Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörj Hıkmet Çetinkaya • Yazıışlen Müdürü Ibrahım YUdız • Sorumlu Mudûr Fıkret tlkız 0 Haber Merkezı Müdürû Hakan Kara • Görsel Yönetmen Fikret Eser Istıhbarat Cengız \ ıldınm • Ekonomı ÖzJeıtı V üzak • Kultur Handan Şenkoken • Spor Abdulkadır Yucelman # Makaleler Samı Karaoren 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı # Fotograf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edıbe Buğra • \ urt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kunılu Ilhan Selçuk (Başkan) Orhan Erınç, Hıkmet ÇeOnkaya, Şukran Sooer, tbrahım ) Jdız,Ortaan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay •Vtaturk Bulvan No 125,Kat4,Bakanlüdar-\nkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 • Lzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352S 2<3Tel 4411220, Faks 4419117•AdanaTemsılcısı Çetin Yiğenoğlu, Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Muessese Muduru UstÜB Akmen # Koordınator Ahmet Korulsan • Muhasebe Bülent Vener • ldare Hüseyın Gürer • Satış FaziletKuza MEDYA C • Yonettm Kunılu Başkanı Genel Mudur Gûlbin Erdunın 0 Koordınator Reha Işıtman # Geoel MudurYardımcısı Se>daÇoban Tel 514 07 53 - 5139580 5138460-61 Faks 5138463 ve Basan Yenı Gun Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A Ş d 39 41 Cagaloglu 34334 lstanbul PK 246 - Sukecı 34435 istanbul Tel (0 212)512 3^0"; (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 www cumhunyet com tr 21ŞUBAT2000 lmsak îkındı 1521 Akşam 1751 Yatsı 19 12 SÖYLESİ ATTİLAİLHAN Afrika'da bulunan 48 ülkenin topiam milli geliri, Türldye'nin milli geiirine ulaşami}or. Bölgenin diger adı 'kara kıta'. Afııka yoksuHuk batağında KULISIERDI DOIASAN YSN1 FORMÛL < e-posta : tan @ prizma. net. tr ANKARA (AA) - Dunya- nın en yoksul 63 ülkesuıden 38'ını bünyesmde banndı- ran Sahra Altı Afhka ulke- len grubu, tam anlamıyla yoksuiluk batağında yaşıyor Yaşayan ınsanlann denle- nnın rengınden çok, yaşam koşullannın zorluğu nede- nıyle bu bölge 'kara kıta' olarak da adlandınlıyor Bölgeye gore oldukça zen- gın olan Gûney Afrıka Cum- hunyetı hanç, Sahra Altı Af- nka'da bulunan 48 ulkenın topiam mıllı gelın, Tûrkı- ye'nm mıllı gehnne ulaşa- mıyor Dunya Bankası 'nın 'Dün- ya Kalkınma Raporu 1999/2000' venlennden yap- nğıhesaplamalaragore, 1998 rakamlanyla nufuslan 587 mılyona ulaşan bölge ulke- lennın kışı başma mıllı ge- lırlen 316 dolarda, topiam mıllı gelırlen ıse 185 2 mıl- yar dolarda kalıyor Buna karşıhk yıne 1998 rakamlanyla 63 mılyonluk Türkıye'nın kışı başına mıl- lı gelın 3 bın 130dolan, top- iam mıllı gelın ıse 200 5 mıl- yar dolan buluyor Türkı- ye'nın kışı başına 6 bın 383 dolarolan satın alma gucupa- ntesıne gore mıllı gelınne karşın bu ulkelenn kışı başı- na gelın 1042 dolarda kalı- yor Ayn bir dünya Sahra Altı Afhka'nın du- rumu Isvıçre gıbı zengın bır ulkeyle karşılaştınldığında daha da çarpıcı sonuçlar or- taya çıkıyor 7 mılyon nufuslu Isvıçre, 284 8 mılyar dolarla, 587 mılyonluk Sahra Altı Afh- ka'nın bırbuçuk katı topiam gayrı safı mıllı hasılaya (GSMH) sahıp. Isvıçre'nın kışı başına mıl- lı gelın, Sahra Altı Afhka ülkelennın kışı başına mıllı gehnnın 126 katını buluyor Ulkeler bazında bakıldığın- da fark daha da açılıyor Or- neğın Isvıçre, 100 dolar kışı başına mıllı gelın olan Etı- yopya'dan 400, Turkıye ıse 31 kat daha zengın durumda bu- lunuyor Sahra Altı Afhka, hemen bütün sosyo-ekonomık gos- tergelerde dûnyada en kotü sırada yer alıyor Bir Harbin Kazanılması İçin!' Sahıb-ı kalem olduğu besbellı, mektubunda, şu satıriann al- tını çızmışım "...şaır, çocuk oyunu yazan ve nihayet. Geçimini yirmibeş yıldır, reklâm yazan olarak sağlayan, bir 68'liyim; 1999 yılının ikinci yanşından rtibaren, Beriin'de- yim; bir düş gördüm, peşine düştüm: yardım rica ediyorum!.." Neymış, gorduğuduş?68'lıyımdiyor, o 'neslın, hâl-ı pur-me- lâlı' ortada, ustelık 'reklâmcı', yânı pıyasanın en 'yabancılaşmış' sektorunde çalışmaktadır, hem 'yırmı beş senedır, yânı bırrub- u asıri' ınsanın aklına neler gelmez? Oysa yanlış, Ümit Deni- zer bır Kuva-yı Milliye ruyası gonjyor Şoyle ozetlemış "...es- ki beigesel filmlerdekı sepıa goruntuler gibı: Atatürk ve ar- kadaşlan, siyah/beyaz fotoğraflardan tanıdığımız kişileri Bir 'dış ses', aşağı yukan şunlan soyluyor: 'Mustafa Kemal sa- dece emir verirdi, emirlennın nasıl yenne getirildiğini bil- mezdi: silâh nasıl bulunur, kumanya nasıl alınırdüşünmez- di: Türkiye Cumhuriyeti'nin yoktan var eden, Maliye Veki- li'dir. Maliye Vekili olan zatı öğrenmek için yanıyorum, ne var ki, parlak kontr ışık önünde duruyor, göremiyorum..." Bır turk aydınının, 'dıyar-ı gurbette' boyle bır ruya gormesı, soylenenlenn aksıne, 'Kemalist' bılıncın, nerelere kadar uza- nabıldığını gostermesı bakımından, haylı ılgınç, öğrenmek ıs- tedığıne gelınce, sorunu 'va'zederken', bır doğru yapıyor, bır de yanlış1 Bir defiil. birkaç bakan... /Snce, 'doğrusu'! ilk Ankara (BMM) Hükümeti, 3 Mayıs \J 1919'da kurulmuştu, bılındığı gıbı, son derece 'demokratık', yânı 'dolaysız'bır 'ıcra organı'\d\, yalnız Meclıs 're/s/'nı değıl, Ve- kıllen' de (bakanlan) doğrudan dogruya Meclıs seçerdı, oyle se- çılmış, o ılk hukumet şu 'zevattan' oluşmuştur "Meclis ve Hö- kümet Başkanı: Mustafa Kemal Paşa, Ankara / Içişleri Şa- kanı Câmi bey (Baykut), Aydın / Adalet Bakanı, Celâlettin Ârif bey, Erzurum / Bayındıriık Bakanı, Ismaıl Fâzıl Paşa, Yozgat / Dışışleri Bakanı, Bekır Sâmi bey, Amasya / Sağlık ve Sos- yal Yardım Bakanı, Dr. Adnan bey (Adıvar), lstanbul / Ekono- mi Bakanı, Yusuf Kemal bey (Tengirşenk) / Maliye Bakanı, Hakkı Behıç bey (Bayıç), Denızii / Milli Eğıtım Bakanı, Dr. Rı- za Nur bey, Sıvas / Milli Savunma Bakanı, Fevzi Paşa, (Çak- mak), Kozan / Genelkurmay Başkanı, Ismet bey (Inönü), Edime." Maliye Vekılı, Hakkı Behiç bey, hem unlu 'Yeşilordu Cemi- yeti'nın hem de daha az unlu olmayan Türkiye {Ankara) Ko- münist Fırkası'nın onde gelen ısımlennden bınsıydı, Maliye Ba- kanlığı, haylı kısasurmuş, 17Temmuz 1920deCâmi bey'den (Baykut) boşalan, Içıslen Bakanlığı'na seçılmıştır, onun yenne, Maliye Bakanlığı'nda, lstanbul Meb'usu Ahmet Ferit bey'e go- rev venlmıştır Sonra, yanlış 1 Gâzi'nın vefatına kadar (1938), tek bır maliye ba- kanı olmadı, lıste haylı uzundur, bu konuda hem Mahmut Go- loğlu'nun o genış ve kapsamlı çalışması 'Milli Mücadele Tari- hi'nde (8 cılt, 1970/Ankara); hem de, Maliye Bakanlığı'nca ya- yınlanmış olan, 'Maliye Teşkılâtı Tarihı'nde (1977/Ankara), ıh- tıyacı olan bılgılen, fazlasıyla bulabılın bıldığım kadar Cumhuri- yet Tarihı nın en uzun Malrye Bakanlığı'nı Ali Fuat bey (Ağralı) yapmıştır; şu varkı.. TekâliM Harbiye' ne idl? ... Mustafa Kemal Paşa'yı -hele Kuva-yı Milliye'nın o dağ- dağalı, o muğlak donemınde- sadece 'emır venr" zannetmek de, başlı başına bır hatâ! Istiklâl Harbi, munhasıran Gâzi Mus- tafa Kemal Paşa'nın değıl, herkesın, cephede ve cephe gen- sınde, karınca gıbı çalışması sayesınde kazanılmıştır 'Bizzaf Gâzi 'Nutuk'ta."... bir harbin kazanılması için ne derece hur- da şeylerin bile nazar-ı dikkate aiınması lâzım geldiğine..." şoyle ışaret edıyor "... başkumandanlığı fiilen deruhte ettikten sonra, bir- kaç gün Ankara'da çalıştım. (...) Ankara'daki mesâlim, munhasıran, ordunun insan ve vesâit-i nakliyece tezyidi- ne; ve iâşesini ve ilbasını temin ve tanzime ait tedâbir ve tertibat almakla geçti. Bahsettiğim hususatı temin için, iki gün zarfında: 7, 8, 9 ağustos tarihlerinde, 'Tekâlif-i Milli- ye' ('Ulusal Yükümlülükler*) namı altında yaptığım tebli- gât-ı umumiyeden, her birinin kısaca muhteviyâtından bahsedeyım. Bır harbin kazanılması ıçın, ne derece hur- da şeylerin bile nazar-ı dikkate aiınması lâzım geldiğine dair birfikir vermiş olmak için, bu muhtevıyat-ı şayân-ı arz görürüm..." "... her kazada, bir Tekârrf-i Harbiye Komisyonu teşkil olunuyor. Her hâne, bir kat çamaşır, birer çrft çorap ve ça- nk teslim edecektir. Tüccar ve ahâli yedinde mevcut olan, çamaşırlık bez, amenkan, patista, pamuk, yıkanmış ve yı- kanmamış yun ve tiftık, erkek elbısesi imâlıne sâlıh bez, kosele, vaketa, taban astarlığı, san ve sıyah meşın, sah- tiyan, mamûl ve gayr-ı mamûl çank, fotin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demır ve ma- mûl mıh, yem torbası, yular, belleme, kolan, kaşağı, geb- re, semer ve urgan stoklanndan yüzde kırkına kadanna, bedeli bilahare tesviye edilmek üzere vazıyet edilecektir..." "... efendiler, emirlerimin ve tebligatımın temin-i icrası için, teşkil ettiğim Istiklâl Mahkemeleri'ni Kastamonu, Samsun, Konya ve Eskişehir mıntıkalanna gönderdim. Ankara'da da bir mahkeme bulundurdum..." (Nutuk, cılt 2, s. 615/617 Turk Devnm Tanhı Enstrtusu, 1952) Acaba şu birkaç paragraflık alıntı bile, Kuva-yı Milliye do- nemınde Gâzi Mustafa Kemal Paşa'nın, 'sadece emııien ve- np, gensını Maliye Bakanı 'na bırakmadığmı' yetennce goster- mıyor mu? Meraklısı için NOT: Tekâlif-ı Milliye (Vlusal Yükümlulük') Emirleri, çok daha aynntılı ve kapsamlıdır; hepsı on adettır; - bedeli bilahare odenmek uzere-, halktan, hemen her şeyın 'yüzde kırkı' ıstenmıştı, buna fiilen el konuluyor; uyuşmazlık hal- lennde, devreye, bolgedekı Istiklâl Mahkemesi sokulabılı- yordu- 'Nutuk'ta, -Turk Devnm Tanhı Enstıtusu yayını, 1952- 615 / 616'ncı sayfalarda, ayrıntılan okuyabılırsınız halkın top- yekûn katıldığı, boyle bır Istiklâl Harbi'nın, ne anlama geldı- ğı, daha lyı anlaşılır bır ıbrettır Ayrıca, Cihan Duru, Kemal Turan ve Abdurrahman Ön- geoğlu'nun, 'Atatürk Dönemi Maliye Politikası' da, 'malı ve ekonomık sorunlan' değerlendırmek açısından, yararlı olabı- hr. (1982/Ankara) http://wvw.priznia.net.tr/AILHAN http://www.bilgiyayınevı.com.tr./ailhan Faks/0-212/2601988 SINIRSIZ İNTERNET RYATI HER AY 5 0 SAATE KADAfl SAAT UCRETI (HER AYIN ILK 1 SAAT1 BHDAVA) 0,28 HER AY 5 0 SAATTEN SONRAKI SAAT UCRETI SABAH 8'DEN AKŞAM 18'E KADAR İNTERNET RYATI DOtAR HER AY 5 0 SAATE KADAR SAAT UCRETI 0 , 1 6 D0LA " HERAY 50 SAATTEN SONRAKI SAAT UCRETI GECE 23TEN SABAH 7'YE KADAR İNTERNET KONTORLU 15 SAATLİK İNTERNET 3 DOLAR KULLANIM SURESI 15 ÇOCUKLAR İÇİN KONTORLU 10 SAATLİK İNTERNET FIYATI KLLLANIM SURESI DOLAR 1 0 SAAT FİYATİ 1 DOLAR HER AY 50 SAATE KADAR SAAT UCRETI 0 , 1 2 DOL4R HERAY 50 SAATTEN SONRAKI SAAT UCRETI lxır Müşten Destek Hattı (0216) 458 48 48 Internet Adresı www ıxır net E-Posta destek<8>ıxır net 1x1r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog