Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ŞUBAT 2000 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON GUNÜN rİLMLERİ fîkrimin İnce~ 10.00 GAP TV Dram Almanya'dan izinli gelen gariban birgurbet- çinin, Anadolu yollannda hurdaya dönen sa- n Mercedes arabasıyla serüvenli yolculuğunun öykûsü. Adalet Ağaoğlu'nun romanjndan Tunç OkaıTın uyarladığı filmde, Ilyas Salman, Valerie Lemoine, Savaş Yurttaş oynuyor (1987). Fidan 11.00 TRTINT Dram . Taşradan Istanbul 'a göçtûkten sonra gelenek- sel ahlak değerlerini korumaya çalışan gez- ginci bir köfteciyle, daha iyi bir yaşam için evden Jcaçan Fidan adlı kızının disko gençliği arasında yok olup gidişinin öyküsü. Yön: Erdoğan Tokat- Iı. Oyn: Fikret Hakan. Nur Sürer, Talat Bulut, Asuman Arsan, Bülent Kayabaş (1984). »eli Deli.~ 17.30 Show TV Güldürü s^T) Tımarhaneden kaçtıktan sonra karla kaplı bir v 3 ' kasabada rastlantı sonucu kaymakam olan bir deliyle arkadaşının güldürüsü. Cevat Fehmi Baş- kut'un rornanından Kartal Tibet'in uyarladığı fil- min oyunculan Kemal Sunal, Melike Zobıı, Ya- man Okay. Yavuzer Çetinkaya (1986). Yalacı Gerçek 20.30 Kanal 6 Dram /^7v (Burning Secret) - Prag ve Marienbad'da *CS/ çekilen filmde, ahlaksız bir baron ve onun astım hastalıklı 12yaşındakıçocuğunadadıhkya- pan bir kadının öyküsü anlatılıyor. KJaus Maria Brandauer'in başanlı oyunuyla göz doldurduğu filmde, Faye Dunaway, David Eberts, Ian Ric- hardson da var. Yön: Andrevv Birkin (1988 ABD, fngiltere, Almanya. 106 dk). Genç Polisler 20.30 atv Macera /77\ (Gen-x Cops) - Öldürücü patlayıcılarla dolu \fs bir yük, ortadan kaybolunca yetenekli Hong Kong polis teşkilatı bunu ortaya çıkarmak için genç polislerden kurulu bir takımoluşturmaya ka- rar verir. Yön: Benny Chan. Oyn: Nicholas Tse, Stephen Fung, Sam Lee, Dariel Wu. 20.30 / Cine 5 / Bir Zaman...Aynntı yanda Yaban Gülü 21.00 TRT 1 Duygusal /J7\ Yoksul ailesi tarafindan varlıklı bir aileye ev- ' O ' latlık verilen bir kız, büyüyüp evlenme çağı- na geldiğinde. güzelliği sayesinde çevresindeki erkeklerin ilgi odağı olur. Yön: Ümit Utku. Oyn: Ediz Hun, Engin Çağlar, Zeynep Aksu. 21.00 / Kanal E / Balıklar... Aynntı yanda Da Vmci'nin Savaşı 21.10BRT Macera /fN (Da Vinci's War) - Da Vinci'nin eniştesi bir vcv' cinayete kurban gitmiştir. Katil, kız kardeşi- ni de acımasızca öldürür. Da Vinci, arkadaşlany- la beraber katilin peşine düşer. Yön: Raymond Martino. Oyn: Michael Nouri, Joey Travolta. Şampivonlar... 21.40 Interstar Karate /7» (Best of the Best 3) - Sıradan ve sakin bir ka- v S ' saba olan Liberty'ye, Uzak Doğu'dan bir ai- le taşınır. Kasabaya Uzak Doğu'dan birilerinin gelmesi Donnie ve çetesi tarafindan hoş karsılan- maz. Çete, aileyi rahatsız etmeye başlar. Philip Rhee'nin filminde Christopher McDonald var. Temel Içgüdü 21.45 Kanal D Erotik ©(Basic Insrict) - Katil zanlısı bir kadın yaza- nn erotizmine kapılan ve kendisini aşk, seks ve cinayet çıkmazında bulan başanlı bir dedekti- fin yaşadıkJan anlatılıyor. Yön: Paul Verhoeven. Oyn: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza (1992 ABD, 127 dk). Salak ile Avanak 22.00 TGRT Güldürü /fN (Dumb and Dumber) - Yönetmenliğini Pe- \İ£/ ter Farrelly'nin üstlendiği, başrollerinde Jim Carrey, JefTDaniels, Lauren Holly'nin yeraldığı filmde, iki sakar kafadann başından gecen gülünç olaylar anlatılıyor (1994 ABD, 106 dk). Korku Oyunu 22.30 TRT2 Gerilim /fN (With Harmful Intent) - Mahalledeki çocuk- \zJ lann esrarengiz kazalara kurban gitmesi so- nucu tehdit edilen bir ailenin öyküsünü anlatan ya- pımda, Joan Van Ark, Christopher Noth, Dey Yo- ung rol ahyor. Yön: Richard Friedman. Hayaümızın Eıu. 24.00 Kanal E Dram (The Best Years ofOur Lives) - Ikinci Dün- ya Savaşf ndan sonra, binlerce askerin yeni- den sivil yaşama uyum sağlama çabalannı anla- tan yapımda, birçok yıldız oyuncu sıradan insan- lan ustaca canlandınyor. Yön: NVilliam Wyler. Oyn: Fredric March, Myrna Loy, Dana AndreOs, Teresa Wright,Harold Russell (1946 ABD, 163 dk). Unutulmaz Yaz 00.10 atv Duygusal ©(Summer to Rememb«r) - Üzerinde bilim- sel araştırma yapılan bir maymun, bulundu- ğu yerden kaçar. Maymunun özelliği, işaret dili- ni biliyor olmasıdır. Biri dilsiz iki çocuk rastlan- tı eseri maymunu bulur ve aralannda sıcak bir dostluk kurulur. Yön: Robert Lewis. Oyn: James Farentino, Tess Harper, Bridgette Andersen. Bonnie vıe~. 00.15 Show TV Macera •Oı (Bonnie & Clyde: The True Story) - İki ka- *O' nundışı sevgilinin öyküsünü, onlan tanıyan- lann ağzından anlatan filmde, olaylar 1930'larda- ki Batı Teksas'ta geçer. Gary Hoffman'ın yöne- timinde Tracey Needham, Dana Ashbrook rol ah- yor (1992 ABD, 90 dk). Güç ve Ruh 00.40 TRT 1 Macera /f;\ (Body and Soul) - Amatör Altın Eldiven \£s Boks şampiyonu Jean, profesyonel olarak boksla uğraşması için ailesi tarafindan zorlanır. Çün- kü, küçük kız kardeşi oldukça pahalı bir tedavi gör- mektedir ve paraya ihtiyaçlan vardır. Yön: Geor- ge Bowers. Oyn: Leon Isaac Kennedy, Jayne Ken- nedy, Peter Lawford (1981 ABD, 100 dk). Pasifık Incisi 01.00 Kanal D Duygusal /^7\ (South Pacific) - Ikinci Dünya Savaşı sıra- v i ' sında Pasifik adalanndan birine görevli gelen Joe Cable, yerli bir genç kıza gönlünü kaptınr... Yön: Joshua Logan. Oyn: Rossano Brazzi, Mitzi Gaynor, John Kerr (1958 ABD, 151 dk). Cesur Ateş 01.30 BRT Macera •Ov (Flash Fire) - Jack Flinder her şeye sahiptir. viv Ailesinin varlığı ve pozisyonu ona büyük avantajlar ve rahat bir hayat sağlamaktadır. Fakat ayncalık ve güç bazen yeterli olmayabilir. Jack de- dektiflik nişanını, elindeki bu avantajlara tercih ede- rek bütün hayatını değiştirecek karan alır. Los Angeles'ın tehlikeli sokaklan hayal dünyasından çıkması için yeterlidir. Yön: Elliot Silverstein. Oyn: Bill Zane, Louis Gossett Jr. Kristen Minter. Yabancı Izleyin Orta Değmez O TRT2 21.15 'SakınBaşına Dokunmayın' TV Servisi - "Düşünceden Neşeye" belgeselinin "Sakin Başına Dokunmayın'" başlık- lı ikincı bölümünde. Ortaçağ karanlığından aydınlanmaya ge- çiş dönemi anlatılrrken Katolik papaz iken bilime olan ınancı ne- deniyle yakılarak öldürülen Gi- ordano Bruno nun yaşamına ve "Aydınlanma" döneminin simgesi olan Voltaire'in düşün- celerine yer veriliyor. Şiir ve denemelerden oluşan bu bölümün konuşmacısı ise Prof. Dr. Server Tanilli. Ta- mamı 24 bölümden oluşan ya- pımda, müzik ve özgün baJe ile Semih Poroy'un hareketli çiz- gılerinden yararlanılıyor. Dormen Tiyatrosu oyuncula- nndan Gülen Karaman ve Ha- lit Ergenç'in sunduğu ızlenci- nin metnini oluşturan ana kay- nak ise Tanillı'nin "Voltaire ve Aydınlanma" adlı kitabı. tv8 22.00 Her yönüyle hafıza kaybı TV Servisi - tv8'in tek bölüm- lük belgesellerinden "Amne- sia"da (Hafıza Kaybı), genç, yaşlı, çocuk, bilgili, cahil yedi- den yetmişe herkesi etkisi altı- na alabilen bu hastalığa, 2000'li yıllarda uygulanan tedavi yön- temleri anlatılıyor. Hafıza kaybına uğrayanlann yaşadıklan, bu hastalığın ne- denleri, tıp dünyasının henüz açıklığa kavuşturamadığı has- talığın tedavisi üzerine bilim adamlannm yaptıklan çalışma- lar ekrana geliyor. Programda aynca, hafıza kaybına uğramış üç kişinin, geçmişlerini yeni- den kazanmaya çalışırken ya- şadıklan da aktanlıyor. Senarist Finn Taylor'ın ilk yönetmenlik denemesinde hoş, çılgın, sıcacık bir dostluk konu edilrybr • - * • . -\ • ,n j - Intihan erteleten tuhafanlasma Kanal E 21.00 Tek kategoride değerlendirmenin zor olduğu film, genelde bir dram ama gülünç sahneleri de ağırlıkta. Balıklar ve Rüyalar - Dream VVith the Fishes / YöneH men - Senaryo: Finn Taylor / Görüntü: Barry Stor ne / Müzik: Fito Larriva / Oyuncular: David Arqu-" ette, Brad Hunt, Cathy Moriarty, Kathryn Erbe, Patrick McGavv, J.E. Freeman, Tımi Prulhiere, AJIy- ceBeasley, Peter Gregory/1996 ABD, 90 dk. ; şar.Yuttuğu ilaçlann vita-- min olduğunu anlayınca bu- kez de Nick'in peşine düşer. Onu bulduktan sonra ise ta- mamen farklı bir sayfa açı-, hrönünde... - San Fransisko'nun elli de- ğişik mekânında 26 gündeı çekilen "Balıklar ve Rüya- lar", senarist Finn Tay- lor'un ilk uzun metrajlı yö- netmenlik denemesi. Yönetmen, buna karşın^ 70'li yıllann Amerikan si- nemasına göndermeler yap-, tığı filmde "haflr'i başa- nyla yakalayarak, dönemin müziğini iyi kullanarak hoş, çılgın, sıcacık bir dostluk öy- küsü çekmiş. Filmi tek kategoride de- ğerlendirmek zor: genelde bir dram ama komedi sahne- leri de ağırlığını hissettirecek kadar yoğun. CUMHUR CANBAZOĞLU Kansının ölümünden son- ra bunahma düşmüş genç iş adamı Terry (Arquette) in- -tihan kafasma koymuştur. Bir köprüden kendisini atacakken. kan kanserine ya- kalanmış uyuşturucu tutİcu- nu Nick (Hunt) gelir yanı- na.Ona bir anlaşma teklif eder; Terry istediklerini ya- parsa, karşılığında "şanına yakışır" bir intihar yaşata- caktır. Köprüden aşağı uçup betona çakılınca agn hisset- memesi için uyuşturan hap- lardan kullanmasını önerir ona. Rolex saati karşılığın- da Nick'den aldığı ilaçlar yardımıyia intihara kalkışır Terry; ama son anda yaşama- yı tercih edip middesini yı- katmak için hastahaneye ko- Akşama Doğru' Işçilerin haftası TV Senisi - "Akşama Dogru"nun "Kamuoyu" bölümünde "Işçi Haftası" konu ediliyor. Seynan Levent'in hazırlayıp sunduğu programın "Kavram" köşesinde "Doğa ve Çevre" ele alınırken, "Sunay Akın'la htanbul" bölümü \e yeni kitap önerileri yapımın diğer konu başlıklannı oluşturuy'or. • TRT2,19.35 ANAP 'ın tavrıTV Servisi - Gazeteci Fatia AJtayb'nın sunduğu '"Teke Tek"e, ANAP Milletvekili Eyüp Âşık konuk oluyor. Canlı yayımlanan programda, "Mesut Yılmaza; ben Demirel'e oy vermem diven Eyüp Âşık, genel başkanının isteğine bo\un eğecek mi", "Halk Demirel'in bir kez daha cumhurbaşkanı olmasına nasıl bakıyor" sorulanna yanıt aranıyor. • KanalD, 24.00 'Seyahatname' Eğitim kamplan TV Servisi - Türk turizm sektöründeki sorunlann ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Seyahatname"de bu hafta, "Uluslararası çalışma kamplan" üzerine bilgiler veriliyor. Bekir Emre'nin sunduğu yapıma, Gençtur Gençlik Kamplan Koordinatörü Zafer Yılmaz ile Gençtur Kamp Lıderi Sevda Sungur katılıyor. • tv8, 21.00 Mutsuzluğun sardıöı bir aileTV Servisi - lürkiye sinemala- nnda da büyük beğeni toplayan "Bir Zamanlar Savaşçıydılar", Yeni Zelanda'nın beyaz toplumuna hiç yer vermeden, "modern yerliler" ara- sında olup bitenleri, dokunaklı ta- rafindan beyazperdeye taşıyor. Bufilminardından çektiği "Kurt- lar Şehri" (Mulholland Falls) fil- miyle de anımsayacağınız Lee Ta- mahori, yerel âdetleri son derece çarpıcı bir şekilde kullanarak "ya- n belgesel - drama" tarzında bir film ortaya koymuş. Yeni Zelanda'da best-seller olan Alan DufTun romanmdan sinema- ya uyarlanan yapımda Rena Owen, başanlı oyunuyla hem Montreal'de, hem de San Diego'da ödül almış, film ise Venedik'te yönetmenine ödül genrirken. Montreal "de ise halk ve Amerika Grand Prix ödüllerini kazanmıştı. Beş çocuk annesi Beth (Owen), CINE 5 20.30 Bir Zamanlar Savaşçıydılar - Once Were VVarriors / Yönet- men: Lee Tamahori / Oyun- cular: Rena Owen, Temuera Morrison, Mamaengaroa Kerr-Bell, Julian (Sonny) Arahanga /1994 Yeni Zelan- da yapımı. 103 dakika. 18 yıldır evli olmasına karşın koca- sı Jake'e hâlâ deliler gibi âşıktır. Alıngan bir yapıya sahip olan ve yıllann acımasızlığına karşın gü- zellığini koruyan Beth, soylu bir Maori ailesıne mensuptur. Ailesi ilk günden beri, Beth'in alt tabaka- ya mensup Jake'le evlenmesine kar- şı çıkmıştır. Zamanının çoğunu ser- seri arkadaşlanyla bar köşelerinde geçiren, sık sık kavga çıkanp er- kekliğini kanıtlamaya çalışan Jake, hırçınlığıyla eşini incitir. Lee Tamahori'den, yerel âdetlerin son derece çarpıcı şekilde kullanıldığı yarı belgesel bir drama. CNNTürk 21.00 '5+5' formülü ve olasılıklar TV Servisi - Hafta boyunca farklı konu ve sunucuJaria ek- rana gelen "CNN t ü r k Masa- sı"nda bu akşam, Ciimhurbaş> kanı"nın ikinci kezseçilebilme- si için verilen Anayasa değışik- liği tasansı ele alınıyör. Gazeteci Sedat Ergin (Hür- riyet), Fikret Bila(Milliyet) ve tsmet Berkan'ın bırlikte sundu- ğu ve canlı olarak yayımlanan tartışma programmda. " 5 + 5 formülü tutacak mı". "Deği- şikliğin gerçekleşmesi duru- munda hükümette sorun çık- ma olasılığı var mı", "IMesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor", "AB süreci nasıl gidiyor" sorulanylajlg»» li görüşler yer alıyor. Progra- mın tekrarı aynı gece saat 01.15'te veriliyor. NTV 22.30 'BirHüzünlü Haz' üzerine TV Servisi - Lifestyle ekıbi- nin hazırladığı kültür sanat prog- ramı "Karalama Defteri"nin bu haftaki bölümüne, yazar Ha- san Ali Toptaş konuk olarak katılıyor. Doğan Hızlan'ın sunduğu yapımda yazar Toptaş'la "Bir Hüzünlü Haz" adlı son kitabı ve diğer eserleri üzerine söyie- şı yapılıyor. Program her hafta olduğu gibi, İhsan Yılmaz'ın yeni çıkan kıtaplan tanıttığı bö- lümle son buluvor. Tv PROGRAMLARI | i v j n 07.00 Sabah Haberien 09.00 Çocuk Saatı 09.30t w \ I Çızgı Film: Dedektıf Hart'ın Maceralan 10.05 Bız •J Bize 12.05 Dizi: Siyah Incı 13.00 Haberler 13.40 Dızi: Bütün Çocuklarım 14.35 Bizim Yarışımız 15.00 Çocuk Haber 15.05 Sartdokan 15.30 Starla 16.25 Bu Toprağın Sesi 17.10 Dızi: Penhan Abla 18.00 Haberler 18.55 Dızi: Ayrılsak da Berabenz 20.00 Haberfer 21.00 Yerli Film: Yaban Gülü 22.30 Bızden Soylemesı 23.10 Belgesel: Beyoğlu Zaman Içınde 23.45 Belgesel: De- nizdekı Tehlıke24.10Gece Haberien 00.40Yabancı Frfm: Güç ve Ruh 02.30 Klıpler (0 312 428 22 30). »T\ 17.58 GAP TV'den Geçiş 18.05 Dördüncü Du- UWM. var 18.35 Çızgi Film: Beneklı Şort 18.45 Kül- ^ • J tür Sanat Rehberı 19.00 Akşam Bulteni 19.30 Işrtme Engellılere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Pop Saati 20.45 Birebir 21.15 Belgesel: Düşünceden Neşeye 22.00 Gece Bülteni ve fngilizce Haberler 22.30 Yabancı Film: Korku Oyunu 00.20 Kültür Sanat Reh- berı 00.35 Klasik Müzığın Devleri 01.25 Belgesel: Oka- vango Operasyonu 02.15 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.30 Müzik 10.00 Dizı: Manken Okulu 10.25 Evrenın Sırları 10.55Tüm Dünyanın Hayvan- Ian 11.40 Yerli Film: Hayat Kadını 13.05 Di- zi: Zorlu Ikih 13.55 Filmleriyle Yönetmenler 14.45 Ya- bancı Film 16.10 Dızi: Rahıbe Mana 17.00 Izdüşum 19.15 Okudukça 20.00 Ispanya Futbol Ligı (Bant) 21.402. Lıg Dosyası 23.40 Spor Arşivinden (Tekrar). 09.00Açık llköğretım Okulu ve lletışım Rehber- lık Okulu Ders Prg. 10.00 Anadolu Üniversıtesı Açıköğretım Fakültesi Ders Prg. 13.00 Bir So- list 13.20 TSM Konsen 14.00 Türkü Türkü Türkıyem 16.45 Yurdun Dört Köşesinçten 18.00Açıköğretim Lisesı Ders Prg. 21.00 Anadolu Ünıversitesı Açıköğretım Fakültesi Ders Prg. 24.00 Kapanış. 07.00 Sabah Haberien 09.00 Çocuk Saati 10.00 Dızi: Ferhunde Hanım ve Kızları 10.25 Uzakta- ki Yakınlarımız 11.00 Yerli Film: Fidan 12.30 Belgesel 13.00 Haberler 13.35 Dızi: Uğurlugıller 14.10 BirDilden BirTelden 15.30 Dızi: Şaşıfelek Çıkmazı 16.15 Ankara'dan 17.00 Sızın İçin 18.00 Haberler 18.55 Dızi. Aynlsak da Berabenz 20.00 Haberler 21.00 Allı Turnam 22.30 Ver Elini Anadolu 23.05 Belgesel: Osmanlı Saray ve Kasırları 23.40Türkıyem 00.10 Gece Haberleri 00.40 Ingılızce Haberler 00.50 Spor Haberleri. 08.05 Dizi- Dedektif Hart'ın Macerafarı 08.30 ) Bu Sabah 10.00 Yerli Film: Fikrimin Ince Gülü 11.30 Bir Nefes Anadolu 12.20Tarım Işletmeleri Genel Müdürlüğü 12.30 Sızin İçin Seçtikle- rimiz 13.30 Dört Mevsım Kadın 14.30 Haberler 14.45 Anadolu Günlüğü 15.30 Dağlar Dağlar 16.00 GAP FM 17.00 Gibe Gide GAP 17.58 TRT 2 ye Geçiş. 07.00 Bu Sabah 09.00 Maske 09.30 Korkusuz Kahramanlar 10.00 Fred ve Barney Show 10.30 Sevimlı Kahramanlar 11.30 Sabah Şe- kerleri 13.00 Haber 13.10 Lezzet Shovy 14.10 Dizı: Sibel 15.10 Di- zi: Yüzleşme 16.10 Dizi: Robin Hood 17.10 Sevimlı Kahraman- lar 17.30 Şırinler 18.00 Haber 18.10 Dizı: Çılgın Bedış 19.00 Ana Haber 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor 20.15 Çarkıfelek 21.45 Yabancı Film: Temel Içgüdü 23.30 Bu Gece 24.00 Teke Tek 01.00 Yabancı Film: Pasifik In- cisi 03.00 Dizı: Olumsüz Savaş- çı (0 212 215 51 11). 07.00 Kahvaltı Ha- °erleri o9 -10 Tele - tubbıeş 09.35 Po- kemon 10.00 Ayşe Özgün 11.20 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.15 Teletub- bies 16.40 Pokemon 17.05 Dizi: Sabrina 17.50 Dizı: Çıçek Taksı 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Haberieri 20.20 Otomobılcı 20.25 Hava Durumu 20.30 Yabancı Film: Genç Po- lisler 22.20 Yerli Film: Sıralar- daki Heyecan 00.00 Gece Ha- berien 00.10 Yabancı Film: Unu- tulmaz Yaz 02.20 Ayşe Özgün 03.20 Gönül Nağmelen 04.55 Ge- cenin Içınden (0 212 655 00 00). 07.00 Güne Mertıa- ba 08.45 G.l. Joe 09.15 Dizı: Yalnızca Mana 10.15 Klip 200013.00 Çiz- gı Film Kuşağı 15.00 Dızi: Cesur ve Guzel 15.45 Dizi: Yaian Rüz- gârı 16.45 Dizı: Ayşecik 17.30 Yerli Film: Deli Deli Küpeli 19.30 Show TV Haber 20.45 Dizı: Deli Yürek 22.00 Televole 23.30 Ma- raton 23.45 Haberler 00.15 Ya- bancı Film: Bonnie ve Clyde'ın Gerçek Öyküsü 03.00 Show TV Haber (Tekrar) 04.00 Yabancı Film: Cennetin Bedeli (0 212 286 35 35). 07.00 Güne Baş- larken 09.00 Ha- berler 09.35 Eko- nomı 10.35 Gündemdekiler 11.35 Yakın Plan 11.45 Lifestyle 12.00 Haberler 12.35 Dünyaya Bakış 13.35 Ekonomı 14.00 Haberler 14.35 Yakın Plan 17.35 Ekono- mi 18.00 Haberler 18.05 Gece Gündüz 18.35 Dünyaya Bakış 19.05 Gündemdekıler (Canlı) 20.00 Haber 20 21.05 90 Dakika 22.30 Karalama Defteri 23.0024 Saat 23.45 Ekonomı-Spor 01.00 Haberler 01.Î5 90 Dakika (Tek- rar) (0 212 286 36 36). 08.00 Günaydın Türkıye 09.30 Dizı: Kaygısızlar 10.30 Yerli Film: Mace- ralar Kralı 12.00 Ferhunde Ha- nımlar 12.40 Büyuk Sihirbaz 13.00 Gün Ortası 13.20 Yerli Film: Gü- nahımı Çekeceksin 15.00 Yıl- dız Savaşlan 16.30 Çızgi Film Ku- şağı 17.50 Dizı: Bücür Cadı 18.30 Dizı: Çarli 19.30 Star Haber 20^0 Dizi: Üvey Baba 21.40 Yabancı Film: Şampiyonlar Takımı 3 23.40 Star Televole 00.20 Gece Hattı 00.50 Spor 01.00 Yaban- cı Film: Asi Gençlik 02.50 Star Haber (0 212 448 80 00). 0^> 06.30 Sabah Haberı §0KT 09.00 Huzura Doğru 09.30 Yemek Zevki 10.30 Gülbence (Canlı) 12.00 Ha- berler 12.30 Dizi: Cosby 13.30 Kezban'ın Günlüğü 15.00 Yerli Film: Oğufcan 17.00 Haber 17.30 Çizgi Film 18.30 Dizı: Beş May- mun Çetesi 19.00Ana Haber Bül- teni 20.30 Dizı: Evımiz Olacak mı 22.00 Yabancı Film: Salak ile Avanak 24.00 Dizı: Günese Doğ- ru 01.30 Yabancı Film: Joe Panther (0 212 652 25 60). 09.00 Haberler 09.12 Eğılımler 10.12 5 Da- kıka Ara 10.50 Ekonomı 11.12 Kıtapça 12.12 Parametre 12.30 Haber 12.42 Gezgın 13.18 Ekonomı 14.12 5 Dakika Ara 15.20 Ekonomı 16.12 Parametre 16.42 Eğilımler 17.00 Gündem 17.57 Spor 18.12 5 Dakika Ara 19.005N 1K20.32 Spor21.00 CNN Türk Masası 22.12 NET 23.00 Günün Sonu 24.00 Haber (0 212 677 10 00). 06.30 Bu Sabah 09.00 Çızgı Film 10.00 Klıp 2000 13.00 Haberler 13.30 Kadınca Karannca 16.00 Aydın Havası 17.00 Yerli Film: Hülyalı Gözler 18.30 Çızgı Film 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Yakıcı Gerçek 22.20 Ekıp 6 23.00 Işte Hayat 24.00 Dr.Stress 02.00 Ana Haber (Tekrar) 03.30 Klip 2000 (Tekrar) (0 212 284 31 50). . 2 07.00 Gazete Haberleri 08.00 Erkan Tan ile Başkent'ten 10.30 Pazartesi'den Cuma'ya 12.00 Haber 12.35 Dünyadan Spor 13.00 Haber 14.05 E.T. 14.35 Belgesel 15.00 Haberler 15.30 Hayatım Müzik 16.30 Sınema: Stüdyo 17.00 haber 18.00 Yonca Ebuzzıya'nın Çızgısı 19.00 Haber 19.05 Bız- den Bırı 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Seyahatname 22.00 Belgesel: Amnesia 23.00 Sportmen 02.10 Seya- hatname (0 212 288 57 52). mymşru 07.00 Bu Sabah 09.00 Major Pazarlama ikl.MM 09.30 Sıhırlı Şövalyeler 10.30 Hayat Güzel- mtâmm ,jır 12.30 Damak Tadı 13.00 Sağlıkla Ran- devu 14.10 Adrenalin 15.10 Çay veSempati 16.00 Vıt- rin 16.30 Sıhırlı Ayna 17.00 Ikimize Bir Dünya 18.00 Si- hırti Şövalyeler 18.30 Cınderella 19.00 Ana Haber 20.30 Dizi: Emret Bakanım 21.10 Yabancı Film: Da Vinci'nin Savaşı 23.00 Bakış 24.00 Gece Haberı 00.30 Muzık 01.30 Yabancı Film: Cesur Ateş (0 212 313 50 00). 07.20 Çizgi Film: Minıkler07.50 Çizgi Film: Samuray Kediler 08.20 Yabancı Film: Ca- melot'u Arayış 09.50 Yabancı Film: Smo- ke 11.40 Yabancı Film: Perez Ailesi 13.35 Yabancı Film: Boyalı Melekler 15.30 Yabancı Film: Beyaz Saray'daCı- nayet 17.25 Yabancı Film: Dünyayı Sarsan Bomba 19.00 Belgesel: Yüzyılın Ölümsüz Aşkları 20.00 Dizı: Seinfeld 20.30 Yabancı Film: Bir Zamanlar Savaşçıydılar 22.10 Cıne Ajanda (Şifresiz) 00.05 Konser: Mutlak Güç (Alt- yazılı) 00.30 Playboy TV (0 272 336 75 15). 07.00 Cümbüş 07.30 Güne Başlarken 09.00 Çocuk Bahçesi 11.00Yabancı Film: Ivanc- he 13.00 Haber 13.15 Yabancı Film: Vah- şi Yabani 15.15 Önce Sağlık 17.00 Günıçı Haber 17.15 Kurdele 19.30 Flash Haber 20.30 Duzlem Ayna 21.30 Yabancı Film: Büyük Şenlik 23.00 23. Saat 24.00 Ya- bancı Film: Belalı Haydutlar (0 212 256 82 82). 08.00 DiscovefyProfilı 11.00 Gızli Kamera 12.00 Vahşi Doğa 13.00 Doğanın Şahit- leri 13.30 Eskı Çağlar 14.00 YalnızGe- zegen 15.00 Gezgınler 16.00 2000'ın Ötesınde 17.00 Dıscover Magazıne 18.00 Vahşı Doğa 19.00 ESPU 19.30 Mavı Re- sıfler: Dennlerin Filoları 20.00 Tıbbi De- dektıfler 21.00 Efsane Topraklar 21.30 Uzaklardakı Afrika22.00 Dıscovery Pro- fıli 23.00 Travma (0 212 288 75 75). Chris Isaak'ın konseri saat 23.00'te Kanal E'de ekrana geliyor. e08.15 Dünya Ekonomısı 08.35 Yatırımcının Not Defteri 09.35 Analız 10.00 Günce 12.15 Dün- ya Borsaları 13.05 Gün Ortası 14.30 Sektör Raporu 16.05 Günün So- nu 16.45 Yatırımcının Not Defteri 17.00 Günce 17.15 Hedef Ümversıte 18.00 Dizi: Hollyoaks 19.00 Dizı: Evlı ve Ço- cuklu 19.30 Dizı: Ah Yavrum 20.00 Di- zi: Dawson's Creek 21.00Yabancı Film: Balıklar ve Rüyalar 23.00 Konser Chrıs Isaak 24.00 Yabancı Film: Hayatımı- zın En Güzel Yıllan (0 212 328 01 01). jf 07.00 Kıss TV Müzik Yayı- K İ S S nı 02.00 Dizı: ChartieChap-r % hn 03.40 Yabancı FHm: EI- masın Büyüsü 05.20 Yabancı Film: Panço Villa (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.00 Kısa 11.15 35 mm 11.30 Klıp 14.45 Kısa 15.00 Ayşın 16.00 Mi- ne 17.00 Kısa 17.30 Mega 5lı 18.00 Bir Numara Seç 19.3018+ 19.45 Haberler 20.00 Style 21.30 Men-e-Men 22.25 Haberler22.35 35 mm 23.00Jess 24.00 Dance Zone (0 272 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog