Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

IŞUBAT 2000 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mecdet Menzir'e fezleke • tstanbul Haber Servisi - E s k i Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir hakkında, Istanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün evinde yapılan aramada ele geçirilen silah ve evraklara ilışkin yasal ışlem yaptırmadığı gerekçesiyle fezleke düzenlendi. Fezlekede, Menzir'in, TCK'nin 228. maddesi gereğince "memuriyet görevini kötüye kullanmak" suçundan hakkında katnu davası açıJarak, 6 ay iJe 3 yıl arasmda hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiği belirtiliyor. THY'den indirimli seferter • Istanbul Haber Servisi -TürkHava Yollan (THY), 1-31 Mart tarihleri arasında Paris, Strasbourg, Lyon ve Nice seferlerinde indirimli ücret uygulayacak. THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayında bu parkurlarda seyahat etmek isteyen 10 kişi ve üzeri gruplarda kişi başı gidiş-dönüş ücreti olarak 199, bunun dışında ise 299 dolar ödenecek. Kamu çalışanlan • ANKARA (AA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu çalışanlanna sendikahakkı tanınmasma ılışkın yasa taslağı hazırladı. Kamu çalışanlan; Büro Hizmetleri, Eğitim Öğretim Bilim ve Kültür Hizmetleri, Sağlık, Yerel Yönetim Hizmetleri, Basın Yayın ve Iletişim Hizmetleri, Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri, Bayuıdırlık tnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Tanm ve Onöancılık Hizmetleri, Enerji ve Madencilik Hiznaetleri işkollarmda örgütlenebilecekler. Taslakta kamu çalışanlanna grev hakkı tanınmazken, ordu, emniyet ve MİT mensuplan ile yüksek yargı organlannın başkan ve üyeleri sendikaya üye olamayacaklar. RıASağlığı Merkezi • ANKARA (AA)- Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesinde Ruh Sağlığı Rehabilitasyon Merkezi kuracak. Merkezde, 3 yd boyunca depremzedelerin ruh sağlığı problemleri belirlenecek ve gerekenlerin tedavileri sağlanacak. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dünya Bankası'ndan sağlanan kredinin 6 milyon dolarlık bölümû, Ruh Sağlığı Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması için harcanacak. İCranRTÜK tepkisi • tstanbul Haber Servisi - însan Haklan Derneği (tHD) Istanbul Şubesi, düsünceyi ifade etme hakkırun önündeki en büyük engellerden birinin Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olduğunu belirtti. tHD tarafından yapılan yazılı açıklamada, radyo ve televizyonlann yerine, sansür kurumu olarak çalışan RTÜK'ün kapatılması gerektiği kaydedildi. 4 6 ay boşa geçirfldi' İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr Aykut Barka, Marmara da deprem riskinin sona ermediğini söyledi ALİER tTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü öğ- retim üyesi Prof. Dr. Aykut Barka, Mar- mara Denizi'nde sürdürülen hıçbir bilim- sel çalışmanın sonucunun buradaki dep- rem riskini değiştirmeyeceğini belirtti. Marmara'daki deprem riskinin 2 kere 2'nin 4 etmesi kadar açık olduğunu söy- leyen Prof. Barka, 17 Ağustos depremin- den bu yana, 6 ayın boş tartışmalarla ge- çirildiğini vurgulayarak, daha fazla za- man yitirilmeden yapı kalitesinin bozuk- luğu herkesçe bilinen Istanbul'daki yapı stokunun yenilenmesi ve devletin, medya- mn, bürokratlann dikkatlerinin bu konu- ya yoğunlaşması gerektiğini kaydetti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı en iyi bi- len bilimadamlanndan biri olan ve bu fa- ya ılışkın çalışmalannı kesintisiz sürdüren Prof. Barka, 17 Ağustos depremınden bu yana geçen süre içındekı gelışmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi. Prof. Barka, 17 Ağustos depreminin ar- dından hız kazanan bilimsel çalışmalann sürdüğünü ve yıl sonuna kadar daha ke- sin verilerin elde edileceğini söyledi. Bar- ka, depremin yarattığı tahribat nedeniyle şimdi herkesin bu riski ciddiye aldığını ifade ederek önemli olanın bu cidiyeti ko- rumak ve bu dersi pratiğe dönüştürmek olduğunu vurguladı. Marmara'nın deprem gerçeği "Marmara Denizi'nin içüıden ne çahş- ması \apılırsa yapılsın ve ne çıkarsa çıksın buradaki deprem riskini değiştirmeyecek- tir. Buradaki deprem riski 'iki çarpı iki eşitîir dört' kadar kesin. Bu deprem önce- sinde de böyleydi ama, bu kadar net değil- di" diye konuşan Prof. Barka, Marma- ra'nın deprem riskinin dayandığı bilimsel verileri şöyle açıkladı: "Gayet basit Mar- mara'nın ortasında en son 1766 yılında deprem meydana geldi. O tarihten bu ya- na 234 yıl geçtL Buradaki fayın hın yılda yaklaşık 2 cm. Bunun aniamı burada yak- laşık 4.5 metreiik bir birildm var. Marma- ra'nın ortasında 1509'da bütün bölgeviet- kileyen bir deprem oldu. Onun öncesinde de depremler var. Fayuı hızma, bütün bu son depremlere ve deprem göçüne bakn- ğunızda bunlar bize belirli fıkirier veri- yor: Fayın geçtiği yerierde küçük deprem- İerle atİadığı yer yok. Hep büyük deprem- terle lararak geçmiş" Marmara'da belirsizlik Öte yandan Marmara deniz dibinin ve fay hatlanmn henüz detaylanyla bilinme- diğini anımsatan Prof. Barka, "Bilgi dû- zeyi artbkca bu çahsmalar daha netleşe- cek. Bizim yapöğımız bu çalışmalarda iyi bir batimerri elde etmek. Bunun yapılma- sı halinde faylann morfolojik olarak deniz tabanından nereden geçtiğini yakalarsı- mz. Ondan sonra sismik profdlerte fayi da- ha detayh olarak ortaya çıkanrsmız. He- nüz bu detay batimerriyi elde etmiş deği- tiz. Tüm çabamız buna yönelik. Şu an için Le Pichon'unki de dahil olmak üzere Mar- mara depremi ile ilgili hiçbir hipotez ke- sinlik kazanmış değiL Bu çanşmalar sonu- cunda elde edilen sağhklı bilgilerle Mar- mara depremi için üretilen hipotezler te- kedüşecek." Akılcı yaklaşım 17 Ağustos depremınden bugüne ka- darki sürenin boş tartışmalarla geçirildi- ğini anlatan Prof. Barka, Istanbul gibi depremden etkilenme riski yüksek olan bir metropolitan alan içinde uzun dönem- li planlar yapılması gerektiğini söyledi. Elimizde depreme dayanıksız kötü bir ya- pı stoku bulunduğu gerçeğının herkesçe bilindiğıni anımsatan Prof. Barka, şöyle devam etti: "Bu yapı stokunu en kısa za- manda yenilemek gerekiyor. Bunu herkes kendisi yapamaz. Burada devlet ön plana çıkar. kredi bulur önayak ohır. Örneğin, bir plan dahiünde 'senede 300 bin yapı stokunu yeniliyorum' der. Bunu 5 yıl yap- tığımz zaman 1S milyon yapı stoku yapar. 5 ile çarparsanız 7.5 milyon nüfusun evini yenilemis olursunuz. Bunun için Dünya Bankası vs çevrelerden kredi bulabüirsi- niz. Ve bu krediyi yurttaşlara 20 sene va- deyle verebilirsiniz. Burada, 'fay nerden geçıyor' tartişmasuu bırakıp medyanın, devletin, bürokratlann bu yöne konsant- re olması lazun" Erken uyan tartışmah Prof. Barka, erken uyan sistemiyle il- gili olarak da şunlan söyledi: "Tamam bu yönde çanşmalar da yapıl- sın, belki haber de verilebitir. Ama bir de buişin gerçeği \ar. 30 senedirÇin 'de, Ame- rika'da. Japonya'da yapılan çauşmalarda belirti çıkmazlar var. Önceden uyan olayı azami 20 saniyeük y^manla sınırü. Bu da gazı kesmek vs için kullanılabilir, ama, in- sanlan uyarmak açısından bir yaran yok. Ama diğer taraftan mühendislik olarak baküğımızda depreme dayanıkh bina na- sü yapıhr onu biîiyoruz. Orurup bilinme- yen bir konuda medet umacağunıza, bil- diğimiz bir konuda en kısa zamanda mesafa almak daha akılcı değil mi?" Dûnkü şiddetii rüzgârda Düzce'de okul olarak kullanılan çadırlann büyük bölümü hasar gördü. Hasar gören çadırlar onanlarak tekrar kul- lanıma sokulmaya çauşılryor. (Solda) Depremden sonra çadıriarda yaşamak zorunda kalan depremzedeler hâlâ büyük zorluklar içinde. (Sağda) Depremzede illerin CHP'li başkanlan yerel yönetimlerin dışlanmasından yakındı 'İhaleler MHP ve ANAP'hya' BARIŞDOSTER Deprem bölgelerindeki CHP ıl başkanlan, hükümetin partızanca uygulamalanndan, yerel yönetim- lerin dışlanmasından, halkın önen- lerinin dikkate alınmamasından ya- kındılar. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlennden sonra, hükümetin gerekenleri yapamadığını vurgula- yan CHP'nin Kocaeli, Yalova, Bo- lu ve Sakarya il başkanlan, sorun- lanyla ilgili şu bilgıleri verdiler: Kocaeli İl Başkanı Rıd- Van Alkan: Yerel yönetıciler, ülkemizin çözüm üreten kurumla- n değilmiş gibi dışlandılar. Çün- kü yerel yönetimlerin büyük bö- lümü muhalefetin elinde. Kalıcı konutlar için proje üreten büyük- şehir belediyesini, hükümet en- gelledi. Yerel yönetimlere yetki verilse, konut sorunu başta olmak üzere pek çok sorun çözülür. Yalova tl Başkanı Muharrem tn- ce: Yalova ve Kocaeli'ye vergi erte- lemesı yapılmaması nedeniyle önü- müzdekı günlerde esnaf zor durum- da kalacak, iflaslar, hatta intiharlar olacak. Resmi verilere göre ölü sa- yısı 2 bin 503 ama bizce sayı bunun en az iki katı. Yalova'ya sanıldığı, öne sürüldüğü kadar yardım yapıl- madı. Kentın deprem bölgesine gi- den hat üzerinde olması nedeniyle yaygın ama yanlış bir kanı oluştu. Kentte, ışyerlennin olduğu bölge- nin depremden az zarar görmesi ne- deniyle ekonomi Gölcük ve Ada- pazan'na oranla daha çabuk ayağa kalktı. Yalova Milletvekili olan Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan şov yapıyor. thale- ler, ANAP'h ve MHP'li il başkan- lan ve belediye başkan yardımcıla- nnca paylaşıldı. Ihtiyacın çok üze- rinde prefabrike konut yapıldı. Önüne gelene bunlardan veriyorlar. Sakarya İl Başkanı Ayhan Mlltait: Yaralar tam olarak sanl- nıadı. Imar planının ne olduğu hâlâ bellı değil. Eğitim tamamen geri plana itildi. tlde kuzeybatı bölge- sinde yeni yerleşim projesi için iha- leye çıküacak ama ilgili bakan ken- dı yandaşlanna rant sağlamak ama- cıyla ihalenin davet usulü yapılma- sım istiyor. Çiftçilerin pancar ekı- mine sınırlama getirilmesi yanlış. Kentte ekonomide önemi olan ve istihdam yaratan KÎT'ler özelleşri- rilmemeli, kırsal kesime ayni ve nakdi yardım gelmiyor. Yıkılması gereken binalar devlet tarafindan yı- kılmalı. Şeker fabrikasına çivi bile çakılmadı, prefabrike konutlann ta- nm alanlanna yapıhnası hataydı. Bu nedenle tonlarca nııcırla kapla- nan tanm alanlannın, gelecekte ıs- lahı için de büyük para harcanması gerekecek. Bolu İl Başkanı Nihat Ba- şer: Yıkılan bina sayısı az ama olü ve yaralı sayısı yüksek. Mesela yı- küan bina sayısı 5 ama, ölü sayısı 47. Bu insan ıhmalıdır Bolu'daki konutlann üçte birinin yıkılması zo- runlu. Deprem sonrasında öğret- menlerin yüzde 6O'ı, hekimlerin yüzde 40'ı başka illere tayin isteye- rek gıtti. Şu anda ilde acil ameliyat imkânı yok, doğum yapılamıyor. Eğitim alanında gehşme yok, çadır- larda eğitim verilmeye çalışılıyor, kalıcı konutlann yeri bile henüz be- lirlenmedi. Devlet, özel yasayla ye- ni, küçük ve orta boy işletmeleri bölgeye çekecek teşvikler vermeü. Ama 26 Ocak'ta yayımlanan bir ge- nelgeyle. Bolu'dân başka illere taşı- nacak işletmeler için 100-200 mil- yar lira arasında kredi veriliyor. İKCV'den Cölcükepsikolojik destekçalışmaları Rehabilitasyon merkezi kuruluyortstanbul Haber Servisi - tnsan Kayna- ğını Geliştirmle Vakfi (ÜCG V), 17 Ağus- tos Marmara depreminden en çok zarar gören yerlerden biri olan Gölcük'te psi- kolojik, sosyal ve fiziksel destek çalış- malan başlattı. Vakıf, planladığı kalıcı rehabih'tasyon merkezlerinın Gölcük Be- lediye BaşkanlığYnın tahsis edeceği yer- de kurulacağını belirtti. Depremin hemen ardından Gölcük Kız Meslek Lisesi'nin arka bahçesinde ayakta tedavi merkezi kuran ÎKGV ha- zırladığı raporda üç ay içinde günde 70- 80 kişiye hizmet verdiklerini ve ılaç da dahil olmak üzere bu hizmetlerden ücret almadıklarını açıkladı. tKGV, üç çadır- kentte Devlet Hastanesi, Kocatepe îlko- kulu ve thsaniye Futbol Sahası'nda Re- lief Intemationel'in sağladığı tıbbi ekip- le gezici sağhk hizmeti verdiklerini de belirtti. tKGV'nin, Gölcük'te yaptığı psikolo- jik danışmanlık ve rehabilitasyon hiz- metleri ise şöyle: "Bu çalışmalar, 20 Ağustos'ta ESCRIM afet psikologlannın yardunıyla başladı. tstanbul bölgesinden görevlendirilen psikologlaria devam efti. 4psikolog, her gün kamp alanuıda çocuk- lar ve yetişldnler için grup terapileri dü- zenledL Bu seanslar iki ayn çadırkentte çoculdar ve yetişkinler için de sağlandL" Depremden sonra İKG V gönüllülerin- den oluşan bir grubun yabancı kurtarma ekipleri ile beraber çahştığı bildirilen ra- porda, 12 Kasım'da Kaynaşh'da meyda- na gelen depremden sonra da bölgeye ulaşan ılk kurtarma ekibinin tKGV oldu- ğu vurgulandı. tKGV destek faaliyetle- ri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçlanna gö- re yiyecek ve giyecek dağıtımı yaptıkla- nnı ifade ederek, kamp alanlannda 2 ku- nıtma makinesi, 5 çamaşır makinesi ve 6 duş yaptırdıklannı kaydetti. IKGV şimdi de Gölcük'te yaşayan depremzedelere destek sağlamak ama- cıyla "Çocuk, Ergenve Kadmlar için Psi- kolojik Danışmanlık ve Eğitim Merke- zT, "Özürtüler için Fiziksel Rehabilitas- yon Merkezi'' ve "Yaşular için Huzure- vi" kurmayı planlıyor. Bu merkezlerin Gölcük Belediye Baş- kanlığı'mn tahsis edeceği yerde kurula- cağını açıklayan vakıf, merkezlerin ko- ordınasyonunun diğer kurumlarla işbir- liğiyle yapılacağını ve yönetimin tKGV'ye ait olacağını bildirdi. Kızılay davası Tutuklu 5 sanık tahliye edildi ANKARA(Cuınhun- v« Bürosu)-Kızılay Ge- nelBaşkanhğrrunl998 yıünda yaptığı çadn- be- zı alımı ıhalesıyle ilgili 30 sanığın yargılandığı davada tutuklu 5 sanık tahliye edildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü oturumu- na, 5'ı tutuklu 11 sanık ve çok sayıda avukan ka- tıldı. Mahkeme Başkanı Mustafa Batu, Ankara Ticaret Odası'ndan iste- nen yazının geldiğini ve yazıda olay tarihinde ça- dır bezinin metresinin toptan fiyatının 750 bin, perakende fıyatuıın ise 850 bin lira olarak bildi- rildiğini kaydetti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklann tutuk- luluk hallerinin devamı- na ve eksikliklcnn gide- rilmesine karar verüme- sini istedi. Mahkeme Başkanı Batu, Ferruh Gülecek' ın yakalanması için yazılan müzekkere yanıtının. Demir'in talimat ifade- sinin beklenmesine, Sü- leymanADaş'ın yeniden polis zoruyla getirilmesi ve tutuklu sanıklar Bah- çıvan, Kalkanoğlu, Hü- se>in Çatana, Abdullah ŞahinveNejatAbdullah Resuloğhı'nun tahliyele- nne karar verildiğini açıklayarak duruşmayı erteledi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Ulucanlar Dramı ve Çifte Standart Bir gece önceden telefon etmişlerdi. "Buynın" demiştirn, "Siziyann fakülteye beklerim". Ve gel- diler. Çocuklan ve kardeşleri, "Ulucan cehenne- mi"n\ yaşamış ve şimdi de o cehennemin, "suç- lusu" olarak yargılanan mahkûmlann aileleriydiler. (Onlar "tutsak" diyor ama, bence tutsaklık farklı bir statü.) Doğrusunu isterseniz; bilmediğim ya da en azın- dan tahmin etmediğim hiçbir şey söyiemediler. A- ma inanın, yüzlerine bakarken yüreğim sıkıştı. He- le getirdikleri kimi fotoğraflan gördüğümde, içimi kavuran duygulan dile getirmekten acizim. Hem büyük biracı, hem çaresiz birisyan duydum. Böy- le şey olmaz, böyle bir şey insanlıkla bağdaşmaz... Hizbullah'ın işkence ve cinayet kasetlerinin gös- terilip gösterilmemesi tartışılıyor. (Gösterilmeleri- ne şiddetfe karşıyım.) Fakat bu gördüğüm fotoğ- rafların, Hizbullah vahşetinden pek de geride ol- madığına eminim. Ulucanlar felaketinin yaşandığı 26 Eylül'den gü- nümüze, yaklaşık beş ay geçti. Ama yaralar sanl- madığı gibi, olay bambaşka bir "mecraya" çekil- mek isteniyor. Ve bu olayın sorumlusu olarak gös- terilmek istenen mahkûmlar, çok ağır suçlamalar- la hâkim önüne çıkartılıyorlar. Iddianame, resmi açıklamalar çerçevesinde ha- zırlanmış. Öldürülen ve yaralanan mahkûmlann, arkadaşlan tarafından öldürüldükleri ve yaralan- dıkları iddia edilerek "adam öldürmekten" başla- yan ithamlarta yargılanacaklar. Dava 22 Şubat 2000 tarihinde 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde baş- lıyor. Tutukluların aileleri, bu duruşmalar sırasında sivil toplum örgütleri, kitle ıletişim araçlan ve hal- kımızın, destek ve dayanışmasını bekliyorlar. Hazıriadıklan bildiride; özellikle üzerinde dur- duklan nokta, emniyet güçlerinden bir tek kişinin bile silahla yaralanmamış olması. Mahkûmlann salt kendi arkadaşlannı öldürmeleri ve yaralama- lannı, doğrusu pek inandıncı bulmadım. Tutuklu ailelerinin üzerinde durdukları bir başka nokta da; tüm bu olaylan "hücre tipi cezaevi'ne geçmeyi kaçınılmaz göstenmek isteyenlerin dü- zenlemiş olduğu inancı. Doğrusu üzerinde durul- maya değer bir yaklaşım. • • • Emniyet güçlerimizin "çifte standartlan", her olayda kendini gösteriyor. Ulucanlar'da son dere- ce sert olan emniyet güçleri; örneğin, bir İBDA-C olayında, çok daha yumuşak davranabiliyor ve yüzlercesi rehin alınıyor. (Daha doğrusu 165'i.) Ve her şey, "ayan-beyan" ortada iken, bir savcı "fle- hin falan yok" diyor ve bir subay ve beş-attı erin kesici aletlerie yaralanmasını inkâr ederek, "Biraz itişme kakışma olmuş" diyebiliyor... Daha sonra koğuşlara neden sılahsız girildiği açıklanarak; bu tutum, "mahkûmlan tahrik etmek istememekle" açıklanıyor. Hatta geçenlerde bir yetkili; "Metris'e de silahlı girseydik, bir Ulucan- lar daha yaşanırdı" diyebilmişti. Yanlış anlaşılmak istemem. Asla, "İBDA-C'cile- re de Ulucanlar'daki gibi davranılsaydı" demem. Böyle bir yaklaşım, devletimize yakışmıyor. Keş- ke Ulucanlar'da da Metris'teki gibi davransaydı- lar. Eğer şiddet varsa, elbette devlet de şiddet kul- lanır. Ama "vahşef... Asla. Ve eğer yasa varsa, herkese eşit uygulanır. "Çif- te standart", vahşete vahşet katar. • • • Hizbullah cinayet şebekesinin görünen lideri Hüseyin Velioğlu'nun cenazesi, tam bir gövde gösterisine dönüştü. Hatta gövde gösterisi olma- nın ötesinde, tam bir "şeriat gösterisi" idi. Acaba bu gösteri için izin alınmış mıydı? Emniyet güçle- rinin gözlerinin önünde, gazetecilere saldıran ka- ra çarşaflı kadın, acaba kimden cesaret alıyordu? (Aynca, acaba çarşafın altında kim vardı? Kadın mı, erkek mi?) Ve her şey bir yana, acaba Velioğlu'nun Bat- man'la ne ilgisi vardı? Bilebildiğim kadanyla, aile- si de Batmanlı değil. Korkanm orada bir "türbe" oluştu racaklar... Batman 'da böyle bir gösteriye seyirci kalan em- niyet kuvvetleri; geçen hafta Istanbul'da, İnsan Haklan Demeği'nin yapmak istediği "habehi" ve "izinli" bir gösteriye izin vermediler ve yürüyüşe katılmak isteyen hemen herkesi "topladıklan" gi- bi, ÖDP binasına sığınmak isteyenlerin ve kaçan- lann da peşine düştüler? Batman'daki emniyet güçleri başka, Istanbul'daki emniyet güçleri baş- ka. Ama Batman'da ve Istanbul'da aynı yasalar geçerii. Acaba yanılıyor muyum? Yanlış şeyler yapılıyor. "Çifte standart'a; değil demokrasiler, otoriter yönetimlerde bile yer yok- tur. Konutlar 80 metrekare ve üc katlı olacak Kalıcı konutlar 29 Ekim'e yetişecek \'alova'da depremden zarar gören konutlann yıkunı sü- rerken Yalova Valisi yeni kahcı konutlann yapunma baş- landığı ve kısa sürede bitirileceği müjdesini verdL FARUKKDnAY YALOVA - Bayındırhk ve tskân Bakan- lığı'nca Yalova'da yaptınlacak kalıcı ko- nutlar için 12 ayn yerleşim alanı belirlen- di. 7 ayda tamamlanması hedeflenen kalı- cı konutlar, hak sahibi depremzedelere 29 Ekim 2000 tarihinde teslım edilecek. Yalova Valisi Nihat Ozgöl başkanlığında toplanan tl Koordinasyon Kurulu'nda ka- hcı konutlar hakkında bilgi veren Bayuıdır- lık ve tskân Müdürlüğü yetkilileri, konut- lann Taşköprü, Altınova, Kaytazdere, So- ğucak, Sugören, Tavşanh, Termal, Çiftlik- köy, Paşaköy, Akköy. Kadıköy ve Yalova merkez olmak üzere 12 ayn yerleşim ala- nında yapılacağını açıkladı. Bayuıdırlık ve tskân Bakanlığı bünye- sinde oluşturulan teknik heyetin kalıcı ko- nutlann yapılacağı yerleşim alanlannda yaptığı zemin etüdü araştırma sonucuna göre konutlannkaç katlı olacağj tespit edi- lecek. Konutlann 75 ile 80 metrekare ve 3 katlı olacağı vurgulandı. tl Koordinasyon Kurulu'nca belirlenen iskân konut alanlannın Yalova kent merke- zi ve yerleşim alanlannın dışında kalması nedeniyle, sosyal tesisler ve resmi kurum binalan ile yeni ticaret merkezlerinin de yerleşim alam bünyesine yapümasına ka- rar verildi. Yalova'da yapılacak kahcı ko- nut sayısının ise kriz merkezine yapılan başvurulann değerlendirilmesinden sonra belirleneceği açıklandı. Kalıcı konut alma- ya hak kazanan 13 bin 895 kişiden sadece 7 bin 620 kişinin hak sahıplıği başvurusu yaptığı beürlendi. Başvuru oranlannın di- ğer deprem bölgelerinde olduğu gibi Yalo- va'da da düşük olmasının nedeninin dep- rem bölgesinde yaşanan göç ve artçı dep- remlerin devam etmesinden kaynaklandı- ğı öne sürüldü. Aynca depremde ailelerin büyük bir bölümünün varisleriyle birükte yaşamıtu yitirmesi başvuru oranını düşü- rürken, deprem korkusu nedeniyle kenti terkeden yazlıkçılann bir bölümünün baş- vuru talebinde bulunmadığı bildirildi. Yalova yeniden yapılanıyor Yalova Belediyesi, oluşturacağı web si- tesi ile sanal belediyecilik uygulamasım başlatıyor. Şubat dönemı belediye mechs toplantısında oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda oluşturulacak web sitesinde, ihale ilanlan, kentin imar durumlan, sağ- lık ve veterinerlik hizmetleri, satın alma sistemleri, otobüs ve vapur tarifeleri, Yalo- va'ya ulaşım yollan yer alacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog