Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

19 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 CjÖRÜŞ/FroL Dr. TÜRKKAYAATAÖV İran ve TürkiyeSeçimlerin yer aldığı komşu İran, bölgemizde dine belki de en bağlı ülkedir. Türkiye de ge- ne bölgemizin en eski laik dev- leti. Iranlılarla bin yıllık uzun geç- mişinde yakın btrlikteliği ve kom- şuluğu olan bizim, bu ülkeye ilişkin söyleyeceğimiz çok şey- ler var. Bunların önemlilerini başkayazılann konusu yaparak, seçim vesilesiyle, Iran-Türk iliş- kileri üstünde kısaca duralım. Önce, İran dünyanın en eski kültür ve uygarlıklanndan biri- dir. Büyük Sirus'un Pers Impa- ratoriuğu'nun Indus'tan Akde- niz'e ve Kafkasya'dan Hint Ok- yanusu'na uzandığını anımsa- yalım. Son devrik İran Şahı Per- sepolis törenleriyle devletin 2500'ürtcü yılını kLrtlamıştı. Fir- devsi'nin "KrallarKitabı"olan Şahnamesi Islam-öncesi fran'ın görkemli anlatımıdır. Araplan "kertenkeleyiyenler"d\- ye küçümsedilerse de, Islam'ı Rüstem'in Kadisiye'deyenilgi- siyle (637) zorta kabul ettiler. Sahneye bir de Orta As- ya'dan gelen ve 1037'den baş- layarak Iran'da 200 yıl kalan Selçuk Türkleri girdi. Roma Im- paratorluğu'nda Yunanca ile Latincenin yan yana yaşama- sı gibi, Selçuk sara- yinda Farsi de kulla- nılryordu. llhanlılar ve Timur, Iran'da peş- peşe iki başka Tlirk yönetimi daha kur- dular. Bunlarta birTu- ran-lran iç içeliöi ve çekişmesi çıktı. flişki- nin çekişme yanı, AzeriTürküolanŞah Ismail'in (Araplara karşı ve Perslere öz- gü bir kişilik diretme- si olarak) Şiiliği ka- Z/iktatör İran Şahı Pehlevi ve kanlı rejimine karşı 1979 yüındaki Humeyni başkaldınsında Türkiye'nin herhangi bir rolü olmadı. bulü, Sünniliğin koruyucusu Osmanlılar'a Çaidıran'da bir askeri zafer (1514) kazandırdı. (Topkapı Sarayı'nda 'Şah'ın tahtı' diye bilinen değerli par- ça, herhalde, Ismail'in değil, Kanuni'nin Kaptan-ı Deryası H. Süleyman Paşa'nın Hint'te Gucerat Şahı'ndan alıp getir- diği tahttır.) Osmanlı-Pers mez- hep ideoloji çatışmaları (Şii Iran'ın Katolik Portekizle rttrfa- kını bile içine alarak) 139 yıl sürdü ve ancak 1653'te (Avru- pa'da Katolikierle Protestan- lann birbirterini nihayet 1648'de Vestfarya'da kabul etmeleri gi- bı) sona erdi. Uzun Türk-lran sı- nın da kesın olarak ancak 1932 Antlaşmasıyla çizilebildi. 1920 yılları her iki komşuda yeni rejimler gördü. Kemalizm Hilafeti kaldırmış, Pan-lslam- cılığı da, Pan-Türkçülüğü de bıraknnştı. Afganistan'dan gel- miş olan Türk Kacar Haneda- nı'nı (1800-1925) yıkan eski as- subay Rıza Şah Türkiye'yi de resmen ziyaret ettikten sonra Atatürk'ün yeniliklerini Iran'da uygulama peşindeydi. Fesi, pe- çeyi ve türbanı kaldırmış, kadın- lara kamu hizmetini açmış, ilk radyoyu kurmuş, Tahran Uni- versitesfni başlatmış, Fransız adalet sistemini uygulatmıştı. Giderek, Farsçaya uymadığını söyiediği Arap harflerini de ter- ke hazırlanıyordu. ingilizleronu iktidardan düşürerek (1941) Gü- ney Afrika'ya sürdüler. Soğuk savaş döneminin ko- şullan İran ile Türkiye'yi daha çok Amerika'nın mihverinde bir araya getirdi. Ikisi de önce Bağ- dat Paktı ve sonra da onun (Irak'sız devamı olan) CEN- TO'ya katıldılar. Pakistan'ı da aralanna alarak, üçü birlikte bir Bölgesel işbırliöı Örgütü de kur- dutar. Diktatör İran Şahı ve kan- lı rejimine karşı 1979'daki Hu- meyni başkaldırmasındaTür- kiye'nin bir rolü olmadı. Din çevreleri dışında, meclis, basın ve üniversiteler gibi tüm meş- ru muhalefetin yok edilmesi ve Batı çıkarlannın sadık hizmet- kân Şah'ın tek başına yönetme- si için Amerika'nın verdiği sü- rekli destektir ki, bugünkü re- jimi dolaylı olarak yaratmıştır. Bunun başka bir yazıda özet- lenmesinde yarar ver. Dinci çevrelerin laik rejimle- re yabancı kaldıklan bilinir. An- cak, bu farklılık özeflikle Iran-lrak savaşında (1980-88) Türkiye'nin yansızlığını elden bı- rakmasına yol açma- dı. Iran'a mal ve ürün verdi, ticaret yolları- nı kullandırdı, çok ka- labalık Azeri azınlı- ğından iran'a zarar verecek biçimde ya- rarlanmadı. Oysa, za- ten rejim-karşıtı bir milyon kadar İran aöçmeni dışında, Iran'a bağlı Türkiyeli Farsi grubu yoktur. öte yandan, Iran'ın zaman zaman ve bir ölçüde PKK ve yandaşlanna destek sağladığı da rddia ediliyor. Bu destek Irak Kürtlerine. örneğin 1975 M. Rıza Şah-Saddam antlasmasına degın. verilen si- lahlı veyoğun desteğin çok al- tındadır. Gene de Türklerin şi- kâyetlerine konu olmuştur. Biryanda iyi komşuluk ilişki- leri için atılmış olan adımlar, öte yanda ideotojik farkfılıkla karrna- şık bir militan dinci ya da PKK desteği arasında, iki ülkenin Orta Asya'da ve Hazer Denizı çevresinde varlığı (ve rekabeti de) var. Irak'ın fran petrol dış- satım limanlannı bombalama- sıyla kanıtlandığı gibi, doğu komşumuzda devtet ve din iliş- kilerinin birbirinden aynlması- nı onaylamayan bir rejim olsa bile, Tahran yönetimi Türkiye kanalıyla da dışa açılma olası- lığını kendi varlığı ve güvenliği için titizlikle korumak zorunda- dır. Orta Asya'da rekabette Iran'ın bunu da hesaba katma- sı gerekir. Türkiye toprak, nü- fus, seçkinlerzümresi, kurum- ları, ekonomik olanakJan veta- rihsel varlığı yönlerinden dikka- te alınması gereken bir güç ol- makta devam ediyor. Iran'da halk, dün altmcı dönem milletvekili seçimleri için sandık başma akın etti Reformcular zafere koşuyorDış Haberler Servisi - Rejim karşıtı Halkın Mücahıtleri'nin saldınlanyla son haftalarda iyice kanşan İran'da halk, "daha iyi bir gele- cek" ve değişün için sandık başına gitti. Dün yapılan alttncı meclis seçimlennde reformcu- larla mollalar arasında biryanş yaşanırken, ül- kenin geleceğı açısından kritik önem taşıyan seçirae katılımın yüksek olduğu bildiriliyor. İran Içışleri Bakanı HücetüMam Abdülva- Bd Musevi Lari milletvekili seçımlerınin hu- zur içinde gerçekleştiğini belirtti. Lari, Ana Seçim Merkezi'ni ziyaret ederken yaptığı açık- lamada, "18 Şubat kader belirleme günüdür" dedi. Iran'da dün yapılan 6. dönem milletve- kili genel seçimlerinde 38 miryondan fazla seç- men, 290 milletvekilini seçmek için 30 binden Secimler İlk Yahudi kadın aday Dış Haberler Servisi - Iran'da dün yapılan kritik 6. meclis seçimlerine mollalann 1979'daiktidara geçmesinden sonra ilk kez Yahudi azınlıktan bir kadının da milletvekili adayı olduğu bildirildi. Iran'da resmen tanınan dıni azınlıklardan Yahudilerin meclise gönderecekleri 1 milletvekili için bu yıl 4 aday olduğu ve bu adaylar arasında ilk kez bir kadının da yer aldığı belirtildi. Halen mecliste Yahudilerin temsilcisi olarak bulunan Milletvekili Manuçehr tlyasi, tran'daki yaklaşık 30 bin Yahudi'nin yüzde 40'ının oy verme yeterliliğine sahip olduğunu belirtti. • Ülke için büyük önem taşıyan seçimlere katılımın yüksek olduğu bildirilirken, reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi'nin yandaşlan, resmi olmayan ilk sonuçların gelmesiyle "çoğunluğu kazanacaklanndan emin olduklannı" bildirdiler. fazla sandıkta oy kullandı. İlk sonuçlann, san- dıklar kapandıktan 24 saat sonra alınması bek- leniyor. Dün yapılan meclis seçimlerinde çok iddialı olan reformcu kanat. resmi olmayan ilk sonuçlara bakarak "büyükbir zafer kazanacak- lanndan emin olduklannı" açıkladı. Iran'daki en büyük reformcu parti olan Is- lamcı İran Katılım Cephesi'nin üst düzey yet- kılısi Ahmed Borgani, sandıklann kapanmasın- dan üç saat önce AFP'ye verdiği demeçte, re- formcu cumhurbaşkanı Muhammed Hate- mi'nin yandaşlanrun "şiındklen başkent Tah- ran ve çevresindeki seçim bölgelerinde oyiann çoğuoluğunu eldeetmiş göründüğünü" bildir- di. Seçimlere katılımın yüksek oluşunun reform- culann lehine olduğunu vurgulayan Borgani, yine de sonuçlarla ilgilı gelen bilgilere temkin- li yaklaştıklannı kaydetti. Cumhurbaşkanı Ha- temi'nin yakın müttefiki olan eski Kültür Ba- kanı Borgani, "Reformculann önde gittiği çok ^n'da 38 mil>wndan fazla seçmen, dün 290 milletvekilini seçmek için sandık başına gjttL Reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi (sağda), ülkenin aydınhk geleceği için bütün halkın seçime kablmasuıı istedi. Seçime katıhm oranımn yüksek olduğu bfldirikü. Reformcular, çoğunluğu kazanacaklanndan emin olduklannı söylediler. (Fotoğraf: REUTERS) açık, ancakyine de oyverme işleminin sona er- mesini ve kesin sonuçlan beklemeliyiz" dıye konuştu. Cumhurbaşkanı Hatemi, dün yaptığı açıklamada, kadın, erkek, genç, bütün halkın seçimlere katılmasmı istedi. Hatemi, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, halkın seçimlere katüımının çok olduğu oranda mec- lisin, milli iradenin temsilcisi olma özelliğinin artacağrnı söyledi. 'Aydınhk gelecek için oy kullanın' Hatemi, "Inşallah 6. meclis seçimleri bugün bizim halkumzın en şanlı anlanndan biri olur ve halkıını?^ ülkenin a\dınlık gördüğümüz ge- leceğini giiçlü bir meclisle hızla gerçekleştir- mek için tüm vücudıryla ve istekle sandık başı- na gelir ve düşünce ve öngö- rü ile seçimini yapar" dedi. Hatemi, şöyle devam etti: "Bu ülkenin tüm kadınla- n,erkeklerive özellikleyemoy verme yaşına giren gençler dahil tüm gençkrden, şu ana kadar yapoklan gibi bu seçi- me de kanlmalannı bekliyo- rum. tnşallah tüm kadın, er- kek ve gençler bir milli hak ve bir dini görev olarak tüm vü- cutlanyla sandık başma ge- Kriervebu tarihi günde büyük bir destana tanık oluruz." Hatemi, meclisin tüm halk- çı rejimlerde olduğu gibi Iran'da da çok önemli bir ye- re sahip olduğunu vurguladı. Iran'ın dini hderi ve devlet işlerinde son söz sahibı Aye- tuDah Seyid Ali Hamaney de halkın seçimlere katıunasuu istedi. Hamaney, oy verme iş- lemirun başlamasuıdan 15 da- kika sonra, kalabalık bir ga- zeteci grubunun önünde oy kullandı. "Buişleriöğrendik' 1 diyen Hamaney, halktan "Hem rejimm hem de kendi- lerinin yüzünü ağartacak bir şekilde geniş olarak seçunle- rekatdmasmı'" istedi ve "Böy- le bir katıhm olacağını tah- min edivorum" dedi. Doç. Dr. Nilüfer Narlı ve Yard. Doç. Dr. Yavuz Gökalp Yıldız, iran seçimlerlni değerlendirdi Gençler ve kadınlgr değişimden yana BARIŞDOSTER İran seçimlerini değerlendiren aka- demisyenler, seçimlerin reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hate- mi için yaşamsal önemde olduğunu söylediler. Marmara Ünıversitesi Uluslarara- sı tlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. NUüfer Narü reformcular- la muhafazakâr mollalann mücade- lesine sahne olan İran seçimlennde, kentli orta sınıflann, Hatemi döne- minde yükselmiş bürokrat ve tek- nokratlann. solculann ve gençlerin re- formculan, mollalann büyük bölümü- nün, geleneksel pazar esnafinın, köy- Narlı ve Yıldız, İran meclis seçimlerînın, ılımlı Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi için büyük önem taşıdığını ve özellikle gençlerle baskıdan bunalan kadınlann reformlardan yana olduklannın altını çizdi. lülerin ve küçük üretıcı esnafın ise mollalan destekledığını söyledi. Iran'da, sosyal sımflann devlete bağımlı olduğunu ve devlet tarafin- dan yönlendirildiklerini vurgulayan Narlı, seçimlerin Hatemi açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Halkın önemli bölümünün, özelhk- le de nüfusun yüzde 70' ıni oluşturan 25 yaşuı altındaki gençlerin, baskı- dan bunalan kadınlann reformcu çiz- gide olduklannı ifade eden Narlı, mollalann ise İran Islam Devrimi'nin katı çizgisuıın sürmesinden yana ol- duklanru belirtti. Narlı, "Işsjzvebek- lentisi olan gençfiği her iki tarafda yön- lendirebilir. Ama sokaktaki gençUği muhafazakâr mollalar yönlendiri- yoriar. Reform talepleriyükseldikçe, gerektiğinde çanşmalarda kullana- biliyorlar" diye konuştu. Geçmişte daha çok dindar kaduı- lann, sonra da kentli orta sınıf kadın- lann seçimlerde aday olduklannı, bu kez reformcu kadınlann daha yüksek bir oranda aday olduklannı anımsa- tan Narlı, tran tarihi boyunca, yöne- timin keyfıyet ıçerdiğmi, muhafaza- kâr mollalann devrim sonrasuıdaki keyfiyetin sürmesinı ıstediklerıni kaydetti. Istanbul Üniyersitesi Iktisat Fakül- tesi Ögretım Üyesi Yard. Doç. Dr. Yavuz Gökalp Yıldız da reform yan- Iılannın İran seçımlerinden güçlü çı- kabileceklerine dıkkat çekerek, hal- km katı rejimden ve özellikle de so- kaktaki rejim yanlısı lümpenlerin baskısından sıkıldığını söyledi. Yıldız, "BatıBeiSşkflerdekigergm- lik, Ortadoğu Banş SOreci'ndeki ge- tişmefcr, tslam Moknııdaki parçaian- ma, Israfl'in eMe ettiğistratejiküstün- lüğü kuDanması ve Bakû-Ceyhan Bo- nı Hatn'nın gelismesivle İranın Kaf- kas>-a'daki etkinliğinin azalması teh- Bkesi, bu ülke açtsmdan baskı yara- öyor" diye konuştu. Yıldız, muhafazakâr mollalann ta- mamının da kaü rejimın sürmesini is- temediklerini, zıra böyle bir duru- mun daha fazla sürmesinin, kendi iktidarlannı sarsacağının farianda ol- duklanru kaydetti. Yıldız, Iran'da di- ne tepkinin arttığını ve güçlü bir ate- izm rûzgân estiğini vurguladı. (îaleri • Sergı • Atölve • Sanatevı galeri BINVIL 3-26 ŞUBAT 2000 Yeni Binyıla girerken Çağdaş Türk Sanatı ErdalALANTAR ÖıdemirALTAN GöUıanANLAĞAN KorayARİŞ ZekiARSLAN MustafaATA Ferruh BAŞAĞA Zahk BÜYÜKIŞLEYIN Devrim EJtBİL MehmetGÜLLR ErginİNAN ZekaiORMANCI Abdunahman ÖHOPRAK YusufTAKTAK ÖmerULUÇ UtkuVARLlK Zeytmoğlu Zi Aitatlar Kûltûr Merkea HoB 80630 Aisttar - JSTANBU1 Te! 0212280 94 41-282 87 65-282 94 48 Fac 0212 325 03 97 (0212) 293S')7S (3 Hat) muhdin bilyap (akademik - dı?ı) resim at«lyesl daimi scrgisi »arraf aü eolc. no:Z7 moda kadıfcây « tel: 330 81 10 SANAT GALERISİ Ergin İNAN MehmetGÜLERYÜZ KOMET ÖmerULUÇ UtkuVARLIK Karma Resim Sergisi 19 Şubat-5 Mart 2000 Pazar gûrten 10 00-19 00 arası açıkfr Ataşehır Bulvarı Ata 4-1Çarşı N 12 Alaşeh.r-Kozyalağı İSTANBUL Tel 456 04 56 MALTEPE SANAT GALERISİ MURAT AĞÇJÇEK Resim Sergisi 11 Şubat-1 Mart2000 Fialmçlmfr n CD-!SX>asııçt* FeynjfetıCd Yûcetoı Sk. No23 MaDctıe Tel:(0216) 441 91 98 / 441 95 40 IİOBİ san«t HAUS KARAKURT Resim Sergisi 21 Şubat-9 Mart 2000 "GÖRÜNGÜLER" HEYKEL SERGİSİ 22ŞUBAT-31MART2000 1 Resim Sergisi [••••• 21 Şubat-9 Marl 2000 imîî^-'•'-=" KARSU TEKSTIL GALERİSİ RESİM SERGİSİ ' 2-25 ŞUBAT 2000 Gazetectler Sitesı Yazarfar Sk. No26 80300 Esentepe / İSTANBUL Tel (212)288 33 89 / Faks (0212)267 24 44 YUKSEL AYDIN Resim Sergisi 16 Şubat - 1 Mart 2000 TAKSİM SANAT GALERİSİ Tuğray Sanat Galerisi Organizasyonudur. Cumhurıyet Cad. No:23 Taksim Tel: 245 20 68 Web: http://www.geocities.eom/SoHo/workshop/8185 KAKIAL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1999/293 Davacı Serpil Duman vekili Av. Dursun Öztürkçü tarafindan. davalı Ahmet Kemalettin Duman aleyhi- ne mahkememize açılan boşanma davasında, davacı vekili dava dilekçesi ile taraflann evli olduklannı, müşterek 1 cocuklan bulunduğunu, davahnın evi terk ederek başka bir kadınla birlikte yaşadığını, şid- detli geçimsizlik sebebiyle taraflann boşanmalanna karar verilmesini talep etmiş olup davalı .Anmet Ke- malettin Duman'a SSK Sitesi Koop. Hatboyu C. C. 1 lçmeler Mah. Tuzla adresine tebligat çıkartılnuş bi- la teblığ gelmiş olup, zabıtaca da yapılan araştırma- da adresi bulunamadığından davalı Ahmet Kemalet- tin Duman'ın duruşma günü olan 30.3.2000 günü sa- at: 11.10'da mahkememizde duruşma yapılacağın- dan hazır olarak bulunmanız, mazeretenizi bildirme- niz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmemz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devamı ile hü- küm verileceği HUMK.nun 213 ve 377. mad. gere- ğince dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 8092 EIHHHRfl USIIll (ILEIISİ •YERLİMALr SERGİSİ GÜLÇİN AKSOY NANCYATAKAN ANTONİO COSENTİNO MEMEDERDENER GÜLILGAZ KENT RAZİYE KUBAT NERİMAN POLAT MARİASEZER İRFAN ÖNÜRMEN 15 Şubat -15 Mart 2000 Pazar w j larıç vji<\ 11 ::-13 ;0 arası açıklır te:d EıtıaîH'a D asan D 2:3 3e>&filu Tel (1212)24515» Fn (in?)244H»3 NIHAL SIRALARResim Sergisi 12 Şubat - 8 Mart 2000 Nıspeüyç Avtar C<! Hl Apt Mo 24* Lewnt W(IB1?)ZWW14-Faı:(|g12)2»43566 Cafe-Restaurant-Galeri LSMA ÖZPARPUCU Resim Sergisi 19 Şubat2000 BûyükdereCd No:57/1 Masfc* Tel .28515 68 I l a n l a r ı n ı z î ç i n 10 212)293 89 78 KOVANCILAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1998/9 Davacılar Bego Arslan, Haydar Arslan, Mahmut Arslan ve Kaya Yılduım tarafindan davalılar Cemal Arslan ve müşterekleri aleyhine açılan tespite itiraz ve tescıl davasının mahkememizde yapılan yargıla- ması sırasında verilen ara karar gereğince; Davalılar Cemal Arslan ve Nurettin Arslan mırasçılan Cafer- Yücel-Sevgi-Güllüzar-Ahmet-Hasan-Yüksel Arslan ile davalılar Nurettin ve Sakine Arslan mirasçılan Ba- ko-Sevınç-Şahhanım- Çeşminaz-Orhan-Ruken- Gör- sel-Ayfer Arslan'a göndenlen tebligatlar bila teblığ iade edilmiş, yaptınlan zabıta tahkikatuıa rağmen ad- resleri tespıt edilememiş olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Yukanda adı geçen ilgi- lilenn keşfın yapılacağı 23.03. 2000 günü saat 10.00 ve duruşmanın bırakıldığı 24.03. 2000 günü saat 09.30'da Kovancılar Adliyesi Kadastro Mahkemesı duruşma salonunda hazır buhınmaları veya kendile- rini bir vekil ile temsil ettirmeleri: aksi takdirde yok- luklannda yaıgılamaya devam olunarak karar verile- ceği davetiye yenne kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. 21.01.2000 Basın: 4731 İLAN T.C. ZE\TİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ EsasNo: 1992/14 Hâkim: Kemal Güzel 20998 Kâtip: Nuran Taşkıran Mahkememizin 1992/14 vasi 1992/18 vasi karan 26.1. 2000 tarihli müteferrik karan ile Ali Soljin vasisi Abdulkadir Soljin'ın vasılik görevini yerine getireme- diği kanaatine vanlmakla vasiliğinin kaldırılmasına Kısıtlı Ali Soljir'e eşi Hadice Soljir'in vasi tayinine ka- rar verilmiştir. 26.1.2000 Basın: 8112 SATILIK EV Sarıyer Demirciköy Basın Yayın Kooperatifi C tipi Tripleks. Tel: 0212 246 30 24 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 32. GENEL KURULU Özelleştirmelere, nükleer santrallara, emeğin sömürüsüne, uluslararası tahkime, ırkçılık ve gericiliğe karşı DEMOKRAT MÜHENDİSLER ADAYLARI ASIL YEDEK Hüseyin YEŞİL A.Tarık UZUNKAYA Gazi İPEK Tahir ÇİÇEKCİ Yusuf BAĞATAR Sıdıka ÖDEL Selami YILMAZ Necdet OĞUZ Erhan KARAÇAY Erol CELEPSOY Cemil KOCATEPE Süleyman MERT Bülent YILMAZ H.Burak Yalçın SUALP KARANLIGI YENECEĞİZ! Genel Kurul: 19 Şubat 2000 Saat: 10.00 YTÛ Oditoryum Salonu Secimler 20 Şubat 2000 Saat: 09 00-17 00 Karagözyan ilkögretim Okulu Abide-ı Hürnyet Cad. No: 228 ŞİŞLİ S i z d e K a t ı n I ş ı g ı n ı z ı KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AHKÂMt ŞAHSİYE) 1992/251 vesayet Kadıköy, Kızıltoprak. Karakol Sk. Çamlı Apt. 8/4 adresinde ikamet eden Ahmet Is- mail kızı, 1339 doğumlu Bahire Can M.K. nun 355. maddesi gereğince vesayet altına alınarak. kendisine Saadettin oğlu, 1333 doğumlu eşi Ali Muzaffer Can'ın vasi tayin edilmesine karar verilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 22.12. 1999 Basın: 8326 SALİHLİ 1. İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo: 1999/507 Ta. Bir borçtan dolayı hacizlı ve aşağıda cins, mıktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çıka- nlmıştır. Binncı arttırma 09 03/ 2000 günü saat 10.20 ila 10. 35'de Salihlı Adliye otopar- kında yapılacak ve o günü kıymetlerın yüzde 75'ine ısteklı bulunmadığı takdırde 10 03/2000 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma be- delınin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve saüş ısteyenın alacağı- na rüçhanı olan alacaklılann toplamından fazla olmasuıın ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerin- den yüzde. ... oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış sartnamesının ıcra dosyasında görülebileceği, masrafı venldiği takdirde şartnamenın bir ömeğının ısteyene gönderilebıle- ceğı, fazla bilgı almak isteyenlenn yukanda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başvurma- ian ılan olunur. Muhammen kıymeti lirs: 4 000 000 000 Adedi: 1 Adet Cinsi: 45 St 413 plaka sayılı Fiat marka Palıo 1.6 tıpi Mabiyeti ve önemli nitelikleri: 1999 model, menekşe mavisi renkli plastıkleri normal, rao- tor no: 178B30000032414, şasi no NM4178800006205981, hasarsız sağlam faal otomobil. Basın: 7997
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog