Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishabfflcumhuriyet.com.tr Kredi olsa da olur... Bir ankete göre Rusya yurttaşlannın yüzde 4O'ı Uluslararası Para Fonu'nun kredi vermemesi durumunda ekonomi- nin kötüye gideceği kanısında. Yüzde 4O'ı da tam tersini düşünüyor. Yüzde 2O'lik kararsızlar krtlesi ise bu konuda düşünmeye hâlâ devam ediyor. G V GUNLUGU HAKAN AKSAY Başkentli inekler Moskova9 milyon nüfusuyla dün- yanın en büyük kentlerinden biri. Özellikle son yıllarda kentin epey- cegelişip serpildiği, hemen herkes- çe kabul ediliyor. Sovyet kimliğinden sıynlan kent merkezi, Avrupa'daki herhangi bir başkentin merkezin- den daha az görkemli degil. Ama Rusya başkentinin yoksul semtleri ve büyükadamlar"ın pek uğrama- dığı çukurlu yollan da az sayılmaz. Bir de Moskovalıların çoğunun unuttuğu, yabancılann ise pek bil- mediği ya da dikkat etmediği bir ya- nı var Moskova'nın. 9 yıl önce Mos- kova nehri kenannda bir daire tut- tuğumda karşımdaki kilisenin arka- sında bir köy olduğunu hayret ede- rek görmüştüm. Kent içinde köy! Kent genişlemiş, bazı köyleri içine alarak, ama onlara dokunmayarak, hatta pek akjırmayarak büyümüş. Bu tür "Moskova içiköylertn sayıa 75. Kapladıklan alan kentin yüzde 2'si. Buralarda yaşayanlann toplam sa- yısı 5 bin civarında. Çocuklar köyde uyanıp 5-10 da- kikalık mesafedeki kente okumaya gidiyor! Insanlar az önce sağdıkla- n ineğin sütünü yudumladıktan kı- sa süre sonra modem bir alışveriş merkezinde çalışmaya başlıyor! Be- lediye, içinde tarihi değerlerolan40 köye dokunmama, ama öteki 35 köyü 2010 yılına kadar "asimile et- me" karan almış. Pek çok köylü kentte modern apartman da/releri- ne yerieştiriliyor. Kimisi sevinçli, ki- misi üzgün. Tepki gösterenler de var: - Ya bu inekleri, keçileri ve tavuk- lan ne yapacağız?.. Asganiücret 2.5 milyon TL Rusya hükümeti 1 Nisan'dan itibaren asgari ücreti 132 rubleye (yaklaşık 2.5 milyon TL) yükseltme karan aldı. Şimdiki asgari ücret 83.5 ruble. Özel hayat da berbat 30 ülkede yapılan araştırmanın konusu, insanlann seks hayatlann- dan memnun olup olmadıklan. Venezüella (yüzde 46), Brezilya (yüzde 32) ve ABD (yüzde 27) baş- ta gelirken Rusya yalnızca yüzde 6'lık "mutlu azınlık"\a Hong Kong'un önünde sondan ikinci sırada geliyor. KKTC CUMHURBAŞKANTNDAN TEPKİ Denktaş: Papandreu bizi azmhk olarak görüyor LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş, Yunanistan Dı- şişleri Bakanı Yorgo Papand- reu'nun, Kıbrıs Türkleri'ni Batı Trakya Türkleri gıbi azın- lık olarak göstermesine sert tepkı gösterdı. Denktas, makamında gaze- tecilere yaptığı açıklamada, Papandreu'nun Kıbns ile il- gili son açıklamasında, bir Papandraı kızdırdı. Rum cumhuriyetinde Kıbns TûrkJerine bölgesel haklar öngören yaklaşunının ken- dilerini hayal kınklığına uğrattığını belirt- ti. Denktaş, " Papandreu, önceki gün yap- tığı son açıklamasında. Kıbns Türklerini Batı Trakya'daki Türk azınhğa benzetmek- te ve azuıiık olarak bize baktığııu bir kere dahateyitetmektedir'* dedı. Yunanistan'ın 1960 öarantı Antlaşması altında imzası olduğunu anımsatan Denktaş, 1960'ta Kıb- ns'ta bir Türk, bir Rum işleri ile ilgili iki ayn hükümet olduğunu, cemaat meclisi adı verilen bu ıdarelerin ortaklık cumhu- riyetuıi fonksiyonel federal bir cumhuriyet haline getirdiğini anlattı. "Kıbns'ın ûniter bir devlet olmadığuu, üniter bir Rum devleti ise hiç olmadjğmı" ıfade eden Denktaş, Rumlar'ın 37 yıldır, sahte unvan adı altın- da Kıbns'a sahip çıkma eyle- minin, Kıbns Türkleri r nin bu- na boyun eğmemesı nedeniy- le Kıbns meselesini oluştur- duğunu söyledi. Rauf Denktaş, Kıbns mese- lesini halletmek içın uğraşüklannı, ıkı halk, iki demokrasi, iki idare ve iki hükümetin 36 yıldır Kıbns'ta yaşadığını vurgulaya- rak, bunlan birleştinnenin yolunun, var ol- duklannı kabul etmekten geçtiğini kaydet- ti. Denktaş, Papandreu'nun Kıbns'a yar- dımcı olmasını ve Rumlar'a, "Tek başı- mza bütün Kıbns'ın hükümeti obunazst- nız. Hiçbir şekUde buna hakkııuz yoktur. Esld Türkortağuuzıdost ve komşu olarak kabul edin ve araıuzda işbirliği köprüJe- rinin kurulması için çahsın" demesini bekledıklennı söyledi. Moskova yönetimi, Çeçenistan'da insan haklannın çiğnendiğini ilk kez açıkladı Rusya valıseti kabul ettiDış Haberter Servisi - Rusya ilk kez Çeçe- nistan'da insan haklannın çiğnendiğini ve oaskj uygulandığıra kabul ederken tnsan Hak- lan Izleme Örgütü, toplama kamplannda uy- gulanan vahşet savlanyla ilgili yenı kanıtlar açıkladı. Uluslararasıtophıluğunbaskılan sonucu ön- ceki gün Moskova tarafindan insan haklan ko- nusunda rapor hazırlamakla görevlendirilen Vladimir Kalamanov, Çeçenistan'da insan haklannın çiğnendiğini kabul ettı. Kalama- nov, açıklamasında. "Çeçenistan'da insan haklanna tamamen saygı duyıüduğumı söy- lemek olanaksız. Yaşam hakkı, serbest dola- şnn gibihaklar çiğneniyor'' dedı. Moskova yö- netimi bugüne kadar Çeçenlere şiddet uygu- landığıru inkâr etmişti. Genelkunnay Başkan Yardımcısı General Valeri Manilov da Çeçenistan'daki toplama • Toplama kamplanndan kurtulanlar, tutuklulann dövüldüğünü, işkence gördüğünü, hem kadınlann hem de erkeklerin tecavüze uğradığını anlattılar. kamplanndaki işkence savlannın soruşturu- lacağını belirtti. tnsan Haklan Izleme Orgü- tü tarafindan dün yapılan açıklamada, işken- ce ve baskı savlanna yeni kanıtlar getınldiği bildırildi. Inguş Cumhuriyeti'nde yayımla- nan açıklamada, toplama kamplanndan rüş- vetle kurtulanlann ifadeleri aktanldı. Açık- lamada, Çemokozovo kampındaki Çeçenle- rin işkence gördüğü, dövüldüğü ve hem ka- dınlann hem de erkeklerin tecavüze uğradı- ğı belirtildi. Öte yandan Moskova operasyonun bitmek üzere olduğunu bıldirdı. Genelkurmay Baş- kan Yardımcısı General Valeri Maniiov, "An- ti- terör operasyonunun üçüncü aşamasuun son bölümüııe girildL Operasyonun askeri ta- rafi kısa süre içinde bitecek" dedi. Manilov, operasyonun başlangıcından bu yana Dağıstan ve Çeçenistan'da yaklaşık 1500 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Manilov, geçen hafta da 45 askerin öldüğünü söyledi. Çeçenistan'ın güneyındeki çatışmalar da sü- rüyor. Vedeno yakınlanndaki Elistanji köyü- nü ele geçirmek ısteyen 50 Çeçen militamn öldüriildüğü bıldirildi. 'Raduyev öldürüldü' iddiası Ünlü Çeçen komutanlardan Salman Ra- dayev'in dün öldürüldüğü iddia edildi. Rus askeri kaynaklarının Itar-Tass'a verdikleri bilgide, Raduyev'in, Çeçenistan'ın doğu- sundabulunan Nojay-Yurt'ta dün öldürüldü- ğü belirtildi. Çeçenistan'ın önceki devlet başkanı olan ve birinci savaş sırasında öldü- ğü bildirilen Cahar Dudayev'in de damadı olan, "Yalnız Kurt" adlı Çeçen grubunun lideri Raduyev, önceki savaş sırasında, Çe- çenistan dışındaki Kizhyar kentine baskın dü- zenlemiş, ardından Budennovsk köyünde 3 çember halinde kuşatılmıştı. Raduyev, gün- ler süren çatışmalann ardından, dıştan gelen desteğin de yardımıyla çemberi yararak bir- likleriyle birlikte kurtulmayı başarmıştı. Öte yandan, Rusya Başsavcılığı, Çeçenis- tan Devlet Başkanı Aslan Mashadov'a kar- ŞL, "silahlı ayaklanma düzenlemekten" so- ruşturma başlattı Isveç Dışişleri Bakanı 'nın HADEP 'lilerle görüşmesi sıkıntıya neden oldu Lindh 'in gezisisorunyarattıANKARA (Cumhiiriyet) - ls- veç Dışişleri Bakanı Anna Lindh in resmi ziyareti sırasın- da HADEP ve diğer Kürt örgüt- lerinın temsücilenyle biraraya ge- lerek Türkıye'nin anayasasmda Kürtlerin kültürel haklannı kul- lanabihnelerine yönelik değışık- lık yapmasını ıstemesi Ankara'da sıkintı yarattı. Ankara'mn sıkıntısı dün yapı- lan heyetlerarası görüşmelerde de hıssedildi. Türkiye'deki Kürt gruplara en çok sempati gösteren Avrupa ülkesı olarak bilinen Is- veç'in Dışişleri Bakanı Lindh'in gezisinin son gününde iki ülke- nin Dışişleri heyetleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. An- cak bu görüşmelerde, Lindh'in önceki gün Ankara'da yaptığı te- maslann sıkıntısı hıssedildi. Kriteriere uyum Ankara'mn sıkıntısı, Lindh'in aralannda HADEP'li yönericıle- rin de olduğu insan haklan örgüt- leri temsilcileriyle görüşmesinden çok basına verdiği açıklamalar- dan kaynaklandı. Lindh, Türki- ye'nin Kürtlere kültürel hak ve- ribnesini isterken, bunun sağlan- ması için anayasasmı değiştir- mesinı önermiştı. Cem ve Lindh'in başkanlık et- tiği heyetler arası görüşmelerde ağırlıklı olarak Türkıye'nin Av- rupa Birliği (AB) adaylığmı al- masırun ardmdan tam üyelık gö- rüşmelerine geçilebilmesi için Kopenhag kriterlerine uyması konusu ele alındı. Lindh'in, Türk hükümetınin son dönemde atüğı adımlann ce- saret verici olduğunu, ancak baş- ta ölüm cezası olmak üzere da- ha birçok alanda AB ölçütlerine ulaşmadığrm söylediği kaydedil- 1<T . - • . . < • İVonuk Bakan Lindh, Türk hükümetinin son dönemde attığı adımlann cesaret verici olduğunu, ancak başta ölüm cezası olmak üzere daha birçok alanda AB ölçütlerine ulaşamadığını söyledi. Anna Lindh ve tsmail Cem'in başkanlık ettiği Türk ve tsveç hejetlerinin görüşmelerinde ağırhklı olarak'Türktye'nin Kopenhag kriterlerine uyması konusu ele aluıdL (Fotoğraf: REUTERS) di. insan haklan konusunda Av- rupa kamuoyunun çok duyarlı olduğunu anımsatan Lindh'in, özellikle çıkardan yasalann uy- gulanmasma yönelik sonınlan dile getirdiği, buna örnek olarak da işkenceyi saydığı belirtildi. tki heyet arasında yapılan gö- rüşmelerde bölgesel ve uluslara- rası sorunlar da ele alındı. Bu kapsamda Çem'in Kıbns sorunu- nu gündeme getirdiği, bu sorunun çözümü ile AB adaylığının kanş- tınlmaması gerektiği mesajını verdiği bildirildi. Ecevit'le bir araya geldi Lindh, Başbakan Bütent Ece- vit tarafindan kabul edildi. Tür- kiye'nin AB'ye üyelik için 2004 yıhnı öngördüğünü belirten Ece- vit Avrupa'daki yabancı düşman- lığından duyduğu rahatsızlığı di- le getirdi. Lindh'in de Türkı- ye'nin AB üyeliği yolunda Isveç olarak desteklerini esirgemeye- ceklerini ilettiği ancak Türk hü- kümetinin de başlattığı reform- lan devam ettirmesı gerektiğini ılettiğı bildirildi. Lindh, temasla- nnm ardından Türkiye'den aynl- dı. Lindh, görüşmeden sonra, ga- zetecılenn yaptığı açıklamalann Türk tarafinda kızgınlık yaratıp yaratmadığının soruhnası üzeri- ne. bu konuda aynı görüşleri pay- laşmasalar bile "açık bir konuş- ma" yaptıklannı söyledi. 'GÜÇLE DEVRİLEMEZ' Albright'tan Saddam itirafı • ABD Dışişleri Bakanı, dış destekli girişimlerle Irak liderini devirme planının gerçekçi olmadığuıı söyledi. WASHLNGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı MadeJeine Albright, Irak'ta Saddam Hüseyin yönetiminin dışandan güç kullanılarak devrihnesı yönündeki planlann gerçekçi olmadığuıı ve bölge ülkelerince desteklenmedığini söyledi. ABD Kongresi'nde konuşan Albright, Başkan Bill Ctinton yönetimimn Irak polıtıkasma karşı özellikle Cumhunyetçi Partili çevrelerden yöneltilen "etkisiz" eleştirilenni yamtladı. Albright, "Bazı çevreler, Irak'a bir silahh grup sokarak rejimin devrflebileceğine ve bu işin ancak bu yoüa yapılabileceğine inanıyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için bölge ülkelerinin desteği gerekiyor ve böyle bir destek şimdi yok" dedi. 'PbBtikamız doğru 5 Bu koşullarda Irak'ta dış destekli bir girişimle Saddam Hüseyin'in devrihnesinin gerçekçi bir görüş oknadığını söyleyen Albright, buna karşılık ABD yönetiminin Saddam Hüseyin karşıtı muhalefete silah dışındaki konularda desteğinin ilerleyerek sürdüğünü, muhalefetin bir ulusal kongre toplantısuıı yapabileceğini belirtti. Dışişlen Bakam, bu koşullarda Irak muhalefetine "kullanabilecekleri kadar" yardım verildığmı kaydederek, Washington"m Irak politikasının doğru olduğunu savundu. Açıklamalı-tçtihatlı BASIN KANUNU BASIN VE RADYO-TELEVİZYON YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRILARDAN DOĞAN SORUMLULUK TÜRK CEZA YASASI VE TERÖRLE MÜCADELE YASASI'NDAKİ BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR MEDYA MEVZUAT1 Yazan: EROL ÇETİN Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Ederi:17.000.000.Tl. Turhan Kitabevi. Tel: 0312 418 82 59 BUMERANC MENKUL DEĞERLER A.Ş.'DEN DUYURU Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2000 ta- rih ve 85 No'lu karan, SPK'nun 04.02.2000 tarih ve AFD/114 sayılı izni ile "Bumerang Menkul De- ğerlerA.Ş. IzmirŞubesi" kapatılarak, 15.02.2000 tarihinde IzmirTicaret Sicili Memurluğu'ndan si- cil terkini yapılmıştır. Yatınmcılara ve 3. şahısla- ra duyurulur. SEMİHA BERKSOY OPERA VAKFI BAŞKANLICINDAN SEMİHA BERKSOY OPERA VAKFI'nın yıllık dağan genel kurul toplan- tısı aşağıdakı gündemı göruşmek ve gereklı karartan almak üzere 28.2.2000 tanhınde saat: 17.00'de Mımar Sınan Üniversrtesı Devlet Konservatuvan Beşıktaş - Isîanbul adresınde Tıyatro Bölüm Başianlığı odasında yapıla- cak. o gün çogunluk sağlanamadığı takdırde toplantı, 29.2.2000 tanhın- de aynı yer ve saatte gerçekteştınlecektır. GUNDEM: 1 - Açıltş, yoklama ve saygı duruşu 2- Dıvan Kurulunun oluşturulması ve Divana Genel Kurul tutanaklannı ımza yetkjsı venlmesi. 3- Vakıf başkanının konuşması. 4- Vakıt kurucu başkanının 72. sanat yıh etkınlıkleri ile ıkjilı olardk va- kıf yöoetim kurulu taaliyetlerinin değeriendırilmesı. 6- Dilekler ve kapanış. Cumhuriyet Mahallesi birinci kısımda SATILIK ARSA 438 m2 , 345/11 Tel: 0532 456 69 50 BAMRKOY 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN Sayı: 1999/660 Mahkememizce verilen 1999/660 esas, 2000/82 ka- rar sayılı ve 7.2.2000 tarihli karar ile mahçur Şule Bal'a (Sinop ili Erfelek ilçesi Sanboğa, cilt: 0030, k. sıra no: 0030'da nüfiıs kayıtlı Kaya ile Ayşe'den olma 1944 d./ lu), Sabri ile Şule'den olma 1966 D.lu kızı Zeynep Şadan Ekici (Bal) vasi tayin edilmiştir. Bu ka- rara itirazı olanlann yukanda dosya numarası yazılı bulunan dosyamıza müracaat etmeleri aksi halde kara- nn kesinleşeceği ilan olunur. 7.2.2000 Basın: 7365 KADIKÖY AHKÂMIŞAHSİYE DAVALAREVA BAKMAKLA GÖREVLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Mahkememizce verilen 14.12.1999 tarih, 1999/809 Esas, 1999/847 Karar sayüı ilamı ile Istanbul ili, Kadı- köy ilçesi, Erenköy Mah. C: 0007, S.K. 08888'de nüfu- sa kayıtlı Fınn Sk. No: 28 D: 4 Erenköy adresinde ika- met eden Hasan ve Hatice'den olma, 1960 d.lu, Satıl- mış Sami Yıldız, M.K.'nun 355. maddesı gereğince ve- sayet altına alınnnş ve kendisine kardeşi Dursun Yıldız vasi tayin edilmiştir. İlan olunur. 19.1.2000. Basın: 7840 ZEYTEVBURNU SULH HUKUK MAHKEMESt EsasNo: 1999/1321 Karar No: 2000/3 Hâkim: Kemal Gûzel 20998 Kitıp: Zarif Nalbantoğlu HÜKÜM ÖZETÎ Mahkememize ait 1999/1321 Esas, 2000/3 karar sayılı 17.1.2000 tarihli ilamı ile Hikmet Kıvırcık vesayet altına alınarak kendisine ağabeyi Mustafa Kıvırcık vasi tayin edilmiştir. 17.1.2000. Basın: 8022 DÜZELTME 16/2/2000 tarihli 7375 basın numarasıyla Pendik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilam dos- yasız çıkmıştır. Dosya no: 1999/24l'dir. Düzeltilerek duyurulur. BASIN TASHM İHTİYAÇTAN ACELE SATILIK DEVRE MÜLK: Çeşme Stm-Pa Tatil Köyü'nde 19 Nisan - 3 Mayıs, 1-15 Ekim devreteri, 4 kişilik Tel- 0212 / 554 63 36, 507 10 96 (Saat 10-19.00) SAHİBİNDEN SATILIK 106 Pequeot XN 1100 Motor Tel: 512 05 05 -485/486 Ev: 0212 431 00 65 PORTRELER Cumhurtyet k ı ı a p 1 a r ı Deniz Gezmiş, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Yılmaz Gûney, M.Ali Aybar, Sabahattin Ali, Fikret Otyam. Panayot Abacı. Lefter ve... Bu kıtapta onlann öykülennı okuyacaksınız Bütün bu portrelenn, bir dönemin güze! bir resminı vereceğıne inanıyoruz. Bazılannı yakından tanıdınız, bazılannın adını ise hiç duymadınız. Onlar bizi bize anlatıyor. Bır dönemin tamklığını da içeren bu portrelen beğeneceğınizı umuyoruz •y" Cumhurryet Çag Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No'39/41 J L . kitap kulübû (34334)Cağaloglu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 ŞİŞLİ1. ASLİYE HUKUK HÂKEVILİĞİ'NDEN EsasNo: 1999/575 Davacı Dürdane Löschner vekili tarafindan davalı Maık Löschner aleyhine ikame olunan boşanma dava- sında, Davalı Maik Löschner'in Denizköşkler Mah. Derya Bloklan Derya I Apt. D: 13 Avcılar/lstanabul adresine gönderilen tebligat bila tebliğ iade edilmiş olup, yaptı- nlan zabıta tahkikatında davalının belırtilen adreste bu- lunmadığı, tanıyan veya bilenin olmadığı, adresinin meçhul olduğu bıldiriİmiş olmakla dava dilekçesi ve meşruhatlı duruşma gününün ilanen tebliğine 3.2.2000 tarihinde karar venlmiştır. Bu itibarla duruşma günü olan 20.04.2000 günü saat 10.00'da davalı Maik Löschner'in duruşmada hazır bu- lunması veya kendisini bir vekil vasıtasıyla temsil ettir- mesi, aksi takdirde duruşmamn yokluğunda devam edeceği ve yokluğunda karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 8.2.2000 Basın: 8206 ÇAYIRALAN KADASTRO MAHKEMESt HÂKİMLİĞl'NDEN EsasNo- 1998/144 Karar No: 1999/77 Mahkememize davacı Çayıralan Orman Işletme Müdürlüğü tarafindan, davalı Ali Özer mirasçılan, Sultan, Elif, Yeter, Abbas ve Haydar Ay (Özer) aleyhlenne açılan tes- pite itiraz davasınm yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Çayu^lan ilçesi, Gülderesi köyünden Ali Ay (Özer) mirasçılan: Sultan Ay, Elif Ay, Yeter Ay, Haydar Ay ve Abbas Ay'a çıkartılan tebligatlann bila iade edildiğı, zabıtaca yapılan adres araştırmalannda da adresleri belli ohnadığuıdan ilanen tebliği- ne karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen karar gereği; davacının davasmın kabulüne. Yozgat ili, Ça- yıralan ilçesi, Gülderesi köyü, Köyıçi mevkiinde kain 103 ada 73 parselde davalı Ali Özer (Ay) adına yapılan tespitin iptali ile, orman vasfı adı altında hazine adına tespit ve tesciline. Ahnması gereken 1.370.000.- TL. karar ilam harcmdan peşin ahnan 773.900.- TL'nin mahsubu ile bakiye 596.100.- TL'nin davalılardan ahnarak hazineye gelir kaydına. Davacının yapmış olduğu 45.711.400.- TL. yargılama giderinin davalı- lardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmıs olup, ilgili karar yukanda isimleri belirtilen davah mirasçılanna tebliğ edilemediğinden ilgili karann 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. 29 ve müteakip maddeleri gereğmce tebligatlar yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 02.02.2000. Basın: 7342 FATİH 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1999/494 Davacı Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekili tarafindan davalı Mecıt Ölmez vârisleri Se- vim Ölmez ve 9 arkadaşı haklannda açılan müdahalenin men'i, tahliye ecrimisil dava- sı sırasında; lstanbul, Fatih, Sancaktar Hayrettin Mahallesi, Müşir Şüleylan Sokak, No: 29 Koca- mustafapaşa adresinde ikamet ettikleri bildirilen Mecıt Ölmez vârisleri Sevim Ölmez, Hüdaverdi Öhnez, Nevin Öhnez, Allahverdi Ölmez, Nermin Öunez. Şervin Ölmez, Mürsel Öhnez, Songül Öhnez, Mustafa Öhnez ve Muharrem Öhnez'e duruşma günü- nün tebliğ edılemediği gibı zabıtaca yapılan araştırma da netice vermediğinden duruş- ma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, adı geçenlerin duruşmamn atılı bulundugu 31.3.2000 günü saat 10.00'da HUMK'nun 213 ve 377. maddeleri gereğin- ce duruşma günü hazır bulunmadıklan veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedik- leri takdirde tahkikata yokluklannda devam edileceği ve hüküm verileceği hususu da- vetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 4.2.2000. Basın: 8008 BAKIRKÖY1. İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1998/547 Karar. 1999 574 Davacı Niyazi Aydoğan, Refık Aydoğan vekih Av. Tansel Parlakgöz tarafindan, da- valılar Zafer Yılmaz, Sabri Özel, Turan Çevik ve T.C Maliye Bakanlığı lstanbul Def- terdarlığı aleyhine 6183 sayılı yasa gereğince ihale feshi davası açılmıştır. Mahkememizce verilen karar, davacılar vekih tarafindan temyiz edildiği, karar Yar- gıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 99/15521 Esas, 17435 Karar, 27.12.1999 ta- rihli ilamı ile şikâyetçi Niyazi Aydoğan'a satış ilanının anılan yasa gereğince tebliği gerektiginden bahisle bozularak geldiğı, ış bu bozma ilanının bu kerre Enis Akaygen Sk. Tanyolu Sitesı No: 2 Bebek/lst. adresinde ikamet ettigi bildirilen, ancak bütün ara- malara rağmen tebligat yapılamayan davalı Turan Çevik'e ilanen tebliğıne, tebliğ tari- hinden itibaren 10 gün içinde tashihi karar yapması veya bozma ılamına cevap venne- si hususu ilanen tebliğ olunur. 4.2.2000. Basın: 7839
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog