Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet I İratiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çetinkay» • Yazıışlen Müduru tbrahim Yıldu • Sorumlu Müdûr Fikret İlkiz 9 Haber Merkezi Müdürii: Hakan Kara • Görsel Yönetmen Fikret Eser tstıhbarat: Cengiz Yıldınm # Hkonomr Özkm Yüzak • Kultür Handan Şenköken • Spor Abdölkadir Yücelman • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abdullah Yazıcı # Fotoğraf Erdoğan Köseoğln # Bılgı-Belge Edibe Bugra • Yurt Haberlen. Mehmet Fara; Yayın Kunılu: İlhao Seiçnk (Başkan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkay», Şikran Soner. tbrahim Yİkhz,Orhan BursaJı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan Ncr 125,Kal:4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352 S 2/3 Tel. 4411220, Faks. 4419117 «Adana Temsılcısı. Çetin Yiğenoğlıı, Inönö Cd. U9 S No 1 Kat:l, Tel. 363 12 11,Faks:363 12 15 MüesseseMüdürû Üstün Akmen # Roordınatör. Ahmet Koruhan • Muhasebe Bülent Yener 0 tdare: Hüsevfn Gürer • Satış Fazilet Kuza MEDYA C: • Yonetım Kunılu Bavkanı - Genel Mudür Gûlbin Erduran # Koordınatör Reha Işıtman • Genel MüdûrYarduncısı: SeıdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61,Faks 5138463 YatımJatın ve Basan: Yenı Cun Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A Ş Türkocagı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 IsJanbul PK 246 - Srrkecı 34435 Istanbul Tel: (0/212)51205 05 <20hal) Faks (0 212)513 85 95 www.cumhunyet.com.tr 19 ŞUBAT 2000 lmsak:5.21 Güneş: 6.48 Öğle: 12.25 tkindi: 15.19 Akşam: 17.49 Yatsı: 19.10 Kedi yürüyüşü • Haber Merkezi - Günlerdır moda gündemininj meşgul eden Londra Moda Haftası'nda son olarak tasanmcı Julien Mc Donald, hazırladıgı derin yırtmaçlı elbiseyi kedı yürüyüşü yapan top model Jodie Kidd'in sunumuyla izleyicilere sergiledi. Londra Moda Haftası'na katılan dünya çapında ünlü 40'tan fazla tasanmcı sonbahar-kış kreasyotılannın gördüğü büyük ılgi üzerine yorgun ancak memnundular. Kablolu TV'de sayısal yayn • ANKARA (AA)- Kablolu TV üzerinden sayısal yayıncılık. gelecek ay başlayacak. Türk Telekom yetkililerinden alınan bilgiye göre, kablolu TV üzerinden venlen 45 analog kanaJa ek olarak, 14 sayısal yabancı kanal, gelecek ay hizmete venlecek. Yetkıliler, Ankara, Istanbul ve tzmır'den başlatılacak uygulamayla kanal sayısının 90'a çıkanlmasuun hedeflendiğıni ıfade ettiler. Sayısal yayından faydalanmak ısteyenJenn, 300 dolar ödeyerek set-top- box (abone tcrminal cıhazı) edınmelen gerekiyor. Kablolu TV üzerinden tnternet bağlantısı kuracak aboneler ıçin kayıt işlemleri, İstanbul'da Acıbadem ve Gayrettepe'de, .Ankara da ise Bahçelıevler, Çayyolu ve Bilkent'te başlatıldı. Bilgisayar 'hacker'lan toplu saldınyla web sitelerini kullanılamaz hale getiriyor Sanal cKinyanın korsanlarıANKARA (AA) - 'Hacker' diye adlan- dınlan Internetkorsanlan, gözlerine kestır- dıkleri sitelere, fophı' saldûıyor. Ele geçir- dikleri bilgisayarlar aracdığı ile web site- lennden 'aynı anda veri isteme' yönetımı- ni kullanan korsanlar, iz bırakmadan sıte- leri kullanılamaz hale getınyorlar. Geçen hafta CNN, Yahoo, ebuy, e-trade gibi milyonlarca Internetkullanıcısına hız- met veren sitelen çökeıten siber korsanla- nn uyguladığı saldın yöntemi, Internet'te bilgı guvenliği konusunda çalışan uzman- lan da şaşırttı. TÜBİTAK Bilgı Teknolojileri ve Araş- nrma Enstıtüsü (BlLTEN) Internet Bilgi • înternet korsanlan, şifrelerini kırarak ele geçirdikleri bilgisayarlara verdikleri komutlarla daha önce hedef olarak belirledikleri web sitelerine saldrnyor. Güvenliğı Uzmanı Hahık ZontuL korsan- lann 'toplu saldın' yontemını kullandıkla- nnısöyledı •Deniai ofService Attacks'adı venlen bu saldın yönteminde, korsanlann öncelıkle şıfrelenni kırdıklan bilgisayar- lara özel programlar yüklediklerini anlatan Zontul, böylece bu bilgisayarlan uzaktan kullanılabilir ve yönlendirilebilir hale ge- tirdıklennı ifade etti. Zontul, korsanlann, bu yöntemle çok sa- yıda bilgisayan ele geçirdiklerini, söz ko- nusu bilgisayarlara verdikleri komutlarla, daha önceden hedef seçilen sitelerden ay- nı anda ven istediklerini, web sitelerinin de bu kadar yoğun isteğe aynı anda cevap ve- remediklerini belirtti. Aynca korsanlann 'sahte bir adrese' yanıt gönderilmesini ıs- tediklenni vurgulayan Zontul, sitenin ya- nıt göndereceği adresi bulamadığını, yoğun- luktan dolayı da sitenin gerçek müşterile- rine ise saatlerce hizmet veremediğıni ve büyük maddi kayıplan olduğunu söyledi. Korsanlann, ele geçirdikleri bilgisayar- lann sahiplerinın bu durumdan haberdar olmadıklannı kaydeden Zontul, "Korsan- lar haberiniz oimadan sizin bügisavannız- dan sakhrmışolabiBr" dedı. Zontul, korsan- lann kullandiklan bılgısayarlann ancak sal- dın anından itibaren 3 saat içinde buluna- bildiğini, aksi halde söz konusu saldınnın kimler tarafından düzenlendiğını saptama- nın ımkânsız olduğunu vurguladı. Zontul, bılgısayarlann korsanlann yöne- tımine geçmemesi için bilgisayar sahiple- nne, mutlaka 'firewalT adı verilen güven- likprogramlan kullanmalannı, şıfrelenni kı- sa aralıklarla değıştırmelenni önerdi. URSA-AYDIN IŞBlRLtĞl HeHoükabartması satmakisteyen köylüleresuçüstü ÖZGENACAR ANKARA "Oniküşj" ile mitolojiye geçen antık dünyanın "süperman''ı HerkûL günümüzde 13. işi ile eski eser kaçakçılannı yakalatü. Bursa Emniyetı, "Herfcnrünl2işrndenıki- sini pazariamaya çahşan bir grup eski eser kaçakçısını Afrodisyas Müzesi'nin iş- birliği ile yakaladı ve Ro- ma dönemine ait bu eserle- re el koydu. Aydın'ın Karacasu ilçe- sinde Afrodisyas anrik ken- ti sınırlan içinde bir köylü, tarlasında mermer üzerine bir antik kabartma buldu. Bu olaydan sonra devreye giren köylünün yakınlan yapttklan kaada kaçak baş- ka eserler de buldular. Köy- lünün yakınlan bu eseri 1.5 yıldır pazarlamak ıçin çe- şıtli gın$ımlerde bulundu- lar. Aydın Emniyeti'nin at- ladığı bu olayı Bursa poli- si, kendilerine gösterilen ve kaçakçılann çektiği bir fotoğrafla ılgili istıhbaratı değerlendirerek devreye gir- di. Bursa polisi, satıcılarla yapöğı pazarhkta eserin fi- yatmı 200 bin dolara ındir- dikleri aşanıada alıcı oldu. Polis, satıcılarla birlıkte Ay- dın'm Karacasu ilçesinin Geyre köyündekı Aftodıs- yas antık kentine gitti. Yapılan suçüstünde, mi- tolojide Herkül'ün Girit Bo- ğazı'nı ve Amazon Krali- çesı 'nı öldürmesi öyküleri- ni anlatan mermer kabart- maya el konuldu ve sekiz kı- şı gözaltına alındı. Bunlann arasında fotoğ- rafı çeken Hayati Zengiııd ve Aydın'daki pazarlayıcı AhmetTuzdengide bulunu- yor. 150 sikke bulundu Öte yandan üç gün önce Airodisyas'ın bağlı oldu- ğu Karacasu ilçesuıde Çar- şıiçi Merkez Camıi kanaü- zasyon inşaatında bir ınşa- at kepçesinin ortaya çıkar- dığı Osmanh altın sikke de- finesinin yağmaJanmasın- dan sonra Osmanlı impara- torlan Abdülmecit Aİbdû- laziz ve Ingıltere Kraliçesi Victoria dönemine ait 150 kadar sikke ele geçirildi. Yaşamın küçük aynntdarı Dış Haberier Servisi - Yasamnıda eksıklığını hıssettığı ve aruk yaşının geçkınlığı yüzünden dünyaya getırmedıği bir çocuğun üzüntüsü; fakat dığer yanda, ilerleyen yaşının kendısıne kattığı olumlu duygulan sevgısınde yaşatan Barbra Streisand, yaşhlıktakı sevginin çok daha dingın olduğunu söylüyor: "Yaşbuıdıkca bilinçlenen insanın ayırt edebilmt yeteneği güçleniyor. Mesda. bugün eşimle kavga ettiğimde kızgınhğıma yenik düşmektense, kınlganhgımm üzerinde duruyor, kendimi değiştinneve caüşıyorum." Milyonlarca uibanı aşk şarkılan üe büyüleyen, onlan duygulannın esinnsıyle rüyalarda dolaşnran Streisand, şarkılarda yapılan aşk itıraflannın asluıda yasamda yaşanabilecek gerçek sevginin yalnızca zayıf bir yansunası olduğunu fark etmiş: "Yaşamı gerçek anlamına ,-^ kavıisturan tek şey sevgL»" Kansının ınanılmaz dürüstlüğüne hayranlık duyan James Brolin ise onuşö\le anlatıyor. "Söylediklerine gerçekten inanabiürsiniz; çünkü inaıunad^ğı birşejin sözünü etmez pek. Yaşamdaki küçük aynnalardan mutluluk duyduğunu gönnek çok güzeL Bunu en fazla çocuklar sezinliyor olmah. Çünkü sık sık, yolda yürudüğümüz bir sırada, ünlü bir sanatçı olduğunu bikme>ecek yaştaki çocuklann ona doğnı geldiğine \e Uetişim kurmaya çaaşuğuıa tanık oluyorum." İnternet capkını Mahirüç boyutlu ürünleri tanıtacak GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM-Inter- net'tekı sayfasıyla bir an- da dünyaca ünlenen Ma- hir Çağn, şimdi de Stock- holm'ü fethetti. Cycore adb tnternet şirketinin çağ- nlısı olarak çarşamba gü- nü Stockholm'e gelen Ma- hir, havaalanında ıçekler, kızlar ve limuzınle karşı- landı. Perşembe akşamı kentin en gözde gece kulüplerinden Sture Com- pagniet, Mahn-'m onuru- na özel davetlilere açıktı. Salon tıklım tıklım dolar- ken, Mahır'i bir an göre- bihnek ıçin ıçen gireme- yen gençler dışanda uzun kuyruk oluşturdu. Aynı zamanda, Mahir'in sürek- li öpücük dağıtmasına ve "I kissyou" demesine rağ- men hayranlannın çoğun- luğunun erkek olduğu dik- kat çektı. Şu ana kadar Internet- teki sayfasını 10 miryon kişinin zıyaret ettıği söy- lenen Mahır Çağn, gece kulübünde masatenisi oy- nadı, akardeon çaldı ve bol bol eşantiyon imzala- dı. Mahir'in buraya gel- mesine arabuluculuk eden işadamı Saffet ÇağJar'ın dediğıne göre Internet şir- ketı Mahir'e, 10 milyon dolaruk bır anlaşma öner- dı. Bu anlaşmaya göre Mahir, bu şirkeun 3 boyut- Ju Intemet ürünJenni tanı- tacak. MahirÇağn'nnı ziyare- tıne Isveç medyası da bü- yük ilgi gösterdi. Ülkenin en büyük sabah gazetesi Dagens Nyheter öacekı günkü sayısında bütün bir sayfasını ona ayu"dı. 650 bm tirajlı Metro gazetesi de cuma günkü sayısında Mahir'in renkli bir fotoğ- raftnı yayımladı. . / V A V A D A / V K A R I K ATU R . e-posta : tan @ prizma. net. tr MESELA DEDIK ERDAL ATABEK T_f"ep söylüyoruz, "Kz kendfani- 11 2ianbtanuyonız''diyedekim- selere dinletemiyoruz. Asündamil- let olarak her şeyin en incesmi, en ustacasını bulmuşuz ama.. saüşı- mız yok. Dünyaya bir açılsak göre- ceksınız her şey düzelecek ama, ner- de... Biliyorsunuz, "e-dcaret'' diye bir şey çıktı, gelişip duruyor. Ney- miş, bıteraet üzerinden ticaretmiş. lyı, bir şey dediğimiz yok, biz de bu yola girer, malımızı satanz da.. bi- ze pek uymuyor. Bakın, biz ticaret- teki dehamLzı biraz çıtlatalım, dün- ya ticareti de bazı şeylen öğrensin. Şu ALO Dehası'nm formülünü açık- layalımmı?Formülşu "AHBAPİŞt TICARET", "LtMON SATARIM DAHAtYİ", "aröYOLTtCARE- 1İ". Baş harflerini yan yana geo- rirsek, "ALO Trearet*' oluyor. Ahbap işl tlcaret... O izde en büyük sektör budur. İJ Öyle Internet'e gireceksin de, tıklatıp pencere açtıracaksın da, pencereden gene tıklatıp bümem ne kapısından gireceksin de malı is- teyeceksin, kapına getirecekler. Pek bize göre değil ama.. bakalım gö- recegiz. Tutuyorsa biz de yapanz. Şimdi neden bizim millete uymaz diyoruz? Bizim millet bir malı al- mak için önce tamdık bir yer arar. Don almak için bile tamdık bir yer arar. Neden arar? Olur ya, aldığı don uymazsa ne olacak? Tanıma- dık yere gidip de "Kardesim, bunu akhk ama orası burası sıkryor" de- nir mi? Ayıp bir şey. Oysa tamdık- Ticarette Alo Dehası... la her şeyi pek güzel halledersın. Her şey böyle. llle bir tamdık yer ola- cak. Tamdığm esnaf seni bilir, ona göre mal verir. "AMa, bu fasuryeyi sana vermem. gelecek maldan ayv n n m " der. Şimdi bu ne demek? "Abiacığım, sen bizim için özelsin" demek. Bizim esnaf, fasulyeyı bi- le ilanı aşk eder gibi satar. Böyle ahş- veriş dururkan gaipten aüşveriş mi yapılırmış? Bizde mal alım satı- mmda önemli olan mal değildir ki, müşterinin gördüğu itibardır. Son- ra biz malı elleyip koklayıp bak- mayı severiz. Sıcak kanlı milletız ca- nun, ne alsak böyle. Onun için de en büyük sektör budur, "AHBAP İŞİ TİCARET"... Limon satsam daha iyi... B u nedir bilir misiniz sayın bay- lar? Harvard Busıness mekte- binin cici beyleri, "limon ticare- ti"nden çakar mısınız? Bizim kül- türümüzde bu "Bmon satmak'', eko- nomik umudumuzdur. Kım işin- den sıkılsa "Limon satsam daha iyi" diyerek yürek soğutur. Kafası kızarsa "Gider, limon satanm" di- ye rakı masasında kararlar alır. Böy- le diyenler arasından gıdip de limon satan göriilmerruştır ama.. olsun. Bu "limon satmak" öyle büyük bir hayaldir, öyle büyük bir güçtür kı hiç kimse bunsuz olamaz. Eğer "B- mon satına hayaü" olmasaydı hiç kimse ışınde duramaz, kara tasala- ra bürünürdü. "Şimdi işimden ohır- sam ne yapanm" diye düşünmek karabasan gibi bir şeydir. Işte o za- manlar için büyük bir kurtancımız vardır, "gidip limon satmak". Şöy- le boyundan geçırilmış ıpin ucun- da tahta bir tabla, içinde san san li- monlar istiflenmiş, gözler etrafı sü- zerek "Limon var hmon" diye so- kaklarda gezinmek. Ya da köşe ba- şına bir sandık koyup limonlan üs- tüne dizip satmaya başlamak. Bir süre sonra da "limon knüı" olarak köşeyi dönmeL Limonculardan öy- le zengin olanını görmedik ama.. ne krallar gördük biz. Ararmzdan "sü- müktüböcekkrah" bile çıktı da şaş- tık kaldık. Onun için bu limon da- vası uzun bir istir. Akıllı birisi çı- kıp kitabuıı yazsa ondan bile zen- gin olur. Otoyol ticareti... T/ r olunuz otoyollara düşüyor mu? x E5'e giriyor musunuz ya da TEM'e? Şöyle akşamüstündenbaş- layıp geceye kadar yavaş yavaş gi- derken çevrenize üşüşen satıcılara elbette bakıyorsunuz. Dikkat et- mezseniz birini ezer, başınızı der- de sokarsınız. Bu iş kâğıt mendil sa- tışıyla başlamıştı, artık iyice büyü- dü. Geçenlerde bir tanıdığım oto- yolda nıatkap takımı alıp eve dön- müş, sonra da bakıp kalmış, "Ben ne vapacağun bu matkap takunını" diye. "İyi de neden alduı?" diye sordum. "Ben de bilmiyorum" de- di, "sıkmbb yolda bir rahatlama mı veriyor, yoksa insan tam şaşkm- laşryor mu?". Gördünüz mü akıllı ticareti? Yolda sılontıdan patlayan ınsana ne olsa satarsmız. Çünkü, onun istediği bir şey almak değil, sıkıntıdan kurtulmak. Eh, ahşveri- şin en önemli tetiğj ne? Stresten kurtulmak değil mi? Bunun için de otoyoldan daha iyi bir yer olabüir mi? Insanlann bu otoyollarda ne- ler aldıklarmı görseniz şaşar kalu-- sınız. Oldu mu bu da "O-Ticaref. Şimdi dünyanın kıyameti kopardı- ğı "e-ticarefe gülüp geçmez misi- niz? Bizde aifabenin bütün harf- leri kadar ticaret tipı var arkadaş. ~- Kablolu yaymd», S barKiı s rtemen fiye olun. (0212)353 55 45 1 MtLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI Windo>vs 2000 Türldye'de İstanbul Haber Servia- Microsoft tarihindeki en güvenilır ve yüksek performanslı işletim sistemi olarak nıtelenen Windows 2000, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de kullanıcılara sunuldu. Bilgisayar kullanıcılan tarafından merakla beklenen yeni işletim sisteminin tanınmı amacıyla, Istanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir toplanü düzenlendi. Microsoft Türkiye Genel Müdürii Süreyya Cfliv, yaptığı konuşmada, dünyada kuUanılan 300 milyon PC bulunduğunu, 1999'da 100 milyon adet PC satıldığını kaydederek, bu yıl satışlann 115 milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi. 40 ayda tamamlanan ve 5 bin kişinin üzerinde çalışnğı Windows 2000 için 1 milyar dolarlık yatınm yapıldı. 10 ayn dilde satışa sunulan yeni işletim sisteminin Türkçe versiyonu mayıs ayında çıkacak. Gecede, ABD ile uydu bağlantısı kurularak şirket kunıcusu Biü Gates'in • 5 bin kişinin üzerinde çalıştığı Windows 2000, 40 ayda tamamlandı. işletim sistemi, 10 ayn dilde satışa sunuldu. de katıldığı ürün tanınmı da naklen yayımlandı. Sanatçı Nflüfer de geceye kanlanlara eski ve yeni şarkılanndan oluşan bir konser sundu. Yoksa sorunlu mu? Tarihin en güvenüir ve yüksek performanslı işletim sistemi olarak sunulan Windows 2000'in sorunlu olduğu belirtıldı. Bilişim sektöründe araştırma yapan Gartner Group'un hazırladıgı rapora göre, Windows 2000 işletim sisteminin, mevcut yazıhm programlanyla uyuşmama tehlikesi bulunuyor. Raporda, Windows 2000 sıstemıne geçecek firmalann yüzde 25'inin bu sorunla karşılaşacağı öne sürüldü. Öte yandan kimi uzmanlar, Linux işletim sisteminin Windows'a karşı ciddi bir alternatif ohnaya başladığmı söylerken "Microsoft'nn Windows 2000'i Linuı'un yükseüsinin endişesiyle piyasaya erken sürdüğü" görüşünü dile getirdiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog