Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ŞUBAT 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER tiADEP'li Diyarbakır ile Siirt belediye başkanlanndan sonra Bitlis Belediye Başkanı da sorgulanıyor Karaaslan da gözahma abndıDlYARBAKIR/ANKARA (Cumhu- riyet)-HADEP'lıDıyarbakır ve Sıırtbe- lediye başkanlanndan sonra Aiman- ya'danTurkıye \edonenBingol Beledi- y e Başkanı Feyzullah Karaaslan da on- c e k ı gun saat 20 35 'te Dıyarbalor Hava- alanı'na ındığınde gozaltına alındı PKK de bağlantılan olduğu one süru- l e n belediye başkanlannın sorgulan su- rerken Dıyaıbaİar'da yaklaşık 1000 kı- şılık partı taraftan buyukşehır belediye bınası onünde toplanarak Feridun Çe- Kk'ın gozaltına alınmasını protesto ettı HADEP Dıyarbakır tl Başkanı AK Ür- kfit, belediye başkanlannın gozaltına alınmasından Başbakan BüientEcevit'ın sonımlu olduğunu ılen surerken HA- DEP Genel Başkanı Ahmet Ttiran De- mir, "toplumsal banşın provoke edıkb- ğ§ni" soyledı Cıımhurbaşkanı Sukyman Demirei, konunun adlıye meselesı oldu- gtınu soylemekle yetuıdı Dıyarbakır DGM'nın emnyle PKK soruşturmalan kapsamında gozaltına alınan Çelık, Mehmet Setim Ozalp ve Karaaslan'ın jandarmadakı sorgulan surüyor Her uç beledıyenın hızmet bınalannda gerçek- leştınlen aramalar sonrası tutanakla el konulan bılgısayar kayıtlan, çeşıtü bel- ge ve dokümanlann ıse uzmanlar tara- ftndan aynnüb bır şekılde ıncelenmesı- ne devam edıhyor Dıyarbakır Büyukşehır Belediye Baş- kanlığYnın onunde dun bır araya gelen yaklaşık 1000 kadar yurttaş, sessız bır protesto eylemı gerçekleştrrdı Basın açıklaması yapmak ısteyen grubu Dı- yarbakır Emnıyet Mudûrluğu Terörle Mucadele Şubesı yetkılılen, "basınaçık- bnnagnı kapalı mekânda yapmalan" ıçın uyardı Ancak yurttaşlar, belediye önunde açıklama yapmakta ısrar ettıler Buyukşehır beledıyesınde çalışan çok sayıda Beledıye-lş Sendıkası uyesının de katılımıyla gerçekleşen gosten sıra- sında konuşan HADEP Dıyarbakır II Başkanı AHUrküt, "Hukuksuzbır şekil- debelediye başkanlannın gozakma aün- tnajgınjan Başbakan Bulent Ecevit'ın so- rumluolduğunu''onesurdu Urkutşoy- le konuştu "Diyarbakır'da bir hukuk- suztuk vasandı. Bekdhelenmiz bugtıne kadar çeşiüı baskıiar alüna ahnarak ış- levsız kıhnmak ıstendL Başkanlanmız dün de fiiü olarak baskı altma ahndılar. Belediye başkanlannın gözalüna ahnma- lan, onlara destek veren seçmenlere yo- nelik bır baskıdır. Dun nasıl Leyla Zana ve Hatıp Dıtle TBMM kapısında gozal- tına alındrysa, aynı şe> Çelik'e de vapd- dL Zana ve Dıcle'vı unuttunuz mu? Bu- rası bır hukuk devlen ıse savcı ve hâkim beledn e başkanını çağınprfadesınıala- bdınk Ama halkın yüzde 80'inin deste- ğını alan başkan. sokak ortasmda apar topar gözaitma aiınamaz. Hiçbır kııral ve kaıde>e uyuknadan, belediye başkanla- nnın evlen ve makamlan aranamaz. Başbakan Bulent Ecevrt, beledrye baş- Lancker: Tûrkiye ödeviniyapmah Esenyurt Belediye Başkanı Gurbuz Çapan'uı davetiyte Istanbul'a gelen \vrupa Parlamentosu'nun Türkhe Komisyonu üyesi Ann Van Lancker, Türkrye'nin tam üyeliği konusunda "Hem AB. hem Tûrkiye ev ödevlerini yapmalüar. Tûrkiye Kopenhag kriterlerine uymah" dedi. Van Lancker'le buiikte Gent Belediye Başkanı Frank Beke de Çapan'm konuğu oldu. kanlanmızı hedef göstermiştir. Getişme- lensakin ve soğukkanhhkla takipedece- ğiz." Ürkut'un bu konuşmasımn ve uya- nsrnrn ardından HADEP'lıler sessızce dağıldılar HADEP Genel Başkanı De- mır de dun düzenledığı basın toplannsın- da Başbakan Bulent Ecevıt'ı suçladı Demır, "Başbakanın haksız, kamtsız ve hukuk dışı suçlamalan devam edryor. Başbakanın partimiz aleyfaıne geliştir- mek istedığı kampanyayı talıhsız bulu- yoruz. Kendısıru hukuk zemınme davet edryoruz" dedı Belediye başkanlan- nın bolge halkının buyuk çoğunluğu- nun oylan ıle ışbaşına geldığıne dık- kat çeken Demır, gozaltüann Turkı- ye'nrn gereksınım duvduğu "hoşgö- rû-demokrasi ve çağcıl hukuk duzem- ne uygun düşmediğmı" soyledı Emeğın Partısı (EMEP) Istanbul îl Başkanlığı, HADEP'h beiedıye baş- kanlannın gozaltına ahnmasının 'de- mokrasf ve v demokratikleşme' kav- ramlannı boşa çıkardığını belırttı Mezopotamya Kultur Merkezı'nın basuı açıklamasında, Çelık, Ozalp ve Karaaslan'ın gozaltına alınmasının 'bölgede esen banş ha\ı asına ve halkın umuduna golge duşürduğu' savunul- du lstanbul Kurt Ensütüsu'nden ya- pılan açıklamada da, HADEP'h bele- diye başkanlannı hedef gosteren be- yanatlar kınandı Secimi kazandılar EMO'da zafer Demokratlannlstanbul Haber Servisi - Elektnk Muhendıslen Oda- sı (EMO) lstanbul Şube- sı'nın32 Donem Genel Ku- nılu Demokratlann zafeny- le sonuçlandı 'Demokrat Mühendisler' grubu lıstesı. FP \e MHP'hlenn destekle- dığı 'Meslekte Birbğe Çağn' grubunun lıstesıne brn oy fark attı EMO tstanbul Şubesı 32 Dönem Genel Kurulu se- çımlen dun Şışh'dekı Kara- gözyan Ilkoğretım Oku- lu'nda gerçekleştrnldı Se- çımlerde. 'Demokrat Mu- hendisler' 1 711 oy alırken 'Meslekte Birbğe Çağn' grubu 700 oydakaldı EMO lstanbul Şubesı'nın yenı vo- netım kurulu şu ısımlerden oluştu Hüseyin YeşiL 4-Ta- nk Uzunkaya Gazı İpek. Tahır Çiçekcı, Vusuf Bağa- tar, Sıdıka Ödel \e Selamı Yılmaz. 'Demokrasi kazandı' Sonuçlan gazetemıze de- ğerlendıren EMO lstanbul Şubesı 'nın yenı yönenm ku- rulu üyesı Gazı İpek, "De- mokrasi kazandı" dedı 'Meslekte Bırliğe Çağn' grubu ıle 'Demokrat Mû- hendisler' arasında her se- çurı donemınde kıyasıya çe- kışme yaşandığuıı anımsa- tanîpek aradakı oy farkının sevındıncı olduğunu soyle- dı Meslektaşlannın gencı- lığe pnm vennedığını behr- ten tpek şoyle konuştu "Meslek odalannda veni bir donem başlanııştır. tstan- bul'da en onemli 3 oda oian Makura, Inşaat ve Elektrik Muhendısleri odalan 'Mes- lekte Bırlığe Çağjı grubuna teslim edihnedL L ç odada da Demokratiar oncekı dönem- lere oranla oylannı artordt- lar. Gericıler arnk zortopar- lanuiar." EMO lstanbul Şubesı'nın yenı yönetım kurulu uyesı Selamı \ ılmaz da, aradakı oy farkının çok anlamlı ol- duğunu belırterek sonuçla- nn elektnk muhendıslen- nın, ozelleştrrmelere ve nuk- leer santrallara karşı oldu- ğunun göstergesı olduğunu kaydettı KÜLTÜR • SANAT (0212) 2*3 <• 7S (3 HAT) EMO Bursa Subesi K A D I K O W ~ A N T A L Y A / P f t E S T I G E J ] t l OS 4 1 ) 1 2 S I 4 4 S I 7 0 0 I 9 I 5 2 I J 0 BELGE FİLM SEÇKİN FİLMLER SUNAR SONSUZLUK VE- BIR GUN • BRUMMANZ ISABEUE REMAULD ja Şehir Tiyatroları MART 2000 OYUN DUZENI HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESİ 0.212 240 77 2 0 IBeyoğkl AKADEM 0212) 251748*151 11 30 13.30-1530 19 30 21 30 |Kad*6y BAHAHYE (0216) 4143505 1130 14 15-16 30-19 15-2130 |ton« KONAK (0232) 4832191 12 15-1430-15 45-19 00-2115 TİYATRO OYUNEVİ 0212 Z51 6060 www.tiyatroDyunBvi.com IS.00: B« VHK. A M n /unrcjı 0100" B.5T PERA PALAS OTBJ ALTI TEreBAŞI İSTANBUL 6 Mart'tan başlayarak yenı oyun Ceza Kalonisi'nde" Franz Kafka A JGRN GCNGT Hızmetçıler Rejı: Mahır Gunşıray Dramaturgı: Çetın Sarıkartal Sahne Tasarımı: Claude Leon Selım Bırsel Oyuncular: Alper Develioglu Guven Ince Mahır Gunşıray lstanbul Devlet Tiyatrosu TAKSİM SAHNESİ Her Pazartesi Saat: 20.30 Bıletler Devlet Tiyatrosu gışelennde1 EFES Püsea'UkıltıiTe saıatatatkılanaıtanksirectk. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ \ Şehir Tiyatroları; HAUIYE MUH5IN EITUGKUl SAHNESİ 0.212 240 77 20 AŞKHASTASI Yöneien: Y.Kenon IŞIK 23-24-25-26-27 SUIAT FATIH USAT NU1İ SAHNESİ 0.212 5 2 t 53 10 SIHIRU FLUT Uyarlayon Seden EDGÜ Yöneten Con DOGAN GUNEBAKANCAM KIRIKLAR) Yoneten YAIUB ONAT Ti If, 77VIRAT A1AIURKVEÇOCUK(Ç.O) DeHeyıp Yozan Yoneten Ne»'e ERÇCTIN AIAICAN ÜSKÜDAR MUSAHirZAIE CEIAL SAHNESİ 0.21t 333 03 »7 ^ ? ! « , ' ^ E Î İ A ? OYUNCAKTAKİ SIR (Ç.O) Voo».n M.zlun.KİWK Vön.--n Stvkel AVŞAK 23-24-25 26-27 SUIAT 26 27 SÜIJI 4 5 *WW KAMKÖY HALNNIANEI SAHNESİ 0.211 3 4 * 04 »3 SBtSEM KOCANIN KURNAZ KAHSI HOŞU'NUN UTANCI OtvonALKAYA ) 24 25 26-27 SUBAT KÇO) Zuhol ERGEN GAZIOSMANMSA SAHNESİ 0.2)2 571 «0 «7 AŞK-IMEMNU V,ol<»hran W.k GUNEHSEL -*n H.k.n AIIINEK 23-24-25-26-27 SUIAT 1EMMLMEMISIÇ.0I on«en M u s t J . AHSLAN I »20-3*27 Sil«AT-4 } *t«r |OTÜH GÜNUU: ÇAJtŞAMBA. 15 00-20 30 / P0PBE 20 30/ OMk 20 30/ CH5IIIOCO) 1500-2030/FMÂlII0OİCO1-I5.0O-190C SES-1885 ORTAOYLNCULAR İSTİKUL CAD NO 140 TEL (0 212) 251 18 65-66 FAX (0 212) 244 43 27 www ortooyurKuiar com Anton Çehov Ferhan Şensoy FIŞNE PAHÇESU • Çehof lazdur laz kalacaktur - Cuma 20 00 / C tesı 15 00 ve 20 00 Pazar 15 00 ve 18 00 Kultur Bakanlıgı nın katkılarıyla CULDURU Ferhan Şensoy un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Çarşamba 201)0 Ferhan Şensoyun PARASIZ YAŞAMAK PAHAU Persembe 20.00 Derya Baykal ŞU AN MUTFAKTAYIM Kultur Bakanlıgı ve . Salı 2 0 0 0 BeKonunkatkılarıyla| Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN 10 Mart Cuma 20.00 Ferhan Şensoy FERHANGIŞEYLER 17 Mart Cuma 20 00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesı: 251 11 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye, Akmerkez PERIHAN BAYKALYaglıboya Resım Sergısı 21 Şubat-12Mart2000 Pazartesi hanç hergûn 11 OO 19 OO arası açıktır Yazarlar Sk. No.5 SUADİYE (0216)467 46 64 TÜfYENİ TİYATRO DİNÇER SUMER Marion Muhammed 21/38 ŞUBAT _ „ 6 MART ^ 1 8 3 0 - 2 0 3 0 Yoneten Nun GÛKAŞAN Muzık Nurettın ÛZŞUCA Dekor Huseyın İNGİN Işık Vu*seMV/WA? Oynayantar Bıllur Kalkavan«Ah Gul» Ortıan Aydın*Metın Coşkun AZİZ NESİN SAHNESİ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 22 SÜBAT TAN [TIBAREH HARBIYE CEP TİYATHOSU'NDA 10.212-240 77 20i Krzystof CHOINSKI KAPIYI AÇ Çevlren Zihnı KUÇUMEN Yöneten Taner BARLAS Dekor Kostum Tasarımı Banş DİNCEL Işık Tasarımı Cengız ÖZDEMİR OYNAYANLAR: TOMRİS İNCER -TANER BARLAS BUIT »AH*MIŞTI». OYUN TARIHLERI 22-24-25-29 ŞUBAT 2-3 MART JY1N 8İM K SMIlHİ3m:15 W-2ll.3B-PtBStMBE.15 00-CöMA LÖKÖSHAYAT Yonelen Haldun DORMEN 8-9-fO-M 12MART ROMEO ILE JUUET Turkcesı Turan OFIAZOĞIU Vöneter ksor SAIUNCU 22-23-24-25-26MARJ AŞK-IMEMNU Oyunlojtıran Tbnk GÖNERSEL Yoneten Hakan A1TINER \5-16-17 18 19MAKI AŞKHASTASI YooetenY.KeninlŞIK 27-29-30-3IAMRT-1-2NIMN SİHİRÜ FLÜT(Ç.Oİ. Uyartayan Seden EDGU Yoneter Con DOĞAN FATIH REŞAT NURI SAHNESİ 0.212 526 53 SO ASLAIMA BENZER Çevıren Huramm NEVRUZOVA YflianYönetenlöstam İIKAHİMIEKOV 27-29-30-3 !AU*r 1-2 NİSAN GvoıCANOVİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YoneterAnfAKKAYA JJ-16-I718-19 MAKI KADIN ILE MEMUR Türkçesı: Muhinin YILMAZ Yoneten Mozlum KİFEH SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yonelen OnSon A1XAYA 22 23 24 25 26 MART ATATüRKVEÇOCUK Derleyip-Yazan-Yöne'er: Neş'eERÇETİNATAKAN İ ÜSKÜDAR MÜSAHİPZADE CELAL SAHNESİ 0.216 333 03 97 AŞK-IMEMNU Oyunloştı-ar TonkGÜNERSa Yoneten Hakan AITMR 8 9-10-11 12 MAKI SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yonelen OnSan ALKAYA 27-29-30-3İMARÎ12 NISAN ASIANA BENZER Çemn Huramaı NEVKUZO* 15-1&17-18-19MM AJdoNCOIAI KADINİLEMEMUR Tjrkçes Muhıtfın YILMAZ Yonelen Maıkrnı KIPER 22 23 24-25-26 MART Ztrar \ OYUNCAJOAKİ SIR Ç0) Yoneten ŞevkeJAVŞAİÎ II I2-I8-I9-25-2dM«T I2N/MN KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ 0.216 349 04 63 GUZ BİTİMİNDE MOLİERE Yoneten Mehmel UIUSOY 15 16 17 18 19 MSU BusKn, 8SAHM88(CV ASLANA BENZER Turkçes. Hununan NEVRUZOVA Yoneten Rüstera IBRAHIMBEKOV 8-9 10- II-12 MART ÖNCEİNSAN Yoneten Şükrü TÜREN 22 23 24 25-26 MMJ PEMBEKONAGIN GEUNLERJ Yoneten Engın GÛRMEN 27-29 30-31AMKT-I-2 N/SAN HOŞU'NUN UTANCI (Ç.0) YonserZubal ERGEN II-12 25-26 MART I2MSAN GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ 0.212 57S 60 67 HZJ^USAXUQI AŞK-IMEMNU Oyunlajdran lank GUNER5EL Yoneten Hakan ALT1NER 27-29-30-31 MART 1 2 NISAN Ckılsu-SılW v PEMBEKONAGIN GEUNLERI Yoneten Engın GÜRMEN 22-23-24-25-26MART SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI Yoneten OnSan ALKAYA I5-I6-I7I8I9MART FOTOGRAFÇI (ORTAOYUNU) ionekn YXenan ISK-Hasmet Zeybek M-HMI nm TEMBaMEM]Ş(Ç.O) Yoneten Mustafa ARSLAN II12-18-19-25-26 MART I2NISAN HARIIYE CEP TİYATROSU 0.212 240 77 20 KAPIYI AÇ Turicçesı Zıhnı KÜÇÜMEN Yoneten Taner BARLAS 79I0M-I6-I7MART KETJH Uyarlayan/Yoneten MehnretATAK 21-23-24 28 30-31 MART CEP TİYATROSU OYUN GÜN ve SAATIEKİ: SAU: 15.00-20.30/ PERŞEMBE-CUMA: 15.00 O Y U N GÜN VE SAATLERİ: ÇARŞAMBA: 1S.OO-2O.3O / PERSEMBE: 20.30/ CUMA: 20.30/C.TESİ: 1 1 .OO(C.O) -15.OO-2O.3O / PAZAR: 1 1 .OO (Ç.O.)-I 5.00-19.00 MART 2000 AYI BILETLERI 22 ŞUBAT SALIO GUNU SAAT:10.00'DAN ITIBAREN BÜTÜN GİŞELERİMİZDE SATIŞA SUNULACAKTIR. Ersümer'e dokuz gün tepkisi • Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersumer'ın 9 gunluk bayram tatılınde enerjıden tasarruf edıleceğını açıklaması Bursa Elektnk Muhendıslen Odası'nın eleştınsıne neden oldu LEVENTGENCELIİ nnm devamını dileriz," BURSA - TMMOB Elektnk Muhendıslen Oda- sı Bursa Şubesı, bayram ta- ülının 9 gune çıkanlmasıy- la enenı tasarrufu sağlanıla- cağını açıklayan Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer e "teşek- kür beJgesi" venneyı karar- laştırdı Oda yonetım kurulunun dün yaptığı yazılı açıklama- da, "Bizce ahnan bu karar sonucu elde edılen tasarruf son yıDarda Enerjı Bakanh- ğı'nca üreükn en addı pro- je ohnuştur. Bakanı ve Ba- kanlar Kurulu'nu kutluyor, yonerim kurulumuzca ha- zıriadığunız teşekkur belge- sinı bakana gondemoruz" denıldı Ersumer e gonden- len teşekkur belgesınde de şu satırlar yer aldı "Enerji tasamıfunda dum-adave ul- kemizde bih'nen yoDtemle- rin dışında yeni, özgün bır model olan 'Tatıl Yaparak Enerjı Tasarrurlı' projesini geüştiren ve uvgulatan Enerji Bakanı Cumhur Er- sümer'e ulkemız ve uveten- mız adına teşekkur edenz. Başanh \e özgun çahşmala- Mizahi öneriler Eleknk Muhendıslen Odası'nın açıklamasında, tatıl ılan edılerek enerjı ta- sarrufu yapma yaklaşımına "kara mizah" orneklenyle karşılık venldı EMO, Ba- kanlar Kurulu'na ulkenuı dığer sorunlanyla ılgılı şu çozumlen onerdı • Tatfli 15 gün daha tıza- tarak 100 mflyon kılovatsa- at daha enerjı tasarrufu sağ- layabıhnz. • Araçlanmızı kullanma- varak trafık ve petrol soru- numuzu çözebılınz • Elektrik abonderimfad ıptal ederek enerji sorunu- tnuzu ortadan kaldırabili- nz. Yenı santrallara ıhtryact- mızkalmaz. • Çalışanlann ucretlennı odemeyerek sanayıcımızuı ve hukumetın duştuğu eko- nomık sorunu çözebılınz • Okullart kapatarak eği- üm sorununu çozebiliriz. YÖK'ten kurtuluruz. • Mılletvekıllenmızın se- çılme surelenne 5x5 mode- hnı uygulayarak seçun, se- çılme derdıne çözûm bula- bılınz Eminönü Belediyesi Abdullah Duran'a belediye koruması • Vergı kaçırdığı ıddıasıyla hakkında soruşturma açılan Abdullah Duran, suçlamaların gerçekdışı olduğunu ılen sürerek Ahmet Çetınsaya taraftarlannca yıpratılmak ıstendığını soyledı tstanbul Haber Servisi - nnce yapılan çahşmada FP'h Emınonu Belediye Meclısı üyesı Abdullah Du- ran hakkında vergı kaçırdı- ğı ıddıasıyla açılan soruştur- mayla ılgılı olarak tstanbul DefterdaruğYnca Emınonu Beledıyesı'nden ıstenen bıl- gı ve belgelenn eksık gonde- nldığı öne surüldu. Emınonu Belediye Baş- kanı Lütfi Kibiroğhı nun ı- mar danışmanlığını da ust- lenen Ehıran hakkmdakı gehşmeler şoyle gelıştı lstanbul Defterdarlığı Vergı Denetleme Başkan- lığı, 18 Nısan seçunlenn- den once yaptığı ınşaatlann buyuk bölumünü gızleye- rek vergı kaçırdığı gerek- çeyle Abdullah Duran hak- kında soruşturma başlattı Vergı Denetleme Başkan- lığı, soruşturmayla ılgılı olarak Emınonu Belediye Başkanlığı'na gönderdığı 99/9581 sayıh yazıyla be- lediye kayıtlarında yer alan Duran'a aıt ınşaat adedının bıldınhnesuıı ıstedı Iddı- aya göre, bu yazıya yanıt olarak alt bmm gorevlıle- Duran'a aıt 60 adet ınşaat saptanarak yazıya geçınl- dı Ancak^ Şef Erman Yö- ceL Seval Unver ve son ola- rak da 3 12 1999 günu Imar Mudur Yardımcısı Mustafa Karasu tarafından ımzalanarak başkanlık ma- kammın onayına sunulan bu belge hasıraltı edıldı ve yenısı duzenlendı Vergı Denetleme Başkanlığı'na gondenlen yenı yazıda ıse belediye kayıtlannda Du- ran'a aıt 4 ınşaatın saptan- dığı bıldınldı Duran yalanladı tddıalarla ılgılı goruştü- ğumuz Abdullah Duran ıse beledıvenın bıldırdığı ra- kamlann doğru olduğunu savundu Beledıyenın yaa- sımn ardından hakkındakı soruşturmanın lehıne so- nuçlandığını anlatan Du- ran, ıddıalann eskı Emıno- nu Belediye Başkanı Ah- met Çetinsava yanlılannca kendısmı yıpratmak ama- cıyla gundeme getınldığını soyledı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog