Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKBftffto&HlZNET ^ 1 y f SMTMNESEKlmPTEaM / / f SMT ÜYHK KABULO X > A * SJUT ıdnp SİPMRIŞ ouuuâ J l f SAAT THKShU KtiRP SÜT1ŞI Medığnuz laabın adını kredı karünızra iımarası ve son kullanma tanhı ile bırlıitt bıldınn. kıtap mnızde olsun Adııua, so>adııuzı ve lelefon numarajuzı da bılcırmnı unutmavm Üw değılsenız. dîlersenız üye de oiun >a da uyelıĞmızı yenjleym HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cu mhu riy Bütün DünyaOl<iiwinlnrın Ds»rnı<i - /_<">" ...okuyanlar için 76. YIL SAYI: 27146 / 250.000 TL <KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 ŞUBAT 2000 ÇARŞAMBA U M H U R I N Ü Ü R î M I Prof. Dr. MAHMUT ÂDEM ATATÜRKÇÜ DUŞUNCE IŞIĞINDA EĞİTİM POLİTİKAMIZ Prof. Dr. Mahmut Âdem'in 'Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız' adlı bu önemli bilimsel çalışması için, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı şunları yazmıştı (Cumhuriyet, 2.3.1997): "Devrim yasasından 73 yıl sonra eğitimde durum nedir? Bu sorunun yanıtını Prof. Dr. Mahmut Âdem, 'Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız' kitabında veriyor. Türkiye, nitelikli işgücü yetiştirmeye öncelik vermek zorunda: Ama 1993-1994 öğretim yılında, imam okullarında 446.429 öğrenci var. Teknik öğretim gören öğrencilerin sayısı ise 330.136. Tarikatlar, yoksul çocuklara devletçe sunulmayan olanakları sağlayarak onları kendi amaçlarına göre eğitiyorlar. YOK sistemi sayesinde tarikatçı rektörler dönemi başladı. Peki ne yapmalı? Bu sorunun yanıtını da Sayın Âdem çok net veriyor." İlkokuldan üniversiteye kadar değişik öğrenim basamaklarını bilimsel bir anlayışla irdeleyen bu çalışmayı okurlarımızın ilgisine önemle sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Dünya Bankası 'ndan alınacak 1 milyar dolarla batan bankalar temizlenip yabancılara satılacak Bankalar ucuza kapaülıyor Zorunlu' kalkıyor 9 Zorunlu tasarruf hesabının 1 Hazıran 2000'de tasfıye edileceği bıldinldi. Büyûk tartısmalara neden olan ve milyonlarca çalışanı ügüendiren zorunlu tasarruf hesabının tasfıye edilmesiyle işçilerden yapılan kesintilenn işsizlik sigortasına aktanlmasının öngörüldüğü, ancak kamu çalışanlannın kesıntilerinin anapara ve nemalannın geri ödemelerinin nasıl yapılacağınm belirlenmediğı dıle getırildL • 13. Sayfada Hükümet bankacılık sektöründe yeni planlar yapıyor: ^ Yabancılar bankalan ucuza kapatacak. • Fon bazı bankalan tasfiye edecek. • Yaşarbank Selçuk Yaşar'a geri verilecek. • Bankalar arasında birleşme ve devralmalar görülecek. ^ Kamu bankalan özelleştirilecek. RANUSALMAN ANKARA - Banka fiyatlanmn düştûğü dönem- de yabancılar Türkiye'de banka alma gınşımlenni hızlandırdılar. Fon eundekı bankalan ucuza kapa- tacak olan yabancı bankalar, söz konusu bankala- nn tüm mali yûkümlülûklerinden ve bozuk aktifle- rinden anndınlmış olarak devredilmesini istiyor- lar. Yabancı bankalann bu istemi ıse Dünya Banka- sı'nın malı sektör ıçuı vereceğı 1 milyar dolara u- laşması beklenen kredi kullanılarak gerçekleştirile- cek. Hükümetın el konulan bankalar ıçm fon kay- naklan ve yasanın verdığı yetki çerçevesinde borç- lanma olanaklannın kullanılacağını açıklamasına karşın Dünya Bankası kaynaklannın kullanılma- sıyla düşük faizlı olsa bile kredi geri ödemelerinin M Arkası Sa. 19, Sü. 3 te İ^UMHURBAŞKANLIĞISEÇÎMİ *Demirel formülü'# Fükümet ortaklan, cumhurbaşkanının 5'er ynlığına iki kez seçüebilmesine ilişkin anayasa değişikliği konusunda uzlaşma sağlarken, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le ilgili geçici maddenin nasıl düzenleneceği konusunda pazarlıklar süriiyor. # DYP'nin anayasa değişikliği önerisinde "mevcut cumhurbaşkanının 110 imzaya gerek kalmadan aday olabilmesi" öngörülüyor. Hükümet ortağı partiler içinde ise Demirel'in de "dışandan" dığer adaylar gibi 110 imzayla aday gösterilmesi ya da 3 yıllık uzatma formülleri tartışılıyor. • 5. Sayfada ANAP Genel Başkanı Yılmaz 'Uzlaşma 5+5 içinJ • ANAP lideri Mesut Yılmaz, Türkiye'nin en önemli sorununun cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını belirterek iktidar ortağı partilerin, cumhurbaşkanının 5'er yıllığına iki kez seçüebilmesine dönük anayasa değişikliği üzerinde uzlaşmaya vardığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha uzun zaman olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konu bu süre içinde daha sağlıklı tartışılacaktır" dedi. • 5. Sayfada FP lideri Kutan yine çark etti 'Söderunyanlışyansıtûdı* FP Genel Başkanı Recai Kutan, grup konuşmasıyla ilgili olarak Genelkurmay'ın partisini hedef alan sert açıklaması karşısında suskun kalmasının gerekçesini açıklayarak kendisini sa\ r unmaya çalıştı. Hizbullah'tan "Hizbulvahşet" diye söz eden Kutan, "Hizbulvahşet konusundaki beyanlanmız bazı çevreler tarafindan doğru bir şekilde değerlendirilmemektedir" dedi. • 7. Sayfada CHP'DEN CUMHURBAŞKAM DEMÎREL'E 'CEVDET SUNAY' BENZETMESİ • 5. Sayfada Komutan Şamil Basayev'in ağır yaralandığı ve Alkan-Kale'de ameliyat edildiği öne sürüldü Çeçeıder Grozni'den çekfldi 21 yıl ÖDce öktürülen Abdi tpekçi için ük tören dûn Zincirtikuyu'daki mezan başmda yapıkfa. Daha sonra NişantaşAbdi tpek- çi Caddesi'nde vurulduğu yere ŞişM Bdediyesi tarafindan yapünlan anıb törenle açıİch. (Fotoğraf: UĞUR DEIVUR) 'îpekçi'nin katilleri korunuyor' Abdi Ipekçi, öldürülmesinin 21. yılında anıldı. TGC Başkanı Nail Güreli suikastlan soruşturmayanlann görevlerinden alınması gerektiğini söyledi Abdi Ipekçi amkfa. lstanbulHaber Servisi- Mülıyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve başyazan Abdi tpekçi, katle- dilişinin 21. yılında anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı NailGüreü. Abdi Ipekçi suikas- tının çözümlenmesi için Cumhurbaşkanlığı'na ka- dar gittiklerini belirterek bu sistemin katilleri ko- ruduğunu, hukuk üstünlüğünü tanımadığını vurgu- ladı. Abdi Ipekçi için ilk tören dün Zıncirlikuyu'da- ki mezan başında yapıldı. Daha sonra Nişantaşı Abdi Ipekçi Caddesi'nde vurulduğu yere Şişli Be- lediyesi tarafindan yapünlan anıb törenle açıldı. Îpekçi'nin mezan başında konuşan Nail Güre- li, suikastlan sonışturmayan, yargılanmalannı en- gelleyen "sistem savunuculan"nın yerlennden alınması gerektığını söyledi Güreli, "Oolarkaiâ- leri mahkûm edemediler. Ama Îpekçi'nin öhımön- den bu yana 21 yAAa söylediklerimiz onlann,tarih ÖDÜndeki mahkûmiyetlerinin beJgesidir" dedi. Al- manya'dauyuşturucu kaçakçıhğı nedenıyle tutuk- UArkasıSa.l9,Sü.rde > Haftalarca süren şiddetli çatışmalann ardından, Çeçen militanlann Grozni'den çekilmesiyle başkent tamamen Rus denetimine geçti. Çeçen komutan Şamil Basayev'in önceki gün ağır yaralandığı öne sürülürken üst düzey iki Çeçen komutan ve Grozni Belediye Başkanı ÖldÜrÜldÜ. Mll. Sayfada AB ÎLE GÖRÜŞMELER Cem: Türkiye rötar kapatıyor # Avrupa Bırliği bünyesinde üst düzey temaslar yapmak üzere Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Ismail Cem, AB Komisyonu'nun genışlemeden sorumlu üyesı Günter Verheugen ile görüştü. Cem ve Verheugen, daha sonra, AB Komisyonu'nda ortak basrn toplantısı düzenleyerek "geleceğe güvenle baktıklan" mesajını yansıttılar. Haber Merkezi- Dışişle- ri Bakanı tsmaü Cem ve AB Komisyonu'nun genişleme- den sorumlu üyesı Günter Verheugen AB Komısyo- nu'nda düzenledikleri ortak basuı toplannsuıda "gEkce- ge gövenk baknkfaun'' me- sajını yansıttılar. Cem, Türk gazetecilere yaptığı açıkla- mada, Helsınki zirvesinden sonra AB konusunda aülan ilk adımlan değerlendırir- ken, "Ülkenin geüşmesine kafloda buhuucak öoemli bB-yobçıkak''dedi AB bünyesinde üst düzey temaslar yapmak üzere Brüksel'de bulunan Dışişle- ri Bakanı Cem, dün AB Ko- misyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Verheugen ile görüştü. Helsinki zirvesinde belirlenen çizgi çerçevesin- de oluşturulan yapıcı diya- log ve olumlu hava çerçeve- sinde Cem üe görüşmesini "son derece pozitiT' olarak • Arkası Sa. 6,SH3'te AB'den tepki Viyana kıılak tıktyor # Avusturya'da aşuı sağcı Özgürlükçü Partı ile Muhafazakâr Halk Partisi liderleri, AB'nin tepkilerine karşuı koahsyon hükümeti kurma konusunda anlaştı. # Avrupa Komisyonu da Viyana'yı uyancı mesajlar verdi. ABD ıse hükümet konusundaki karann Avusturyalılara ait olduğunu vurguladı. • 10. Sayfada BORSA DOLAR ûOin M2J00 560J00 MARK DOn 2KL300 ûncakı 281.000 ALT1N ûDOn S.14O000 Örcekı 5.120.000 ABD BÜYÜKELÇİSİ 6\RRİS'E NÜKLEER S^NTRAL PROTESTOSU M 3. Sayfada HÜKÜMET ÇALIŞANLARI ZORLUYOR M13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Baba'mn Yeni Süreci Aslına bakarsanız; medyamızın büyük bölümünün "Baba'sı" Çankaya sorununu kafasında çözmüş. Ama Cumhurbaşkanı'nın özel uçağında koltuk sa- hibi yazar-çizerier, Demirel'in, mesken edindiğı Çan- kaya'dan çıkmaması için hemen her gün hâlâ bir şey- ler yazıyoriar. Demirel'i övmeye doyamıyorlar. Ote yandan, üç ayaklı koalisyon hükümetine de öv- güler sıralayarak dengeyi kuruyorlar. • Arkası Sa. 19, SHl'de Kıyak emekliliğe tepkilerANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Yargı- tay Cumhunyet Başsavcısı Vural Savaş, Ana- yasa Mahkemesi'nce 8 kez ıptal edılmesine karşın TBMM'den geçınlen, "rüşvet" ola- rak değerlendirdiğı "kıyak emekiffik'' yasa- sıyla "ytrgmm küçük dûşürühneye çahpkiı- ğuu" söyledi. Savaş, uyanlannın dikkate abnmaması durumunda Yargıtay Büyük Ge- nel Kurulu'nun başka kararlar alacağım vur- guladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gn- rfiz, söz konusu temsil tazmınatını kabul et- mediğini beUrtirken,rektörlerde "yükseköğ- retime rüşvet" anlamına gelen düzenlemeye karşı çıkriklannı açıkladılar. Mılletvekıllennin emeklüikte maaş ücret- lerinı yükseltmek amacıyla TBMM'den ge- çırilmek ıstenen ve kamuoyunda "kıyak emekülik" olarak tanınan yasa teklifıne yar- gı, Yüksekögretım Kunılu' (YÖK) üyelen, rektörler ye toplumun her kesımınden tepki geldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Gürüz; Rek- törler Komitesi'nde, milletvekillerimn söz konusu düzenleme kapsamına YÖK üyeleri ve rektörleri de almasından duyduğu rahat- sızlıgı dile getirdı. Gürüz'ün toplantıda, ge- tirilmek istenen makam ta/minatını kabul et- meyeceğini belirtûğı öğrenıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Sa- vaş, "şaflbeir ve anayasaya aykın bir yasa icensinde savcı ve hâkimlerin "özlük işleri- nm" düzenlenmesinin yanhş ve anayasa ay- kın olduğunu vurguladı. Savaş, yargımn 1980'lerden bu yana kuvvetler aynhğına ay- kın olarak küçük düşürülmeye çahşıjdığını M Arkası Sa. 19, Sû.3'te Diyarbakır'da üç ceset daha bulundu 14. Sayfada Örgütün psikopat tetikçisi • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog