ana kuraldır. Ancak zaman zaman baa istisnalar da çıkabilir. Istisnalaranakuralıbozmamabdır ve bu gibi hallerde gorev barolara, omann buüklerine düşer, yani isös- nai hallerde kötü ni>etü davranışı olan savunma amacını aşan, mu\- vekkilifleyasadışı bir olayda işbir- Bği yapmaya kalktşan avukata itiş- kin dteiplin "»?a«ını barolar verir. Ancak kural avukat ile mü\ekkfli arasındakı görüş ahşverişüün kar- şılıkü belgeler sunulmasuun bir anayasal hak, bir temel hak, bir in- san hakkı oMuğu ve bunun hiçbir şekfl ve yolla zedelenmesine izin ve- rihneyeceğidir." Adalet Bakanlığı'nın bu karan mutlaka ıncelemesı ve gereğını yapması gerektığıne değınen Bay- sal, ımzalanmış olan "Cezaevi Pro- tokotü" ve bunun etrafında tarUş- malar yapmanuı cezaevi sorununa çozum yenne çozumsuzluk geör- dığuu belırttı Romam^'da siyanûrie aran çıkarılan bir madenin "abk havuzundan" Tuna'ya akan zehrin sadece shanur olma- dığı, aüklann içinde antimon, civa, bakır, arsenik, kadmiyum gibi birçok ağır metallerin de bulunduğu beürtUdi AUk havurfan arttdmalı'Istanbul Haber Servisi - Roman- ya'da sıyanurle altın çıkanlan bır madenin "aükhavuzunun" taşması ıle Tuna'ya akan zehnn sadece sıya- nûr olmadığı vurgulanarak atık ha- vuzlanndakı sıyanur ve dığer atık metallenn malıyetı ne olursa olsun, bır an once antılması gereküğı be- lırtıldı Turkıye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfi (TEMA) Teknık Da- nışma Kurulu Üyesı Prof Dr llhan Tahnh, Tısa Nehn 'nde sıyanure kar- şı dayanıklı olmalanna rağmen bu- yuk balıklann topluca ölmelennın yanı sıra beslenme zıncın açısından buyuk onem taşıyan kuçük yumu- şakçalann da sınır sıstemlennın bu olayla bırlıkte zedelendığını anlattı Talınlı, "Siyanürün yanı sıra suya kanşan bir başka zehirü maddeoian arsenik de çokbüyuk tebüke oJuştur- maktadır. Kısacası felaketin etİdk- diği tüm bölgelerdekı ekosistem al- tüst olmuştur. Yapılması gereken, atık haMizlanndaki siyanür ve diğer metallerin, maüyet ne olursa obun antümasıdır" dedı Ancak kârlılık prensıbıy le hareket eden şırketlenn, atık havuzlanndakı maddelen arrt- ma yoluna gıtmedıklen gıbı bu ko- nuda hıçbır duzenleyıcı uygulama- nın da getınlmedığını ıfade eden Ta- lınlı şöyle devam ettı "Abklaria SH zan yamızca siyanür değildir. Bu aüklann içinde antimon, dva, bakır, arsenik, kadmiyum gibi bir çokağır metal ve kuieticiler de bulunmakta- dır. Etkileri uzun zamanda görülebi- iecek büyuk bır fekketfe karşı kar- şıyayız.'' 21. yüzyüda her alanda aydınlığa açılan bir uygarbk penceresi... , ; # '-.-• \ Süleyman Demirel "Insanlan daha çok oğrenmeye, araştıımaya ve sorgulamaya zorlayan Bılgı Çağı nda bılgımn yenılenmesı ve guncelleştınlmesı her zamankınden daha buyuk onem kazanmıştır Bu anlayışla ınsanlığın hızmetıne sunıılan Encyclopsdıa Bntannıca, 21 yuzyılda da her alanda avdınlığa açılan bır uygarlık penceresi olacaktır Bu teşebbusu takdırlekarşılı>orum Tebnklerım] ıletıyor, başanlardılı>orum ' Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı "Bilgi okyanusunun dennlıklenne ulaşmanın keyfı..." 'Iletışım teknolojısı ne kadar ılen gıderse gıtsın, tum araçlar tum sıstemler ne kadar çoğalırsa çoğalsın hepsı ansıklopedık bılgılerle donatılmadıkça bızlerı ancak bılgı denızının sığlığında hızla dolaştırabılırlcr Bılgı okyanusunun dennlıklenne ulaşmanın keyfını ıse ancak ansıklopedık bılgılçrle yaşayabılırız Bu nedenle, yenı bılgılerle donatımı daha da zengınleşen EncyclopaEdıa Bntannıca'nın çok değerlı bır araç olduğuna ınanıyorum " Prof Dr Yılmaz Buyukerşen Eslaşehır Beledne Başkanı "Bntannıca'nın Turkıye'de Turkçe olarak yayımlanması buyuk kazanç olmuştur." Bntannıca o olçude guvenılır bır bılgı ve başvunı kaynağıdır kı, ABD mahkemelennde referans olarak kullanılır Turkıye'de Turkçe olarak yayımlanması buyuk kazanç olmuştur Şımdıyenılenerek ve guncellenerek yayımlanacak olması Bılgı Çağı nda dunyayla yanşmak zorunda olan Turk ınsanı ıçın daha da buyuk kazançtır " Günerı Cıvaoğlu Ga.etecı Yazar 'AnaBntannıca Türkiye'de kultuni etkiledi." "AnaBntannıca, Turkıye de 1980'ler kuşağının temel başvuru kaynaklarından bın oldu, kulturu etkiledi Guncelleştınlmış yenı baskısının da. bugunun kuşaklan ıçın aynı ışlevı yenne getıreceğıne maruyorum ' Bulent Eczacıbaşı TUSIAD Yuksek lmşare Konseyı Başkanı 'Çok yararlandım." Çok yararlandım Değerlı bır ansıklopedı Yenılenmış baskısına başanlar dılenm " Prof Dr ErdalInonO CHP Onursal Başkanı Bılım adamı "Eklenen ve guncelleştırilen . maddelenyle AnaBntannıca'nın değen daha da artmaktadır." "içinde bulunduğumuz Bılgı Çağı'nın ana sermayesı 'bılgı'dır AnaBntanruca da onemlı bır bılgı hazınesıdır Yenıden eklenen ve guncelleştınlen maddelenyle değen daha da artmaktadır Bu çalışmaya emeğı geçenlen kutlanm Altan Oymen CHPGenel Başkanı ft "Sürekli kendini yenilemesı çok onemlı." 'Kendını gehştırmeye kararlı gençler ıçın her turlu çahşmaldnnda başvuracaklan bır yapıt olarak değerlendınyorum Sureklı kendını yenilemesı de çok onemlı ' Prof Dr Turkan Saylan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği IÇYDD) Genel Başkanı Ilk fasikül 28 Şubatta. • 14.1180 sayfa • 22 cilr • 20.000 çi-îm. lıarila, foloğraf. şema • 2000 'li ytllar içiıı tümüyle gözden geeirilmi ş <V-A000 ımnlılr. Oıı binlerce maddegiincellendi. 2.500 madde ıklrıııli. .Ve özel amıağan Encyclopcedia Britannica CD-ROM (İnüilizce) Hüliiıı Anannlannuııahonrlerınr kııpnımı: çekilişsiz armağan: \Vindmr\ VS. VK re A \T programlarıyla ıtyumlıı. İngilİTce M l-lnryelııpu'dia llrilanniıa l'D-RIHI \<7ı'...^ Evrensel bilgiııin yeni kaynağı AnaBritannica 2000 Türkiye'de, Turkçe. AnaBritannica. dünyanın en geniş kapsamlı. en mükemmel unsiklopedisi Encyclopiedia Britannica'nın Turkçe \ ersiyonııdur. "Dünyanın en iyi başvuru kaynaklan" sıralamasında daima 1. sırada yeralan Britannicadaki bütün genel kiiltiir maddelerini kapsar. Ayrıca Türkiye, vukın çevresi. tarihi, coğrafvası. sanatı. Türk \e İsluni kültürü ile iljjili 14.000 ek madde ile zenginleştirilmiştir. Bilgi Çağı yarışına çağıdır. Evrensel bilgiııin yeni kaynağı AnaBritannica, bıı çağda basarı için ı herkesin basyardımcısı olacaktır. i Kendiniz. çocuklaı ınız. aileniz. işyeriniz için ister fasikül fasikül alın, ister abuııe olun: AnaBritannica 2000'e siz de sahip olıın. AnaBritannica Dünyanın 1 nııınaıalı ansiklopedisi Türkive'de. Türkce.Ana \ıı\ ıııcılık A..Ş. - Eın.\clopxdia BrKaıııııca. Inc.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog