Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

IAYFA CUMHURİYET 19 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ 8 HABERLER Bakan Mumcu, sektörde yeni yapılanma gerektiğini söyledi TurizmiSTK'leryönetmeli'tstanİNil Haber Servisı - Tunzm Bakanı Erkan Mumcu. tunzm sek- törûnûn yeruden vapılandınJması gerektığmı vurgula>arak "Turizm, rfvl toptam orgütlennce yonetil- •MÜdir. Benim önerun, proje ınisi- jvtffinn sektöre bırakrimasıdır. Ba- •aafck da bu projderi destekfcme- Idfdedı tstanbuJ Kongre ve Zıyaretçı Bü- rosu (ICVB), Avrupa Kentlen Bu- robnFederasyonu (FECTO) Ulus- lararası KongrelerDemeğı'nm (IC- C \) bır arava geldığı 'Uhıslarara- a ToplanülarPazarmdald Değişik- Bkler ve IstanbuPun Gelişen Po- tanaveti' konulu bır semıner duzen- ledı Istanbul Crowne Plaza'da dun duzenlenen semınere katılan Er- kan Mumcu, bakanlığın bır tunzm ışlermesıne sahıp olmadığııu be- lırterek gorevlennın kongreler, ınanç, kûltûrve alışvenş gıbı tunzm yollarmı açık tutmak. cazıp kılmak Tatilseçenekleri tanıtıldt Haber Merkezi - Beylıkduzu TUYAP Fuar v e Kongre Merkezi nde oncekı gun açılan ve yanna dek surecek E>oğu Akdenız Uluslararası Tunzm ve Seyahat Fuan (EMITT), tatıl yapmayı tasarlayanlann buluşmanoktası oldu ITE Travel Exhıbıtıons ve Ekın Yazım Merkezı'nın duzenledığı fbar- da, yerlı ve yabancı 800'u aşkın firma, alternatıf tatıl seçenekJe- n sunuyor Fuara gelen ıl ve ılçe beledıye başkanlan da kendı yo- relennın tamtımını vapıyorlar Fuara toplam 206 fırma katılıyor olduğunu söyledi Mumcu, bakan- lık olarak kongre tunzmmı her alanda destekJedıklennı belırttı Mumcu, ınsanlara ırusıyatıf \er- menın talan' şeklınde anlaşılma- ması gerektiğini savundu Mumcu, "Turizm, bdgı transfennı de sağb- yor. 21.vüzvılbılgıçağıolarak"*de- dı FECTO Yoneöm Kurulu Uyesı HansFeterRyhmer "FECTO bır orkestradu;tekteksoio \apanlann yendegıldır'' dıye konuşarak fede- rasyonun, Türkjye ıçın AB kapısı- ru bıraz daha açacağmı soyledı ICCA yoneöcılennden JackgueK- nePietri de, ICCA'mn >apılanma- sını şöyle anlattı "Bölgesel ofisuntz, dernepnıızin tamnmasını sağlryor. Her vd ku- rumsal şırketlcr \e kâr amaa güt- me\en uluslararası şırketierle ulus- lararası toplanrtlar vapnoruz. Bu toplantılar en az dort ulkeıun kato- hmryta düzenlı olarak \apdrvor." Bu yıl tunzm ıçın 75 mılyon do- lar bütçe ayrıldığmı açilayan Mumcu, sponsorlarla bu rakamın 100 mılyon dolara ulaşabıleceğuu kaydettı Mumcu, Tunzm Gelış- tırmeveEğıtımVakfı'nınl5 Mü- tevellı Heyetı toplantısında Istan- bul Tıcaret Odası Başkanı Meh- met Yıktanm ve Tunzm Yatınmcı- lan Derneğı Başkanı Tavit Köteta- vifoğln'na TUGEV üyelık bel- gelennı verdı Haliç ve Camialtı'nın Istanbul Valiliği'ne devri haberleri tepki yafattı Tersane işçflerînden eylemIstanbul Haber Servisi- Halıç ve Ca- mıaitı Tersane^ı ışçılen, tersanelenmn kapatılacağı ve yerlermın Istanbul Va- lılığı'ne venleceğı haberlen uzenne dun bır protesto eylemı gerçekJeştırdı Halıç Tersanesı onunde Turkıye Dok Ge- mı Işçılen Sendıkası Genel Başkanı Nazun Tur'un da aralannda bulundu- ğu ışçıler yapılan basm açıklamasının ardından sloganlar atarak yemekhane- ye kadar yurûduler Işçıler, Başbakanlığa ıktıdar ortağı DSP, ANAP ve MHP'ye çektıklen 5 bın faksla sıstemlen kılıtledıler Turkıye Dok Gemı Iş Sendıkası Genel Başka- nı Nazım Tur, Istanbul Valılığı'nın, Özelleştırme Idaresı'nın yonetırrunde- kı tersanelenn ozelleştrnlmesuım ta- şeronluğunu yaptığını savunarak "İs- tanbul Valilığı bu tanJu tersanelen dev- raldıktan sonra kendı tşıne yaramadı- ğını sojleyerek onceden belırlenen un- lu ışadamlannın. orneğuı muze olarak kuDanması sağlanacak" dedı Istanbul Valiliği'ne bağlı II Genel Mechsı gıbı bınalann bu alana yerleş- tınlmesı ıçın Yuksek Planlama Kuru- lu'na bu- yazı yazıldığıru haber aldığı- nı söyleyen Nazım Tur, bu gelışme uze- nne harekete geçtıklennı anlattı Tur, Kıyı Emnıyetı Genel Müdurluğu ve Sağlık Bakanlığı'nın ıhtıyacı olan top- lam 40 adet botun yapımı ıçuı Gemı Sa- nayıı AŞ'nın ıyı bır teklıf vermesıne karşın ozelleştımıeden sorumlu Devlet Öğrencüerdenyeni yönetmeliğeprotesto Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakûltesi öğrendleri, fakûltede bu yıl uvgulanmaya başlanan ve Çan Eğrisi Sistemi'ni de içeren yeni yönetmeliğe karşı topladıkları 2_ bin dilekçeyi dun toplu olarak tÜ Rektörlüğû'ne vertn. Rektör Prof. Dr. Kenıal Alemdaroğhı De görüşmek için rektörİük binası " önunde uzun süre bekleyen öğrencüer, beklerken türkfi söyteyip halay çektiler. Rektör ile görüşemeyen öğrencüer düekçeleri rektör yarduncılanna verdi Bakanı Yuksel Yalova'mn teklıfm ge- n çekılmesını ıstedığım ıddıa ettı 'Oyun oynanıyor' Galata Koprusu'nun açılmaması ne- denıyle Şehır Hatlan Vapurlan ıle de- nız otobuslennın bakım onarım ışlen- nın özel teTsanelere kaydınlmak zorun- da kaündığıru behrten Tur, "Bütûn bun- lar tersaneler üzerinde oynanan o>un- lann bir parçasıdır. Özel sektör tersa- neleri tekel haluıe getiriliyor" dedı FP'lı Istanbul Buyuk^ehır Beledıye Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın Ha- lıç'tekı tersanelenn kırlılığe yol açtığı ıddıasına karşm Gemı Muhendıslen Odası Genel Başkanı Tansel Timur ıse Halıç'tekı tersanelerde sadece onanm yapıldığı ıçın kırlılığın soz konusu ol- madığını savundu Gurtuna, "Tersane- ler hem çevre düzeni açısmdan heın de Halıç'ı kapatan en buvuk banver ol- ması nedenıv le bızım ıçın onem arz edi- yor. Halıç'ın tenıızlığuu engelleven bü- yük bir sekte orasL Onbr kalkacağı için Habç'in temiziıgi tuzknacak" dedı Tansel Tunur ıse onanm yapan ter- sanerun denız kırlılığıne yol açmayaca- ğmı vurgulayarak, Halıç'tekı su sırku- lasyonuna sadece Taşlozak Tersane- sı'nın yuzerhavuzunun neden olabıle- ceğını ıfade ettı Taşkızak Tersanesı'nın taşınmasıyla da bır sorunun kalmaya- cağma dıkkat çeken Tımur, tersanele- nn 25 bın kjşılık ıstıhdama sahıp oldu- ğunu anlattı ^ 2*3 «• 7* |3H*I) KADIKOriELEOjrESİ I YELOAREYfMUO HAHS KURTÇA KULTUR MERKEZf I NURSÜfiER FÜSUNOEMIRELÖZAYFECKTSEpAftTANRIÖĞENMUSTAFASUPHİ 1 STUDIOOYUNCULARI SİNEMA KULÜBÜ Tartışmada Son Hükmü, seyredip kendiniz verin... YILMAZGÜNE YOLH . .e .!. 9. R P.i.! .4.-.?.P. SiyaJ 199» En iyi Vakjneı Film Ödülü Kendi Kavganı Kendin Ver. İNCE KIRMIZI HAT ZOCUK SİNEMASÜ MASALLAR PRENSI TÜKKÇE C.tesi-Pazar12.30 Tel:(0.216)357 28 36 GÖZTEPE SİNEMA TURSAKBEŞIKTAŞ BELEDIYESI LEVENT KULTLR MERKEZİ Çalıkuşu Sokak No 10 1 Ltvenl Tel (O 212) 325 43 31 ÇILEKveÇIKOlATA OYUNCULUK 19-20 ŞUBAT 2000 12.1S-14.25-16.35-18.45-21.05 LEVENT KULTUR MERKEZİ TEK KATLIDIR BELGE FİLM SEÇKIN FIUMLER SUNAR " SONSUZLUK vV BIR GIİN 11 30 13 30-15 30 19 30 21 30 11 30 14 15-16 30-19 15-21 30 12 15-14 30 16 45-19 00-21 15 • yu nun ean Beş Paralık Güldürü Müzlkli Oyun Yazanlar ve oynayanlar. Yusuf Şımşek Çalanlar ve soyleyenler: Bûlent Serdar, Yusuf Tuncelı, Murat Tükenmez Fantostik bir kotnedi. uTourE.ffd Her pazar 15 00 Ada Kültur Merkezi 02122513878 uyarL,_.,., _ GENCO ERKAL Sahne donatımı: S Muammer Karaca Tiyatrosu'nrfa Cuma- 20 30 Cumartesi: I I W Pazar: 15.00 Tel:(O-212i252 5»35 * EFES Pilsen in kultür ve sanata katkılan artarak surecek. KADIN MISIN4 "*•">" MİSİN ı ÇILGIN K0MEDİ YAZAH AtDO NICOLAI YONEIW TUKOAY KANTÜKK ÇJV» HA1£ KUNTAY DEKOLAU YB«. KOSIÜ* S£VW CAVIJAIİ RU ASBTAM: ZEYNO BMCAJt OYNAYANLAR: ŞAFAK SEZER LEVENT TÛUK ÇİÇEK DİLÜGİL ARDA ESEN SERAP ERİNCİN Perşembe 21 00 /Cuma 21 00 Cumartesı 1500 ve 21 00 / Pazar 15 00 ve 18 00 TOPLU SATIŞLARDA İNDİRİM YAPIUR Rezervasyon (212) 230 16 18 - 231 21 00 web odresımız www.tiyqtrokore.com.tT 0 İSVİÇRE HAYAT SİGORTA Iyi Hlzmet Uzmanhk Ister TİÎrYENİTİYATRO DİNÇERSUMER Marion Us Muhammed 21/28 ŞUBAT 6MART Yoneten Nuh GÖKAŞAN Muzık Nurettın ÛZŞUCA Dekor Hüseyın İNGİN Işık Yuksel AYMAZ Oynayanlar Bıllur Kalkavan«Alı Gul» Orhan Aydın'Metın Coşkun AZİZ NESİN SAHNESİ BEKLEJHE ODASIMetmTasanm OmrtKrvanç Rep Andrze|Sadowsiu HER PAZAR SAAT. 18.30 MUAMMER KARACA TİYATROSU lOdikulelurşı») Tel: (0212) 292 19 20 TIYATRO OYUNEVİ 0212 251 B060 www.tiyatrooyunBvi.com J£RN G6NCT HlzmetçLLerRıji: Mahır GOnşıray Dramrhıni: Çetın Sarıkartal Sıbnt T.nrımı: Claudl Lron, Slllm Birsıl Oruncuitr: Alpsr Oavcltoglu, Güvın İnce, Mahır Gûnsıray Her Pazartesı Saat: Z0.30 Istanbul Devlet Tiyatrosu TAKSİM SAHNESİBıiatler Dıvlıt Tıyatrosu l d l Yalnız ıki oyun İB Şubat 20.30 19 Şubat 19.00 Kadıkoy Bslsdıyası Barış Manço Kültür Merkezi (Cafırtğa Spor Salonu yını) Moda Cad. Nııl Bay Sok. No:37 0216 418 9549 E Msrttan bsşlsyarsk yeni oyun "Ceza Kolonisi'nde" Franz Kafka EFES Ptlsen'inkülfürve sanata katkılan irtank surecek. AMBIANCE Cuma-Cumat te sı I II ZERRIN OZERÇıftehavuzlar Rez (0.216) 358 49 30 SES-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKUU.CAD NO140 THL (0 212)251 18 65-66 FAX. (0212)244 43 27 NVV/NV ortooyuncular com -18 Şubat'tan başlayarak - ANTON ÇEHOV - FERHAN ŞENSOY FİŞNE PAHÇESU^ CULDURU - Çehov lazdur laz kalacaktur - Cuma 20 00 ' C tesı 15 00 ve 20 00 / Pazar 15 00 ve 18 00 Yöneten/ FERHAN ŞENSOY FERHAN ŞENSOY - DERYA BAYKAL ŞENSOY - BAYKAL KENT - TARIK PAPUÇCUOGLU • RASIM ÖZTEKIN - LEVENT UNSAL • CELAL BELGIL • ALİ ÇATALBAŞ - SERAP GUNAYDIN - ERKAN UÇUNCU - ORHAN ERTURK - RESUL OKKAN - ŞUKRAN OEOEMAN - PINAR ALSAN - OZKAN AKSU - SAYGIN DELIBAŞ - ELIF DURDU - ORÇUN KAPTAN - EBRU SOYUERDEN - OZGE ÇATIKKAŞ - ECE ERDOGUŞ - NATALIIZKUBARLAS Kultur Bakanlıgı nın katkılarıyla Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim, Suadiye. Akmerkez cUem DANS OKULU "Anı Dansla dafka Bir Dünyada Yaşayalım" •VALS •CHA-CHA •SAMBA •&OLERO •RUMBA • TANGO ADRES Halaskaıyazı Cd Osmanfiey Iş Hanı 182/2 Osmanbey Tel (0212)2194543 ISTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDIYESI KÜLTÜR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Muzık-Soyleşi 19 Şubat 2000 Cumartesı Saat- 15 00 BEYIN FIRTINASI " Modem DOnya Moo>m ŞİİT Fefldun Yıtmaz Late Muldur A^>er Çekef Ouzenteven Doç Dr Husamettm Atatürk Kitaplığı Sınema-Söylesi 19 Şubat 2000 Cumorteji Soat 18 00 TURK MUZIĞINE HAYAT VERENLER " Neyzen Ulvı Erguner" Prof Dr NevzatAtlıg Prof Dr Alaeddın Yavaşça Dinletl Erguner Bestelen SolKt Özlem Yıldınmer ı Erguner Kültür Etkinlikleri 19-25 Şubat 2000 S e r g ı l e r 19 Şubat 2000 Cumartet* Soat- 11 30 SIHIRBA2 S*ıırbaz G<isterisl' Gösterı Erdınç Demlroy 19 Şubat 2000 Cumarteti Saat- 18-00 GIZLI FILMLER HAZINESI Barbaıos Hayrcttin Paşa" (1951) Yon Baha Getenbevl Oyn Cahıt Irgat Cuney* Gökçer Duzenleyen Metmûzturk 21 Şubat 2000 Pazartstj Saat 18 00 DIA GOSTERISI " Ocak 2000 Fotograf Gezisl Göruntuteri" [Xcenleyen Al Ihsan GiN<çer 24 Şubat 2000 Persomt» Soa» 18 00 TARIH "Osnvanlı Aydnınm ©özüyl» Boh" Doç Dr Fctıh Ana Duzenie^en Doç Dr Cezm t aslar 25 Şubot 2000 Cuma Saat- 19O0 SEMA "Sema Gösterlsl" Taşkn Savaş Tarık Zafer Tunaya Sıneması 14 Şubat 27 Şubat 2000 Seanslar 15 30 19-00 "Aşkın Gucü" (i9W) Yön VncertVVard Oyn RoDn Wİ1lıams Annabella Sc orro • Turkçe AHvanlı •Perçembe gunlen gostenm yoktur Tatık Zafer Tunaya Kultür Merkezi Ercan Batoğlu R«4m Setpai CRR Konser Salonu Fuayelerı Bünyamln Koro Rejlm SMgM Istanbul Gezıleri 26 Şubat 2000 Cumaıtesi FOTOGRAF GEZIS V«fa-Süteymanry« R9hbw AII thson ««kçen 27 Şubat 2000 Pazar "Burçak Evren'te Tünel-Beyoğlu 9«zbi" 21 Şubat 2000 Pazartei Saat- 19i» MANTIK ATÖLYESİ , l f Oocgne Cundloglu / DuzertByBri U Luffi Şert 22 Şubat 2000 Solı Saa* 18-00 SİNEMA "80 Adım" (Î964) >on Tomns GırttliogKj Oyn ZuhalOtcav Levent Ulgen Duzenleyen Ellf Şengun 23 Şubat 2000 Çarçamba Sao*- 18-00 DIVAN ŞIIRİ SAATI Prof Dr Iskender Pala Duzenleyen M Lutfi Şen KL«U Etkmüdai Merttezi 33 -C 24 Şubat 2000 Perç«mb« Soat METAMUZIK SİNEMA "Müslum Magamayev Şarkı Söylüyor"(1970) Yân Tevflık ismallov Oyn. Musiurr Magamoyev Leyio Şıhfcnskayo Duzenleyen Metin Ûzturk Anında tercume Tüne! Beyoğiu Tel: 0(212) 293 12 70 ERESLNHOTEL Te):0C212)249 09 45 Tarık Zafer Tunaya Sineması hariç bütün etkinlikler ücretsizdir. Bilgi için : Kültür Etkinlikleri Merkezi Tel: 0 (212) 227 33 90 (3 Hat) Tiyatro Manga IVAN IVANOVIÇ VARMIT DI, YOOIUT DU NazımHİKMET 19 Şifki! 2000 Cumsptesı Saal ie 30 İLERİ GOZETLEME KÜLTÜR ve SANATEVİ İstiklal Cad. 216 3 BeyoâluTel:(0.212) 251 76 81 İSTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDİYESİ \ Şehir Tiyatroları; HAHİrE MUH5İN UJVĞftVl SANNESİ 0.212 240 77 21 P E . R A BAR - RESTAURANT V LÜKÜS HAYAT Yöneten Haldun DORMEN 16-17-1U9-20SUUI SIHIRUFLUT Uyarlayan Scden EDGÜ Yöneten Con DOĞAN lt-20-26-27$UU!-4-5MAtî MTIH IESAT NUH SAHNESİ 0.212 52» 53 10 KADtN ILE MEMUR Turktes Muhıtlm YILMAZ 16 17 18 19 20SUBAT ATATURKVEÇOCUK(Ç.O) Der)ey p Yazan Yoocten Nes e EBÇETIN AIAKAN 19 20-26-27jUUI 4-5 MUT ÜSKUMIMÜSAHİPZADE CEU1 SAHNESİ 0.211 333 03 97 BARIŞ Tü4c5si AzraEKHAT r-b^t-n Kcmd KOCATÜKK 16-17- !*• 19-20 SUIAT KADIKOY HAUUN TANEI SAHNESİ 0.51* 34» 04 «3 OYUNCAKTAKİ SIR (Ç.O) VönsUn Şevdct AVŞA« Jf-20-2*-27 SÜMJ- <-5 AUJtT FOTOGRAFÇ YoneMn rttoıonlSIK HauiKtZFnDC 16-1718 19 20ŞUSAT HOŞU'NUNUTANCI(ÇO) YoneKn Zutıal ESGEN GAZIOSMANfASA SANNESİ 0.212 571 tO «7 16.17-1^9-20 ŞUBAT ^ ^ " C ^ T llanlarınız ıçın 0212 293 89 78 |OTUN SUNini: ( M İ M İ !5 00-M 30 / m m i 20 30/ CUMA. 20 30/ CTESl 11 OOjÇ.OI-15 00-20 30 /«7JUL1100(ÇO| 15 00-19 00 BIIETLER:ŞEHIR TİYATROLARI GIŞELERINDE SATIŞA SUNULMUŞTUR. 23İM (jo, go r jraırj ö<W(ıcr) 0! fjr> 8ar PEKA PAIAS OTHJ ALT1 TB>EBAŞ|.İSTANBUL TEL 0212 243 05 05 TC. Kültür Bakanlıgı İSTANBUL DEVLET OPEKA ve BALESİ ATATÜRK KULTUR MERKEZİ'NDE W A Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde OrkestraŞelı Serdar YALÇIM / Sahneye Kcyan Mıchael HEINICKE 19 Şubat Cumartesı 15 30 / 23 Şubat Çarşamba 20 00 8 Mart Çarşamba 20 00 G Rossıpı İTALYA'DA BİR TÜRK opera 2 perde OıtestraŞefı Fabrnıo VEHTURA / Sah ey° Koyan Beppe ae TOMASI 22 Şubat Salı 20 00 J Offenbach HOFFMANN'IN MASALLARI fantastık opera 3 perde OflustraŞf Ivan ANGUELOV Sahneye Koyan Ye«a KARA 24 Şubat Perşembe 20 00 /14 Mart Salı 20 00 / 25 Mart Cumartesı 15 30 N Sımon / C Coleman TATLI CHARITY muzıkal 2 perde Koreografive Sahneye Koyan Tony STEVENS / Orkestra Şefı El?ad BAGIROV 26 Şubat Cumartesı 15 30 G Verdı AIDA opera 4 perde OrkestraŞefı Ivan AKGUE1.0V / Sahn»ye Koyan YekbKAJU 11 Mart Cumartesı 15 30 /15 Mart Salı 20 00 VİYANA ESİNTİLERİ operet akşamı MJZ k Yon»trwı Serdar YAIÇIM sa^n°y° Knyan Sumeray ARIMAN 18 2 D Ş ^ 3 İ Mar ^ n a 19 00 Biletler Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde satılmaktadır. A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog