Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ŞUBAT 2000 PAZARTESİ HABERLERİN DEVAMI RKİ Istanbul 8 Sinop Y 17 Adana Y 14 Edime 5 Samsun PB 17 Mersın Y 15 Kocaeli _Y 7 Trabzon PB 18 Diyarbakır PB 10 Çanakkale Y 6 Giresun PB 19 Şanlıurfa izmır Y 12 Ankara Manısa Aydın Eskişehir J_ Mardin 9 Siirt PB Denizli _Y 14 Konya PB 12 Y 12 Sıvas _8 Hakkâri 5 Van PB Zonguldak Y 14 Antalya PB Y 15 Kars PB -3 Marmara, Ege, Ak- deniz, Iç Anadolu, Batı Karadeniz, Or- ta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve GüneydoğuAnado- lu'nun batısı yağ- murlu, diğer yerier parçalı bulutlu ge- çecek. Hava sıcak- lığı değişmeyecek. DIS Mf Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn PB PB PB Y Y Y PB PB -6 -5 -2 8 6 7 7 3 Münih K 3 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina K ÇB PB K Y K PB Y 2 2 16 3 4 1 12 13 ÇB 3 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire K Y PB PB PB PB PB PB 0 9 -1 6 10 -5 00 20 PB 18 0Açık Parçalı bulutlu İ_J2> Bulutlu k Çok bulutlu Yağmurfu i Gök gurültulû Cem: Tibidye'yi örnek ahnI Baştarafi 1. Sayfada eylem yaptığı, harekete geçtiği gözüküyor. Türki- ye'deki akımın özelliği zannederim bölücülûk özel- liğinin de bulunması. Iran'ın pek çok ülkenin sıkıntı duydugu bir özel- liği var. Meşru hükümet organlan dışında yine meşru olan, ama hükümete bağlı olmayan birim- ler, güçlermevcut. Bazı şeyleriprotestoediyorsu- nuz lran ile ilgili, ama o konunun hükümetin de- netiminde olmadığıru görüyorsunuz. Bunun bir örneği terörist akımlann tran'da konuşlandınlma- sı, bağlantılan. Özellikle ABD'nin ortaya koydu- ğu tezler mevcut. Baktığınız vakit bunlann Iran'da hükümete bağlı değil, başka meşru güçlere bağlı faaliyet gösterdiğini görüyorsunuz. Iran'da ikili bir yapı mevcut. Bir dini rehberlik kurumu var, bir de cumhurbaşkanlığı hükümeti var. Bazı bölgeler, güçler Cumhurbaşkanı Hatemi nın ve hükümeti- nin konrrolünde değil. Diıu rehberin uzantısı olan devrim muhafızlan ya da daha düzensiz güçlerin kontrolünde. Iran'da değişim: Iran'ın değışimi öncelikle bu ikili yapı sonınuna çözüm getirmeye çalışacaktır. Umanm bu seçimlerin ardından bu çözüm sağ- lanır. Aksi halde lran ile konuşruğunuzda muha- tabıruzın ne ölçüde etkili olduğunu bilemiyorsu- nuz. tkili yapı Iran ile müzakerede sizi de zor du- rumda bırâkıyor. Karşuuzdaki muhatabınızın çok üzerine gidemiyorsunuz. Biliyorsunuz ki doğru konuşuyor ama elinde güç yok, imkân yok. tran'ın bizim ölçülerimizle demokrasi, çoğulcu- luk, insan hakJan yönünde kendisini geliştirmesin- den Türkiye büyük memnuniyet duyar. Bundan Türkiye, bölge kazançlı çıkar. Türkiye, 1 milyan aşkın Islam nüfusuna tek yenileşme modelini sun- muş olan bir ülkedir. Türkiye'nin örnek olma özelliği var. Tek yeni- leşme modeli ve basanlı bir model. Büyük ölçek- te baktjğımızda Türkiye gibi bir yenileşme mode- li ve bunun getırdiği mesaja, simgelere ve anlayış- lara tran gibi güçlü bir medeniyetin bazı özellik- leri ile benzeşmeye başlaması Türkiyemiz açısın- dan çok önemli bir gelişme. Umanm bu îran'da de- vam etsin. tran'ın suçlamalanna hodri meydan: Benim Sa- yın Dışişlen Bakanı Kemal Harrazi ile konuşma- lanm şuna dayanıyor: Eğer Türkiye'nin îran'da bir kaygısı varsa sizinle işbirliği içerisinde onu yerin- de görmek, incelemek istiyoruz. Eğer tran'ın re- jim muhaliflerine ya da teröre dönük, silahlı kal- kışmaya dönük, tran'ın içini kanştırmaya yönelik Türkiye'de birikim olduğuna ilişkin bir düşünce- si varsa buyurun gelin diyorum. Gelin bizim istih- barat teşkılaümızla araştınn. Biz o açıklığı sağlı- yoruz kendilerine. Bugüne kadar da kayda değer bir şey çıkmadı ortaya. Milli İstihbarat Teşkilatı Hizbullah ilişkisine yalanlama Haber Merkezi - MİT Müsteşan Şenkal Atasagun, "MİTIe Hizbullah TemizKği" başlıkJı haberle ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yaptı. Haber, Aydmlık dergisinin son sayısında yayımlanmış, dünkü sayımızda da kaynak gösterilerek özetle yer verilmişti.Atasagun yazılı açıklamasında şöyle dedi: "Ismi Aydınhk, ama içi oldukça karanhk olan bir yayın organında, uzun süredir yürütülmekte olan MİT ile ilgili menfi yayın kampanyasını ibretle izleroekteyiz. MlT'in son yıllardaki başanlı çauşmalannı içine sindiremeyen bu derginin. sadece zihinleri bulandınnaya nıatuf vaianlan ve manük hatalan ile dohı MİT habeıierinden en saçması, bu haftaki sayısında neşredilmistir. Maalesef, bazı ciddi yayın organlarunız da. bu asparagası kullanma hatasına dtişmektedhier. "MlT'te Hizbullah Temızliği" başkku, tümüyle asılsız haber ve aynntılann taranmızca cevap verilmeye değer biçbir ciddi yönü bulunmamaktadır. Ancak, tüm görsel ve yazılı medyada yayınlanan ve terör örgütünden çıkan dokümanlarda net olarak müşahede edilen bir gerçek, Hizbullah tarafından katiedilenlerin 'MİT ajanı" olarak suçlanmalan ile "infaz' edilmeleridir. Aydınhk yazı kadrosuna, bu gerçek iîe ortaya koymaya calışüklan senaryo arasındaki tenakuzu birkaç kere daha düşünüp incelemelerini tavsiye ediyoruz. Dünyanın en ciddi istihbarat konulannı irdeleyen bir yabancı dergide bile, "MİT'in son dönemlerdeki basanlan" konunun uzmanı kisiler tarafindan objektif bir şekilde ortaya konurken bir Türk dergisinde milli bir kunüuşun yalan habeıier ile haksız yere karalanmasuun hangi maksada matuf olabileceğini ve hangi kompleksler üe hareket edildiğini degerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakryoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, emekli ve halen görevde bulunan tüm personeli ile tam bir ahenk içinde olup ülkesine hizmet şevki ile görev yapnıaktadır. Bazı iç ve dış karanhk güçlerin, bu ahengi ve şevki hiçbir zaman bozması mümkün olamayacaktır. Malum dergj, tirajnun artmasma vesile olmamak için muhatap abnmayacak, ancak bundan böj le gereken mücadele yasalar çerçevesinde yapüacakm-." Hizbullah Velioğlu'nun 'kadın' talimatı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şeriatçı kanlı terör örgütü Hizbullah'ın öldürülen lideri Hüseyin Veiioğhı'nun, militanlanna örgüte para kazandınlması için "Beyaz kadın tkareti yapuT fetvası verdiği iddia edildi. atv ana haber bülteninde dün akşam yayımlanan habere göre, örgütün mali kaynaklannı incelemek üzere kurulan uzrnanlardan oluşan ekip, polisin İstanbul Beykoz'daki operasyonu sırasında öldürülen Velioğlu'nun fetvasuıın yer aldığı bir belgeye ulaştı. Velioğlu fetvada, daha etkili olabilmek için, "dini liderierden yetld aldığmı" belirtiyor. Velioğlu, "Kadın ticareti caizdir. Ancak kazanılan para, kuruşuna dokunuhnadan örgüte gelirse kadın ticareti günah ohnaktan çıkar" diyor. Habere göre, örgüt militanlanndan Şaban Uyaıiar ile Mehmet AJi Kantar, mazot kaçakçıhğı yaptı. Ancak Uyarlar ile Kantar. 1998 yılında Iran'a 380 bin dolar para kaptırmalan nedeniyle örgüt tarafindan öldürüldü. Uyarlar'ın cesedi, Konya'da ortaya çıkanlan mezarevde bulunmuşru. 50. Uluslararası Berlin Film Festivali yapılan ödül töreniyle sona erdi Altuı Ayı 'Magnolia'nınGÜNERYÜREKÜK BERÜN- Bu yıl 50. kez düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali. dün akşam Berlınale-Palast stnemasındadü- zenlenen görkemli bir ödül töreni ve Amj' Irving'in yanşma dışı göstenlen "Bossa Nova" adlı kapanış fılmiyle so- na erdi. Bu yıl Çinli oyuncu Gongli'nin başkanlığını yaptığı 9 kişilık uluslara- rası seçici kurul, festıvalın en büyük ödülü olan ve sadece bir tek fılme veri- len Altın Ayı heykelcığini PaulTbomas Vnderson ın "Magnofia" isunli 189 da- kikalık yapıtına verdı. Jeremy Black- man, Tom Cruise, Meiinda Diİİon. Phi- lipBaker HalLJason Robartsve Juhan- ne Moore gibi dev bir kadronun basrol- leri paylaştıklan fılmde, çeşitli insan ka- rakterleri ve ruhsal sorunlan büyük bir ustahkla yansıtılıyor. Berlınale'nin bir diğer önemli ödülü olan "Jüri Büyük Ödülü'' ise Çinli yö- netmen Zhang Vimou'nun "The Road Home(£veGiden Yol)"adlı fılmine ve- rildı. Aynı yönetmen. 1988 yıluıda da "KızılMısır Tariabn" ile Altın Ayı bey- kelcıği kazanmıştı. Yimou, Gümüş Ayı Ödülü alan bu yeni fılminde 50'li yıl- larda Çin'in bir köyünde iki genç ara- sında geçen saf ve temiz bir aşk hikâye- sini, geleneklerin öneminin altuıı çize- rek anlatıyor. "En iyi yönetmen" dalındaki Gümüş Ayı Ödülü ise "Man onThe Moon" fıl- miyle MUos Fonnan'a verildi. Bu yıl festival sonuçlan beklenıldiği gibi çıktı ve "en i\i erkek ojımcu'" ödü- lünü Norman Jevvison'un "The Hurri- cane (Orkan)" adlı fılmindeki olağa- nüstü başanlı oyunuyla Denzel Was- hingtonaldı. Irkçı bir ifhra üzerine hak- si2 yere 20 yıl hapiste yatan siyah bok- Amerikalı aktör M d Gibson'ın rol akhgı 'The Milbon Dolar Hotel' isimli film Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldû. Ma\ıs Sıkınusr adlı fılmiyle bu yıl festivalın yanşma bölümüne alınan Nn- ri BUgeCeylan ise yan ödüller dahil her- hangı bir ödül alamadı. Ancak, Nuri Bilge Ceylan'ın "Mayıs Sıkınüsı"nın tüm dünyadan yüzlerce film arasından seçilen sadece 21 film arasında festiva- lin yanşma bölümünde yer alması bile büyük bir başan olarak değerlendirili- yor. Yanşma (Wettbelerb), Panorama, Uluslararası Genç Filmler Forumu, Ye- ni Alman Filmlerı. Retrospektif, Hom- mage ve Avnıpa Film Marketi gibi bö- lümlerden oluşan ve 600'den fazla fıl- rrun göstenldiğı "halka açık" festivali bu yıl, 12 gün içinde 3 bınden fazlası ga- zeteci olmak üzere yaklaşık 400 bin kişinin izlediği bildirildi. sör Carter'ınyaşamının anlatıldığı film- deki rolü için. "ha\aümın en zor rolüy- dü" diyen VVashington, aylarca boks dersi almış ve boksörlerle birlikte yasa- mıs. "En iyi kadın oyuncu" ödülü ise bu yıl aynı filmde oynayan ıkı aktrise ve- rildi. Bibiana Beglau ile Nadja Uhl,Vol- ker SchlöndorfTun Alman Kızıl Ordu fraksıyonu ' R \ P üyesı birmilitanın ya- şamını konu ettığı "die Stilk nach dem Schuss(Ateşten Sonraki Sessizük)"daki başanlı oyunlanyla bırer Gümüş Ayı Ödülü'ne Iayık görüldüler. "Teneke Trampet" fılmiyle yıllar önce Alman- ya'ya ilk Oscar ödülünü kazandıran Volker Schlöndorff'a aynca, yılın en iyi Avnıpa filmine verilen 50 bin marklık "Mavi Melek Ödülü" de verildi Her yıl Berlinale'de bir fılme de "Jü- ri Özel Ödülü" verilir. Bu yıl bu ödüle Wim VVendersın "The Mflh'on Dollar Hotel" isımlı filmi değer görüldü ve Al- man yönetmene dün akşamki törende Gümüş Ayı heykelciği verildi. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin kuruculanndan biri olan ve kurulduğu ilk yıllarda fesrrvalin yöneticiliği yapan AUred-Bauer adına verilen Gümüş Ayı Ödülü'nü ise bu yıl, "DokuritsuSbonen Gasshoudan" adlı ilk filmi ile Akira Ogata kazandı. "En iyi grup çalışması" olarak birdiğer Gümüş Ayı Ödülü de yi- ne bir Alman filmi olan "Paradiso- Si- eben Tage mit Sieben Frauen (Yedi Ka- dmla Yedi Gün)" adlı fılme gitti. ADD, Fethullah Gülen Türkiye'ye gelirse sert tepki gösterecek 'Sorumliüuk Başbakanın 9 İstanbul Haber Servisi - Atatürkçü Düşünce Derneğı (ADD) İstanbul şu- belerinin yönetim kurulu üyelen. Başbakan Bülent Ecevit'in FethuBah Gülen ile ilgili tutumunu kınayarak "Gelecekte ortaya çıkacak >ıkicı ve böiücülükkrden dolayi kendiİeriniso- nımlu tutuyoruz" dediler. ADD İstanbul şubelen yöneticile- ri, dün il merkez şubesinde ortak ba- sın açıklaması yaptılar. Şubeler adına açıklamayı okuyan ADD tstanbul D Merkez Başkanı Bilge Bügiç. Başba- kan Bülent Ecevit'in Fethullah Gü- len'i övmesıninne Atatürkilkeleny- le ne de cumhunyetin temel amacla- nyla bağdaştığını söyledi. Gülen'in örgütlenmesinin ve maddi kaynakla- nnın karanlık olduğunu \ r urgulayan Bilgiç, "Herhangi bir güç, FethuUah Gülen'i Türldye'ye getirmeye çahşu-- sa ADD olarak demokratik çerçeve içindeensert tepkiyigöstereceğiz" de- dı. Tarikann iyisınin kötüsünün olma- yacağını belirten Bilgiç, Fethullah Gülen'in Türkiye'yedönmesi için ya- pılan nabız yoklamalannın üzücü ol- duğunu belirtti. Başta Gülen olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti devletinın varhğına kas- teden tankatlara, cemaatlere ve yasa- dışı örgütlere ait vakıf, dershane, okul, dergâh, yurt, televizyon, radyo, gazete, dergi ve şirket gibi tüm varlık- lara el konulması gerektiğüıi anlatan Bilgiç, bu kurumlann sahibi görünen- lerin ve soramlulanrun da soruştur- maya tabi tutujmasmı istedi. Bilgiç açıklamasını şöyle sürdürdü: "28 Şu- bat 1997'de anayasal bir kurum olan Milü Güvenlik Kurulu'nun akhğı ka- rarlar derhal ve eksiksiz olarak yeri- ne geririlmelidir. Bu kararlann bir bağ)a\ ıcıüğı olduğu ve uygulanmazsa ağır bir sorumluluk doğuracağı tabt- kür. Yanm kalan Atatürk ve cumhu- riyet de\TİmJerinİ tamamlamak üze- re hükümeti göreve çagınyoruz." 'YeterArtık' mitingi Emeğin Partisi'nce (EMEP) düzenlenen'Yeter Arük' mitingi> le hükümet ve Ankara Anakent Belediye Başkanı Mefih Gökçek protesto edildL Toros Sokak'ta dün öğle saatierinde toplanarak Abdi Ipekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçen yaklaşık 2 bin Idşi, "Tahkim varana ihanettir", "KİT'ler halkuıdn-, satüamaz", "Kurtuluş yok tek başma, ya hep beraber ya bjçbirimiz" sloganlan attılar. DİSK İç Anadolu Bölge Sorumlusu Tayüın Görgün ve Tüm-Bel-SenEGO temsikisi Yusuf Sağuk yapüklan konuşmalarda. Ankara Anakent Belediye Başkanı MelihGökçek'inEGO çahşanlaruıa karşı başlatüğı 'yıldırma politikalanm' protesto ettiler. (Fotoğraf: SERDAR ÖZSOY) Venüs Beaute en iyi film Cesar ödülleri sahiplerini buldu PARİS (AFP) - Fransız film endüst- risinin Cesar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. En iyi yönetmen ödülünü Tonie Marshall, aynı zamanda en iyi film ödülünü de kazanan 'Venüs Beau- te' fılmiyle aldı. Daniel Auteuil, Patri- ce Leconte'nin 'La Fille sur le Pönt' (The Girl on the Bridge) filmindeki ro- lüyle en iyi erkek oyuncu ödülüne; Ka- rin \lard ise 'Haut les coeurs! (Hearts up!)' filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne Iayık görüldü. PedroAlmodovar'ınyönettiği 'AllAbo- ut My Mother' filmi de en iyi yabancı film ödülünü kazandı. Cüldal Mumcu Sus payı haberi • Baştarafi 1. Sayfada bnlmasL, ne deçıkacak kitaplaria ilgüî bir baskı yapılması söz konusudur" dedi. Star gazetesinin dünkü sayısmda ya- yunlanan bir yazıda vakfın çıkaracağı i- ki kitabuı bazı çevrelerde rahatsızlık ya- rattığı belirtilerek "Girişimin engeOen- mesi için vakıfla doğrudan ilgili bir kişi- nin özel hesabma yaklaşık 2 miKon do- lar yaonldL Amaçlan bazı gerçeklerin yayımlannıasını önlemekti. Duyduğu- muza göre. bağış adıyla yatan paradan veçirkin talepten haberi olan Cüldal Ha- nım müthiş sinirlenmiş. Bu çirkin bağı- şı reddedip bu girisimde bulunanlarm peşine düşmüş" iddiasına yer verildi. Güldal Mumcu, "Ne kimsenin hesabma para yaünlması, ne de kimsenin kitap çıkmasın diye bir baskı yapması söz ko- nusudur. İki yeni kitapyayunlanacağı da doğru değil. Vakıf olarak "Uğur Mum- cu'dan um:ag'a" adryia bir kitap yayım- layacağız. Burada da, l ğur'un kısa bir \aşamö> küsü var ve vakıf anlaülıyor" açıklamasuıı yaptı. G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafi 1. Sayfada di: • j t r "Bugün GAP'tan başka bir şey konuşmayaca- ğız." Meslektaşlanmız, hemen yoruma başladı: - Acaba GAP'a mı yerleşmeyi duşünüyor... GAP Idaresi Başkanı Olcay Ünver, yol boyu GAP'ı anlattı. Satır başlannı aktaralım: - Üç aşamalı yatınm planı sürüyor. Birincisi 32 miiyartık kamu yatınmı. ıkincisi özel sektör katkısı. Üçüncüsü halkın projeye ortak edilmesi. 9O'lı yıllar- dan itibaren insana yöneldik. Odağında insan olan projelere ağırlık verdik. - Kadına, toprağın kullanımına, çocuğa ve ben- zer alanfara yönelik 600 proje yürütüyoruz. Projele- re en çok ilgiyi 40 yaşın üstü kadınlar gösteriyor. 22 yerde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) var. - ÇATOM'larda isteğe göre program yapıyoruz. Siirt'te genç kızlar basketbol kursu istedi, verdik. - Topraksız köylü oranı, yüzde 40'tan 25'e gerile- di. ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nün araştırmasına gö- re, suyla birlikte topfumsal yapı, geleneksel ağalık düzeni de çözülüyor. - GAP'ın devam ettiğini, sonuçlanacağını gören yabancılar da yatınm için gelmeye başladı. Başı Is- rail ve ABD çekiyor. Amerikalılar, organize tanm-sa- nayi alanı projesi uygulamak istıyor. - GAP, dünyanın süper projeleri arasındaki farklı değerlendirmelerin tümünde ilk 10'a giriyor. Arada rakamlan zenginleştiren Demirel, bölge için hedefi açtı: "Urfa=Bursa. 10 yıl içinde böyteolacak." Güneşli bir havada Urfa'ya indik. Alanda resmi araçlann yanı sıra DYP amblemli araçlann çokluğu dikkati çekiyordu. Bunda Necmettin Cevheri'nin geziye eşlik ediyor olmasının payı var mı bilinmez, ama görüntü Demirel gezilerinde alıştığımız bir du- rum değildi. Bir günlük yoğun programın ilk durağı Ibrahim Tatlıses llköğretim Okulu'nun açılışıydı. Tatlıses, "İyi türkü söylehm, ama konuşamam" diye başladı, alandaki yüzlerce çocuğa şöyle seslendi: "Sizler bizim istikbalimizin geleceğisiniz." Hakkını teslim etmek gerekirse, Balkanlar'dan Or- ta Asya'ya en çok tanınan kişilerin başında Tatlıses geliyor. Konuşmasını dinlerken Türkmenistan'ın başkenti Aşkabad'dan Hazar kıyısındaki Türkmen- başı kentine yaptığım otobüs yolculuğu gözümün önüne geldi. Şoför, bir Tatlıses kaseti almış, önlü ar- kalı belki 10 kez dinletti bize. 'Polis olucam, herkesi vurucam' Urfalılarla sohbetten edindiğim izlenime gelince... Parçalı bulutlu... Umutla boşvermişlik, beklenti • yoğunluğuyla karamsarlık iç içe. Dışa goçün durduğunu söylüyorlar. Artık herkes geleceğini bu kentte anyormuş. Bir çiftçi yılda üç ürün alabilecekken iki almaktan yakındı. Oteki, top- raklann dengesiz dağıldığını anlattı. Bir öğretmenle sohbet ederken sordum: "Topraksız köylü sayısı yüzde 40tan 25'e düş- müş, öyle mi?" Oğretmen, soruyla karşılık verdi: Toprak sahipleri aynen duruyor. Dışandan top- rak mı getirmişler?" Ünver'in verdiği bilgilerin doğruluğundan şüphe- miz yok. Ancak, bölge insanının değeriendirmesi böyle. Çocuklarla sohbette de, gelecek planlarını ko- nuştuk. Çoğu doktor olmak istiyor. Kimisi hiç yanıt vermedi. Birinin ceketi en az iki beden büyüktü. So- runun tatsızlığını göze alarak sordum: "Ceket ağa- beyinin mi?" "Hayır" dedi. "Babarv büyük aldı, ileride de giye- yim diye." Park Kahvesi'nde ayakkabılanmı boyattığım Fe- nerbahçe formalı Mehmet'in "Büyüyünce ne ola- caksın" soruma yanıtını duyunca, soğuk bir Anka- ra sabahında başıma bir kova soğuk su dökülmüş gibi oldum: "Büyüyünce polis olucam. Hen\esi vurucam." Çürükkaya: Örgüt ikiyüzlü PKK'ye suçlana ANKARA (AA) - Terör örgütü PKK'nin kuru- culan arasında yer alan, ör- gütle ters düştükten sonra "Apo'nun Ayefleri" adıyla kitap yazdıgı için hakkrnda ölüm cezası verilen ve ör- gütün Diyarbakır sorumlu- su ıken örgüt tarafindan öl- dürülen Sait Çürûkka- ya'nın ağabeyi Seiim Çü- rükkaya, PKK'nin, "ham'' olduğu gerekçesiyle yüz- lerce kişiyi öldürdüğünü belirterek şimdi Öcalan'ın idam edilmemesi için uğ- raşanlann ikiyüzlü davran- dıİdannı bildirdi. AbduDah Öcalan'a mu- halefet ettiğı ıçın hakkında ölüm cezası verildikten sonra örgütten kaçarak Al- manya'ya sığuıan Selim Çürükkaya, Avnıpa sokak- larında Abdullah Öca- lan'ın idam edilmemesi için eylem düzenleyenlerin kardeşi Sait Çürükkaya'yı idam ettığine işaret etti. İn- ternet'te, "Kamumıma" diye bir bildiri yayımlayan Selim Çürükkaya. "Kar- deşimi idama çarpbranlar, bugünlerde Avnıpa sokak- larmda klamuı kaktırdma- sı için yürüyüşler >apt>or- lar* diye tepkısinı dıle ge- tirdi. Selim Çürükkaya,le- rör örgütünce gerçekleşti- rilen idam olaylarını şöyle anlattı: "Başta Öcalan ve birinci derecede müridi olanlar. yüzlerce örgüt mensubunu hain. işbnük- çi. provokatör ilan ederek idam cezasına çarpbrdılar >e infaz ettiler, ediyorlar. Bugün ise idam cezasına karşı okhıMarmı söytü\or- lar. Yüzlerce örgüt kadro- şunun idam emrini veren Öcalan'ınidam edilmeme- si için imanbnnı sansa çt- karmışlar. Türkiye Cum- hurheti bile Ocalan'ı açık- ça jargıladı ve ifadelerini bûtün dümaya dağrttL DoktorSüleyman'a>apûk- lan gibi sudan bahanelerle yüzlerce kadrayu idam ce- zasına çarptıranlara hangi sıfatian lakacağız?" "Apo'nun Ayetfcri" isimli kitabı yazdığı için kendisine "ham" suçlama- lannda bulunulduğunu be- lirten Çürükkaya, bu iddi- alara alaycı üslubuyla şöy- le karşılık veriyor: "Bu ajanfakta çokazpa- ra veriyorlar. 7 senedir bi- riktirhorum.bügisaş-arpa- rasmı zor bela tamamlava- biktim. Yapon mı Ocalan gflbi, Cemil Bayık, Osman Ocalan. Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan, Kani Yılmaz gibi yapacaksm ki, dolarlar çuvaDagebin. Ben kinci değiiim. Apo'nun Ayetleri khabında sadece tanık okluklanmı yazdım. Cezae\inden Bekaa'ya gi- dergirmezgerceği gördüm. Karşı çıknm. Susturul- dum. Bir yıl boyunca dü- şündüm, dotoylı yollardan eleştirflerimi yaptnn."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog