Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CLOBAL MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜM PAY SAHİPLERİMİZE ÇAĞRI $utamu2iıilS02İOOOanfaffldeapılaııO(4amOnaGenl lopaHK n c e H v ı r ğ Ş j m ı b vni,samawB>-aııımıamnlmîsıvîŞırlei to»zlejmcsııuıı4 5,6.7.9,10 11 lf 13 U :: 24 > 2i 31 '3 34veV maddeknndedeğtşikbk ^ ^ g paiımrkıçaŞırketsaTTflyraınınenazuçtel>ırıı*raa]iotapa^ Hambne yaalı htsse seacdı sahdn cttakianmmn hısse senetkmı vtvabuuara muasamf oWuktomrcslErniKSikıyı(TakasfcaokA-Ş'draalmacalblcieyazısmı) Turk TıoırtKanıaumJM3h&raneuym olarak toplattgia^^ Top laaraalısmbttknmjcatlussölaraımızmlradilenuvdrilık Vourden onaylı vcfaiaııasleaa 0103JOOO gûnû saaı 09 ÛO» kadar ŞtrkeonzcfcvdıedÜBesı geretaekteâr T b k ü l k k f S H f a t a i l i lısııkknfıreıSavTnHıssnfartamcıilaiMiıiııymılar GLOBAL MENKUL KIYMETLER \ATIRIM ORT\KLIĞI A.NONİM ŞtRKETt OLAĞANİSTİORTAKLARGENELKTR112 TOPLA.NT1SIGİTOtMf (M.I3J0M) ' ; 1 Açtuş ve Baskanlık Dıvanının teşblı, 2 Tnplmn nmn«lrfanmıi mmfanmatı Halflnnıfa R^lfmlA t>v»nm» vvltı venlmrv 3 ŞffteAnasadeşnrsı'mıı4 5 6,7 9 10 II 1113 14 22 24 25 28 31 33 4 ıt •" nud<tlamdedegı>ıldıkyapılımakaoulanııiDmıza- kereedılrnesıvetasdih, 4 TnnermıkrveKapams VEKALET>AME GLOBAL MEMCUL HYMETLtR YATTRIM ORTAKLIĞIA£ KcskBKaleaSokıkNo-.» EKMne-tauM GLOBAİ MENKUL KIYMETLER Y ATDUM ORT «LIûl A.Ş 'an 08 Marl 2000 Çarşsmbagunu saat 09.30'da, BOyükdnr Cad. Maya \kar Cenler NO 100-102 Kar26 Esemepekanbui adresiDde yapılacak OUanüstti Genei fCurul Topfcmosrada asagıda WırtnJnB*dmiıgımız goruşler ioğrultusunda benıbızı lemsık oy vermeve teklıfte buluamaya ve gereklı belgelen nnzalamaya ycthh oimak uzere _ 'ıKiıll3yınedryonıı«drycrııZ- A. TEMStL YITKİSİNİN KAFSAMI y | y > _ «nya çıkabılecdc dıgerkoınlarda velol asagıdab uümatlardognıltusundaov kullanmayayetkılıdırlTaliirBI voksa, vcfal oyum Taiımatlar|Ozd talımadar vazılır) &ORTAGı\SAHİPOIJ>lĞlHİSSESENEDİNİN a.Tertıp ve Grubu ^ v b Nurnantiı > _ c Adet f.omuBİ De|en O i O Ou. Ovui imtıyızı OFID OUDSUIEI e Hamüıne NımıY«aiı01d«4u ORTAĞTN ADISOYADI (UNV ANI) İMZASI ADRESİ NOT (A) bohıraunde (a), (b) veya lc) olank bclrrdkn şıklardan bmsı seçılır (b) ve (d) şıtfa ıçm a^ıüana yaptltr GLOBAL MENKUL HYMETLER V ATTJUM ORTAKUĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLİŞME DEĞtŞıKLİĞI ESKİŞEKİL ŞlRKETlNSÜRESİ Mjdde 4- Şırkeı Tıcaret Sıcürnc Tescıl tanhınden trteen 30 yıl sûrelı olank kurulmuştor Gend Kurulun karan ık eas sode^K dcğısJdıJiK gıdılerek bu sure uzaolâbthr « U Ç \ X kOM MjcMeS-SırtauamiadgılımevzuadıMırkıımLSilkcvetaate IKtumKbalumolllllnilkkaydiyİLtasimifsafaiplenillB mmhll Inymrtieff yıpnm yarmwım a ^a f"^ ^ tvırTiiHanna yannmlyı dfibjyısıyla nffnfrfr- d f ö l ^ W ş i k t 4 * ( d ijJtmİCT V^panUZ ) y y > ( b) Kmnlaı noknl bymedae nbnm konaada dmsnunlık hızmen vomek. ıskmknnncnn: gennr YAML\MAY\CAKTŞUR Madde6.$ırkn<>2ellıkie a) Ödus^ psra venne ı^lenylc ugra^nuz. tı) Hanlr.l» t.iı^ınw4a fmmİMAjı i » nvvAm t^ljymm w m^.ı4mt l,|Jm «nmmım, » « M m t ıj c) Tıcan anaçb ml abm-smmıyla gğnşamat OAbk&lkbta ) c) Tı (OAO e) Poıtioy f) VJd çb m bms bk&alıyaınıkbiı dd bl l) f) V«Jdı bıl lajındien hçlw şdaldercbınverema v« lcmmaı oiarak gosmoma. l d AyntiASatnmlM«sası GAlTUMENKlLtKTlSABl >O^t ? -iırt(r_ !ıai:.ct;<.rj^şotküriıjındnıİi7uaşııurıctasınnwmaledjncmc/ Buraıktar yuknflopiamaıııı%5»ıönılızUdl»ıız. \iM(vcko«uj»üe Jphctaakbj*)4jvı:vub kendı ıhoyıa ıga ba^a oynmoıhıllerbnlay>Mır E k i İ k ^ i ^ ^ U $ U vt yasailanııa da uyır Şnictsamaycsınııı'.lO mc ve p ^ f $ p Şotcthivtalaraldannıııtahsılı vtKmını wna™ vtjihsıhcr Adğmmlahbılıı Bunbıüıl|Jıoi«ttpud»,vnpıWto»fcvthni2cnkawve62clkunilıışlarrKzd]aıiclBcıL ttrtın vc ı%ı bülüı qjan- knnptbîlır BOROANM.A SINIR \I MENKU KIYMET İHR.\O Mıdat 9- ŞIIİUL kua surclı fon tbs>at,bnnı uı>ıla\3bı)mck \m. kre4 kımılıı^aniKtm çıkanlmij senmycsı ık yeddı akçeitn loplanuıo % 20 sıoekadarkmhalabtlırve^aaviu snuıiar ıçıode kaiınak vç bennave Pıya^ası MevTiolma uvmak surrtrvte 1 vıl \e daba losa \adeh borçbnnıa se Kdıılıraçcılctılır Şotet, kunıctı mola sencdı ımtıvızJı hı&se scnolı tahtıl \e I yıldan tızm vjdeh borvUnra «mcdı ıhra, edcmez. SERMAYE VT HtSSE SENEtLERl Maddtlt- Şutctmkavitlısflmavetatanı SOOOOO0000CO TL dır Busamavt heıbın 1000TL(fcjennde500000000hıssCTtavnlmijtır Şırkeoo (üonhm) scnmyesı 40 nalyar TL dup, bu sermajt tamamen tc nakdm odcnmçtır Yonenm Kurak ny talifknmı yca j ç * " h*k"« sunrtandıntaıuı ve pnmlıpayıhncıkoousuaiakanralmayîycıkılıdır Inınmılılıhii soara bus ptylar, ya <b ruçhafl luidu Nlanımınm k:sııfandı|j dunımUnfa «mı ihıaç dıletı ı»m hı«der nommıi fi i hlk U Ruçbm hakb de|enıiii) ahmıla ohanal moe Şrt /iDam çıkanlacak I b u s ptylar, ya <b ruçhafl a fiyat lie halka an aUır Ş çıka socbaı hanalmeymlıdır Çüunlan p«y KDHIOI Bmamtn sanlaral beddlen oûramedıkçr ynn p»y çıkanlmai Çıkanlnu; senmve OBktannın şiriui uDvaBimoııı knUaıui(lı|ı bdgderat Eostenlmesi zonmludur Şırkcı > otK&m Kunıhı. bıw soKilcnnı btıdaı fazla payı mmıl Mmck w;re ,e;;ıij kupurler halınde basnrabılır ME.NKI L KTi METLER PORTFÖVt'NCN OLUŞTURULMASL \ ATIRLM Y APILACAK MENKll HYMETLERİN SEÇİMİ \T RİSJÜ?. DAÜTILMASIESASLARL Mı*k 11- yricn. kunılu; ışlaııloın oürıkıbcs ügüı m w ı u vebu tsas sozksmede belırtıkı ko;ollan uymak sureoyle en tazla ! ıv u;ın- iemaloıi bymetierporrföyanoiııyunır Port^-ûn laldbı bakkında. ızltya bır hafta ı(enanöe SPK naveoıtakİBabılgı «nr > İ jnıl hy™^TH' «yırmıdr trefrn ıfa^tıhmu foifan ymp-v^ıfvV ayıgııhln ıl|trIfr pi? onıırwV hulıınHunılıır l k d d û kt b t l h d d S P yp y y ^ yp yg p al Ştttetnyatınmyap«ajınenkul bymaknn se;unmlc.oakdedûnûşumû kotay w nsbızotanlarernh eddır« Senmve Pıvasa» Kaıu- nu nurMci nuddej»(fcvcılgüıKblı|ve&tnkmclı^İ5du1amışolaııyonetm jkcfcnnemuiur AKaksennavcvevalekakttlerioplaınDiın '< 20 iindra f c l a hr ortakijııı ntnkul bynKdame yaunlanaz Aynca ştfka hıçlsr oraklıku somavenın >a da nım ov bakUnmn *>10 umian l d İ b| Şnia poıtfiiyâıe Anfar w ponByıfc» sanmlar ııyıç beddı üe yapüı »jyıç beddı, bonada ijlem goraı mcnlnıl bymetler ıçm bosa fivjo, dıJokn «,i« pıyasa fiymir Pıysnfiyauı^gMÛ^Şırkctaçmı^olu^alıiKfacnduşöİLSatıralacn viikstk nyOTır P i ö i f a ^ b t o t i İ A t f l b g y C T A t a s a m t f s a l n b ^ diSırkctmguDhiılıD>»çlanrımkar5iIanmi5iamac;ılayoct1ıınıkuriinakıltu!ulur Şıtkct tankalamezdındc vadelımevclıultutanaz vcrev ctual sem&ası sffiı alamc e) Şırkn. pordoyüne Tüık ve yabancı menkul kıvmflkr yaHnm onakbklanmıı husc soıeden ıle mraktıl kıymctlcıvatmm fonlannın kaülıra bel gdenmaiaow 0 Pcfltoyalımlannda, Biirada^OTjor^sMiuçvılıtobretmsveyak^uçvnllurdanıemcmıda^tüiii^ az 5 gun ı^lcm goaaûf hısse stoetkn tennl) edılır Hısse seneden dışmdakı ozel sektor ınenkulkıymetlcnnın alutuoda <ja son u>, vtida zarar etnnnış kuruiuslınnracnkulbynrtter leıcih eâto g) Şutet ponSyûiK. borçhıluk ı&de edeo yabncı madnıi taymetlnda ıkuıcil pnasada ı&lem goreDİer \t icKcelcaâmxy^ tabı tanıtmus obn- laralunr Yabmcı menkul bymetlenn satm alındığı vayatoçcdıldı|j Bkekrck dcrc«lcı>JjniK mekatuzmasuun buluomamtsı dunmgnda daecdendır neşadı aramuz. h) $triet anai T C Metiez Bankasuca alım satımı vapıuı para buımlen uzcnnJra ıhra; edıimı; yabffia mcnlnıl kıymflkre yatınn yapahln OŞııketponfövııııdebulııoaııvabancı menkul kıviiıeücrsanııalıııdı^boTsada>e)almieDİdıı|ııdıJerbanalaFdasalılabılır Vabmcımaıkuikıv mederTûıkıve ıçınde Turkıye de \eva d^anda \rrleşık bşıkre «nlanw7 ve bu kışalcrden satm aluıamaz- MENKIL KTYMETLER roRTFÖYrâtTV VaiHAFAZ.*SI: MMUC 12- Şırta. portfîyundekı menkul loymellen Takas ve Saklaım Vleıkezı (Şırkdıı nezdmde Seımavt Pıyasası Kunılu sca uvguu gorule cck kann w yedcnk ve/wyı gnddı mtkan ve tanaa sa£amtkkoşulu\ücnukljkmakczımknuhafızacöcıvcpoıtlöyıııı<icb menkul kıymd len herlirlû nslte karsı rayn dejerfen luermdea sıgora «tmr M B I i a i KTİ'METUER K)RTFÖYÜNÜN DEĞERLENDtRlLMESİ Mıööt 13 PMfmdtkımeıünjlhvTTKtİCTSemıavenvasjsıKıımlt iKaa^ongonıİKekılkevTKaslan^larakdefCTİerur EnazherhaAaso- nu ıüban)1e hazuianacak portfovdekı menkui kı\"metienc avrnîîu bırdoltumjıepontös desenSPk îtabıld nhneportlüv \3ps>t ııe portîov degen ortakîans uKelemeüne sunulmak uzere Şırket Vlerk£2i nde ve «uheJennde harr ^üljntlLryJjr Herm, a\ sonu nbamlehaziriaitfukportovdekı meokui kjvnıetîenn avrntıiı pırd^unu^epoıtföv değenıaianufsahıpienKafiklamr YÖNETtM KIIRILI \XGÖRE\ StRESİ \bdde 14- Şufoon ijlen ve yomımı Gcnel Kurul tanfınim bıryıl «,1" seçılen beş uyeJcn lcjal oiuracak bu Y oaean Kunılu aratındffl vfi- râauar Yöoednı Kunılu ılk toptanttsıaJa sralarmdan bır başkaı \e başkan v^roWısı sevı.r Y cneom kunıiunun gor?\ sunrsı bır vıldır Bu ^uıemfl so- nunda göreM bııen uvelcnn yvaiaı seçılmes muırinındıırftruveligm hettanp bır nedfflle bralrtası halınde Y oneıim kumlu oralJararasmdan TTK ve Senna>e Pnasası Kammu nda bdımleo kaniffiişatilaıa n&ı bır k)m>e>ı geçcı >-lâi3k bu vere u>e ^et;er ve ılk şcnel hurulun onavına ^unar Büytece seçılen uve e^k: nenıg sümını anamlar Yöomm Kurulu ınden; Geoel Kuml tarafindan ber zaman görevden alraabılır DENETÇtLER YE GOREV SÜRESİ Maddt 22- C«nel Kurulgerekpay sahıplen arasınian. gcıek dı^ndan' yıl >çm eorev yapmak uzere I deı>e%i »,er Dk Genel Kurul toplantısı na kadar gore» vıpnHkü2treMazharBevCad.Yıl<iım Sot SamuneÜkı,uApl No 21Kat >Da-"GozUpelsQnbuladresındeıkaıncıedeaNurgul AKKI dnıelçı -«,ılmi}tır Denetçıkr 1 ~1 Tıcaret Ununur. unun :• '• « " maddelennde sayılaı g«e\1en yapmakla viküraludurler BAGIMSIZDIŞDENTTİM MnM( 24- >ırkeı ılgılı menmt ;creSınc« bır bagımsız dıj denetierre kuruluyıoa ıkneılellınlır GEVEL K f R l l TOPLAPfTILARl M«Me25- Geüd Kunıl Oiağan veOlağanıısnıolank toplamr Olaianüenel kurul >uietın be^ap deVTesırın sonundan tııbaren uç av ıçındeve vilda en az btrddstapumr ve Töık Tıcareı KaDUnusurj 369 roaddesj Jıubıuı go/oouae slııaıak. Yonetım Kuruju carajıadan hazıdanacak gundemde kı konuian gontsûp karara bagbr Olagamıstü Genel Kurul Şrftet ıştennm gcırktırifı hallenk toplararalc gerekJı kararlan alır Olaganusru Genel Kurahm Dnbmnı yen ve zamm ibulıme gore ılan oluour Gead KnnlBpbDDİarmdarıerpavsalubiK hr ovbakkıvenr TEMSİLCİTAYİM Ma4*e2$-GeodKmılloplaııtıtıniKtıp2\ >ahtpien kendjaralanndaınevalun(;lena™edo.eklaı ıekıha>ıta!.nUı«m<ılorunabılırler $ır keoepqr aUıı obn temsucıkr keodı ovlanndan bac)ka lemsıl emklen onakknn tahıp oldugu o>!an dakulknmata vcliılırfıner Yetkı Belgcsmıu jddını YÖDetm Kurelu behrier Yeıkı helge^ının yazılı dması jartnr TcmiiLı vetb de\Teden nnağın yelkı bdgesuuk bejırtmı; dması kaydıyli oyu devredeım ısteğı doğrnltiBunda kulJânnıax zorundadır BİLGİVEliMEVEKAMlIYl \YDINLATMA $ y y > g ^ ç a. Portföyündcfa mödaıl bymtden aynnnlı bır dökûmu >c poifov de|ennı haftalık donemler ıııbanvle vraave Pıvasası rCunuima ıletır Pott föy yapa ık dejenm ortaklarn ınceknKsuK sunar b. Yılm nça «yhk döaonlaı ıbhan\ k duzeakvecegı bılanço te geiır ab)«unL ve poniöyundekı roeakul kiMnetlerm avnrmlı bır dokuraü ıle portföyaegtniB ortaldanraveoıgo ılgılılere açıklar c Yıüık bMobn nporlan \e bunlarla ılgılı ılanlan suresı tçınde Sermave Pıvasası rvunıluna ıletır d Yönctun Kunıhna rnznlanan kar dağmm onensmı \t dagılım uniu ongonısunu Sermave Pıvasası Kurulınıa \e Isianbul Meokui Krvmeder Bofsası Bt bıIdmr e SennavePna^ıiOTzuatuıdjkeralaııdıgCTtlgdıhulaffiteuvarveSenr^Pıva^ KÂRLV TESPİTI \ I DAĞITIM Maddc 33- Şırknın kan porttoyımddu menkul kıynKtleno alıro satımiDdau oluşan kar gertnücseıı fau temenu \b gelırlen ıle bu esas sozkş- rnoun besıncı mjddcsjnöe saiılaı bızmedenıı gorfilmesı kar^ılığında elde edılen gelrrtem toplamuıdan. amoıtMiun \e genel )OKtun gıderlen gıbı gıderlenn duşuimcsınden sonra buiunan roanor GerçeUesme devımı laız, temettu tb sclırlennm ı adesınde duturu tanbınıle va da saü) amnda oh sıl edüebllır hale geloYjı dunnru lâde cia Donem kannın hesabında porftndekı menkul kıvmetknn arjkkuk cmus deger ırtıjlan dıkkaie alınmaz BB svcde nıcydMigstecek kardao once 9 «5 kanuru vedek akveye du]er kanuıu vukumJuEakkr d)Titdıktm sonra pav sahıplenne Sermaye Pıva- sası Kuruluaca tesbıt edıkn oranda bırma lemenu lenlmcsıiK velKeı nukrar avnlır (xn kalan kısım uzennde Gtnel Kurulun lesbıt cdeccgı şekıl vesurene tasamıf olunur TTK >e Sermaye Pıvasası Kaounu huknunle amlmaiı zomnlu tutulao vedek akceler ıle esas sozle&nede pa\ sahıplen i(in belırlenen oranda bı- rmcı temetnıaynlmadücça, basjta vcdek akce avntmasına. erte^ı vıla karoktan!ma>ına\L YLnetım kurulu l\eıen ılememur mjslahdem \e ı^çıiere kardaı pay dajmlmasna kanr venlemez tkına temetm İUSSCM olarak hıssedarlara dagıtılma» kararlasıınlan t. ura ışnrak edes kımselere da^ıülan laamdaıı Tûrk Ttcaret Kanunu nun 466 maddesının 2 tüuaMnın 3 numaralı bendı gereğınce % 10 kesitcrek Lınunı vedek akçeye eklenır KÂRDAĞITLMZ.\MAM Maddt 34- Y ılkk kann pr. ahıpknK hangı anble venleceiı YoDenm Kurulunun uldıfî tuenne Gcnd kurul urafmdan hukme bağlanır \n- cak.karpayının dagıUmı. genel kurul lopboasmı ızleven cn gec ıb ay ıçıode le ılgılı besapdonemmı ızleven labım vılnm bajJangıcından ılıbaren dört«yı gtonenıek îzot gercekleşonlır YETHLİMAflKEME Maddt37 ŞırketıleortaklararaMndaçıkaLakuvusmazlıklar jirkcı merkezuıınbulurnteu vtrdekı Mahkemear*.ılı4ıvlavozumJeıur CLOBU MENKUL kJY"METLER YATUUM ORTUOJG1 V»OVLMŞ(BXITİ A.NASOZLEVMEDEGİŞİKLİĞI »ÎNİŞEKLI ŞİRKETTN Sİ RESİ Madde 4- Şırket suresız oiarak kurjtrauîtuı AMAÇV1KOM Madde <- >uietın amao, ılgılı mn-zualla belırlenmı; ılke ve kurallar (ercevesude menlnıl kjymetlennj sjaa aldıgı orBklıklamı scrnuyesıne ve yönetmuıe hakım olmamak kavdıvU. sermave pıvasası araçlan pcırtıövu ıjlerjnekor Şoiet, bu amaç dahtbnde alOrtaklıkporiföyümıoluşiJrur vaıefirvegerektı|iHİepaU>\de(le|ı«ıklıklervapar b) Porlfdv çesıdenKayle y^atınm nskuu £ul]yet alanlanııa ve onaklıklann duıumlanna gore ec aza mdrrecek bır bıçmide dağıtrr c) Menkul kmnedere malı pıvasa ve kurumlara, orüklara ılıskın gelısrrelen sureklı ızkr ve pontöv yoneıımıyle ılgılı onkmlen alır d) Pordovûn değennı koruniaya ve arnnnava yöoebk arastırmaUj vapar YAPIUMAYACAKİŞLER Madde», Şırkeı ozellıkle a) Ûdunc para venne ıslerryle ugraşamaz. b) Bankalar kanunında tanırnlaodıgı uzere mevduat loplavamaz ve mevdual lopjama soruıcunu verebılecçk ıs ve ıslemler v^pamaz c) Tıcan sımı ve zıraı tialıyene btduMmai d)Arjpl4c^yedndcbotunınw. , .-. • . OAlMvtroumb>TTrtiıırodnıle ymramaz- ' • ' Avna arkel Sermave Pıvasası Kurulu vc ılgılı dıga kamu kurun ve hıruluşlannca bdır<enev.ek djgcr üalnelln ılke vc vasaklansa da uvar GAYTUME>ML İKTISAB; Madde 7- Şırket, taaiı.«lenrımgaekrjniı|ırıııktarvede|erdeıı fazla lasmır »e lasımnaz mal edmemez Bumıktarvedeğer Şırkeı sermave ve yedek akvelernuı '• ln u ve veva aküf loplamırjnt "* ^ ınden fazla olamaz Amas ve konusu ık ılgılı olmak kayc&yla ve vukandalu hukuro dafnlnnk eldeerogı gatîiınenkııllen gerekngınde saobılır kıraya verebıhr veya kendı îhrıyaa ıçm baska gaynmenkuller bralavabılır EdınıleD gavTimenkuller uzennde gertklı oldugunda Şırkeı lefuoe ıprtek tesiM mumkuodur Şırkel.bak vealacaklanmn lahsılı ve lemıru tçm avnı ve tabı ber ruriu temınat alabılır BunlarUılgıh olarak tapuk vergı daırelennde ve bınzen ka naı ve özd bnlusjar oezduıde lescıl lerkın ve dtger bunm ıslemlen vapabılır B08ÇLANMA SIMR1 \l ME>Kl L KIY MET tHRACl İLE PORTFOY DEKİ \ \RLIKLAR1N TEMİNAT GÖSTERİLMESİM Ö D İ X MENKIL ÖY MET \ ERİLMESİ Madde 9- A-BORÇLA>MA SLMR V E ME>KIL KIYMET İHRAC1 Şırkeı ktsa surdı fon ıjıtıya,lannı karşılavabılrodc wın, kredı kuruluşlanndan vıkanlmi) sermavesı ıle vedek akçelen loplanrnm "• 20'sme kadar kredı alank veya avm smuiar ıgnoe kalmak ve bermaye Prv&ası Mevzuaıra uvmak sureVv k 360 gun ve dalva kua vaddı botçlanma a^mjı ıhra, cöebık Şırkeı,kurucumrj£isenedı unnvazlıhı^esenedı 360gona^daJ)auzunvadelıborıl ianrDj^'TvedııhraıI ederf]cZ B- PORTFÖYDEKt VARUKLARIN TEMh AT GÖSTERİLMESİ M ÖDl NÇ MEVkU KIY MET \ ERİLMESİ Şırketportfovundekıv-arlıklanevasıtıbanvkrehınveremezvetemıoatolarakgosıeremez ^iKakkredıiemjraıçınpordûvun'D 4 uıılenuoalola- rak gosterebılır ve Serma\e Pıvasası Kunılj duzenkmekn çerveve>ınde oduoc menkul kıvmet verebılır SERMAYT VT HİSSE SENETLERİ M«ddell-ŞırketınkaMIİı^miayeavam4O0OOO0OOOOO0 (DomnlvonıTl dır Buscnrcneberbın 1 000 TL degeniKİe4 000000000hs seve avnimıştır Şırkançüunhıiiimn»yesı740mıl)^rTL olup bu sermaye larnarraı ve naktoı odeıunıslır Yooonn Kunjln pay salupkıuup yenı pav alıro hakjunın sınuiaDdınlması ve pınralı pv ıhraı.ı k vıusunds karar almava verkılıdır Ruçhanhakb kftrrmıMhVfn soanıkahn pavlaf ya da ruvban hakkı kulLanımının losırlandığı durumlarda venı ıhıat, edkn nım lussekr normaa] degennm alrmda ounamak ûzere pıyasa fiyatı ık halka arz eâıUr Şniot taranndaD ^^anly^ lusse tfnitlm tıamtlme yazılıdır Çıkanlan pay senetlen Eamamen sanlarak bedelkn odenmedıkce ven: pa\ vikanlamaz (, ıkanlm,* M.rmave mıktaruıuL Şırket onvanuun kullaıul dığı belgekrde gosunlmesı zorunludur Sjrket Y ooeom Kurulu hısse seoederuu bırden tazla pa>ı femsıl etrnek uzerevesıtlı kupurlahalmde ba^orabıiır ŞİRKET PORTFÖYtlNlN OLlŞTtRULMASI \X RlSKİN DAĞITILMASIESASLARI Madde 11- Şırket kurulus ısjemknm takıben ılgılı mev7uarta ve bu c&> ^vleşmeJe belırtılen kosullara ırvnak surenyk en Eazla ûc ay ıçınde portlövunu oluşTumr Porüövun terfcıbı haltkınfii ızkven bır halla ivensınde SPk oa ve ^.rtaklara bılgı venr Yaunm vapıUcak luyneilerm seçımııvie nsJun dagıtılması es&bn cerçeveMiıde aşagıdak! ılkcler goznunde bulundumlur a) Şırkerjn vatuım v^pacagı luymeüenn ^cıraınde uakde donuşumu kolav ve nskı az oıanlar lercıh edılır ve SermayePıvasası KanunısıuD36JKI maddesınde ve ılgılı tcblıg ve duzenlanderde bclırlenmısolan yoneom ükdenne ıryulur blPonlm degerlenmı vûzde onundu fazlası bır oraklıgın menkul krvmetlemK vahnlamaz Aynca Şırket hıcbır onakhkta sermavenın ya da tun ov haklannın vuzde JokuzunJan razlasnıa satıp olamz. OŞın\aportfö)TirıealımlarvepomcvdensaOmIarrav^bedelıkyapılır Rayıçbedel borsaaaıskmgoferı variıklarıçın borsa fıvao Afe ıgn i}lem gununde Şrrket acısrodan olujan alımda en duşuk »anmdarayuksekfiyatur Varlık satmlanrKİa sanş bedelı am oiarak nakden almır dı Borsavevaborsadı^neskılatianmış.prvasalarda ışjem gore»krymetknn ponfövealımlar vesatmlarmın borsavevab<ıpı>x<jİjrtanaJıyUya- pılması zoruniudur e) Sırketm A tıpı vatmm onaldıgı dması nedcmvle Portöy degenmn eo az *<25 ı devamb olaral ozeHeşarme tapumııu alrnan kanu ıknsadı Kiebouslen dahıl Turbve'de kurulımıs ortaklıklaruı hısse senetienne vatnlır f) Şuietm guoluk ıhdyaçlaruun karşılanması amacıyU yeterb mibanla aalal ratulur Şırket bankalar oezduıde vadeb mevduat tufiatmz ve mev duat semfikaa sann alamaz g I Şırkeı nsk sermayesı vaünm ortakUdannın ros&e senetlen banç Turk ve yabana yaonm ortaklıklanam hısse seneıkn ıle yaDnm fonianntn ka- tüma belgelenne vatınm vapamaz fa) Şırket portioyune, borçluluk ıfade eden v^banc] meıtkul degeriodea ıbnci] pryasada ıştem gorenler ve dereceknmeve tabı tutulmus olanlar alı- ntr Yabaacı menkul değerlenn saon akntitğı veya iarat, edıldığı uikdcnfe denceîâdınne mekamzmasının butunmaması durumurıda. derecelendır me saro anfflmaz. >) Şırket sermaye ve vedek ık^elen kıpUmnın '«25 rnı Turk Parasınııı Krymetmı Koruma Hakkmda 32 sayılı Kararçtrçevesınde aiım-sadmı va- pılabılen sermaye pıvasası araçlanna yaorabılırler j) Şırket, atnak T C MerkaBaokısırıaalımsarımıy^anpararanmlen uzmndcnıhra^eâlıms y^r^^ kı Şırket portf&vunde bulmanyabaacı bymcder satm alındıgı borsadaveya kote oldugu dıga borsalarda satılabılır Bu kıymetler Turkrve ıçın- de Tûrfavc devcvad:s^öaw^kkı5ıleIesadlI^ıazver«kısıWotaIat^ıaürarm^- l) Şırket portlövune sernaye pıyasası mevzuaD ve Turk Parasmm Kıymetm Koruma Hakkmda 32 sayılı karoçerçevesinoc New York. Tokvo Lunrfra. Franiüırt, Pans. Moskova, Varsova. Bubts Prag. Praoslova, Haınburg, Mımıh. Askabal, Alma-Ao, Baku, KazaUanlo. Cezayır Mısır Ka- mre Gune) Kore Hoog kong. Tavland, Tanan. Endonezva, Japonya ve Çm borsalanna kote echlmıs vıbancı menkul krvmetler aknabılır Yabancı Devlet (kanuı) menkul kıymaienKJen ABD Japcova. lıgılıere, Ahuıya, Frarsa, Fas Tunus. Ceavv Rusya. Turkı Cunthunveder ulkelenne aıt olanlar almabıhr Bu ulkdeı liı^ındakı ulkelerm kamu otonlelenııce ıhra, edılmıs buiunan kamu menkul kıvmettenne vatjnm «plamaz Porttm degeruun *. 5 ın den fizlası yabancı bır devlet tarafindan çıkanraııs menkul bymedae vaanlaınaz. Portföye yabaacı yerel voneflmkrre ıhraç edılmıs, meokul bymet leralmamaz Yabancı menkul bvmet alınabümesı ıçın Y oncum Kunıhı Uydennm yınsnd» btr fazUsı çogunluğımım onavı aranır ŞİRKET PORTFÖYtTrtA MlTUfAZASJ Madde 12- Şrrket. porrföyundda menkul kıymetkr yapılacak sakUcu sözlesmesı çerçevesrade IMKfi Takas ve Saklama Mcıten \ Ş veva bır banka nezdımie muhafaza edıhr Porriovdekı yabnKi menloıl bymetler teHıgm2l madksınle l>Hırakı verkrm muadılı bcr kıınımda saklanacak nr PORTFÖYtmiN DEĞERLEMESİ VT DAMSMAMJK HTZMETİ Madde 13- ıl PORTFÖYT>ICN DEĞERLEMESİ Porrfovdekı variıkbr Sermave Pıyasası Kurulunca uygun gönıkctk ılke ve ensun uvutarak oegertenır Her baAa sonu ırjbanvk lu7|Hım«ı^f portioydekı variıklann ayrmtılı bır doktnnB ve portioy defca SFK'na budDiar ve pordoy yapısı ıle portidv degen onaklann ırKekmesıne sunurmak uzere Şuief Merkezmdeve sabdenndekaar rnhndururır Haik;«ysrj«uralıanyklıazırlaW^rcrtfövıJekıvaroklarınav-nntıİ!hrdokımovcpıın By degen sırket motezı ve subefcrmde tasamıfsıhıplemr apibnr b) DAN1ŞMANLDC HİZMETt Şırket ycneom kurulu karan uzenne Kurul ca vadnra danısmanlıgı hızmen vennek uzere yetkıkndınlms bır kımıluştan şırket portföyûıun vo- nenmı koousısda Inıllımlmak uzere danışmanlık hızmetı alabılır Bu kcnuda yapılacak yalınm danışmanlıgı sozle^nesmde vatmm danısmaolıgına ılıskın olank Sermaye Pıyasası Kunıhı duzeslanefcnDt ııyu- lur YÖNETtMKlTltLl VIGÖREV SÜRESİ Mıddt 14-Şırkenn i4İen ve voBeamı Gc«!Kurritarafax!ansecıtaau3acok7iiyedra!e^loluracakr rutulur YaıeamKuniİBilktr^ılaırısııııtaaıahnBİanbffbaşjM Yönetrm Kurutaun görev j â t s en az I. erı çok ' vıldır Bu sur^ın »ounoigornı bıKtı uytkrın ynudCT se^ılmesı mumkııııduı Bıruyehgra herbangı bır nedcnle boşalrrosı halmde Yöneom Kunılu onaklar anandan TTK ve Samavc Pıyısası Kanunu nda belırtılen kanuıu sanlara haız bır bmscvngeçıa olarak btıvereuyeseçervc ılk gmclkurakınoiBmaasaBar Boylecc secıkn uve eskı üyenm suresmı tamamlar Y ooeem Kurulu Lyekn. Oenel Kurul larafuıdan ber znnan goıevden armabıhr tmza yerkısı venhriemıs oyeler de daoıl olmak uzere her yoneam kurulu uyesı sırket ı^len ve hesaplan hakkmda. ûenel Mudur'un hılgısı dahı lındt \e Gcnel Mödur aracılıgryla. Nlp ve bdge ısleraek, şırket hesap ve kayıtün izcnndc ıncekme vapmak vetbsıne sahıpar DENETÇtLER VE GÖREV SÜRESİ: Madde 22- Genel Kurul gerek pay sanrpfcnanBi«daıı.gerek4ssndan I ıle 1 yıl ıcrn gorev vııpmai uzere enaz bıren çok uç denetg secer Denetcıler Turk Tıcaret kanunu nun 353-357 naddeiermde sayılan gccrvkn vapmakla viıkumludurler BAĞIVSIZDIŞDENETtM. Madde 24- Şırket ılgılı mevTuat geregroce brr bagraaz 4 s denetJeme kurulusuna denedenınlır Şırketm malı tablo ve raporlanna ılıskın olarak muhasebe sumdartlan ve bagımsız dcaetfcrKVt vooeiık kurul duzenknıelenne oyuhr GEVEL KlTll L TOPLANTILARI Mıddt 25- Genel kurul Olagan ve Otaganustu olarak toplamr Yöoenm Kunılu Baskanı voklufunda BaşkanVekıİ! Genel Kunıl Toplann Baj- kanlıgını vûrarûr Olagan öenel Kurul Şırketn besap devresının sonundan ınbaren aç ay ıçınde ve ytida en az bır dcü topianır ve Turk Tıcaret Kanunının 369 maddesı nukmugozonune alınarak Yonenra Kurulu taraündin InnHjmnJr gundcmdda kooutan göruşup karara bagiar OUjamBfi Gtnel Kurul Şırket ısteraını gercknrdıgı hallerde topianarak gereklı k»rarian alır Otatanû^Geod Kurulun toplanma ven vtzama aı usatune göıe ılan olunıır Gend Kurul toplanrılannda ber pay sahıbıne bır o> hakb vera - ' Genel Kurul Toplann ve Karar oısaplan hakkmda Turk Tıcaret Kanunu buknmkn ırygubnır TEMSİLCİTAYİM MaMe 21- Geael Kunılttplannlanndap » sabipkn kendı anüannd» veva hanclen tavın edeceklen vehl vasrrasıyb temsıl olunabılırkr Şır bne pay saoıbı obn lemsılcıkr kendı oylanndan baska temsıl emklen ortakJann sahrp oldugu ovlan da kullaıımava veriılıdırkr \ekaktnameknn stUım Seraaye Pryasaa Kanıımı ve ılgıiı mevzuu hûkumkn (crçevesade Y oneomKurulu beluier Sermaye Pıyasası Kurulu nun vekaleten ov kul • • *| l I I • m — uyuii <ım BİLGl VERME Mtdde 31- Şırket kamuvu aydnıladna amacıyla gereken onlemkn altr Bu çerçevede a) Porttövimdek! variıklann aynntılı bır degennı haftalık dooemler ılıbanyle Sermaye Pıvasası Kurulu ru ıletır Portföy vapısı ık defennı ortak lık merkcz ve ş.ubeknnde onaklann ncclemesıne sunar b) Malı ablo vcraporlanna ılıskın olaraktmıhasebe standartlan ve bagımsız denetkmeyevondık SPK duzenlemclenne uyulurvebu duzenkme ler çerçevesınde ponföydekı menkul bymetknn turien mbanyk malıyel ve rayıç bedcUenyk göstmldıgı portftv degen tablosu ve bagunsız dene tnn raponı ıle bırlıkte SPK nun ügılı tebüglen çerçevaınde kamııya açıklanıtveKural'ıgdndenlır c) Yönetım Kuralunca kazrrlâıan kar dagrfm onensın ve kardağrrım tanhı ongorusân ılgılı mevzuatta belırtılen surekr Kinde Serrraye Pıy a sası Kunıluna ve Islanbul Menkul Kıynflfcr Borsaanı bıldmr d)Sermave Pıvasası Kurulunca Şırkenndenetrmı. gözetrmı veızlenmesoe yönelık olarak ısKnen herruriu bılgı vebelgen. soz konusubıigı vwe- va bdgeknn ısienmesını tabp eden 6 şgunı ıçecsınık kuruiagondenı KAR1N TESPİTt VIDAĞTT1MI Maddt 33- Şırkenn genel masraflan ıleroukldıfamortısman bedeikn gîbı genel murusebe ılkelen ııyannca Şırketçe odenmesı ve aynlması zo- runlu olan meblaglar ık Şırket tuzel kışılıgı taranndao odenmesı gerekenfflnırtluvergıkr ve malı nükdkfiyeder ıçjn aynlan karşılıklar hesap yılı sonunda lesbn olunan gelırierden ındınldıkm sonragenye kalan yılhk bılançoda gorulen safı lnet) kardan varsa gecmıs yıl zararlannm duşıumesın- den sonra kalan tmktar aşağıdakı sjra ve esasür da&ılınde dagıülır a)Kalanm'<51 Turk Tıcaret Kanunu nun 466 maddesı ııyannca odennus lermayaun'W0 suu Muncava kadar bumcı tertıp kanunı vtdek ak çe olank aynlır c|Sa/îlant!oavtbrKntlenııdeyaaianİBsttSİrdû^<fifanısorıra(jenelKundlt^ bsmen veya tamancn ıkırıcı lemettu hıssesı ola- ııkdagıtma>ıdorıemsoiMİctfolacakbılaıi(odabuilarava.bınuuvc olaganusnıvedek akce oUrakayııma «veya > öocnm Kurulu Uyekn ık memur mnstahdetn ve ısvikre kar pavı olarakvermeyejeiküıdır Aocak yasa hukmu ıle avnhnası zonnlu tutuian yedek akcekr ık anasozk&mede pav sahıpkn tcm beurlenen oranda bınacı taneou avnlmadık va. baska vedek akce avnlnâsna, enesı yıla karaktanlmasma ve Yonenm Kurulu Lyckn ıle memur muslahdem ve ışçılere ksdan pay dagıuimisı na karar venlemez- Turk Tıcareı kanunu'nun 466 rrMfktesmm 2 ükrasmn 3 mmanlı bendı jerefmte ıkıncıterDpkanunı yedekakçttun besac4anm86irıdı neı kar danSSoı^ndaİLarrayıdfcsildiilmpaysar^ıknıfelmııar^ ve ıkmçıfcrttpkanunı vedek akceye olank «ynlır KARDAĞrnMZAMAM Madde 34- Sermave Pıyasası Kanunu ve ılgılı mcvzuat hnkümkn çerçevcsınde yılkk kann r«y sakıpknnc hangı tanhie vcnkcegı Yonam Ku- rulunun leklıh uzenne Oend Karul taranndan bükme baglanır V U d ' - alYASAHÜKİMLERl: Buesassod<rşmenmriafcaynıârluteolmyadaılendey»rârlügegrrecekyaa maz Buarasozksmeckv^zıhormayaıılııısusİjrhakfaııdaTğrk Tıcaret Kaoımu ve Serınaye Pıyas» Kanununım ılgılı hötumkn uygulanıı b YTTKTLt MAHKEME Jırkn ıle omkkr çıkacak ıryusmazlıklar sırkfl motczımn buluno^ ytrdekı Sühkeme aracılıgıvla cözurnlenır ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLICI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLICINDAN TÜM PAY SAHİPLERİMİZE ÇAĞRI Şırkamnzml< 02 2000 anrmıde yacdaı 01 ıjanillfı Ortaktar Oenel Kurul I Topumsı nda vettrfı coftmhık ^lnamrtıgmtın Şırkelımızır. la- yrdı sermaye uvaruıun arnnlması vt ŞBbl AıtıSılesKa'»Bi 6,11 12,16 33ve34 madoekrayi de^ısıklık vıptea«a iskn Oüiaouau Oruklar Geael Kurul l Topiantnı08 Mart2000Çaqaofagörî ttat lOJO'd», BiyûltdrreCad Maya \kMCer^No 1(10-102 ICat26Esralef«Isurıbuladresuj- dtaşjjıdaklgıaıdmıkakdtdüeceklır TTK'ıaıı 3ÜS/3 ınddtıiKgöR"lfancıtrfb«ıdaıraizaktrevanahorıtkıcııı,Ş^ nnf mîlik fl" fty ghplnTm fyf trm^plmn, lumhJmımı ynrrlııtır " Hırrplı^ yınh hre» a-nrA nkıU nmHmmmıı imrOTHİmıliv>yj lwrıbuımMsamfoUuklan«ıgöslerenvesıkayı(Takısbınk\5 denalınacakblokcyazısuu) Turk TıcarttKını»ııııJ60/!lnkiBÛKiıygm olarak top- b d Ş t a d d k k k l d T U k k b d f a k ^landgrâindraenjeçbrrhıfaonttŞırkttıııızrleTİeoerekgınşkartıal Toplantıya an veU ık lerr^ ettnnden IBİBIÛ oinn. vebkoıanK orneg^ keümıze ttvdı edumea gerdondaedır Toplantıya In^l^^hn ncas üekeyfiyet Saym Hıssedarlanınıza ılanen duvurulur ATLAS MENKll KIYMETLER Y ATDUM ORTAKLIGI ANONLM ŞtRKETl OLAĞANİSTL ORTAKLAR GENEL KURUL1TOPLAMTSI GrNDEMl (0U3 JM«) 3 ŞırkeıAııasâzlcfnıes'mı6.ll, 12,16,33ve34 mad&lenndeıkgısıkJıkyapılrrosıkoı^^ 4 TememıkrveKaptmş. ATLAS MENKUl KIY'METLER Y VTIRIM ORTAKLJĞI A.NONTM ŞİRKETİ YONITtMKURlLL BAŞKANLJĞ1 NDAN tMTtYAZLl (I/A) GRUBL PAY SAHİPLERtMTZE ÇAĞRI Şrtctımızm Anasözksmea na 11 ve 16 madddenmle degtsiklik yapunasma ıuskm Imayazlı Pav Sahıpkn Genel Kurul Tocılanusı 08 Man 2000 ÇanpıfagöûOiajınûsmGaKl Kurul ZTcjıtaısı'ıdMhtnıen sonra, Bûyûkdere Cad Maya AkarCenıerNo 100-102, Kat 26 Esentepe.ıstanbui ad- leandeasajıdAıgıındeaıkaMedikceklır Toplarayı ş^hscn kaobmay-acak hıssedariaramzrn kindılennı vekıl ık lemsıl ettırrrekn roirnkun olup ve- kaktnaroc onrgı asıgıdsdır N«erfaoııayuvekaleOamekm0803.20Wgımusaaı0900akadarŞırketırnıze Toplantı ya bnhnahd ncas ık keyfiyet Sayr» rhssedarianmra uanen duvurulur ATLAS MENKTL KIYMETLER Y \TIWM ORTAMJĞI LNONİM ŞtRKETl OLAĞA.NÛ5Tİ ORT\KLARGENEL k.URtLl İMTİY «LIII 4.1 GRUBl PAY S\H]PLERİ OZEL TOPLANTISI Gl NDEVtl lOS 03 2000) 1 Baskanlık DıvammnTesküı, 2 Tutanaklanfl ınızaJanınftsı kcsusunda kanv aluunası. • 3 ŞırkaAnasozkşmes'lun II ve 16 maoViclennde deinsıklık varıbası k^uiannın jiLzakae alıimesı ve tısdıkı VIK.AUTNAME ATLAS MENKUL KIY^IETLER Y ATDUM ORT AKUCl A^. KotaaKaieuiSgkıkNo» ATLAS MENKUL HYMETLER YATTRİM ORTAKUĞI A i '«m 08 Mart 2000 Çarşamba gunû saat l030daBoyukdtreCadMayaAkarCenıer No-100-1021^.24 Eseaepekaııbuladresnde yapılacakOtaganûsnilmtıyazlıPay S^ıpkııGeKİKımuTopİMtmnibaşa|ıdabelıraıiınıbekrttığınıız görüsler doğnıltusunda btnubtzı temsıle, oy venneve teklrfte bulunmaya ve gereklı beigekn rmzalamaya yetkılı olmak uzere .... „ •„_ .. .._ „. ... ıvekutayınedryorumedıyoruz. A. TEMSİL YETKtSİNtN KATSAMI a) Vekü tüm gündsn maddekn ıçm kendı gorusû dogrutasunda o> kuflaaraıyayetJaİBhı b) Vekü asagıdab tafamadardogralnuradıgundemmaddden ^ o y bıiİjrurayaK^lıiı TılırnadaılÖztltamBttiırvazılıfl tl Vebl Şırfca yâKDmnn önenkn dojrutosunda oy kuBanmayaydküıdır LAyTiaŞntelSeniMyeftyasaaKıırakıvtıİBİıdıg«karmkurumvek»uiuşlanrıca bestçe kullamr) Tt&mıdar fözcl talraailaryazünr) E ORTAGLN S.AHİP OLDIGI HİSSE SLNTDtNİN a Tertm ve Grubu b Numarası E ^ ^ cAdtt NommalDeğen : iOydalrnlryazıOfeçOtaadıgt ••, • ^ e Hİratıne • Nama Yaalı Oldugu : ' ' ORTAĞDVADISOYADI(1"NVAN1) ' " • İMZASI 4ORESİ NOT ıA)b6tamunde,(ı),fb)wya{c)olarakbelmıknşıkiardmbınsısealıı Ib)ve(disıkkııcmaçddamayapdır ATLAS MENKUL KIYMETLER YATTRIM ORTAKLIGI ANONİM ŞDlKETt \> A SÖZLEŞMIDEĞİŞİKLİGİ ESKlŞEKtL YAP1LAMAYACAKİŞLER Madfct-ŞrtHöztüik ' ~ "" a)Ödûncpırav'ermersienyku|rasamaz ' b) Bankalaı knusnda tanmtndgı ûzere mevduat topuryamaz ve rr^dualtoplarmsonuaıiBvtrebıkcekiîvçışkmkryjpırıaz. c) Tıcan, sma ve z m Bubydtc buhnamz. d) Araohk a»uyeunde bukmanaz. e) Ahn vebenzen bymeth madenkreyarmm yapmaz. 0 Vaddı ısltm sözksmekmıe ve opsıyonlara yannm yapı bdırfenecek dığer faılryct ifc ve yasaklannda uyır SERMAYIVI fflSSI SENETLERİ Madde 11- Şuket 500 000 000 000 TL kayıtiı sennaye rk kunumustur Bu sennaye hobmlOWTLdegennde 500 000 0<)0 hıss^e ayntoış^ Baş- kngıc sermavesı 10 000 000 000 TL olup lamaını asaiKİa beLmlra kuiwular arafindan taahhût edılıp nakdoı ooenmiiOr AdıS«TidLTK.Cıva«ı Ttrtibı Grlbı PavAdtdi Pav Tutar ITLt ErolGOKER IA 100 100000 MehmetKUTMAN »A , 100 100000 ErolGOKER - " » 4J49900 4949900000 Mehraet KLTMAN , Ifl [ 4S4SM 4 949 906 0W AhmetSamıEROL ' ; VB , MCt 50000000 EmreYlGrT ' ' VB M» 30000000 CemKALYONOJ VB 0000 20000000 10.0MN0 II.MUNLCM Yöneom Kunılu.pay sahıpkmınyeaı pay alma hakbnm sımn^tatajasıv^pnmlı pay ıhrıcıkocusunda karar ılraayavetblıdır Rğchm hakb kuuanfafaktaıı sonrakalan paytarya da rüçhan hakb kuuanımuun bsnjandtgı durumlardayenı üıraç edıien tum nıssekr sommal değe ıınıltmdaotıııımıiûzmpıytsafiyarııkhllbarzedilır Şırtrttaıa/mtaçıbnlacıkhısasenerknhamlınevazılıdıı Çıkanlanpay senetlen lamamensanUraibedelİOTÖoeıunedıkçe yenı payçıkanlarnaz Çıkanhnış sennaye mJnarmm, Şıktl ûfrvmnırı kulhnudı|ı belgekrde göflenlrncsı zorunhıdur Şırket YâKtmı K m h hısse sartfcnm bırden tazia pıyı temsıl etmek ûzere çesnhkipurlerhalındebasürabılu 1 uKiTensi(A)Gntar«ylsnnYönetımKuruh0ydaBimbvBuJasınıad^g6^ Yem mnyazb hıs- se senedı çıkaniması yasak oluo sennaye artnnını yoluyla yem hısse senei ıhraç edünesı hthnde bu hısse senetkn (B) Gtubu olarak adlındınlıı ŞİRKET rORTFOYUNUN OLLŞTntLTJMASl VX RlSKİNDAĞmLMASI ESASLARI Madde 12- Şaiet, kundus tşkmkmı takieı ılgıh mevzuttta ve bu esas sözksmede behnıkn koşullara uvmak sureayle en tazla uç ay ıçmdc pon " a ve oriıklara bılgı venr •smde asagıdab dkeler gozonunde bulımdurulur y ş % y Yarıruıı yapte^ loyinerltm sec^nnde nslm d a) Şırketuı yaUnn yapacagı bymetknıı seçımmde. nakde döausumu kolay ve nskı az obnlar lerarı edılır ve bermaye Pıyasası kanunu rtua 36 ıncı maddesınde ve ılgılı lebhg ve duzenkmekrde beurknmıs olaa yöneniD ılkeknne uvulur b) Aocak sermaye ve yedck akçeler toplamuun )uzde aundn &olası bır ortalüıguı menkul bvmetlenne vatınlamaz. Avnca Şrrket,hıc bu ortakuk- dı scrmıyeaiB ya da tüm o) haklannırı )wde dokuzundan fazlasoa ahıp olamaz clŞrtetoornöyu«eaİB«l»ıveporuöydcıısaurnlırrayıçbedelıkyapdır Rayıçbedel.borsadaıslemjorenvariüdar \,mborsahyan,ıkgerkn»;«ııs lemCTnündeşnteaı^Miü1«ohşınahmdiennuşük,MOn^en v-uksek rlvatlır \ariık satımlannda satu bejeiı tim olarak nakdeıı alıaır d) Bona veya booı o^trttslalatlanrms pıyasabrda ıskm göm bvmedenn ponföve alımlan ve saımUnnm borsa \eva bu pnasalar kanalnia ;.apıl e) Şnket'n A t n yarmro onaklı|ı ohnası nedenıvk ponfov degeruun en az % 2 M detamlı clarak özelksumıe kapsamınaalman kamu ıklısadı ıc fefeböskD dahıl Tünoye'de kunumuş onalüıklann hısse senetlenne vatmlır fl Şırketm günkik ıBnyaclaraım karşılanması amacryia veterb mjkıarda oakıt tutuhır Şırkd bankalar nezdmde vadeh mevdual tutamaz ve mevduat semlîkjsı satn alamaz. g) Şrrket nsk sermayesı yatırrnı onaklannjn hısse stneden banç Turk ve vabancı valınm onakljklanrjın hısse seneıkn ıle vaftnm {onlan&iB kafılma belgelenne yaunm vapamaz hl Şırket ponföyune borçluluk Uade eden vabanu menkul değerierden ıkıncıl pıyasada ısleırı gorenler\e dereı.elerıdırmeyetabı tututmusolanlaralı- nır Yabancı menkul degerlemı satm alındıgı veva ıhraç edıldığı ulkelerde derecekndirme mekanızmasmın buıunrnaması durumunda. dereceleiKBnrje şır aaranmaz ı) Şırket sennaye ve vedekakçekn topbunmın a # 25 nn Turk Parasinın Kıymetuıı Koruma Hajdonda 32 savılı Karar \erçevesmde alrm-satımı vapa- büen menkul laymetkre yamabıhrkr j) Şuket aocak TC-MerkezBankası nca almı satmu vapüan para brnmlen uzennden ıhraç edılmii vaban».ı kıvmetlereyatmnıvııpılabıhr k) Şırket ponfövunde buhınaB vabana krymetıer satm alındıgı borsada veya Lote oldugu dıgeıborsalama latılabılır Bu kıvmetler Turbye ıçınde Tur bve de veya dısanda ycriesık bsılere satılamaz ve bu kısıkrden saun alınamaz 1) Şırkeı Portfovune Se» York. Tokvo Londra, Frankun. Pans borsalanna kote edılnuş v^bancı menkul bjTDetier almabılrr Yabancıdevkt(kamu) menkul bymetknnden ABD Japonya. logıllere Mmaııva, Fransa ulkeienne aıt olanlar aiınabihr Bu ulkeler dısındab ulkeienn kamu otentdennce ıh- raç edumıs buhnan kamu menkul byınetlenne vatınm vapılamaz Pon } l>v değenııın % ^ uıden £azjası vabancı bır devlet larafından çıkanlrms menkul bvmctkre yarjnlaıııaz. Portföye vzbtna yejel yoneumlerce ıhıaı, edılrrus menkul bvmetkrabnamaz. YÖNETtM KlîRUll VX GÖREV SÜRESL Y ONETTM Klitn.l'NA SEÇİLME ŞARTLAR1VIYONETTM KLRlll TOPLAMILARI VUddeld- a) YÖNETtM KITOHJ VI GOREV SIHESİ Şaketn ıskn ve yönennu, Gend Konıl laannd» I ık 3 yıl ıçın Y ooetun Kurulu Üyderuur«l»kınekonusurAınıtvazırasa)up olupy-arata bır &z ( A ) * f c d l d t o ' k 7 ü ^ J d l l k b Y K l ^ d l ü r Yo- Yönedm hangı hr 3i en az 1, a çok 3 yıldır Bıı söreunsonusdagörevı bıten uvelenn yemdeasecutaıes! munköndtr Bu uvelığm her ; Yönetını Kurulu oruklar arasmdanT TJC ve Sermaye Pıyasası Kanun'nda behmkııkanutiiartlarahaızbırkraıse- yıgecja olarak buyereüveseçerve ılk eend bmıhn oruyma sunar BVıvicaseçıknüyesbüyenınsûnanutaııaınbr Yoneüm kunılu Lyekn Genel Kurul tanfiufca herzaman gorcvden almabılır b) YÖNETlM KURL1UNA SEÇİLME ŞARTLARI Yönenm Kuruhı lyelennm çogunluğunıaı T C vatandası ohnalaıı ve Tıcaret Kanunu ık Sennaye Pıyasası meMnarmdaöngdrukn şaıtlan taşmıası gerebr e) YÖNETtM KLHliLl TOPLANTILARI Y'ânerjmKunıaı,ŞırJatısknhDiımgö^bsdâ^toplaıur Ancak enazaydabudetatoplaamasırnecbundır Toplantılardahetuvaım bır oy hakb vardu yywtım KMH^IU II^IBI ^~<—" v<«»ı-n ^"-1- B^W.. _fıaA» ı^^H -1.1» YâttM K m h KanB it gi«lu»k dtjajkht yandabıhı Fevkaude dufununla Bytimlcs D O M yszuı ıstegı uzefnt, BSJDA. Yumluu Kmtanı KfOtBft çagmBzsa. uyeKrde rt sen çağn yetbsıu ha- ızoturlar Topbsıtı yea şrrket merkezıdır Ancak YonOm Kurulu, karar almaksamılt haşkabryerdedeloplanabılrf YâıernKprulu.iryet«ssayısuiB)'andanlazlasıçtıg^uklatoplaraTnkan^^ Oylardacsıdıkohnası katadetekhfiHkledılrmşayüır YönaımKurutundaoylarkabulreyaredolirakbıllasuır Redovuveraı.karanıaltındaredgerekcesnıvazarakmzalar Toplantıya kaolmavanuveleryazdı oiarak veva vebl taym etmek surtoyk oy hılbnama^br KARTN TESPİTÎ VI DAĞmMI Madde 33- Şırketm kan, pcmfövıir^ vartıklaıın alım sıüjıınıdan oluşan br gerçekksen farz. temettu vb gthrknrı loplammdu, amorbsnaa ve jendyıVUagKkrfcnpbıgıoVrlerndûsnhncarıoeıiîoıırabulınMluarfc GerçekksnKdevırm üız.temelnıvbge|[riennınvait5inde. iıvnnıtaniun- kı£dftkaealınw. * P° ) Bu suretk meydma gd&ek kardm once % 5 kanunı yedek akce ve dıger kanum yukumlulukler avnldıklan sonra kabndaı pay sahçlenne. Serma- ye Pıyasası Knmlttocatfsbıt edılen orao ve mıktarda bmocı temettu verümesme vetecek nuktaravr "ır Gen kalan bsra ûzermde Gend Kuruiun lesbil edecegı şekıl ve surettc tasarrufohmur TTK ve Seotaye I>ryasası bonnı hifaıûvk avrıhBisı znuıb H ^a y"Hr Jİ *17. }^j" y*^* •^ •ynii«»qiıa *rç><ı yıfa kmr «ttatılmjKig^ w VnnHım Ifıtnıln I >^fn ı|e rflemur mustabdem ve ışçîkrt kardan Ibna lemefri Inssts ohok hoaedariara dagmlması karaiaştınlan ve kara ıshrak eden bmsekre dagıalan kuırndaa Turk Tıcareı Kanununım 466 nnddEsııunlnbasnm3ııumarahbcııdıgereSıııce < > 10 kesıkrek kanuru vedek akçeveekksır KÂRDACnTMZAMAM Maddt 34-1 ıllık kann pav sabıpknne hangı tanbte venkcegı Y onetım Kıuunmun leilıfi uzenne Gend Kurul taranndan hukme baglamT Ancak, kar payuun dagıtımı genel kunıl loplantjsuu ızkven en geç da ay ıçınde ve ılgılı besap donemını ızleven takvmı yüınuı başlangıcııvdan ıtıbaren dört ayı geçmemek uzere gerceklestınlır ATL\S MENKUL KIY METLER YATIRIM ORTAKLIGI ANONİM SjRKETl ANA SÖZLESME DEĞİŞİKÜĞI YENİŞEKTL YAriLAMA i AC*K İSLER Maddt 6- Şırket ozelhkfc alOduncparavermeışlcnykugnşamaz. b) Bankalar Kanunu nda tanmhınagı ûzot mevduat topbyamaz ve mevduat torJamasoıuıcumıvcndjılecdıışKıs^nıkry^ıamaz. c) Tıcan, sınaı ve nraı âabyette Munamaz d)/\raahkMıyetındebuluııaıııaz ' * - i- . •'• e I Atan ve benzen bymeth madHtlere vatjrun yapamaz. Avnca Şırket Sermave Pıvası-ı Kurulu vt ılgılı dığer kamu kurum vekımıhışlarca bdrrienectk di|erfaahyet 3ke ve yasaklannadauyar SERMAYI VI HİSSE SENETLERİ Maddell 5ırketaıbv,ılı>ama>etavaiL 1«.OMJM«.0»00M.-<OnmİTon)TL'dır Busermayeherbm lOOOLıradeğenndeiaOKmMMttisse- ytavnlmıstır Şırketırıçıkanlnassermayesı 858 000 000 O00-TL olup asagıdab şdokk dagılmıstır NamatnaHandnc TtrrrbvGrıtnı > ^lı OMı.{r PıvSavısı ' Pav Tatan ITLI 1 \ Namal ErolGOKER) 100 100000 lANama ıMehmetKUTMAM) 100 100000 1/B rlamıbne - gD99i<ılO v 9999800000 2B HafflilıiK - «m>m 55 0OOO0OO0O 3/B Hamüıne 130000000 130000000000 4/B HamüuK 663000000 663000000000 8SS.00a 00» 8S8.0W»W0W Y ooetım Kuruk, pay sahıpkmuıı ven pay alma hakbnn snurbndırJması ve pnmlı pay utraa konusunda karar armaya vedolıdır Bnçlmı IIJHI h.HmıUıha» sn.n h l m p^l»T y. HJ nırh.n halrh h.lbnıın.ı.ııı Vı,JlW*jı Amrml^A yr«,frrar*A.\m h - kıorlr, ı.nmın,| A.jh. rm ıtanda oumoıak ûzere pıyasa nyan üe halka arz edıur I ma Tertıp (AI Gtubu tasse senetlen nama. I mcıternrj (B) Grubu. 2 mcıternplB)Grabu,3 ûncûlenıp(B)(injbuve4 ûnculeıtBlBl Grubu bıs se senetlen hanulıne yazılı olup narnavazıb lusse seııetleTuundevTilasitlanarnaz.Çıkarn^p>yseaedmanaıııa pay çüonlamaz. ÇıianİBis seımaye mıktaruuB. Şırket ımvaıumn kullanıMığı belplade p J J " l ~ ° zormludur Şrrket Yoneam Kunıhı hısse seneflennı bırden fazla payı lemsıl etmek ûzençeşniılmpurkrhalınJebastırabılır Yonenm KuruhıCyderaım stjunnde (A) Grubu payburn herbuı 100 OTJO 000 (Yûzmilvml oy rakhna-iBlCirutarjaylamherrm 10»r)oy hakb nasahıptv Bımlıı Ayıvt» 1 Tfrtıp (A I finhı pnylara lnÂafı hır mtmır BKmıtmrniaır ŞtRKET PORTFÖYt'NİTV OLLŞTIRIXM.ASI VI RlSKİN DAĞITILMASI ESASLARI Mıddt i: >,mi kunılu) ışkmlenm tabben ılgılı mevzuatta ve bu anasozlesmede belutılen kosullanl uymak sureti)1een fazla ûcav ıçınde portfo- vunu oUı^urur Porttöyue leıtıbı hakkuda, ızkym bırhafta ıcensnde SPK na ve onaldara bılgı venr Yalınm yapüacak bvmetkral secmsde mbii da- plümasıesasiuıçerç^esıı^aş^dabılkelafözonutıdebuluıduruluı al Şırketuı yaunm yapacagı krymetlemı seçunmde, nakde donüsumu kolav ve nsb az olanlar tercıh edebılır ve Sermaye Pıyasası kanunu nun 36 m a maddesmde ve ılgıh KUnJ vedûzalenekrde bdırknmıs olan yoneum ılkcfcnne uyuhır b) Porrioy degcrieıuun yüzde orandan fazlası bır onakJıgm menkul bymetkrme yatmlamaz. Aynca Ştrkcı hıç bır oruklıkta sermayenm va da tum oy haUamnı yûzde dakuzmdn &zjasma saarp otamaz. cıŞırketportloyânealımlarveportföydenulıiTiiarravıc bedel ılevjpılır Rayıc bedeL borsada ısfcmgorenvarnklarnro borsafiyan, dığerkn ıçın ç kmgunımde Şırket açtsındm ohrş» alıroda en duşuk, satrmdıenyuksekfiyamr Varlıksıdmlanııdasatışbedelıtam olank nakdenaunır d) Borsaveyaborsa dtsı lesblatkmiii pıyasalarda ışkm goraı krvmetkruı portföye alımlan ve satımiarmuı borsa veya bu pryasalarkanalıvla vapü ması zonuuudur e) Şırket m \ npı yıunm oratlı^ı ohnası nedenıvk ponfm degeruun en az % 25 ı devamlı olarak ozelksannt hpafnım alınan kamu ıknsadı le şebbuskn dahıl Turkıye de kuruimuş ortaklıkknn hısse seretknne vjtuılır f) Şırketm gıuüuk ıbnyaçlamıırı kanalanması amacıyla yeıeriı mıktarda oakıl runıhır Şuket bankalar nezdmde vadeb mevduat rutamaz ve mevduat seflıfiİBSi satm abmaz. g 1 Şırket ns( sermayesı vatmm onakiannın lusse seneıkn banç Turk ve yaoancı yaunm onaktklaruuo hısse senetkn ık yaonm fonhruun kaolma belgelenne voiınm yapamaz. h) Şırkeı portföyune borçroluk ıfade edea yabancı menkul degtrkıdat tkmal pryasada ıskm gorenkr ve derecdenmeye tabı tatuhnuş oia&laralmır Yahana menkul degerknn satm almdığı veya ıhraç edüdıgı uftekrde derecelendıııoe mekanızmasrnın buhuunamas! durumuııda. derecekndrrme sartı i) Şjrlra stınıye veyedek aMen tonbnanm % 25 ım Turk PaaBom Kıym^ hka scmayepıyasasıaraçlanna yatnbıWer j)Şırketa»c*TC..MerkaBaııkasrMalımsalımvjr^pan k)Şııtapcırtlovîndebıruu»ıvabanubymetJersati.abjd^l»»^»^ BubymederTurkıyeıçude Tûr byc de veyadısanda vcdeşjtkijdeıcırtİMiızveliBbşdenfcBrthnıbnnBiız. l)Ş^taPortJ5)ûne sermavepıyısasınevııMıvcTUl'anıım ra. FrankM,Pans, Moskova, Varsova,Bûkreş, Png, Pranslova,Ha»U»&MBni,Aş43r>aL.Alma-A»BakiKazıblankaCCTyır Mısır.k^hıre.Gmo Kore, HongKotg.TıylaKİ.Tay-^EııdoiKzvı. Japonya, ÇnborsalıriMkoleıdlr^ Yarmmdevknkanuiıneıı- kıı]kıyTiKlknnde«ABD,Japor^h^ıllere,Alrnaııyı.Fraasa,Fas,TiM«^Ce23v^ Rıc^veTûrbCuırıhımvetknûlkcknaeaıtolarJaıaloıaiııhr Buûaatoıttrt^aa-hMİMMOlenleleniKİtateıtM GLtlası yabaa hr devletnorMİB (âanla^s n U faywfite y « ı ^ ^ YÖNETtM KIKILIVI GÖREV SİTIESİ. YÖNETtM KURKUJNASIÇtLME ŞARTLARI VE YÖNETTM KXRtXU TOPLANTHARl Maddtli- a) Y ONETTM KURULU VI GÖREV SURESt Şırke& ısjea veyoKtau,Geıd b r i taafindaı I % 3 vd ıçm seq1es en a2 3 en ço^ t t t Y K r f K t b r t l l ^ ^ı ı K t o p b r t s n l a a n a n ı ^ Yöneom Kurahı Oyelermm seçmmde (AI Grubu payUrm babuı 100 000«»(YimulyOT|ovhaldrmm)Chubup^İjrahısrml(r«)(9İı»kb- nasataptır Yöoeîaı KıırjJunuıı gorev iûresı en az I, en c*l 3 yıldır Busûremn sonunda gorevı b«en uy^cru vrnıdco seçines ınûnıkiııdûr Bıuyeuguıber- hmgı bırntdedeboşmlmn halmde, Yöneom Kuruhı ortakteırasrııdanTT.Kve&maythyasas.Kanu«'ıd.betata vıgeçıa olarakbiJ)OTÛ)zeseçerve ılk Gend Kun»unonay»aıı«ıt BdvkctKCjleıûvecskıûycaasûrconıtanBOİa Yonenm Kuruhı uyden Genel Kurul annndaıherzaınn gönden alnBbrkr b) Y ONETİM KURlll'NA SEÇİLME ŞARTLARI Yonenm Kurahı Uydemnn çoguntaguura T C vatandaşıolıııatavtTicamKaiHnııkSetmayertyaasımcvzuatıı^ gerebr c) Y ÖNETTM K l l t l l l TOPLANTaARI YonetmKuruliLSjrl^ıslenhrzumgosteroYkçeioplanr Aa^enazaydabırdcûtoriınmBimecbundn TopbnnlarılaheturaiDbırov hattıvardır V ö k l l Û d Y a K l i k k f t t o Y K K k f a İ d k i k d t i p Kınöı Karan ıkgur«farHİ degışıkik y^jdatniır taûl' j g ç p y VönetmkaulunuıtopladüEÛııdermYanetrm Kunılu ikskmıaraftrKto Y F e v t a l a d e d u r u m l a r d l û y e f c r d n ı b ı r m l B k Y K l ızohubr Tooknrı yen, Şrrket merkezıdır Ancak Yonetnn Kuruhı, karar abnaksstıık baska bır yerdedetoplanabuır YöaernKınh\üwlamsa)isırunvwdralaziasıçoğiirdı^ Oybnbeamkoama hahndetdchfreddedBmssayıür YöoeOmlvınlındaoy-larkabulvTv^ıtdokrakkııllanılır Red oyu veren, karam amnda red gerekçcsım yazarak rmzalar TıyİMIıy» bntmaym iiyelpr ynnlı niaulr vryı vdnl tıymrtmetaırmylf ny hılhımmofar KARTN TESPtTt VIDAÛTMI Madde 33- > rketın genduauaflau ık ntetfauMluuiN beddlen phı genel muhasebe ılkden uyarmcaŞuketçe odenmesı veayrüması zonnhı olan rneblagte ıle şırka tu2d bfü^ taatnlın «fcmea g n t o 20^ hn nfattn ylırifiıfaı mAn1A'W>. ı m ynyp Irsl.n yıllılf hhnrnHa yin'ılfn ai (««) hnbn vm, yfrnı^ yıl nr,H.n.. Aıyılmx,ı«tpn « m L-,|.» ^ | ^ l d h d i ^ lş | a) Katanm% Vı TurkTnarH rak ayıüır bl Kalandan. Sermaye Pıyasası Kumhaca c)Safi kardan a ve b beatİennde yeralan h d İ l b l d b 'an 466 maddesı uya ode n%20'smıbuluna)iı kadarrmncıtertmkaounı yedekakçe ola- a a m ve mjktııda bnnatemcttüaynlır ) y düsükHncn sonraGad Kurul kalan bsnıı,kıstnen veya tamanıtnibna temettu hıssesı olank da- pnıay»,donem somİLarolanu!bılaoçodabırakiM)»kımoıvTyaıtaıyanwdd olaganustu vedek akce olarak avumaya veya Yo- neürn Kımıhı Oyda ık memur. mnsiahdem ve ısçılert kar pıyı olarak venneveyoioiKİr Ancak yasa hübnu ık aynlması zonnüu tutuian yedek akçekr ık mroVİrifık pıy olapkn ıçm beluknen oranda boıncı lemettu avnlmadıkça, baska yedek akce aynunasına, eıtesı yıla kar aklanlmasma ve Y onetım Kurun Üyden 0e memır, mîslahdenı ve ışcıkrt kardan pav dagıtılmasına karar d) Turk Tıcareı Kanunu nua 466. n»ddeanm: ftosırun' mmaral.bcaigneiınce.ıkiKnlertaılcauıınıy^ ıbnn tenıpkamnıyedekakçeyeoUnk aynur KARDAânMZAMANI Maddt 34- Sermaye Pıyasası Kaaum w ılgıh mevnıat hukumkn çerçevısındt yılhk kann pav sahrplenne hangı tanhlcvenleceğı Yonetun Kurulu- nım tddıfi uzenneGenel Kunıl tarafadan hukmebaglanır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog