Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMT KESfcfTMZ IİZNETr f M SAÜTMnESEKtnPTEaJMİ / / f 8MT ÖYH* KABUÜ1 A « v SMT nhv sfewto ouuuâ M B M sMruuumfidnPMnşı Dıledıgniız kıtatnn admı kredı kartuuzın numarası ve son Inıilanma lanhı lie bırtıkte bıldmn. kıtap evınızde olsun Adınızı so>adııuzı %e telefon numaranızı da bıldırmeyı unutmaytn Üye değılsenız, dılereenız üye de olun >a da üjehğınızı yenıleyın HER İSLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye 2000Cumhurlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü Salonlannda ve Temsilciliklerinde 1 (LEDlBERûSpA-ltafyaTnulenndeürctıbnçtır) Tütoaö Caddea No- 3*41 P43M) Cağ*0u tet3tüiel:(212)514 0196 F*spi2)5U 01 95 T 6 . YIL SAYI: 27162 / 250.000 TL (KDV içmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18ŞUBAT2000CUMA H R H T î K I î •» • * * • Dr. BERNARD CAPORAL KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINI-I Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Dr. Bernard Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasını, özellikle Atatürkçü devrimci ve ilerici kadın okurlanmızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... ANTON ÇEHOV KORKUNÇ BIR GECE (Öyküler) Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Çağdaş kısa öykünun gelmış geçmış en büyük ustalarından Çehov'un en güzel kısa öykûlerinden bir demet... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... 'Zehir'in zararlannı anlatınca polis ve üniversite harekete geçti Biliııı adamma siyaııüı*cezası SKENDERUN Çevrecilerden protokol # Termik santrala karşı yürüttükleri mücadelede "yalnız kalacaklan" endişesi taşıyan Doğu Akdeniz ÇevrecUeri (DAÇE), Yumurtalık'ta yapımı planlanan Sugözü termik santralı için yatınmcı firmalar ile uzlaşma protokolü imzaladı. # 23 çevre demeğinin oluşturduğu DAÇE'nin bazı üyeleri "kabul edilemez" diyerek protokole karşı çıkmaya hazırlanıyor. • 7. Soyfada » Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yıldıran, Eşme'de siyanüriin insan ve çevreye vereceği zararlarla ilgili yurttaşlann sorulannı yamtladığı için Uşak Valisi tarafından gözaltına alındı. Daha sonra rektörlük Yıldıran'a ceza verdi. Yıldıran'a açılan soruştnrmada "hangi örgütle ilişkisi olduğu" soruldu. OZANYAYMAN İZMİR - Eşme'de sıyanürle altm üre- tinunın insanlara ve çevreye vereceği zararlar konusunda araştırma yaptığı ve bölgedekı yurttaşlann sorulannı yanıt- ladığı için gözaltına alınan bilım adamı Doç. Dr. Hüseyin Yıkhran hakkında Ege Üniversitesi Rektörlüğü de soruş- turma açtı. Doç. Dr. Yıldıran'a soruştur- mada "Hangi örgütleflişkmvar" soru- su yöneltildi ve ardından da kınama ce- zası verildi. Uşak'ın Eşme ilçesınde sıyanürle al- tm üretme tesisı kurmayı planlayan ço- kuluslu Eldorado Gold ve Tüprag fir- masının çalışmalan konusunda bölgede inceleme yapan Ege Ünıversıtesı Fen Edebiyat Fakültesi Kımya Bölü- mü'nden Doç. Dr. Hüseyin Yıldıran'a, bilim çevrelerini şaşkınlığa uğratan bh" ceza verildi. Bilım adına yaptığı alanla ılgılı araş- tırmalarla sıyanürün ölûmcül tehlikesı- nin vereceği zararlan yurttaşlara aktar- mak isteyen uzmanlara bölgeyı yasak- layan ve işletmeye karşı çıkanlan "giz- liörgüt üyesi" ilan eden Uşak Valısı Ay- mArkasıSa.l9,Sü.3'te Konuk bakan Lindh, srvfl topium örgütterinm tem- sikileri ile görüştü. tsveç Dışişleri Bakanı Kürûere kültürel hak istedi Türkiye'nin AB üyeliği için Kopenhag kriterlerinin karşılanması gerektiğine işaret eden Lindh, Kürtlere kendi dillerinde konuşma, eğitim ve yayın yapma hakJannın tanınmasını istedi. • 19. Sayfada 'Bazı tarikatlar istismar unsuru oldu' Diyanet'ten irticauyansı# Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "trtica ve yobazlıkla mücadele kesintisiz sürdürülmeli, ancak gündemdeki sürekliliğe son verilmelidir. Bazı tarikatlar gizlice devletin düzenini yıkmaya çalışıyor" dedi. # Ordunun inançlara saygılı olduğunun kamuoyuna hissettirilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Ordumuzun yıpratılmasına izin verilmemeli" diye konuştu. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Diyanet îşlen Baş- kanı MehmetNuri Yılmaz, ır- tica ve yobazlıkla mücadele- nin kesintisiz olarak sürdürül- mesı gerektiğine, bazı tarikat- ların açıktan olmasa da gızlı- ce devletin düzenini yıkmaya çalıştığına işaret ederken or- dunun da gerçekdışı haberler- le yıpranlmamasını, ordunun mılletın ınançlanna saygılı olduğu, hatta ınançların temı- natı olduğunun kamuoyuna hissettirilmesını istedi. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nun Yılmaz, Diya- net aylık dergısuıde yayımla- nan söyleşısmde, "irtica ve yobaridt" konusunda uyan- larda bulundu. İrtieanın tanı- mını yapan Yıhnaz, "Bir ha- dfcenin irtica olarak vasıfian- dınlması için biünçli olarak pianlanmasL, anonnallik arz etmes, kurulu düzeni yüap o- nun yerine dahageri bir düze- ni kunnayıhedeflemesi,tema- mArkasıSa.l9,Sü.3'te HÎZBULLAH KARA PARAYLA BESLENDÎ M4,Sayfada \ \ V **&&*&;*+ #• Iran'da muhafazakârlar, seçimlere saatler kala yenilgiyi kabullenmış bîr tutum ıçinde Tahran'da kritik dönemeç HEDEF SAPIYOR Enflasyonda petrol fiyatı endişesi # Hızla yükselişini sürdüren petrol fiyatlannın, yüksek enflasyonla mücadele eden ve yılda 30 milyon ton petrol ithal eden Türkıye'yi olumsuz etkileyeceği belirtildi. # Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, 27 Mart'ta OPEC ülkelerinin yapacağı toplantıda üretim kısıtlaması karannın ve fıyatlann düşmesinin beklendiğini söyledi. # Hazine Mûsteşan Demiralp, 15 ay önceki rakamlara göre yüzde 300 artışla petrol fiyatlannın 9 dolardan 27 dolara çıkmasıyla yaşanan anoraıal artışı, program başlarken şanssızlık olarak nitelendirdi. • 13. Sayfada lı^sokaklanadaylannafişlerivkdoııandLtraıüıkadım tslami gazetea, kaö tutumunu sûrdörerek "Aikden otanayanlarm düzenin küitsiperiermegirmesineizin venneyitT di>*eyaym yapıyor. (REUTERS) 38 mllyOII Seçmen Halkın Mücahitleri'nin bombalı saldınlannın ardından siyasi ortamı gerginleşen Iran'da seçmenler bugün sandık başına gidiyor. 6. dönem milletvekili genel seçımlennın bınncı turunda 38 mılyondan fazla seçmen, 5 bin 824 aday arastndan 290 milletvekilini seçmek için oy kullanacak. Din Adamlan Toplnluğu'nun yayın organı olarak bilinen Resalet gazetesi ise dün "yenilgiyi kabullenmiş" bir başyazı yayımladı. • 11. Sayfada 'Me$riflyet kriZİ' Iranlı sosyolog Prof. Cengiz Pehlivan, rejimin "bir meşruıyet krizi" içinde olduğunu belirtti. Hükümetin seçimlerle bu meşruiyeti yeniden kazanmaya çalıştığını belirten Pehlivan, "Başanrlar mı başaramazlar mı, bu geleceğe ait bir soru. Eğer bu düzen diğer güçlerin çoğuna siyasi, toplumsal ve kültürel faaliyet izni vermezse kriz devam edecektir" dedi. Pehlivan, Iran'da yaşanan değişikliklerin "düzenin sınırlan içinde gerçekleştiğini" de belirtti. • 11. Sayfada ABANCISUÎKASTISANIĞI FehriyeErdal iade edilecek Gent mahkemesi Tûrkiye'nin iade istemini haklı ve yasal buldu. Erdal'ın, önümüzdeki hafta, Gent Temyiz Mahkemesi'ne çıkarak tutukluluk halirun devamı ile ilgili karara itiraz edeceği bildirildi BRÜKSEL (AA) - Belçi- ka'nuı Gent mahkemesi, Oz- demir Sabana suıkastı faılle- rinden Fehriye Erdal'ın Tür- kıye'ye iadesi konusunda Bruges mahkemesinin kara- nm onayladı. Gent mahke- mesinin bu karan üzerine Fehriye Erdal'm tutukluluk halinin sürmesi kesmleşti. Fehriye Erdal, önceki gece, yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde, tutuklu bulun- duğu Bruges kentindekı ha- pishaneden Gent'teki Rijks- gavangenis hapishanesine nakledildi. Söz konusu ha- pishane, Ikmci Dünya Sava- şı suasında Naziler tarafin- dan toplama kampı olarak kullanılrruştı. Gent Savcılığı, dün sabah TSl 09.30'da, adhyede ger- çekleşmesi planlanan otunı- mu, güvenlik nedeniyle 2 sa- at erteledi. Savcıhğm, Fehri- ye Erdal'ın, hapishaneden çı- MArkasıSa.l9,SiLl'de HuKUKÇULAR: SORUNLAR ÇIKACAK KiraYasası belimdik getirdi # Önceki gün kabul edilen kiralann sınırlanmasına ilişkin yasa bir dizi kanşıklığı beraberinde getirirken hukukçular ve emlakçılar, yasanın kiracüar açısından ciddi sorunlan ortaya çıkaracağun vurguladılar • Yasa ile 1 Ocak 2000'den yürürlük tarihine kadar geçen süredeki sözıeşrneleri kapsayıp kapsamayacağnıa ilişkin belirsizlik giderilemedi. • 9. Sayfada 'İstanbul'da deprem tehükesi az' # Kandilli Rasathanesi ssmologu Doç. Pınar, olası bır depremın Tekırdağ a;ıklarında «erçekleşebileceğıni ve banbul'u az etkileyeceğini söyledi. CHP lideri Öymen, <Seprem bölgelerinde Kkümetin gerekeni •\apmadigini belirtti. İ 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyum Savl Uyumsuzluk Aynntılara öylesine daldık; topium, devlet yöneti- miyle ilgili ana sorunlardakı temel nedenlerı unutuyor. Medyanın büyük bölümü devleti yönetme peşinde. Yön verici manşetler, haberler, yorumlar... Devleti yönetenlerse medyadaki bu saplantryı bilme- sine biliyor ama medyayla iyi geçinmeyi siyasal ya- MArkasıSa.l9,Sü.rde FP, Erbakan pazartığında Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel'e yeniden seçilme yo- lunu açacak "5+5" formülü doğrultusunda hazırlanan anayasa değişikliği önerisinin re- ferandumsuz kabul edilmesi için kilit parti konumuna gelen FP, pazariığa hazırlanıyor. • 5. Sayfada Gizli oturuma yayın yasağı Mumcu su- ikastına kanştığı iddiasıyla yargılanan Çe- tin'in duruşmasına Mumcu'nun ailesi ve avukatları alınmadı. • 6. Sayfada Trilyonluk eroin operasyonu Istanbul ll Jandarma ekiplerince, Silivri'de düzenle- nen operasyonda yurtdışı piyasa değeri- nin yaklaşık 1 trilyon lira olduğu belirtilen eroin ele geçirildi. • 19. Sayfada BORSA ODun 15.342 önceki 15.834 DOLAR Dün 563.800 Önceki 585.750 MARK ODun 285.000 Öncekj 284.250 ALTIN ODun 5.600.000 Önceki 5.570.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Işkence davası Manisalı gençlere işken- ce yapan biri başkomiser, 10 polisin yar- gılanmalanna devam edildi. • 8. Sayfada Cinsel eğftimin sınırlan tarbşılıyor Anne ve babaların çocukla birlikte eğitilmeteri ge- rektiğini söyleyen Dr. Erdal Atabek, çocuk- ların sorulanna muhatap oldukları zaman paralel yanıtlar verebileceklerini vurguladı. • Arka Sayfada HIF Heyeti Yurda Dönüyor!Bugün, yorumsal değil, habersel bakalım. Ulusla- rarası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Cario CottareJli'nin bir süre ABD'de incelemeler yaptıktan sonra yurda, yani Türkıye'ye dönüşünü ve bu çerçe- vedeki gelişmeleri aktaralım. Şimdi haberler... IMF ile Türkiye arasında 23 Aralık 1999'da yürürlü- ğe giren nryet mektubunun ardından son derece ba- UArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog