Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1 9ŞUBAT2000CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kıynkoğiu yurda döndu • ANKARA (Cumhuriyet Bârosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Malezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tan Sri Dato Seri Mohd Zahidi Biıı Hj Dainuddin ve Singapur Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bey Soo Khiang'ın davetlisi olarak bu ülkelere yaptığı ziyaretleri tamamlayarak dün Ankara'ya döndü. Ftipicezaevi eteştüHsi • ANKARA (AA)-lnsan Haklan Derneğı (tHD) Başkanı Hüsnü Öndül, Adalet Bakanlığrnın uygulamaya koymayı düşündüğü F tipi cezaevlerinin, "hücre tipi cezaevi" olduğunu ileri sürerek, bu proje ve uygulamaya kesinlikle karşı olduklannı bildirdi. Türkiye'de cezaevleri sorununun demokratik hak ve özgûrlüklere saygı kapsamında çözümlenebileceğini savunan Öndül, sorunlann anayasal ve yasal sisteme eleştirisel açıdan bakılarak çözümlenmesi gerektığini söyledi. Adalet, Içişleri ve Sağlık Bakanlığı'nca imzalanan ve geçen ay yürürlüğe giren cezaevleri protokolünün öngördüğû hükümlerin tutuklu ve hûkûmlülerin haklannı sınırladığını savunan Öndül, protokolün savunma hakkını da kısıtladığını ileri sürdü. Öndül, "Türkiye Barolar Birliği'nin bu protokolle ılgili tutumunu destekliyoruz" dedi. Atfcn'ın iMdürülmesi • İstanbul Haber Servisi - Tekstılbank Merter Şubesi Müdıresı Sema Adın'ı kaçırarak öldürdükleri öne sürülen 9 sanığın yargılanmasına İstanbul 6 No'lu DGM'de dün devam edıldi. Duruşmada söz alan Abdülkadir Uslu. basında kendısinın Hizbullah terör örgütü ıle ilişkilendirildiğini belirterek, kamuoyunda suçlu gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Uslu'nun tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi. Melmietçik Vaktı'na destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mehmetçik Vakfı Genel Müdüni emekli Tümgeneral Atilla Özkan, yurttaşlann Mehmetçiklere destek için kurbanlannı vekâlet yoluyla kendi vakıflanna kestirebileceklerini söyledi. Özkan, düzenlediği basın toplantısında, yurdun her yerinde görev yaparken canını veren ve sakat kalan gazıler ile yakınlanna yardım ertiklerini söyledi. Sosyal dayanışma için yaşamsal önemi olan günlerden birinin Kurban Bayramı olduğunu kaydeden Özkan, "Bu vesileyle Mehmetçiklerimize destek için vatandaşlanmız kurbanlannı vekâlet yoluyla Mehmetçik Vakfi'na kestirebilirler" dedi. Fogg: AB üyeliği için çok iş var • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'ü ziyaret ederek bir süre görüşen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Karen Fogg, "AB'ye tam üyelik için öğrenilecek çok şey, yapılacak çok iş var" dedi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, hiçbir pazarlığa girmeyeceklerini söyledi Çankaya hesapları kanşüANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - FP'nın "5+5" formülü doğ- rultusunda yapılacak anayasa de- ğişikliği için "Erbakan pazarhğı- na" girmesı, Çankaya hesaplannı altüst etti. ANAP lıden Mesut Yü- maz. "Hiçbir pazarfağa ginneyiz" derken; Başbakan Bülent Ecevit' ın partilerindekı fıre beklentısiyle il- gili sözlennin "uyan* sayılıp sa- yılamayacağı sorusuna "Kimse khnseye uyan yapmak koınımun- da değiL Risid azaltmaya çahşıyo- nız" yanıtını verdi. Başbakan Ecevit, Cumhurbaş- kanlığı içuı anayasa değışıklığinın TBMM'den büyük olasılıkla ge- çeceğini belirterek "Başka aday çıknnş değiL Gerçi resmi başvuru • FP'nin pazarlıkçı yaklaşımı, hesaplan altüst etti. Devlet Bakanı Keçeciler, şartlı değişikliğin söz konusu olamayacağını söyledi. MHP kurmaylanna göre anayasa değişikliği konusunda partide bir sorun yok ve fire çıkmayacak. zamanı getmedi, ama öyle bir ge- Bizburiskiazakmayaçahşryoruz Kşme oiasdjğı görülmüyor" dedi. Hükümet ortaklanndan özellik- le ANAP'ta anayasa değişikliği oylamasındakı yüksek fıre beklen- tisi nedenıyle kilit konuma gelen FP'nin pazarlıkçı yaklaşımı he- saplan altüst etti. Partisindeki yük- sek fire beklentisi nedeniyle "sa- mimiyeti" de tartışmaya açılan ANAP lideri Yılmaz, dün bu ko- nudaki sorulan yanıtladı. Yılmaz, "Cumburfoaşkanuğı seçimi için riski zaten başmdan ifade ettün. dedi. FP ile pazarlığa girmeyecek- lerini vurgulayan Yılmaz, •'Cum- hurbaşkanhğı seçimi konusunda samimiofanadığma'' ılışkin görüş- ler anımsatıldığmda şunlan söy- ledi: "Bu. herkesin berkes için ko- layhlda öne sürebileceği bir husus- rur. Ben baştan söyiedim, bunlann aniamı yok. Çünkü, malum gidi bir oyiama söz konusu. Burada önenüi olan vicdani) la baş başa oy verecek olan mülervekillerinin her birinin ülkenin gekceği için muha- sebeyi en sağhkfa şeldide, en ohım- hı şeküde yapmasını sağlamakür. Ben gruptaki arkadaşlara devam- b bunu teOdn edh orum." Yıhnaz, "Başbakan Ecevit'in son konuşması ANAP'a bir uyan mı" sorusuna da "Kimse khnseye uyan yapmak konumunda değiL Herkes kendi partisini bu konuda en sağuklı biçimde yönlendirmek durumundadır. Ben bunu yapıyo- rum. Her parti liderine düşenin de bu oiduğuna inanıyonım" karşılı- ğını verdı. Kutan pazarlığı reddetti FP'de 5 artı5 sıkıntısıSEBAHAT KARAKOYUN ANKARA - Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel'ın ikincı kez seçılebilmesinin yolu- nu açacak olan anaya- sa değişikliği için kilit parti konumunda olan FP'nin başta 312. madde olmak üzere bazı yasal düzenle- meler için pazarlık hesaplan yapması parti içinde yeni tartışmalara neden ol- du. FP Genel Başkanı Recai Kutan pa- zarlık planlannı inkâr ederken kurmay- lan bu yöndeki çalışmalan doğruluyor- lar. FP'nin hukukçu milletvekillerinden BahriZengm, sıyasi yasaklarla ilgili dü- zenlemelenn yapılmasını geçmişten be- ri istedıklerini belirterek, "Biz pazarhk yapmryoruz, nThyn» anyonız" dedi. Diyarbakır DGM'de devam eden da- vada TCY'nin 312. maddesi nedeniyle hüküm gıyme olasılığı bulunan Necmet- tin Erbakan'ın, hükümetin Demirel için hazırladığı ve 5 artı 5 formülünü ıçeren anayasa değişikliği için FP'yi pazarlığa zorladığı beliıtiüyor. Hakkındakı dava- dan hüküm giymesi durumunda sıyase- te dönme planlan boşa çıkacak olan Er- bakan'ın 312. madde ile Siyasi Partiler Yasası (SPY) başta olmak üzere bazı ya- sal düzenlemelerin pazarhk konusu ya- pılmasını istediği savunuluyor. FP Genel Başkan Yardımcısı Veysd Candan'ın önceki gün FP'nin 5 artı 5 önerisine destek vermek için iktidar par- tileriyle pazarlık masasına oturma plan- lan yaptıklannı açıklaması parti içinde sıkıntı yaratu. FP grubunun birbölümü- nün Demireruı yolunu açacak bir ana- yasa değişikliğine sıcak bakmadıklan belirtiliyor. 312. madde ve SPY ile ilgi- li düzenlemeler yapılırsa Erbakan'ın yanı sıra parti içindekı muhalifetın ön- deri Tayyip Erdoğan'uı da siyasete dö- necek oknası nedeniyle Demirel'e so- ğuk bakan muhalif kanadın da ikna edı- lebileceği belirtiliyor. FP'nin hukukçu millervekillerinden Bahri Zengin, partisinin bu konuyu da- ha önce de gündeme getirdiğini ancak tahkimle ilgili anayasa değişikliği sıra- sında iktidar partileriyle yapılan görüş- melerde yalnızca SPY üzennde uzlaşıl- dıgını söyledi. Zengin. "Eğer iktidar partilerinin bize ihthacı varsa o zaman bizim de tstediğimiz bazı yasal düzenJe- meleri gündeme getiraıemiz ve mevcut dunımdan yararlanınaya yahynamı-/ son derece normal" dedi. FP Ankara mıllervekili Cemfl Çiçek liderlerin milletvekillerinin iradeleri üzerinde baskı kuramayacağını belirte- rek, "Benim oyum üzerinden kimse pazarhk yapamaz, vaatkrde buluna- maz" dedi. ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART ÜLKEMfM HUZU&U Bakanlar Kurulu toplantısı ön- cesinde de kabine üyeleri seçim- lerle ilgili sorulan yanıtladı. Dev- let Bakanı Mehmet Keçecüer. FP'nin koşullan anımsatıldığında "Anayasa değişikliği ülke çıkaria- n için VBp*hr, önemti metinJerdir. Şartfa değişiklik söz konusu ola- maz" dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet BahçeU de aynı soru üzerine "Daha sonra bir yo- nım yapanz" demekle yetindi. FP'nin pazarlığa hazırlanması üzerine, DSP-MHP- ANAP ve DYP içindekı fıre hesaplan daha da önem kazandı. Bu partilerin anayasa değişikli- ği önerisine firesız destek verme- si durumunda, referandum- suz kabul için gereken 367 rakamı 68 oyla aşılıyor. An- cak başta ANAP olmak üze- re DYP ve diğer partilerdeki fırenin 70 rakamına ulaşabı- leceği, bu nedenle FP'den bir grup milletvekilinin de öne- riye desteğinin sağlanması- nın zorunlu olduğu hesabı yapılıyor. DYP'den 3 milletvekili öneriye imza vermedi. Gizli oylamada fırenin çok daha yüksek olabileceğı belirtilir- ken, ANAP'takı fırenin de 50'yi aşabileceği kaydedildi. DSP'de öneriye unza aşama- sında fırenin birkaç milletve- kilini aşmayacağı, ancak giz- li oylamada bu rakamın yük- selebileceği yorumu yapüdı. MHP: Sorun çıkmaz MHP kurmaylan ise ana- yasa değişikliği konusunda partide bir sorun olmadığını ve fıre çıkmayacağını savun- dular. Anayasa değişıkhğinin gerçekleşürihnesi durumun- da ikinci aşama olarak aday- lann gündeme geleceğini ve bu konunun MHP kurullann- da aynca değerlendirileceği- ni kaydeden kurmayiar, ana- yasa değişikliğinin yapıla- maması durumunda mevcut sürecin ışleyeceğine dikkat çektiler. Kurmayiar, ANAP'ın. li- deri Mesut Yılmaz'ı cumhur- başkanlığına hazırladığı yö- nündekı değerlendırmelerin anımsatılması üzerine, "ANAP, 4. parti olarak buna hiç hevesleıunesin. Bu du- rumda cumhurbaşkanı bi- rinci ya da ikinci partrye ya- kışır'' dediler. Parlamentodaki son san- dalye dağılımı şöyle: «DSP: 136, MHP: 127, FP: 104, ANAP: 87, DYP: 85, Bağun- sız:6,Boş:5." DYP, soruşturma komisyonlanna aynı kişilerin seçilmesine itiraz edecek 4 Tarafl]fak 9 tarbşması AYŞESAYIN • DYP, soruşturma komisyonlannda geçen dönem başkan ya da üye olan milletvekillerinin bu dönem de aynı komisyonlara seçilmesi üzerine üyeliklerin düşmesi için Meclis Başkanlığf na itiraz edecek. hafta başuıdan ıtibaren de görev dağılımı yapılmasuıın ardrndan, birkaç komisyona birden üye seçilen çok sayıda milletvekili- nin göre\e başlamadan istifa etmesi nede- niyle komisyonlar çalışmalara "eksiküyey- le" başlamak zorunda kaldı. TBMM soruşturma komisyonlannın ge- çen dönem başkan ya da üyesi olan millet- vekiDennin bu dönem yeniden kurulan ay- nı komisyonlara seçilmeleri üzerine DYP yönetimi, Içtüzüğün 109. maddesine aykı- nlık oluşturduğu gerekçesıyle Meclis Baş- kanlığı'na itiraz karan aldı. DYP'nin başvu- ANKARA - TBMM soruşturma komis- yonlannda geçen dönem başkan ya da üye olan milletvekillerinin, bu dönem de aynı komisyonlara üye seçilmesi sıkıntı yarattı. DYP, bazı komisyonlann raporlannı geçen dönem hazırladığını ve yeniden seçilen üye- ler de bu konuda "görüş açıkladığr gerek- çesiyle Meclis Başkanlığı'na bu üyelerle il- gili itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Geçen dönemden kalan 15 soruşturma komisyonu- na geçen günlerde yeni üye seçimi ve bu rusunun geTekçesinin en somut ömeğini ise ANAP Genel Başkanı Mesut Ytfmaz hak- kındakı Kurtköy Havaalanı ihalesi ile ilgili görevıni kötüye kullandığı gerekçesiyle ku- rulan Meclis Soruşturma Komisyonu'na D- SP Eskişehir Milletvekili Necati Albay'm yeniden seçilmesi oluşturdu. Albay'ın geçen dönem de başkanı olduğu komisyon, Yıl- maz hakkında "Yüce Dh'aııa sevk" karan vermiş, Albay ise "aklanması" yönünde oy kullanmışn. Komisyon raporu hazır ohna- suıa karşın Albay, uzun süre raporu TBMM Başkanlığı'na iletmemişti. Daha sonra da seçime gidilmesi nedeniyle de rapor Genel Kurul'da görüşülememişti. TBMM Içtüzü- ğü'nün 109. maddesi ise soruşturmaya iliş- kin görüş açıklayan ya da önergeyi verenle- nn. üye olamayacağını hükme bağlıyor. IRMIKIAYDIN ENGİN aengirı(a doruk.net.tr Başbakan Bülent Ecevit, sözcükleri titizce seçer; dile egemendir; ağzından çıkanı kulağı duyar; dili kolay kolay sürç- mez. Bu seçkin nitelikler, pek çok (ama pek, pek çok) polrtikacının tersine onun söylediklerine önem vermemiz, "ne de- diyse onu"anlamamız gereğinin kanrt- lan. Ecevit, uluslararası siyaset arenala- nnda (Davos, son Romanya gezisi vb.) yurtdışındaki "Tûrk okullan"n\ övdü, övüyor. Bizim duymadığımız bir iki baş- ka okul varsa hoş görün, ama "yurtdı- şındaki Türk okullan" denince, bunun "Fethullah Gülen Cemaati"n'm Asya, Afrika ve -galiba- Amerika'da açtığı okullar anlamına geldiğini en iyi Ecevit biliyor. Besbelli, 1974'ün Karaoğlan'ından 2000 yılının MHP ile koalisyon kurmuş ve bunu sindirmiş Başbakan Bülent Ecevit'ine ulaşmış siyasal kimlik; 1974'ün "Toprak işleyenin, su kullana- nın "ından 2000 yılının "nükleer santra- la evet"ine sıçramış siyasal çizgi, Gülen cemaatine bakışıyla topluma "aranan kan bulunmuştur" demekte. Aranan kan, köktendinci tırmanışa karşı "ılımlı Islam "dır. llımlı Islam, gerçekten de köktendin- ci tırmanışa "karşı" mıdır; siyasal Islamın Inançlara Saygılı Laiklik! bazen şiddet, bazen takıyye, bazen oy silahına başvurarak sürdürdüğü tııma- nışını durdurabilecek bir "çare" midir; toplumda demokrasiyi savunanlarla şe- riatı savunanlar arasında yaşahan derin ideolojik yanlmayı aşacak bir araç mı- dır? Bu sorulara Ecevit'in yanıtının, kısa ve kesin bir "evef" olduğu anlaşılıyor. Nitekim Ecevit'in, bu çok ciddi ideolo- jik ve politik tercihini yansrtan bir terim, son günlerde Başbakan'ın diline iyice yerleşti: Inançlara saygılı laiklik! Terimin tınısı kulağa hoş geliyor. Ama terimlerin (sözlerin) değeri, tınılanyla de- ğil anlamlanyla ölçülür. "Inançlara say- gılı laiklik" dediniz mi ister istemez "ınançlara saygısız laiklik"\n de variığını ya da var olabilecegini söylemiş olursu- nuz. Bu mümkün mü ? Inançlara saygısız kişiye laik fılan de- ğil, olsa olsa dangalak denir. _ Nitekim CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Başbakan'ın bu mantık hata- sını hemen yakaladı ve kendi çelebi üs- lubuyla "ınançlara saygı, laikliğin doğa- sında vardır" dedi. Yazının girişinde özellikle vurguladık, Ecevit kolay kolay dili sürçen, "akım derken lokum diyen" abullabut politi- kacılardan değil. Hiç değil. O yüzden kullandığı terimlerin, söyle- diklerinin içeriği önemli, ciddi. Bir kolunu MHP'nin omzuna atarak onunla sarmaşmış Ecevit, şimdi de öte- ki kolunu "ılımlıIslam"diye nitelediği bir dinsel örgütlenmeye, Gülen cemaatine uzatıyor. Bu ciddi ve yeni bir olgu. iki yantna MHP ve "ılımlı Islam " adını taktığı dinsel örgütlenmeyi almış bir Ecevit, bugün ülkede sayısal gücü epey cılız aydınlara karşı, yüksek oy desteği- nin verdiği samoşîukla, eskiye göre çok daha kolay burun kıvırabilir ve bumunun dikine gitmeye pervasızca devam ede- bilir. Unutmayın, CHP'nin parlamento dışında kaldığı, ÖDP'nin 1965 TİP oyla- nna bile ulaşamadığı bir ülkede yaşıyo- ruz. O yüzden Ecevit'in gitgide netleşen siyasal çizgisi, yalnız yeni ve ciddi de- ğil, tehlikeli de. Başbakan daha şimdi- den laik kanatta bir bölünmenin tohum- lannı serpiyor. Yarın karşımıza "Ben ınançlara saygılı bir laikim" diyen kimi saftirikler, bilinç ve bilgi fukaralan çıkar- sa şaşmayalım. • • • Dipnot Bu dipnot aslında ayn bir Tır- mık olmalıydı. Ama yukanda yazılanlar- la da çok bağlı. O yüzden dipnot olup yazının dibine girdi. Sosyal demokrat hareketteki bölün- me öteden beri yakınmalara konu olu- yordu. CHP-DSP aynşması yapay bu- lunuyor; birleşmenin gerçekleşmemesi yaygın bir hayıflanmaya yol açıyordu. Büyük ölçüde haklıydı da. Ecevit'in ısrarlabirleşemeyeceklerini, iki "ayn" si- yasal hareket olduklannı vurgulamasına rağmen ortada bölünmüşlüğü haklı kı- lacak ciddi bir veri, bir kanıt, bir göster- ge yoktu. Kusurlan ya da erdemleriyle iki parti arasında, ayn olmayı gerektire- cek bir ideolojik-politik aynlıktan söz et- mek mümkün olamıyordu. Şimdi var. Kanımızca laikliği kavrayış, bir dinsel örgütlenmeye gösterilen açık seçik ya- kınlık, CHP ile DSP arasındailkkez cid- di bir ideolojik aynlığı belgeliyor. Bu, kendini sabıria yenilemeye ve se- çim yenilgisini aşıp küllennden doğma- ya çabalayan CHP için bir şans. Keza ideolojik çalkantılar içinde boca- layan Türkiye sosyal demokrasisı için de kendine bir çekidüzen verme, ideolo- jik, politik temelde yakıcı tercihler içine girme fırsatı. POIİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Hedef Neydi?.. PARİS - Yağmurlu bir gün... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 'rutin /s/en'nin hangi anlama geldiği hâlâ tartışılıyor Tûrkiye'de... DYP lideri Tansu Çiller de tıpkı Demirel gibi düşünüyor... Başbakan Bülent Ecevit, Fethullah Gülen'i öve öve bitiremiyor... Eh, Türkiye 2 binli yıllardan hayli umutlu!.. Kafelerden birinde, yazımı yazıyorum... Umut ve umutsuzluk ikilemi arasındaki bir toplum, kaderini Demirel ve Ecevit'e bağlamış... Biraz gerilere gitmek gerekiyor... Şöyle 34 yılönceye... 3-14 Mart 1976'da Pakistan'ın Ravalpindi, b- lamabat, Azat Keşmir, Peşaver ve Karaçi kent- lerinde toplanan 'Uluslararası Şeriat Kongre- si'ni kim düzenlemişti? Anımsamayanlar için açıklayalım: 'Rabıta örgütü...' O tarihte Tûrkiye'de Birinci MC iktidardaydı. Başbakan Süleyman Demirel, başbakan yar- dımcıları ise Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'ti... Pakistan'daki Uluslararası Şeriat Kongresi'ne Türkiye'den Devlet Bakanı MSP'li Hasan Ak- say katılmıştı... Peki kongrede ne kararlar alınmıştı: "1- Kongreye katılan taraflar, Islami öğretiyi ilkokuldan üniversite seviyesine kadarders ola- rak okutmalıdıriar. 2- Arapça öğrenimi, bilhas- sa Arapçanın ana lisan olmadığı ülkelerde mec- buriolmalıdır. 3- Kuranıkerim'in tamamının öğ- retilmesi ortaöğrenimde zorunlu olmalıdır. 4- Bütün Islam ülkelehnde azamisayıda Islam öğ- retileri enstitüleri kurulmalı ve enstitüler Islami çalışmalaryapmalıdıhar. 5- Islamın önemli emir ve öğütlehnin takrir şeklinde kaydedilerek her türlü vasıta ile yayımlanması tavsiye edilmelidir. 6- Islami yayın yapan gazeteler, radyolar, tele- vizyonlar desteklenmeli, Islam birliğinin hedefi olan 'Islam devieti'n/n gerçekleşmesi için çalı- şılmalıdır." • • • Geriye dönüp baktığımızda neler görüyoruz? Pakistan'daki Uluslararası Şeriat Kongre- si'nde alınan kararlann pek çoğunun Tûrkiye'de uygulanmaya başlandığını... Orneğin, zorunlu din derslerinin okullarda okutulması, üniversitelere cami, mescit yapıl- ması, Kuran kurslannın giderek çoğalması, din- ci gazete, dergi, radyo ve televizyonların Türki- ye'yi örümcek ağı gibi sarması... 34 yıl önce Cumhuriyet Başsavcılığı MSP hakkında soruşturma açmış, ancak bu konu daha sonra kapanmıştı... 1976 yılı Tûrkiye'de terörün ivme kazandtğı bir dönemdir... ı.,.'J ^v±<a Bir yandan silah kaçakçılığı, öte yandanşeri- atçı yapılanma Birinci MC iktidannda boy ver- miştir... Nur eğitim kamplan, silahlı komando kamp- lan... CIA'nin solu yok etmek için hazırladığı reçe- teler uygulanıyor... Bir yıl sonra... 1977'de Ecevit, Izmir'de silahlı saldından kıl payı kurtulurken Mehmet Isvan yaralanıyor... 12 Eylül darbesi... Kenan Evren ve arkadaşlan... Kenan Paşa, elinde Kuran'la dolaşıyor, hadis- lerokuyor... Turgut Özal 14 Aralık 1983'te Başbakanlık koltuğuna oturuyor, iki gün sonra (16.12.1983 gün ve 7506 sayılı) yeni bir yasayla yabancılara mülk edinme hakkı tanıyor... Artık Suudi sermayesi özel finans kurumlan aracılığıyta Tûrkiye'de etkinliğini göstermeye başlayacaktır... • • • 34 yıl önce komando kamplannda silahlı eğitim yapan ülkücü militanlardan Abdullah Çatiı Susuriuk kazasında ölünceTansu Çiller ne demişti: "Vatan için kurşun atan da yiyen de şerefli kahramandır..." Acaba Nur kamplannda yetişenler şimdi ne yapıyor? Kimileri vali, kaymakam, polis müdürü, öğret- men... Başbakan Bülent Ecevit, Fethullah'ın okul- lanyla gurur duyuyor... Hizbullah operasyonları sürüyor... Deniyor ki: "Silahlı çatışmalara giriyohar, tehlike bilin- diğinden büyükmüş!" Yağmurlu bir Paris sabahı... Dışarı çıkıp bulvarda yürümeye başlıyorum,. hikmet.cetinkaya@cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 YAKIN TARIH GÖZDEN KAÇMASINÎ T ı r n ı k ' a T ı r a ı k . Ay01 Aydm Engın yaşadığımız gunlerın kıtabını yaıdi: Tırmık'a Tırmık. OEIO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog