Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMTKESİITftSlZHİZNET / | M SMT MMESE KtlftP TE&M / / | 8MT ÜYHJK KABULÜ A 4 * 8MT KfDU> S İ M ^ OLMUâ J t f SAAT nıatru Ktnp s/mşı Dıiedjgı&iz kıûbın adını kredı kartınızın numarası ve son kullanma tanhı ılt bırlıkıe tııMmn. btap eur.ızde olsun Admra soyadınızı ve tetefon ramamm da bıkfanneyı ımutmaym Üye degılsenız. dılersenızflytde olıın ya da ü>dığınızı yenıleyın HER İSLEM BİR TELEFON LA:0212 514 01 96 Cumhuriyet Cumhurlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü Salonlannda ve Temsilciliklerinde LEDIBERG Sp \ -lulya Ttsıslermde üreülmısm ) Tutocağı Caides Ncr 3*41 P4334) Cağatoğkj istart)UITet(212)514 01 96 Faks:(212)514 01 95 76. Y1L SAYI: 27164 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 ŞUBAT 2000 PAZAR U M H U R î I N K U Ü R H 1 M I ANTON ÇEHOV KORKUNÇ BİR GECE (Öyküler) Rusça'dan çeviren: Mehmet Özgül 19. yüzyıl Rus yazınının en büyüklerinden, oyun ve öykü yazarı Anton Çehov yazarlığa daha öğrenciyken gülmece dergilerine takma adla öyküler yazarak başladı. Gülmece, özellikle öykülerinde, her zaman önemli bir öğe oldu. Gösterişsiz bir anlatım ve ölçülü bir ses tonuyla, sıradan insanların anlamsız gibi görünen yaşamlarını en anlamlı yanlarıyla sergilerken; gülmece öğesini, kaba bir alaycılık amacıyla değil, kaba ve çirkin olanı açığa çıkarmak, bunların yol açtığı ezilmişliği ve mutsuzluğu dengelemek için kullandı. Çarlık Rusyası'nın çöküş dönemindeki taşra yaşamını, insan ilişkilerinin kopukluğunu, bunalımlı bir toplumun bireylere yansıyan tedirginliğini şiirsel bir gerçekçilikle dile getirdi. İlk öykülerinde yergici bir dil ve gülünç olan ağır basarken, sonraki oyküleri gülmece öğesini korumakla birlikte hüzünlü bir havaya bürünmüştür. Çağdaş kısa öykünün gelmiş geçmiş en büyük ustalarından Çehov'un en güzel kısa öykülerinden bir demet... Sah günü Cumhuriyet le birlikte... Ecevifin övdüğü cemaat lideri, kitabında laikliği eleştiriyor Fetlıııflalı Gülen'în şeriat özleıııi # Devleti ele geçirme planlannı anlattığı video kasetleri televizyonlarda yayımlanan Fethullah Gülen, Nil Yayınlan'ndan 1995 yılında çıkan "Fasıldan Fasıla" adlı kitabında Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti tarihini 'kendi tarihleri' diye niteleyerek "600 yıllık o tarih içinde kaç tane kazan kaldırma olayı gösterebilirsiniz? Osmanlı'yı ve Yeniçeri'yi bu açıdan eleştirenler kendi tarihlerine baksınlar. 50-60 yıl içinde 600 senede meydana gelen isyanlann, başkaldırmalann birkaç katını müşahede edeceklerdir" dedi. K ı v a n ç d u y a n b a ş b a k a n ' > Yazar Erendiz Atasü, yeni dünya düzeninin en belirleyici özelliğinin sosyal devletin terk edilmesi olduğunu belirtirken değişimin çokuluslu sermaye için yapıldığını söyledi. Gazeteci-yazar Şule Perinçek, sosyal demokrat bir liderin, Hizbullah'ı öven Fethullah Gülen'den "kıvanç duyduğuna" işaret ederken "Bu nasıl olur, aklım almıyor, demem gerekiyor. Ama hayır. Aklım ahyor. Zincir yeni dünya düzeniyle birbirine eklemleniyor" diye konuştu. • 3. Sayfada AYKUTKÜÇÜKKAVA Başbakan Bûknt Ecevit'in, Fethul- lah GûJen ve cemaatıne ait okullann yurtdışındaki Türklerin dil ve kültürle- rini rahatça geliştirmelerine katkıda bu- lunduğunu açıklamasına karşın Fethul- lah Gülen, laik düzenden 'mevcut sis- tem' diye bahsettiği kitabında, 'şeriat öziemi'ru açıkça ortaya koyuyor. Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden Fethullah Gülen, kitabında, devletlerin ölümünün ınsan ölümü gibi önleneme- yeceğini savunarak Cumhuriyet öncesı dönemi yenıden hayata geçirme çağn- sıyla şöyle sesleniyor: "DevİeÜer detipkışahıslar gibi doğar, bfiyfir, gelişir ve ölürler. Ne yapılırsa ya- pdsm, öpkj şahıslar gibL de\ letlcrin ölü- mü de önlenemez. Evet, bir zamanlar biz de büyük, muhteşem bir devlettik. Bayraklarunız dünyanm dört bir yanın- da dalgalanıyordu. Nihayet günü getdi, tarihçüere muhteşem bir mazi ve hıken- mez bir malzemebıralap gittik. GHmek- le kalmadık, arkadan gelenler. bizi bu muhteşem mazimizle teselliye başiadı- lar. Bugün biz şanlı mazideki o muhte- U ArkasıSo. 6, Sü.3'te Iran seçimlerinin ilk sonuçlan, değişim yanlılannın kazanacağını gösteriyor Refortncular öndeÖnÜ açildl Iran'da önceki gün yapılan 6. Meclis seçimleriniıı resmi olmayan ilk sonuçlan, reformcuların önde gittiğini gösteriyor. Meclis'te çoğunluğu reformcuların elde etmesi, ılımlı Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin önünün ' açılacağı anlamına geliyor. Önceki Meclis'te muhafazakârlann çoğunlukta olması, Muhammed Hatemi'nin reform programını istediği gibi uygulamasını engelliyordu. • 11. Sayfada İraii'da Seçenek SiniMl Dünya kamuoyunun gözü îran seçimlerinde. Suudi Arabistan gibi yalnız dinci değil, tutucu rejimler bile ve Amerika'nın başını çektiği Batı dûnyası, oylama sonucu bir açılım bekliyor. 'Reformcular' kazansa da, bu seçeneğin sınırlan var. Bu sının kim saptadı? Bir bakıma, Amerikan yönetimi! Diplomatlannı, gizli servislerini ve sermaye çevrelerini işin içine katarak. TÜMOUM mÖVBI GÖRÜŞ yazm • 12. Sayfada Diyarbakır 2 HADEP'li başkan gözaltında MAHMUTORAL ~ DlYARBAKIR - Başbakan Bütent Ecevit'in birkaç gün ön- ce HADEP'li belediye başkan- lanna yönelik açıklamalannnı ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun ÇeKk ve Siirt Beledi- ye Başkanı Mehmet Seüm Özalp'i aynı anda gerçekleşti- rilen operasyonlarla gözaltına aldı. Diyarbakır DGM yetkili- leri Almanya'da bulunan Bin- göl Belediye Başkanı Feyzul- lah Karaaslan için de gözaltı- na ahnması yönünde karar çı- kanldığmı belirttiler. Olağa- nüstü Hal Bölge Valiliği'nden (OHAL) yapılan açıklamada MArkasıSa.6,SiL3'te ytYANA'DA IRKÇILIK KARŞITIYÜRÜYÜŞ - Avustun-a'nın başkenti \"ryana, hükümet ortağı aşın sağa Ozgürlükçü Parti'ye karşı düzenlenen en büyük çapu gösteriye sahne oldu. 200 bin kişi Kahramanlar Mey- dam'nda toplanarak gösteri yaptL Trenle Ahnanya'dan gelen 100 kişilik grup pohsk çaöşü. • 11. Sayfada Cumhurbaşkanlığı Çankaya için 2. zirve # FP'nin pazarlığı ve Demirerin 'siyasete dönerim' mesajlan liderleri yeni arayışlara yöneltti. Genel başkanlar 2. kez 5+5 ve 'halk seçsin' önerilerini değerlendirecek. • 5. Sayfada Fenerbahçe Başkan seçiliyor # San-Lacivertli kulüpte genel kurulun ilk bölümü yapıldı. Başkan adaylan hnz Yüdınm, Vefa Küçük ve Lütfi Tomuş projelerini anlattı. MSpor'da Bergamalılar 'Siyanürsüz balığa gel' # Bergamalı köylüler siyanürlü altını protesto eylemlerini sürdürûyor. Izmir'de "siyanürsüz balık- ekmek" pişirip halka dağıttılar. • 5. Sayfada Perge'den ABD'ye kaçırılmıştı 1.90 m boyundaki eser, ünlü Yunan uşta Lysippos'un bronz heykeiinin Roma dönemi mermer kopyası. Yansı Antarya'da yansı Boston'da bulunan Heykd'in biıieştirilince nasıl olacağuu gösteren bilgisajar fotoğran. 'Yorgun Herkül elden \gidiyor # 1980 yılındaki kazılarda ait kısmı bulunan Herkül'ün üst kısmı ABD'de ortaya çıktı. 1990'da ABD'li emlak simsarlan heykeli sergileyince Türk hükümeti Cumhuriyet'in uyanlan üzerine üst bölümü geri istedi. Bugüne kadar yasal başvuru yapmayan Türkiye heykeli zamanaşımından yitirmek üzere. ÖZGENACAR ANKARA-Türkiye'nin,Aksu il HerktiPÜll ÜStÜ bllİT çesuıdekı Perge antik kentinden ça- *"; "1 .ÎLI^.,'".' "C- -* 5^']«J,-"d lındıktan sonra ABD'ye kaçınlanve ' -'—-- - •—--•-' ait bölümü Antalya Müzesı'nde bu- lunan "Yorgun Herkül" heykeiinin ,.» ~ ,'r.~ r ^ a i s ; İ^SS,'SÎ 5r. üst bölümü ile ügili yasal hakkını yi- ,; ,', r «. "~* ^""~^Ş Tr?S.sf,™" tirmesi tehlikesi ottaya çıktı. T-"~' •/. r.*î~ -^r»— Antikdünyanrn "süperman"i sa- — ~^]~_ ~ _*_•__ £ £ ; i v / , ^ 5 ^ yüan, Yunan'da "Herakles", Ro- * """ ma'da "Herküles", Türkıye'de "Herkül" olarak tanrmlanan bu mi- toloji kahramanına ait mermer hey- 17 Kasını 1990 tarihh kelin ait bölümünü 1980 yılında Cumhuriyet'te yer alan haber. Prof. Jale Inan, Perge'deki kazısm- da bulmuştu. Elips bir kaide üzeri- ııe tabanlanyla basan Herkül heyke- iinin belden aşağı bölümünün ele geçmesine karşın üst bölümünün ^ M ^ J H T " •>j^S r "mu izine rastlanamamıştı. I^KyBy^ Wf^,5K Metropolitan Sanat Müzesi'nde ^ N E * A. *2JBfc1 Kasun 1990'da New Yorklu ünlü emlak simsan Leon Levy ve eşı Shelbv VVhite'a ait bir koleksiyon sergilendi. Anadolu kökenli pek çok eserin bulunduğu sergide, özellikle özel bir vitrindeki yanm brr mermer heykel dikkatimi çekti. "Yorgun Herkül" adb bu heykelin ait bölü- mü olduğunu sandığım ve Prof. Inan'ın bulduğu parçayı ise daha ön- ce Antarya Müzesi'nde gönnüştüm. Prof. İnan'ın bulduğu ait bölüm, 13 parçanın birleştirilmesi ile oluş- turulduktan sonra Antalya Müze- ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . Arkası Sa. 6, Sû. 3 'te 100 BtN TARlHl ESER YURTDIŞINDA * • 6. Sayfada Heykelin ait iasnunı bulan Prof. Jale tnan. Nevv Ybrk'ta uzmanla- ra iki bölümün milimi miümine birieştiğini kanıttach. SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 4-6-8-14-27-38 MÎLLt PİYANGO'DA ÎKRAMlYE 4'E BÖLÜNDÜ M19. Sayfada FENERBAHÇE ÎSTANBULSPOR'U 1-0 YENDİ MSpor'da TANÖR SORUŞTURMASI KINANDI • 8. Sayfada GUNCEL CU1VEYT ARCAYUREK Sopumluluk Şundadın, Bundadır Bir zaman geliyor, bakıyorsunuz bakanlık yapan, devlet yönetiminin çeşitli kademelerinde görev aJan siyaset adamlanmızda geçmişi anımsamama hasta- lığı peyda oluyor. örneğin, Batman Valisi'nin "nıtin dışı"silah ithal et- tiği ortaya çıkınca, o günlerin sorumlulannda betlekza- • Arkası Sa. 6, Sû. l'de " ^ Yaklaşık otuz yıldır yeniden açılmayı f bekleyen Heybeliada Ruhban Okulu ÖSYM kapsamına alınmak isteniyor. Okul müdürü Danilidis bu kararla okulun amacından çok uzaklaşacağını söylüyor. İşte Ruhban Okulu'nun tarihi... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Siyasi Kul-Var! Hafta içini iilke içiyle geçirdik... Bugünü bambaş- ka bir ülkeye ayıralım. Uzak coğrafyalara, başka âlem- lere gidip oralarda ne oluyormuş bakalım... Mola verdiğimiz ülkenin iktidannda güvercin, kurt ve an varmış. Ülkede her şey demokrasi adına yapı- lırmış. Kurt, güvercin ve anya bağlılıklannı bildirerek yüce meclise girenler işlevlerinin ayırdındaymış. • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog