Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

21ŞUBAT 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ateş, turizmden yakmdı • BODRUM(AA)-Eski Turizm bakanlanndan Prof. E>r. Abdûlkadir Ateş, CHP'nin, "Halk üe birlikte çozüm" sloganiı girişimleri kapsamında Bodrum'da diLzenlenen "Turizm ve çevre sorunlan" konulu toplantısma katıldı. Toplantıda, siyasi iradenin hâlâ turizmi aJtın yumurtlayan tavuk gibi gördüğüne işaret eden Ateş, "Turizm Tûrkiye için çok önemli, lokomotif sektörlerden biridir. Ancak, tunzme yeterince ilgi gösterümiyor. Turizm, patates kadar bıle ilgi görmedi" dedi. Ateş, Turizm BakanlığTnı, bakanlık personelindeki yozlaşmanın erozyona ugrattığını da kaydetti. Rektörler köşke çıkmaya hazırlamyor • ANKARA(AA)- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri ve üniversitelerin rektörleri, sorunlanru dile getrrmek ve gelışmeler hakkında bilgi vermek amacıyla gelecek ay Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret edecekler.YÖK, cumhurbaşkanına yükseköğretim sıstemındekı sorunlann yanı sıra geçen yıllardan farklı olarak Avrupa Birliğı (AB) ülkelerindeki yükseköğretımle ilgili gelişmeleri ve Türkiye'nin AB'ye uyum sûrecinde bu körrada yapması gereken 'reıörmü' anlatacak." muhemfslerinin genel kurulu • tstanbul Haber Servisi - TMtyOB Fızık Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Buna göre yönetim kurulu şu kişilerden oluştu: Yakup Akyüdız, Adil Balta, Gûnal Çelik, Özlem Ergüz, İskender Karagöz, Taner Tannverdi ve Hasan Taş. Sadun Apeıf feı sağlığı iyi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yaklaşık 2 hafta Önce, yürürken buzda kayarak düşmesi sonucu kalçası kınlan Prof. E)r. Sadun Aren'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baymdır Tıp Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Sadun Aren birkaç gün içinde taburcu edilecek. YrtııHar aranyor • ADAPAZARI(AA)- Adapazan'nda 17 Agustos'taki depremde yaşammı yitircn ve kimlikleri tespit edilemediği için kımsesizler mezarlığına gömülen 60 kişiden 40'ının yakınlan halen bulunamadı. Depremde yakuüaruu kaybedenlerin Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmalan istenirken bu yolla kimsesizler mezarhğında gömülü bulunan dığer cenazelerin kimliklennin de belirlenebıleceği kaydedildi. Baoğ'da depran • Haber Merkea- Elazığ'da hafif şiddette bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden venlen bilgiye göre, merkez üssü Elazıg Sivrice'de dün saat 03.23'te 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu arada, Yalova Çınarcık'ta saat 00.04'te 3.0, Adapazan Akyazı'da da saat 07.32'de 3.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. İğnesi törpülenen silahlar sayesinde işlenen cinayetler faili meçhul kaldı Silalüartla değişiklik• Çok sayıda eylemden sorumlu tutulan Hizbullahçı terörist Abdurrahim Haşimi Güneş, işlenen cinayetlerden sonra silahlann üzerinde tadilat yapıldığını söyledi. Güneş yapılan değişiklikten silahı kullanan kimsenin haberi olmadığını belirtti. DıYARBAKIR (Cumhuri- him Haşimi Güneş, bu işlemin yetBûrosu)-Hizbullah'uı Gü- neydoğu Anadolu'da ışlediği çok sayıda faili meçhul cına- yetin aydınlatılamamasında en önemli etkenin, kullanılan silahlann iğnelerinin her ey- lemden sonra törpülenmesı olduğu belirlendi. Çok sayjda adarn öldürme, yaralama ve bombalama eylemlerinden so- rumlu sanıklardan Abdurra- eylemı gerçekleştiren terörist- ten habersiz yapıldığını vur- guladı. Diyarbakır Devlet Güven- lik Mahkemesi'nde yargıla- nan Hizbullah'ın llimciler ka- nadının Mardın'in Nusaybin ilçesindekı faaliyetlerinekatı- lan "Adü" kod adlı Abdurra- him Haşimi Güneş, ifadesin- de, örgütün askeri kanat so- rumlulanndan Ömer Saru- han'ın tüm teröristlere eylem- lerde kullanılacak silahlar üzerinde nasıl tadilat yapüa- cağını anlattığını söyledi. Nu- saybin'de faaliyet yürüttükle- ri sırada camilenn pansıyonla- nnda kaldıklaruu belirten Gü- neş ş_unlan anlattı: "Orgütün askeri kanadın- da silahlı faaliyet gösteren ör- güt mensuplanna geneüikle camikrin pansivonlannda kaküğımızda Ömer Saruhan tarafindan eylemlerden sonra kullanılan silahlar üzerinde ne şekildetadilat yapılacağı anla- tılryordu. Ömer Saruhan bize, üzerindetadilatyapümış silah- lann herhangi bir yakalanma dunımunda poHs kriminal la- boratuvannda gönderflse bfle Nusaybin'de işlenen eylemle- rin kesinlikle ortaya çıkmaya- cağı konusunda ders niteöğin- de bUgOer veriyordu." tfadesinde güvenlik güçle- nnce yakalandıklan operas- yonda üzerlerinde ele geçiri- len eğeleri (törpü) silahlann iğnelenni inceltmek için kul- landıklanm açıklayan Güneş şöyle konuştu: ".Nusaybin'de genellikle iki örgüt mensubu tarafindan gerçekleştirilen ey- lemden sonra cemaat tarafin- dan bu silahlara el konulur. Si- lahlar size tek tek gösterdiğinı terk edilmiş örgüt evlerinde saklamlır. Bu evlerde süahlar jelatinesanlmış bir şekfldeka- ptpervazbnnda veekktrik sa- yaçlannın buhınduğu bölüm- lerin altına yapümış özel böi- melerde muhafaza edilir. So- rumlumuzÖmerSaruhan, ço- ğu kez bizim haberimiz olma- dan yanmda güvendiği bir ör- gütmensubuyla biriikte buev- leregeKr,sflahlansakladığımız yerlerden alarakeğe ile tadilat yapanh.Süahmiğnesininucu- nu eğeleyerek veya lasaftmak suretiyle ateşleme sisteminde iğnenin kovan dip tabtasına vuruş şektini değiştiriyordu. BöyleJikle bir silah yakalansa bile örgüt mensupian tarafin- dan işlenen eylemler ortaya çıkmıvordu." icisleri Bakanı Tantan 'Ozel birliğe gerek yok' • Içişleri Bakaru Sadettin Tantan, Van'da 5 polisin şehit edilmesiyle ilgili olarak, basının güvenlik güçlerini incittiğini söyledi. Tantan, "Bu tür operasyonlarda beklenmedik birtakım şeyler olabilir" dedi. Yurt Haberieri Servisi - Elazığ'da Hızbullah'a yö- nelik operasyonlarda gö- zaltına alınan 4 kışi çıka- nldıklan mahkemece tu- tuklandı. Içışlen Bakanı Sadettin Tantan, Van'da düzenlenen lç Güvenlik Toplantısı'nda, kentte ya- pılan operasyonlarda 5 po- lisin şehit edilmesinin gündeme gelmedığını be- lirterek "Bu tür operas- yonlarda beklenmedik şey- ler oUbiBr" dedi. Şenatçı terör örgütü Hizbullah'a yönelik ope- rasyoniar tüm yurtta de- vam ederken Elazığ'da Hizbullah üyesı olduğu gerekçesiyle gözaltına alı- nan 4 kışi çıkanldıklan mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipı Kapab Ceza- evi'ne konuldu. Böylelik- le kentte son 20 gün için- de tutuklananlann sayısı 27'ye yükseldi. Elazığ E Tipi Cezaevi'nde ise Hiz- bullah üyesi olmak suçun- dan 103'ü tutuklu, 22'sı hükümlü toplam 125 kişi bulunuyor. lç Güvenlik Toplantı- sı' na katümak üzere önce- ki gün Van'a gelen Içışle- ri Bakanı Sadettin Tantan, dün ANAP ll Başkanlı- ğı'nı ziyaret etti. Tantan, "HizbuBah terör örgütö- nün takibi için özel bir bir- iik oluştunılmasınuı gün- demde olup olmadığT şeklındekı soruya "Bûden böyle bir şey çüânadı. Böy- le bir şeye de gerek yoktıir. Güvenlik güçierimiz yo- ğun bir şekUde pıi^niatff- nnı sürdürüyor" dedi. Tantan, U 5 polisin şehit edümesiyie ilgili soruştur- ma kapsamında emniyet müdürünün ihmali olup ounadığı konusundald" sorulara da şu yanıtı verdı: "Toplanüda 5 poMsm şehit edilmesi knnıısn gatuienu? gelmedi ve tartışılmadı. Çünkü bu tür operasyon- larda beklenmedik birta- kım şeyler olabilir. Basın- da bu konu speküle edildL Bu tür şeylerle insarüan- mızı karşı karşıy-a getirme- anler. Bülün temennimiz budur. Emniyet müdürö veya diğer güvenük güçie- rinin hatasuu da kendi kendmize çıkanyorsunuz. Bu tür konularia güvenlik güçlerhnizi ve kamuoyunu inciriyorsunuz, çok yanüş. Bu konulara hiç gjrmezse- niz daha M otur." Hizbullah'ın kod sistemi Sem suııf Datizanlar andınldı • Hizbullah'ın, teröristleri "yapabileceği iş", "öğrenim durumu", "ders verebilecek", "liderler ile çahşabilecek kişiler" gibi gruplara ayırarak kodladığı belirlendi. risinde yer aian ve faaliyet gösteren arkadaşiann kod isimlerini göstermektedir. Burada benim kod ismim Abdulsamet olarak benr- tümiştir.Bu kodisminiba- na Beşir Demır «rmiştir. Yine C/39 olarak kodlan- dınlan dokümanda ise Nusaybin'deşu andaörgüt içinde faaliyet göstermek- te olan, ancak şu an öğren- ci ohnayan, yani okuDarda ohnayan ve buralarda fa- aliyet gösteremeyecek ör- güt mensuplannın listesi- dir. Bu Bstede ben şu anda öğrenci olmadıgun için adım görünmektedir.'' lfadesınde örgütün il ve ilçe sorumlulanrun yanın- da çahşabilecek eleman- lann da listesınin tutuldu- ğunu belirten Mehmet Şe- nf Bayındır şöyle devam ettı. "C/36 olarak adlan- dınlan tistede yer aian ve örgütün Nusaybin sorum- lusu Mehmet Salih Köl- ge'ye iş yapabilecekler di- ye başlayan üstede, Hiz- bullah adına ilçe sorumlu- suna bağh olarak çahşan örgütmensuplannın isim- leri yer almaktadır. C/40 adıyk 'ders düzenleri' di- ye başlayan doküman; Hizbullah örgütü içerisin- de faaliyet gösteren ve gruplar hafinde derslere iştirak eden örgüt men- suplannın listesidir." MAHMUTORAL DtYARBAKIR - Hiz- bullah içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensupla- n ile şenatçı örgüte sem- pati duyan kişilerin örgü- tün U ve ilçe sorumlulan tarafindan "öğrenim gö- renler ve görmeyenler, ca- milerde ders verebilecek kişiler. Dderierin yanlann- dasadakark çahşabilecek- ler, askeri kanarta yer ala- bilecek nitehkte olan kişi- ler'' dıye nıtelik ve öğre- nim durumlanna göre sı- mflanduıidığı beürlendi. Mardin'in Nusaybin ılçe- sinde kalabalık bir Hiz- bullah grubuyla yakala- nan ve Diyarbakır DGM'de yargılanan örgü- tün cami sorumlulanndan Mehmet Şerif Bayındır. emniyet müdürlüğünde alınan ifadesmde, örgü- tün, elemanlannı ve sem- patizanlannı nasıl sınıf- landırdığını anlattı. Sanığm yer gösterme- siyle ele geçirilen "C/38, O39, O40, C/41, O42" adlanyla kodlandınlan lis- telerin örgütün sınıflandır- dığı kişiler ile ilgili bilgı- leri içerdiğmı söyleyen şe- riatçı terörist Mehmet Şe- rif Bayındır şunlan anlat- tı: "Bana sormuş olduğu- nuz C/38 olarak kodlandı- nlan doküman, örgüt içe- AYDINLANMA EMRE KONGAR Hizbullah Olayı Çerçevesinde: Edward Said, Niçin Huntington'a Kanşı? Bugün, son yıllarda Batı dü- şüncesini çok etkileyen iki önemli düşünürden birinin öte- ki hakkındaki yargılannı aktara- cağım. Edyvard W. Said, Samuel P. Hurrtington için ne düşünü- ? Devrek Bdediye Başkanı Nadir Saraç, CHP Genel Başkan'ı Ahan Öymen'e önceki gün Devrek bastonu hedrye etti. Bastonun üzerinde Altan Öymen'in portresi bulunuyor. (Fotoğraf: AA) Öymen: Başbakan araştırma yapmadan konuşuyor Ecevit'eGülen ALİAYAROĞLU ZONGULDAK- CHP Genel Başkanı Altan Öy- men, DSP'nın sağ siyasi partiler tarafindan kusaüldığmı, Başbakan Bülent Ecevit'in de bunun etkisiyle Fethullah Gülen hakkında övücü sözler söylediğını belirtti. Oymen, Fethullah Gülen'in laiklik ve cumhunyet karşıtı konuşmalannı içeren bant kayıtlannuı daha önceden de yayrmlandığrnı anımsatarak kendisının hıçbmnı tekâp ermedıği- ni belirtti Gülen'in düşüncelennın ne olduğunun bellı olduğunu söyleyen Öymen. "Gülen'i övme, koruma anlamına gelecek sözlerin söyienmesi yanbşor. Gülen'in okullan ile ilgili olarak çeşitii görüşler öne sürülüyor. Bunlan Milli EğJtiın Bakanhğı'nm araşünp değerlendirmesi gerek. Başbakan'm araştırma yapmadan övücü sözler söylemesini doğru bulmuyorum" dedi. Bugünkü Mechs'ın ırtıca ve Hizbullah'la mü- cadele etmesuün mümkün olmadığını ıddia eden Öymen, CHP'nin Meclis'te olmamasının bu olum- suzluklarda etkili olduğunu ifade etti. CHP lideri Altan Oymen, hafta sonu gerçekleştirdiği Zongul- dak gezısınin partisinın geleceği açısuıdan da umut verici olduğuna dıkkati çekerek şöyle konuştu: "tlk Meclis çok zor koşuDarda gerçekleşti. Demokrasinin ilk adunlan burada anldı. Süreç içerisinde tek parti döneminde ülke birçok isyan- laria karşı karşrva kaldı. tsyanlar hep irtica yanhsıydı. Bugünkü Meclis'te sağ kuşatma var. Geçen dönemlerde CHP bu sağ kuşatmayı ne pa- hasma olursa olsun ortadan kalduTvordu." Once anımsayalım: Har- vard'da hocalık yapan Ameri- kalı siyasal bilim profesörü Huntington, son kitabı olan Uygariıklar Çatışmasında, Sovyetler Bıriiği çöktükten son- ra, Islam Uygariığı'nın Batı Uy- garlığı'na karşı birtehdit oluştu- racağı tezını gelıştirmişti. Kitap- taki ana saviar şöyle özetlene- bilir Birinci olarak, sadece Birleşik Amerika, Batı Avrupa, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan Batı Uygaıiığı tek ve bi- ricikti. Kendisine benzemek, Batılılaşmak ve hatta onu taklit etmek başka uygariıklar için olanaklı değildi. Ikinci olarak, bütün uygariık- lar din kökenli nitelıkler taşıyor- lardı. Bunlann birbirten ile ka- nşması olanaklı değildi. Clçüncü olarak, yukandaki nedenlerden dolayı Batı'nın in- san haklan, kadın haklan gi- bi degerleri aslında "emperya- list" degerlerdi. Kadına top- lumda ikınci sınrf yer veren Is- lam, bu "emperyalist değerie- re" kulak asmamalı ve kendi özgün değerlenne bağlı olarak yaşamını sürdürmeliydi. Dördüncü olarak, eski düş- manı olan Sovyetler Birliği çök- tükten sonra, Batı Uygarlığı re- havete kapılmamalı, yeni düş- manı olan Islam karştsında te- tikte olmalrydı. Böylece tekno- lojik ve ideolojik ilerlemesi dur- madan devam edebılirdı. Belki bızı ilgılendırdığı için, ki- tabında yer aian beşınci bir noktayı daha belırtmem gerek: Bir Islam imparatorluğundan la- ik ve çagdaş bir devlet yarata- rak bütün bu iddialan tarihsel açıdan geçersiz kılan Atatürk, r anlıştı ve başansızdı. Türkiye 'eniden Islam devteti modeiine ımejiydi. EdvMMW. SaftJ, Rffstin asıl- lı bir profesör. Columbia Üni- versitesi'nde Ingilızce ve karşı- laştırmalı edebiyat dersleri ve- riyor. 1978 yılında "Şarkiyatçı- lık" adı altında çok önemli bir kitap yayımladı. Metis Yayınla- n, 1999 yılında, Said'in 1995 yı- lında yazdığı bir "Sonsöz" ile biriikte^ bu önemli çalışmayı Bema Ulner'in çevirisiyle Türk- çeye kazandırdı. Kendilerini kutluyorum. Said bu kitabında, "Şark" kavramının esas olarak "Batj" tarafindan "kurgusal olarak" üretildiğini ve "Batı"nın kendi- sini tanımlamak için, kendinden farklı olan "öteki" kavramını vurgulamak amacıyla bu kav- ramı geliştırdiğini anlatıyor. Gerçekten mükemmel bir ça- lışma. Aynca Said'in 1995 ydında bu kitaba yazdığı "Sonsöz" kita- bın bütünü kadar önemli. Ben seyahatlerimde mutlaka bir kitap okumaya çalışınm. Said'in kitabının "Sonsöz" bölümünü de 16 Aralık 1999 günü Izmir'den saat 21.00 uça- ğı ile Istanbul'a dönerken bitir- dim. Bunu bilhassa belirtiyonjm. Çünkü bu uçuşta, gerek hostes Emel AJtunkaya'nın, gerekse kabin amırı Gülay Savaş'ın ıl- gisini, Said'den öğrendığım ye- ni bilgilerin tadını arttıran bir oğe olarak vurgulamak ıstiyorum. Said, "Sonsöz"ünde aynen şöyle diyorduj "Harvard Üniversitesi'nden Profesör Samuel Huntington, inandıncılıktan uzak bir iddia at- tı ortaya; ıddiasına göre, Soğuk Savaş 'taki kutuplaşmanın yeri- ni 'uygariıklar çatışması' dedi- ği şey almıştır. Bu tez, birtakım başka uygarlıklannyanı sıra Ba- tı, Korrfüçyüs ve Islam uygar- lıklannın geçirimsiz bölmeler gibi olduklan, üyelerinin tek derdinin dışta kalan herkesi kendilerinden uzak tutmak ol- duğu öncülüne dayanır. "Mantığa aykın bir tezdir bu; zira modern kültür kuramında- ki en büyük ilehemelerden biri, kültüherin melez, heteroıen ol- duklannın neredeyse herkes tarafindan kabul edılmış olma- sıdır. Kültür ve Emperyalizm (adlı kitabımda) göstermeye çalıştığım gibi, kültür ve uygar- iıklar öyle sıkı bir karşılıklı ilişkı ve birbirine bağlılık ağı içinde yer alırlar ki, bunlann özellikle- rine ilişkin her bütünsel ya da yalın betimleme eksik kalır... "... Şarkiyatçılık'/n dolaylı iletilerinden biri de şuydu: Kül- türlerilehalklanzorlaayn, fark- lı soylara ya da özlere bölen her gîrişim, bunîlrr getırdıği yanlış temsilleri, tâhriflerı ortaya koy- makla kalmaz, anlama yetisinın 'Şark' ya da 'Batı' gibi şeyler üretmek üzere iktidarla nasıl bir suç ortaklığı kurduğunu da gözler önüne serer." Görüldüğü gibi Said, kültürel "tekçiliğe", "tekilciliğe" ve "te- kelciliğe" karşı çıkıyor; sadece bir ideolojik tavır olarak değil, bu anlayış, yaşamın ve tarihın gerçeklerine de uymadığı için. Kanımca "Hizbullah"\ üreten iklimin destekçileri Huntıng- ton'dan çok Said'i ciddiye al- malılar. En yakın VakıfBank şubesine uğrayın! Türkiye'nin en uygun taşıt kredisi VakıfBank'ta. Hemen harekete geçin, dilediğiniz taşıtın beklemeden sahibi olun. Ödemelerinizi 36 aya kadar uygun vadelerle dilediğiniz gibi yapın. 1 Milyar TL. İçin Örnek Ödeme Planı Vade Ayhk Taksit (TL) 12 Ay 103.217.813 24 Ay 61.984.240 36 Ay 48.972.199 Türkiye'nin en uygun ffaizli taşıt kredisi VakıfBonk" 2 1 . Y ü z y ı I B a n k a c ı l ı ğ ı "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog