Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ŞUBAT 2000 PAZARTESİ 8 OSS DENEME SINAVI SAYISAL BÖLÜM 1. ı v t y pozitıf tamsayıiar x + — = 10 ise, x ın alabilecegi degerler toplamı kaçtır? A) 32 B)28 C)26 D)24 E)22 2. xvey brefrakamdır Buna gore 0,x7 - 0,y7 - — 30 degeri vanfcr? A)1 B)2 saglayan kaç farfclı * C)3 D)4 E)5 y = 5a-1 esıtMden ıle venlen x ve y sayılannın toplamı sabrt tnr sayıdır x y mn an buydk dağsri kaçbr? A) 169 B)196 Cİ225 O)2S6 E)289 20 A) 5 B)6 C)7 D)8 -4 e*ıtlığine gore x kaçbr? X -*a- -I 5. b- •" c--î" buyüge doğru sıraianısı n*dır? A) c < a < î> B)b<a<c D) a<c<b E)c<b<a 6. m sayı tabaranı gostormek Ozere, (*™>m (23)». - <12231>n. Isa m kaçbr? A) 4 B)5 C)6 D)7 otonak Uzer* a, b, c sayıtannın koçOMan C)a<b<c 7 A)2'" B)2 1 3 3»»2_2 30-1, E)9 islamlnın sonucu kaçtır? C)2 1 D)-2" Is* (-!]" D)5 E)25 9. |1-x| > 2 «sMaMıainl sadtamavan kactanatamsayı vardır? B)2 C)3 10. c-a 3 D)4 iss x E)5 » y arasındafci bagmtı asagıdaklkmian hangisidtr? A) 3y = x B) y = 2x C) 3x = 2y 0) 3x = y D) y = 4x 11. asayısı b 2 ıls lers c 2 > 1 de doğru oranMdır a = 10. b»4ik*nc»3 ıs* b - 2 v * c » 3 için a kaçtır? 12. 13. 14. 15. A) 40 B)38 4x**12xy 4 2x + 3y*: C)36 D)32 + ^ ^ tfrlaalnln â n «ı • naawnırı •n «N dafcJktrdan hanglsldir? A) 2x • 3y - 2 D> x + y * 2 •g 7s_ TövTTTöT A)1 8)2 Vs-Vîî +V*"* A) 4VÎT B) 3* x * y — z • 11 B)2x-3yt2 E) 3x - 2y • 2 E)28 >d* şekli asağı- C) 2x • 3y • 2 Islaminin sonucu kaçbr? C)3 D)4 6)5 •Jîî IfMMninin sonucu kaçtır? /îî C) 2./n D) VîT ¥•«»•»»•**• 41 k** EtvS x y - y z - x z ifadMMn d*ğ*ri kaçbr? A) 62 B)S8 C)54 0)44 E)40 16. BrsnıftakıeıfcakOğrencaannsayttkeoğrenciBnnsaymiırı 4 kaadır Sınıftan 4 kiz 12 erkek öğrena çıkanlırsa erkak Oğrencı saytsı kiz öğrena sayısının 5 katı okryor Sınrfin tamamı kaç kistdlr? A) 32 B)36 C)38 0)40 E)48 17. 4a Hrayaalınanb<rmal%40karlasatılıyor 5a «raya aHnan mal X kaçfcarlauUırah «d natn satıs flyatı aynı otsun? A) 10 B)12 C)14 D)16 E)18 18. BoabırhavuzalumusluktanbınnasıiOuafle İkndsı14 saatte doMurmaktadır Havuzun — sı dolu «cen muskıklar bMMeaçılıyor Havuz kaç «aatta dolar? A) 15 B)2 C)2 5 D)3 E)35 19. 3tt>grarnMctuzfusuya%?0sıkadarsuefclenırsesuvetuz mlctanestduyor hk kanajfnda kaç grarn tuz vardır? A) 180 B)170 C)160 D) 140 E)120 20 Btr marangaz bır tantayı uzunlamasına 4 esıt parçaya 6 dalrikadaayınyor Aynı tahtayi 8 asit parçaya kaç dakikada ayınr? A) 16 B)14 C)12 D)10 E)8 21. A v * B kOmeleri tçm. t|AuB)*ia •(A-B)-S >(A>-t<B) ia* a(Ar.B) kaçtır? A) 5 B)6 C)7 D)8 E)S 22. 30 kjsillk bır smrfla Ingılızce bılerDenn sayısı Almanca bMBntsnn 2 kBtwi3Oşrtbr InglHzca btlmeyenlar 12 kısi, h*r iki dil bılafKarin «aynı 4 ofchığuna gdra, bu sınrfta <*l bdmayan kaç kişldir? C)9 D)8 E)7 23. A) 11 B)10 Kx) = a*-1 9(x)-x 2 -1 *x)=i 11 <todart kaçtır? A) 5 8 ) 4 24. P(2x+ (fogorı) (2) - 14 oiduğun» gör» a C)3 D)2 E)1 i) Q(x-1) bağıntısı venHyor P(x) polınomunun (x + 3) il* Miamanden kalan 16 is* CHx) polinomunun (x • 3) II* Mlumunden kalan kaçtır? A)0 B)1 C)2 D)4 E)6 25. i(x + n* - ^ İse f(x-1)inf(x) türünden d*ğ*n n*dlr? AI Mzl m ** o >(x) A ) f f i P I B ) 1-4«x> C ) Kx)+ 3 «x)i2 4f<x)-, ' l(x)»4 f(x) + 2 26. Z/8 de x*0vey*0 olmak sartıyta x y « 0 sarbm sağlayan kaç tana (x.y) NdH*> yardır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 27. l o f l 3 = n l is* I095 i n n n n tOrflndan *(rblIog135o-nf raoir? A)n-3m-1 B)n-3m C)n + 3m) D)3m-n*1 28. ı 2 > -1 la* E)n-m + istarranin sonucu kaçtjr? A)ı B)-ı C)1 D)-1 E)0 29. Aynı düzlomde birbirin* paraM 4 doflnj il* yine birbırin* paralel S doğru kasıaırse kaç tan* paratalkenar olusur? A) 56 B)60 C)45 D)44 E)36 30. ŞakJM* [AF]#fDE] m(A)-50- ra<S)-110* Is* x kaç d*r*c*tflr? A) 40 B)50 C)60 31. ABCd*[AO], A açısmn açıortavı. D)70 E)80 A) 40 B)50 C)60 D) 65 E) 75 32. ABCD dörtgonind* |BC|«,|BO| birar tamaayı v* rrKBAC) dar açı iaa |BD|nlnalab««»öl •n bOyfJk dağer kaçtır? B A) 13 B)15 C)18 D)17 E118 A B C"*\ D Şekıktekı (ABl çap» yan çombenn E noktasuıdakı toöeo ABO doSrusununCdekeMyor m(0CE) -140° ia* m<EAfl)-o kaç d*racw«r7 A) 13 B)1S C)2O D)2S E)30 34. ABC dik oçg*n*nd* A PN]açıort«y A |AN|-S, IBOI-SİM A(BON)kaÇ birlmkaradir? A)10 B)12 35 S*kild* m(A) - 90* v* Dortanokta, |AB(-8,|AO(-8 !£t-JL to. |CA| J * A A(CED(kaçör? A) 10 36. Şektfe m(A) = W m(BFE) = B) 8 Mrimdir? A) 9 B)8 C)7 37. ABCO ckVtg*nin4* |EB|-|EC|-(BC|.2cm fDE|.3cm |AE)-4cmta* A<ABC0) kaç crrr» 0»r7 A) 2V3 B) 3V3 38. ABCO dMıdOrtgan, [DK]x[AC] |AK|-8br |KC|-14bris* |AB| kaç birimdir? A) ^70 B) 2,/JĞ C) 1 39. ABCO paraMkanar D PH]1[AB] D)5^7 E)yÇ 40. ŞekJde A ABCmnıçJeget çembarlveritnştr miÂj-*)- |BC|-10cm (AC| • l c t n a e |AF|<xrw«ar? A) 5 B)4 C)3 D)2 41. Aynt uzunluMan a, 2a, 3a oian bir dlkdSrtganlaf pnzmasının hacml 162 br 3 Is* clsim köa*g*ninin uzunlugu kaç birkndlr? A) 12 B) 14 C) 3JÎÖ D) 2-JÎÖ E) 3VÎÎ 42. A(2, -3) noktasının B<m, m + 1) noktasına gora simctriği x • y • 1 • 0 dogrusu uzartnd* Isa m kaç- br? A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 43. A<a-b) noktasııç» A >o vea + b<0 bağmtılanvardır A noktasının koordinat sMtMnlndaM yw1 rndir? A)IB<üge B)ll BOkje C)HI Bfilge D)IVB0tge E)xekseniuzennde 44- ^ - "Co*x Sau ia* Sbn in pozitif kaçtır? 'f »is *i45. K noktasına eOcıyen aynı duzlemdekı ckSrt kuvvet otan F^ F2 F3 we F4 •ekidekıgtear Bu kuw«tl*rln bil*«- keslnın büyüklüöO kaç birtmdir? 46. A)5 B)2 2d uzunluğun- dakı düzgun ve turdeş çubuk K ucundan mente- SOrtürı 1 «^dkteU gibi d*og«J* okJuötı na gflre çubuğun ağtrtığı kaç P'dir? (Makara ve fi ağırtMan ânemsızdr) A) 2 I — C)4 47. Makara ağıriıklan v* surtOnmelerin Onemsiz olduğu sistem »eklldekl gıbı deogede oMuğuna gör* P,, P r P3 agtrtıklanrun oOyüklüfc straiaması nasıldır? A)P,>P2 >P3 B)P, = P2 >P3 C)P,>PÎ = P3 D)P,<P2 <P3 , 2 3 48. TOrdeshomojenKNçubuğu kıvnlarak asıKhğında şakıl- dekı gfc. dengede kalryor Bu çubukla ilgill asa- gıdakl yargılardan han- glsl vaya hangllert kg- finUkJs dogrudur? l KL,LMveMNçubıidannın»Jırt*iane»ıtlır II KL çubuğunun uzunkığu MN çubuğunun uzurauğuna III A)Yalnızl O)IDyell B)YalrazU E)lvelll C)lvell Şdüll Ş*W11 d* d» kaaitJ varllen homojen ve P ağırlığındakı ktvrıayı ş*kıi 2'dekı konuma g*tınn*k ıçın yapılması gankan mınimum ıs n*dir? A ) E)R? C >? 50. "^••--••'<—•(•--•( 1 I K K noktasından s*klld*kl gibı eğik atılan cısmin yflrOngaainin I noktasından geçarksn düsay hmndan dolayı aahip o4duğu tumtik eneoi E,. II noktasmdan gaç*rk*n En okluğuna gflre — L orarn kaçbr? M ;,JL A) y B)4 C) 51. SuyagOreaynıS razlan leKveLnoMaianndan nehre gıren yüzu- cUerden KTden hareke- te başlayan yuzucu karşı kıyıya N noktasın- da vanyor " Akıntı hızının »A oMuğu n*hırd* K ve L yuzücûlerlnln karşı kıyıya vardıklan noktalar arası yatay uzakt* kaç xür? (ÛN NÎ- X) A)x B)2x C)3x 0)4x E)Sx 52. Asağıdakilerd*n hangıeı *n*rjl bMmı dggjldk? A)Nmttorxmetre B)VbttxAmperxSanıye C> (Coutomb)^ Farad O)Jfxılex Sanıye E) Cou)ombxVM 63. ıt ( IEsıtkolubrfevazınmsolkoluiOeşrtbOlmeye sagkoluse 20 es( bfitneve aynlmıslır Bu t*razi K , L cisimlert v* kutlesi 1 gram olan blnlcll*rl* s*kild*kı gibi dangalendiğine göre K clsminın kutlasi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ltm küüeaıne eşıtDr B) LrankutlesındenO2gramfazladır Q Lr«nlrut»ıın>ı2katınaanO8gramtelad> D) LnnkuBMndenBgrarnfazladır E) Lrankuaasinden2gramfazladır * * • K L O M KoluzuniuğuUçestbökneyeayntmışlerazı kefetenndeKı tzdeş P ve R kapian d, v« dj yoğuniukkj sıvıBr te tamamen doiufcenşekıkfekı 9*> dangedsdır BunagoV», i PlıabndataSNnnkuleuRltabndatasıvnnkulleMiden bOyuMOr II Pkabındakısıvinınazkul)ssıRkabndalo9ivinınazxu«e- snden kuçüktur (d. < d,;ı III Pva R Kaplanndalcı sıvıiar yetenneB büyı* bırkaba konuiursa oiusar homojen kanşımıotn OzküHesı * r « Y l m = ^ ı l î olur yargaanndan hangtei doğrudur? A)Yafrıel B)Yainızll 0)l«aH E)llvell ŞeMdevarlenaynıvaksekHıtBkıKaplardabulunarı d,ved azkaOef snnlann kutteten esıtlr Smlann kap tabanna uyguladıklan sm basınçlan P, v* P2 basınç kuw*tt*ri ise F, ve F2 olduğuna gore, l d,<d2 II P,<Pj. III F,<F2 yargılanndan hangisi k*slnilkle doğrudur? A)Yatnızl BlYainull D) Hvem E)| ıivelH 56. Şeiuldelukapta2d0zkQrJelıwı <kr'> vardır Bu sıvı ıçındekı mantar /"£ uzenneazkullesıdobnıp'**' ' K katı asmı konulduğunda kaptakı su yûkseklığı h mantarın sıvı ıçınde batan kammın hacm Ve okıyor Sıvı Içınde erlmeyen K clsmı mantar Ozerinden aiınarak yavaşça sıvı ıçin* bırakıltrsa V b v* h flneskıne gore nastl değistr? Vtt AjAzanr B) Artar C) Azakr D) Artar E) Azaftr 57. K L M Ikboy e X 2t Sıcakkk artşı 3T T T Uzamamhtan X 2x 3x Boylannın sıcaklıkla degislmi tablodakı gıbı olan K, L,M tellerınin boyca uzama katsayılan " " " arasındakl ıliskl nedir? 68. $clulll 59. Sıvı ıçmdeenme- yen ıçten dolu kab Kve Lcnmlenn- den K d, yoğun- luldu snnda Şekl r aotagtoı KveLcL, yoğunkıklu srvıda Şekıl II dekı gıbı dangededr d, Ozkatef sMdanV, haande dj azkufci SMdan V2 hacmmde V, < v2 otocak şekıkte aiınarak olusturulan homoxw b» kansm «pne K ve L a&mlen tnrakiıyor Ctslml*rln bu kanşım ıçındekı konumlan ıle ılgılı soylan*nlarden hangisi doğrudur? (Sıvılar ve asımtenn ncaMMan aynı okjp çsvre ie sı alışvenşı ornamaMadır) A)Ka*rr»yuzer Lasmıdfceçoker B) K asmı yuzer L asmı svı ıçnde asiuda kakr C) K asmı dOe çoker L asm yuzer D) KveLasunlerinınheriasıde yuzer E) V,veV2 bftnmedsnbrşeysoylenemez > Uç saydam ortamın kıfılma mdBlen n, n2 ve Oj dür n, Indlsi ortama seUldeki güM dik g^*n K ve L r*ık usınlan sekild* belirtllen yollan ızledikl*rin* gore, ortamlann kınhna Indlsleri aranndaki ıh«ki nedir? (a>P) A) n, > rij > rij B) n2 > n, > n3 C) n, > n3 > n2 D) n2 > rij > n, D) rı, > n2 > n, Asal eksenien çakısık tümsek ayna ıle ınoe kenarlı mercek •atdUekı g b yerteştnlrnıştr I ışınıransistemde iztediğl yol sekildeki gib. olduğuna gora, TM uzunluğu asağıdakll«rden hangisıne esit- br? (FA -» Tûmsek aynanın odak uzunluğu FM -• Merce- gnm odak uzunluğudur) A ) F M - F A B ) F M - 2 F A C ) F A - F M 61 Şekıldekı devrede lambalar Ozdeşor X YveZlambaiannın guçlen sırası ıle Px P r Pz dr Px P v P z nln bOyûklOk sıralaması hangi scçenek- lakı gjfaidr? (Uratocm ıçdrana srfırdır) A)PY >PX X Y 2 62. Şekıldekı devre- d« A ampermet- resı 8 amperl gös- tardığım göre R diranci kaç ofım' dur? A) 3 B)5 C)6 63. «-3Qyukl0lçlbofiMk*n K kuresı Içlne -5Q - yuklu L kûreciğı sarkı- tılır n*. K ve L nhı yuk dağılımlan hangı saçe- mkteki gibi olur? T Tablodakı bügll*re gOra. bu madcMerin 20*C de, 1 atmosfw basınç altındakl flzlksel hallcri II* llgllı aşağıdakl yargılardan hanglsi doğrudur? A)Xsıvıdır B)Ykatxlır C)Zgazdır D) Ogazdır E)TkaMr 65. Maddenki oz*llikl*riyl* ilgiH l Safbrkabnmenneaaı maddemktBnaıiınldıeindabu- yûr II KaynarrasKakkğıdustiısnnlardahauçuaıdur II. Br sıvıda kabçûzunmesı donma sotöiğını yüksaltr yargılanndan nangltod doğrudur? A) Yame I B) Yamız II C) Yatn III 0) Ivell E)l NvolM 66. X* 2 Y-'veZ^ lyonlBrnrıetaktcndagttn^^ninHgtlidk Buna gOre X, Y. Z elementlaft için. l Penyodit cetvein aynı penyodundadvlar II Çekrdeğndeprolonsayı&ıenazoaınZdr. III DeSeıtiketekkonsayıianestar yargaanndan hangıton dogrudur? A)Yamızl BlYammı C)Ya»H« D) Ivell E)l llveli 67 Afagıdaki fiziks»! ayırma yönwmtoor>d«ı hangisi, karstsmda verüan ozeMlge baglı djgjidjr? Fızıkse) avırma vOntemı Ozelfc A) Suzme B) BBTB C) Ayırma rıunoıie ayırma O) Aynmsaldamnma E) AynmsalknstBlendıme Fîzksel hal farkı Taneak boyutu farkı Ozkua: ve çazunurluk farkı Kaynama noktası tarkı Oonma noktası ferkı Peclyodikc Meyen* «4in ıx,y,z •JU v M «e HgH' atagıdaki lfadelerd*n hangtsi vjfjiaar? A)Yametal*- ı/ı'ıu; 8) Atomnumarasıenbuyakotanadur O X OdandahaakOflr ' D) Atom çapı en küçuk olan Z dr E) X2 OMe«ıg>nisuluçazellısıbazazekği90slenr 69 Bir >k<ınent b>l**ik halden u ı t M hai* g*ç*rk*n asagKtaküenten hangisi k*slnWda aynı kakr? AıFzkselûzel* B) Krnyasal azeak Q Ozkuae D) Atomundakıneıron sayısı E) Alomundakıelakton sayısı 70. X YZ ısrnalarndakıprcfettverKXron£>yılBrındatadegqme aşafldakıgtadr kQB ProtonSavısı Natron Savısı X Dedşmez: Oegemez. Y 1 artar 1 azakr Z 2azatr 2azaer Buna gor*. X, Y v* Z tsımalannın slmgeton zşagKla- kilerden rıangisinde dogru gostanknistır? A) B) Q (1* E) y P~ a 7 1 • C n H ı ^ 3 rxl»»ıginln kutl*c* X 80 i karbon (C) olduğuna gora n kaçtır? (C = 12 H = 1) A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 72. - 0 5molXY2 S2gramdr • XY2biesıgKY*XınkuMninYnnkMles>ıeoran3/20 dr Buna gore XveY ninatorn kuO«l»ı1 nadlr? 73. A) B) Q O) E) L II III BHe 12 180 24 180 24 «0 48 'ao 48 a> Ofl NaOO, jktonndskı CI nın degerllğl İçin asağıdakılanlstış hangisı dogrudur? 74. A) B) C) Oı E) -1 •1 •2 •1 +2 +3 •3 _UL -1 -1 +1 -1 •1 Başöng.çö tsQre sonra Buna gör» Z hangısKir? A)X2 Y3 D)X4 Y3 3 4 - 1 1 2 lin moMroi formûtû asagKtaldlcraan B)XY3 C)X3 Y2 75. \~h r Sbttıaıu pb«a Y — " s Yukandakı sstemde bulunan gaztann haom ve sıcakkktan aynıdır Bu gazlar için, I Yjazınınmoiekûl sayısı Xmkınden(azlad>- II Xgazjnınbasına açıkhavabasınondanöüyuklûr III Mmuslugua9lnamanomelredskıowasevıyBlenes«e- nr yargtianndan hangllerl doğrudur? A)Yakwl B)Yaln<zll C)YariKa1 O) Ivell E)l llveK 76. Suda çozOnme asnkkmıi, X(kab) + su + « I > X(suda) olan X tuzunun doymamıs bır sutu çazerosM doymuf hale getırmek için, L Bv rraktar dah8 X tuzu kaftna, II ÇozeNıyısoğukna. III BrmMardartasukatma •Stomksrinın hangılwindwi yararlanabHir? A)Ysfrnzl B)Yatnull C)Y*nzll D) Ivell E)l llvelH 77 Hayvaraarda da asagıaakj organ*UarrJ*n hangtai -Sndnnenzmien' Bttkilerde -Reçme -Etenkyağn dışanya aoknaaın rol oynar? AjKcful B)Golgı , •< Q EnrJopiazıı^reikutUTi D)üzozom E) RbCErjrn 78. Kendlne gör» izotonlk ortamda bulunan bir bttkj hOcresinln canlılığını »ûrdürm*ıl için gerekli maduetefi, emici tüytari II* topnfctan nasıl atman gerekir? AJOsmozle . , B)DıfiJzyonie S _ * ! Q AMrftaşımaie 0) Pinosiuzta ' " > E) Köktasıncıvelulcal*otoyile 79. Sıcaklığın 37*C oiduğu, protein v« karbonhkJrat çAzeMM içeren bır bası ortamında birUkte bulunan parazrt bakterller ıle barsak sofucanının bir »ûr» sonra Olmestnrn nedenl, asağıdakılerdafi hangati H« açıUanabilır? A) Bestef»ne şekfcmn bridı oknası P) Oıiam sıcaMığının uygun olmaması C) ka canlının aynı ortamda yaşayamaması 0) Besın çazetttennı parçalayacak tmdrm enzjmierinin E) Ortama tonutanbesfiçûzeöennınyetert oknaması 80. m RNA dakı şıfreye gore bınlerce amıno asıdın bır- leşmesmden polıpepM zınarlen meydana geiır ve ne br fazla ne bır eksk amıno asıt ekJenır Aksı takdırde canteıın a»şıl<o*TW*ğıprrjtentefur«ftr Bu da afagKiaMlarclan hangbtMn ohjfmMina radm ojmaı? i • A) Anfta olusumuna B) Aterjkteplameleff)meydana getnesme C) Protemın temel etemanlanna kadar yemden parçalarv masra D) Yıtoam leaksıyonlannın dehıdrasyon ıle gerçskJeşmesne E) Yanlış senteztenmeter sonucu buyuk enerjı kaybma 81. Kütkûlaalakrıla^ışbrhücrenmrrteffaznda, t Proteınsentazıhi2lanır II DNAkendneşİBr • " " IN ATP sentezı yavaşlar IV Sentnolerkendıııeşler V Yukandaki otaylardan hangisi A) tve III B>III IVveV 0)1 llven/ E)YaheH C)l,H(vaV '[' *' 82. BaUagıllerfamlryastndanolanbttUlennhucnlarinde asağtdakı oiaylarrJan hangisi 1 A) Proteın senlezı BJOtotrofbeslenme C) Azot tuzlanndan yararianma D) Oksjdatıf fosfoniasyon E)Mutuabm 83. Yandakı grafik * ı canlı Fıy arasınrjakj fayda ve zarar *şkısnedayanan değe>- meyıgtttorrnektodr Buna gön grafik, asa- ğıdakı ya»ama sakil- lerınden hangisi ıl« ilgUlolabflir? Zarar (tnki B)Saprotltyasam D)Parazıtya6ama A) Sntoyazyasama Q Kornmensalyasarna E) MutuaJyaşama 84. GOne; enerjrsımn. l Tutun mozak vtusü, II [*en III KanemensıvTBiieğn kullanıldığı baslndeki »nerjiye dunOsûmû t n tasa olandan en uzun otona doflru sıralanıst asaöıdakılaf- dan hangisınde doğru o4arak verilmrfur? A) I-II-IH B)IH—II—I C)H-I-M 0) n-ll-l E ) l - l - l l 85. Belirli mıktarda öakteri aktjmrm rçeren aynı kultör ortamın- da yetistirileııı Ud parames- yum tûrünOn grafikte görülen bOyOme eğnlen ıçin aşağıdakılerden han- gisi sOvtenemez? G*a A) I, II n r zaranna yaşamaya devam etrreçtr B) Imuremeyeteneğıdahayuksektır C) H tx^(tımuaınlenrx}eraahaçc*e(kılefTTitîBr 0) II Idendahaçnfcyavru meydana gedreMır E) I kufcjortarntrrtaiabesııkayr^nrJano^a mıştr 86. L EleMrorılrarofennınsağlanrnası II Krrry3salbağeoenısxıınsert»slbırakıtnası III Almosferdekı 0 2 ve C 0 2 dengesmtt torunmas) rV Kirrr/asaJbagenerjısrwiorgafaxrnarJd8^ olaylanndan hangjsi kitmttaı naakstyonlannm bir sonucu otamaz? A)l B)l Q H 0)IV E)V 87. Bezelyelerde sarı tonum rengı ye«ıl tofium rengın« domnanttır MetesantohurrAı*abe2Bryebl»QSiçaprazla- narak180dölalınıyor Buna gora dötde; 1 YesJrenttbezefyeterinsayısı IH Genotp»vJe resesrfgenıtaşıyanlann saynı ne kadardır? A) B) Q 01 E) 30 45 45 45 135 45 45 90 90 90 Gebel^ena*nnoio«stTtepia 135 90 136 45 45 rmbrvokfbpksryonu r vardır % l Gebeiğısürdürme* " " II Fetusubeslemek III FetusunartMannıtaşiTMk fV Hormonalirıtryaçeazlasfnısagiarnak ' ^ s , V Fetusukorumak YukandakilerrJan hangisi plmntantn görevl deoil- djr? A)l B ) l . Q l D ) ^ E)V Cevap anahtarı SAYISAL BÖLÜM l.B, 2.C, 3.B, 4.D, 5.A,6.A, 7.A, 8.C, 9.C, 10.D, I1.A, 12.A, 13.P, 14.E, 15.E, 16.D, 17.B, 18.C, 19.A,20.B,21.D,22.E, 23.A, 24.C, 25.E, 26.E, 27.A» 28.E, 29.B, 30.C, 31 .A, 32.B, 33.D, 34.E, 35.D, 36.C, 37.E, 38 B, 39.C, 40.D, 41 .E, 42.B, 43.B, 44.C, 45.D, 46.C, 47.A, 48.D, 49.E, 50.D, 51 .D, 52.D, 53.C, 54.D, 55.C, 56.E, 57.B, 58.A, 59.A, 60.B, 61 .C, 62.C, 63.E, 64.A, 65.B, 66.B, 67.E, 68.C, 69.D, 70.E, 71.B, 72.C, 73.B, 74.A, 75.D, 76.D, 77.C, 78.C, 79.D, 80 D, 81 .B, 82.E, 83.D, 84.C, 85.D, 86.B, 87.C, 88.D Cumhuriyet-Çağdaş Dershane işbirliğiyle hazırlanmıştır -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog