Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

/ % 48MTKESfelTtalZHlZMET r W M SMT « M O E Ktnp TBÜHI / / # SMTOYHkMBULÛ A , M » SMTtffllPStttlfe OUUUâ A V f SAAT TNltfTLE KtrtP 8*n?J Dılediğmız kıtabın aduıı kredı kamnızın numarası ve son kulianma tanhı ıte bırlıkte bıldınn, kıtap evmızde olsun. Aduuzı, soyadınızı ve tetefon numaramzi da bıldırmevı unutmavın Uye degılseruz. dılersenız uye de ohm >-a da üyehgıruzı yenıleyın HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet Cumhurlyt AJ«nd««ı urnhuriyet Kıtap Kulübü alonlannda ve Temsdcılıklerınde EDlBERG SpA--ItaJyaTesısİCTüKİe ürmtaıışnr) TûfkcaûCaddesNo » 4 1 (34334) Cağatoğkj V(212)514 0196 Fate.(212)514 0195 76. YIL SAYI: 27163 / 250.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ U M H U R I I N K Ü Ü R H I M î ANTON ÇEHOV KORKUNÇ BİR GECE «(Öyküler) çeviren: Mehmet Özgül 19. yuzyıl Rus yazınının en büyüklerinden, oyun ve öykü yazarı Anton Çehov yazarlığa daha oğrencıyken gulmece dergılerâfe takma adla öyküler yazarak başladı. Gülmece, ozellıkle oykülerinde, her zaman önemli bir oğe oldu. KORKUNÇ BİR GECE Costerişsiz bır anlatım ve olçülü bir ses tonuyla, sıradan insanların anlamsız gibı görunen yaşamlarını en anlamlı yanlarıyla sergılerken; gulmece oğesını, kaba bır alaycılık amacıyla değil, kaba ve çirkin olanı açığa çıkarmak, bunların yol açtığı ezilmişliğı ve mutsuzluğu dengelemek için kullandı. Çarlık Rusyası'nın çöküş donemindeki taşra yaşamını, insan ilışkilerinin kopukluğunu, bunalımlı bir toplumun bireylere yansıyan tedirgınliğini şiırsel bır gerçekçilikle dile getirdi. İlk oykülerinde yergıci bır dil ve gulunç olan ağır basarken, sonraki oykulerı gulmece oğesini korumakla birlikte hüzünlü bir havaya bürünmüştür. Çağdaş kısa öykünun gelmiş geçmiş en büyuk ustalarından Çehov'un en güzel kısa oykulerinden bir demet... Salı günü Cumhurryef 'le birlikte... ÎRAN Reform yanlılan zafere koşuyor Rejım karşıtı Halkın Mücahitleri'nin saldınlanyla son haftalarda iyice kanşan Iran'da halk, "daha iyi bir gelecek" ye değişim için sandık başına gitti. Ülkenin geleceği açışından kritık önem taşıyan seçimlere katılımın yükseİc olduğu bildirilirken, reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi'nin yandaşlan, resmi olmayan ilk sonuçlann gelmeye başlamasının ardından "çoğunluğu kazanacaklanndan emin olduklannı" bildırdıler. M 11. Sayfada 'Hizbullah ordusu' manşeti politikacılarm bilgisizliğini belgeliyor Devlet sımfta kaldı• Yetkililerin Hizbullah açıklamalan, devletin örgüt hakkındaki bilgisizliğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Demirel, örgütün "Menzilciler" kanadını "Menzil tarikatı"yla kanştırdı. ANAP lideri Mesut Yılmaz ise "Hizbullah'ın bu kadar kök saldığı, silahlandığı benim bildiğim kadar, devletin bilgisi içinde değildi" dedı. MEHMET FARAÇ Hizbullah vahşetı mezar evlenn ortaya çıkmasıyla iyice belırgınleşırken, poutı- kacılar ve devletin üst düzeyının örgüt konusunda yetennce bılgı sahıbı olmadı- ğı da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Sûky- man DemireL, orgutun "Menzüdler" ka- nadını "Menzil tarikaü"yla kanştırdı Cumhujriyef ^ 125 kı>jv! ııldurı;:! j^m «iırau orgus Cıunovdojvu % u k.oı.1 buiuJı \4 /< Hizbullah ordusu J üu Ecevit: Silah alımında hukuksuzluk yapılmıştır > Başbakan Ecevit, Batman Valiliği'nce usulsüz biçimde ithal edilen silahlarla ilgili olarak, "Hukuk kurallannın dışına çıkılmış" dedi. Hizbullah'ın vahşetinin bu kadar geç ortaya çıkarılmasırun nedeninin örgütün büyük bir gizlilik içinde çalışmalarını yürütmesinden kaynaklandığıru belirten ^evit, af yasası için de birkaç hafta içinde bir sonuca varmak istediklerini söyledi. • 6. Sayfada # Oysa Cumhuriyet, Hizbullah'ın nasıl palazlandığını, üç yıl önceki4Şubat 1997 tarihli sayısında "Hizbullah ordusu" başlıklı haberiyle duyurmuştu. Örgütün 3 bin militanırun büyük kentlere kaçtığı duyurulan haberde, Beykoz'da öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun fotoğrafi da yayımlanmıştı. ANAP hden Mesut Yılmaz ıse "Hizbul- lata'ın bu kadar kök saldığı, silahlandığı, benim bildiğim kadar,devtetin bilgisiiçin- de değfldT dedı. Oysa Cumhuriyet kan- lı terör örgütü Hizbullah'ın nasıl palaz- landığıru üç yıl önce "Hizbullahordusu" başlıklı habenyle duyurmuştu. Orgutun 3 bın militanırun büyük kentlere kaçtığı du- yurulan haberde, Beykoz'da öldürülen Hüseyin YfetioğhTnun fotoğrafi da yayım- lanmışü. Hizbullah örgütü, ANAP'ın ıktidar ol- duğu ya da ozellıkle de Meclıs'te bulun- duğu dönemlerde Güneydoğu'yu kana bulamış, sokak ortalannda güpegündüz yuzlerce cınayet ışlemıştı Örgütün *^eb- Kğ - davet" olarak nıtelenen yapılanma aşaması da ANAP ıktidan dönemıne, 1987-1991 arasına rastlamıştı Bunakar- şm MesutYılmaz'm 15 Şubat 2000 tanh- lı Sabah gazetesuıe yansıyan açıklaması dıkkat çektı Yılmaz, daha önce kullan- dığı,"Bugüne kadar beklenmeyen birge- lişme oldu" sozlenne gazetecılerın soru- su üzenne şöyle açıklık getirdı: u Hizbullah'ın bu kadar kök saldığı, si- lahlandığı,benim bildiğün kadar,devletin bilgisi içinde değOdi Olaylann boyutu şa- şırtıa oİmuştur. Onu söyledim." Yümaz, Hizbullah'ın kok salıp gehş- mesunn nedenJennı ortaya koymak için Meclıs'e bır araştmna önergesı vereceğı- nı de açıkladı ANAP'ın araşnrma öner- gesınde şu soruya da yanıt aranacak: MArkasıSa.6,Sü.3'te Cumhurbaşkanlığı için ipler, 5+5 formülünü 'Erbakan pazarlığına' çeviren FP'nin elinde ÇankayaYılmaz: Pazarlıfia glrmeyizcumhur- başkanlığı seçimi için hükümet ortaklanndan ozellıkle ANAP'ta anayasa değişikliği oyla- masındaki yüksek fıre beklentisi nedeniyle kilit konuma gelen FP'nin pazarlıkçı yakla- şımı hesaplan altüst etti. Partisındeki yüksek fire beklentisi nedeniyle "samimiyeti" de tartışmaya açılan ANAP lideri Yıhnaz, "Hiçbir pazarhğa girmeyiz" dedi. Ecevit: Deölşlklik Meclisten geçer Ecevit, cumhurbaşkanlığı için anayasa deği- şikliğinin TBMM'den büyük olasılıkla ge- çecegini söyledi. Başbakan Yardımcısı Dev- let Bahçeli FP'nin pazarhğı konusunda "da- ha sonra bir yorum yapanz" demekle yetin- di. Firelere karşı değişiklik için FP'den destek sağlanması- nın zorunlu olduğu hesaplan yapılıyor. • 5. Sayfada kanşüErbakan pazarlığa zorluyor Diyar- bakır DGM'deki davasında TCY'nin 312. maddesi nedeniyle hüküm giyme olasıhğı bulunan Erbakan'm, hükümetin Demirel için hazırladığı ve 5 artı 5 formülünü içeren anayasa değişikliği için FP'yi pazarlığa zor- ladığı belirtiliyor. Kutan pazarlık planlannı yalanlarken kurmaylan çalışmalan doğruluyor. • 5. Sayfada EÇENİSTAN Rusyavakşeti kabuletâ1 Rusya ilk kez Çeçenistan'da insan haklannın çiğnendiğini ve baskı uygulandığını kabul etti. İnsan Haklan Izleme Örgütû'nün yaptığı açıklamaya göre, toplama kamplanndaki Çeçenler işkence görürken hem kaduılar hem de erkekler tecavûze uğradı. Rusya operasyonun başlamasrndan bu yana 1500 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. ı Rusya Başsavcılığı, Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mashadov hakkında "silahlı ayaklanma düzenlemekten" soruşturma başlattı. "Yalnız Kurt" lakaph Salman Raduyev'in de Çeçenistan'ın doğusundaki bir çatışmada öldürüldüğü iddia edildi. • 10. Sayfada YUNAN BÜYÜKELÇİ: GELECEGE BAKALIM M 6. Sayfada BEŞİKTAŞ, VANSPOR'U 2-1 YENDt • Spor'da BOfiSA DOLAR: MARK ALTIN ÛÛİÖİÛBn Dur: Dur Dur, 15J64 566J00 | 2MJ00 I 5.6O6.ÛOÛ Oreekı Ûnceta Oncskı Örcckı 1&M2 ı 563.800 285.000 I 5.600.000 Lodosla soğuk geliyor Turisüeıin önceki gün güneşlendiği Antalya, dün öğle saaderinde dev dalgalar ve rüzgâra tesümoldu. Lodos nedeniyle Manisa Garajı'nda otobüs peronlannın tavanını oluşturançetikkiihplarotobüslerinözerine düştü. 3 otobüsün zarar gördüğü olayda, ölen ya da yaralanan olmadL Şiddetii lodos nedeniyle bahkçdar denize açuamazken Konyaalü sahili heyecan yaşamak isteyen gençlerin akunna -uğradL Düzce'de ise lodosun şjddetinden baa , ; okuDarda kunılan çadıriar uçtu ve ekktrik tefleri koptu. Lodos tstanbul Boğazı'nda da eddlioldu.(AA) Deprem tartışması 'Altıay boşageçti' # ITÜ Avrasya Yerbılımlen Enstıtüsü öğretun üyesı Prof. Dr. Aykut Barka, Marmara Denızi'nde sürdûrülen hiçbir bilimsel çalışmanın sonucunun buradakı dq>rem riskını değiştırmeyeceğıru belırttı. Barka. 17 Ağustos depreminden bu yana, 6 ayın boş tartışmalarla geçmldığım vurgulayarak, daha fazla zaman yitirilmeden yapı kalitesinin bozuklugu herkesçe bılınen lstanbul'daki yapı stokunun yenılenmesı ve devletin, medyanın, bürokratlartn dıkkatlerinin bu konuya yoğunlaşması gerektığıni kaydettı U 3. Sayfada Kurban tatiü9gün # Bakanlar Kurulu'nda aylardır toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey'ın toplanması kararlaştınldı. Toplantıda, sosyal güvenlık alannıda getınlmesı düşünülen yenı düzenlemeler görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Okuyan, daha önce oluşturulan komisyonun 4 yasa tasansı taslağı ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakanlar Kurulu, Kurban Bayramı tatıhnın de 9 gün olmasını kararlaştırdı. • 7. Sayfada KlRA KAVGASIBAŞLIYOR • 13. Sayfada PETROL FlYATI DÜŞTÜ • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Alacakaranbk Başbakan Ecevit, 5+5'in "referandumsuz geçme- sı" için çalıştığını açıkladı. "Çankaya'nın adamlan" Demirel'in görev süresini uzatacak formül istenildiği gibı TBMM'den geçmez- se "istikrann feda edileceğini" yazıyor. Çankaya ıse kendine özgu yöntemlerle kendısiyle ilgiîi propagandaya destek venyor. Üç noktada toplanan bu ırdelemelere sonuncudan MArkasıSa.6,Sü.l'de Uykusuı fcfr I f«^* ••JC5> C Tarihe açılan bir pencere C Deprem bölgesinde radon gazı mı çıkıyor? C- Avcılar depremde neden çok hasar gördü? 4^ Jet-Lag ile nasıl başedilir? C Benzinimiz tükenecek mi? C Einstein'lar nesıklıktadoğuyor? C Körfez depreminde tsunami oldu mu olmadı mı? GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Bergama - Tuna - TÜBİTAK... Romen yetkılıler bu işi bilmıyor. Tuna Irmağı'nda si- yanür nedeniyle balık ölümleri mı başladı? Halkı nıye paniğe süruklüyorsunuz kardeşim. Şirket yetkilileri tüm masrafları karşılasın, alsınlar yanlanna birkaç devlet bakanı, gıtsinler Tuna kıyısına... Kıyıya vuran balıklan ızgara yapıp, bir güzel yesın- ler. Şöyle desinlen "Siyanürtü balığın tadı da birbaşka..." • Arkosı Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog