Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

17 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eğitfnı gonüHösö • İSTANBUL(AA)- Sanatçı Hülya Avşar, "Bugün Benim Doğum Günüm" oyununun bir gecelik gelirini, Türidye Eğitim Gönüllüleri Vakü 'nın depremzedeler yaranna gerçekleştirdiği 'Hayat Projesi'ne bağışladı. Profilo Kültür Merkezi'nde, Hülya Avşar'ın oynadiğı tek kişilık oyunun ardından dü2enlenen törende, vakıf yöneticileri tarafindan Avşar'a bır plaket sunuldu. Kalıcı konutların yaptmına başlanıyor «KARA (AA) - Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı tarafindan, geçen yıl Marmara Bölgesi'nde yaşanan depremlerden sonra başlatılan "hak sahıpliği" çalışması tamamlandı. 12 Kasım Düzce depremi hanç, yaklaşık 50 bin kişınin konuta ihtiyacı olduğu belirlenirken bunlardan 29 bini bakanlıktan konut talebinde bulundu. 18 bin depremzede ise "evini yapana yardım" yöntemıni tercih etti. 4 bin 920 konut yapilması planlanan Sakarya'da (Ferizli kuzeyi) net konut alanı olarak 49.2 hektarlık alan tespit edildi. Kocaeli'de Gölcük'ün güneyine ise 29.1 hektarlık alanda 2 bin 900 konutta 13 bin 50 kışırun yaşaması hedeflenjyor. Yetkililer, Yalova'da ise yer tespitlerinin tamamlandığını, 1/5000 ve 1,1000'ükharitalann hazırlandığını belirtti. 40 prefabrike ev tamamlandı • BOLU (AA) - Marmara ve Düzce depremlerinde büyük hasar gören Bolu'da, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nce (UND) yaptınlan 40 prefabrike konut, törenle hak sahiplerine verildi. Törene, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Saffet Ulusoy, Bolu Valisi Nusret Miroğlu, Belediye Başkanı Yüksel Ceylan, Abant Izzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Bılgen ve çok sayıda depremzede vatandaş katıldı. Depremzedeler için okuJ • Haber Merkezi - lstanbul"daki Fransız Notre Dame de Sion Lisesi'nin öğretmen, öğrenci ve velileri, lzmit'in Acısu beldesinde bir ilköğretim okulu yaptıracak. Acısu beldesüıdeki 1600 metrekarelik alana ınşa edilecek okul 2 kat üzerine 8 derslikten oluşacak, Okul, 520 bin dolarlık harcamayla 5 ayda lamamlanacak. Fransız Kızılhaç'ı tarafindan da Sakarya'nın Akyazı ılçesinde depremzede çocuklar için bir ilköğretim okulu inşa edilecek. ilgiyok• litanbul Haber Servisi - Varmara'daki büyük deprem sonrasında Çajjma ve Sosyal Gihenlik Bakanlığı'nca DasJatılan, daha sonra da sivı toplum örgütlerine devedılen "Kardeş Aile Kmpanyası"na yeterince ılg jösterilmedi. Toîumsal dayanışmada yirc sınıfta kaldık. Siyil Kccrdinasyon, ODTÜ Me.ıınlar Derneği, Bcpziçi Üniversitesi Maınlar Derneği'nce yüitülen "Kardaş Aile Kinpanyası"na başvuran 20 nn depremzede, keniilerine uzanacak yariım eli bekliyor. Yasal yetkisi bulunmayan bir şirket Hindistan'dan yazılım uzmanı getirtti cuzALİER Hukuk dışı uygula- malar çalışma yaşamına iyice yerleşti. Son ola- rak, hiçbîr yasal statüsü olmayan Data Expert adlı şirket, "tşçi Butma KurunNi"nun görevini üstlenerek Hindis- tan'dan yazılım uzman- lan getirtti. Türkiye'ye yurtdışından eleman ge- tirmek kâğıt üzerinde son derece kaü kuralla- ra bağlı olmasına karşın, "ucuzbeyinitiıairkılı- fuıa uyduruldu. Konu- nun basına yansımasın- dan sonra bile ilgili ku- rumlardan hiçbiri yasa- dışı uygulamayı araştır- madı. Data Expert Genel Müdürü Hasan Altuo- kaya'nın, "Hazine Müs- teşarhğı ve Hintii yetkili- ierk gelecek mühendislerin çahsma izinleri konsunda görüşmelerde buhınduk. Şu an için berhangi bir probiem bulunmuyor" açıklamasına karşın, konuyla ılgıli olarak görüştüğümüz Hazine. Çalışma Bakanhğı. Çalışma Genel Müdürlüğü ve lşçi Bulma Kurumu yetkilileri, Hindistan'dan Türki- ye'ye getirilen ve getiriliceği açıklanan ya- zılım uzmanJan ve mühendisler için kendı- lerinden herhangı bir izin alınmadığını be- lirttiler. Ancak, bu kurumlann yetkilileri, ulusal bir gazetenin manşetten verdiği ha- ber ile ilgili olarak da bır araştırma yapma- Devrimci Sağlık Sendikası Örgütlenme Eğitimi Uzmanı Ferda Koç 'Dünya nüfiısu işçileşiyor'tstanbul Haber Servisi - DlSK'e baglı Devrimci Sağlık Sendikası Örgütlenme Eğitimi Uzmanı Ferda Koç. dünya nüfusunun giderek 'tşçileştigini'belırterek "Gelişmekte otan sendikal hareket de bu işçi sauftndan etkileniyor. Es- ki sendikal hareket, yeoi işçi aıufann örgüdenemeyeceğini savıuunıışta,fakatörgüdeDİ>x>rlar.Bu>«ııimodefigönnek. anbunak zorundayız'' dedi. DlSK'e bağlı BirleşikMetal-lş Sendikası, dün sendika- lannın Anadolu yakası temsilcilerini eğitmek amacıyla 'KüreseUeşme Sürecinde Türkiye ve Sendika] Hareket' ko- nulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda,'Yeni Emek Hare- keti ve tşçi Eyknderf konusunu anlatan Ferda Koç, Tür- kiye'de sendikalann gerilediği, örgütlü işçi sayısının azal- dığı tarihsel bir süreç yaşandığını ifade ederek ctünyadaki sendikalı işçi sayısının ise arttığını söyledi. Koç, "Yeni sendflcalar, 'bız sendika mryız, siyasi parti miyiz' deme- denûlkeçapiDdadeoıokratikprDgramiarbazırfa>t>r{ar. Bu sendikalar, sonınian genelolarakdeafayorlar, 'ülkemizba- ğımsız olsun' dhoriar" dedi. DİSK Eğitim Dairesi Müdürü Tonguç Çoban. küresel- leşmenın dünyada değıl sermayede meydana geldiğini be- lırterek "Sennayenin küreseBesmesinde öç adnn var. Bun- lar. serbesüeşme, özellestinne ve kuralsızlaşnrmadır. Kü- resefleşme, dünyaçaptndaeşitsiziiği artörarak dengefcri al- tüst etti" dedi. Dünyadaki en zengin 3 kişinin, 600 milyon kişınin gelirine sahip olduğunu açıklayan Çoban, serma- yenin büyüdükçe işsizliğin arttığını ıfade etti. Çoban, dün- yada sendikalann ortadan kaldınlarak 'esnek cahşma'nın savunulduğunu belirterek emek hareketınin de bu sürecin sorunlanna alternatıf yöntemler gehştirdiğmi vurguladı. DlSK ve Birleşik Metal-lş Sendıkası'nın uluslararası ilişkiler uzmanı Gaye Yıimaz ise toplantıda, 30 Kasım'da Seattle'da Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı yapılan eylem- lerde yaşadıklannı anlattı. dıklannı söylediler. Hazine Basın Bürosu aracılığıyla sorulanmızı yanıtlayan Hazine yetkilileri, bugüne dek hangi sektörlerde "ucuz beyin gücu" ithalinin gerçekleştıği konusunda ellennde hazır bilgi bulunmadı- ğını, bir envanter çıkarmaya çalıştıklannı belirtmekle yetindiler. İşçi Bulma Kurumu Istanbul Şubesi'nden bir yetkili ise insan kaynaklan ve danışmanlık şirketi adı altın- da İşçi Bulma Kurumu gibi çahşmaya baş- layan şirketlerle ilgili şunlan söyledi: "Ba- ItBnhkran bu şirkederte flgüi bir araşürma yapmamız tstendl Raporu hazıriayıp gön- derdik. Hiçbir şe> ofanadL Biz de peşini bı- rakbk" Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Genel Başkanı Fethi Demir, beyin gücü it- halatının küreseleşmenın bir gereği oldu- ğunu söyledi. Dernek olarak henüz bu ko- nuda bir görüş oluşturmadıklannı, bu ne- denle sahibi olduğu Mega yazılım şirketi adına konuştuğunu anlatan Demır, şunlan söyledi: * Serbest ekonomi bu. îhtrv~aç var- sa gclecekrir. Keşke dengeier makul oba. eği- tim sevivesi yeterii olsa \ e böj le bir şe> olma- sa. Beifa' sertifikalan aunış insanlar çok pa- ra isteme\e başladL Ortala- ma ücreder2 bin Ue3 bin 500 dolar arasında değişiyor" Bır aralar Bulganstan'dan da yazılım uzmanı getirildi- ğıni ifade eden Demir, Tür- kiye'ye uzman getirilmesi- nin önlenmesi durumunda u- cuz emeğın bulunduğu ülke- lere fason işler yaptırabile- ceklerini vurgulad). Türk yazılım sektörünün küresel gidişe ayak uydur- ması gerektığını anlatan De- mir, "Amerika Hküstan'ı fa- son olarak kuttanıyor. EBM, Mıcrmoft orada büro açma- ya başiadılar. Bas bas bağın- yoruz, >azılun önceükn' sek- tör olarak tespit edilmeb. Hindistan posta giderlerini düşürdü, tnternet ağını ya>- gmlaş&nn. Türkhe de posta giderlerini sıfırlavabilir. KDV'yi ve SSK pirünkrini, Kurumlar Vergisi'ni düşüre- bflir. Bunlar kötûye kulhnıl- maj'acak teşvilder" dedi. Türk-tş Başkanlık Danışmanı Yıkhnm Koç, çalışma yaşamına genel bir hukuksuz- luğun egemen olduğunu söyledi. Yaklaşık 1.5 milyon kaçak yabancı işçinin çalıştınl- dığı yönündeki bilgileri anımsatan Yıldı- nm, Hintli mühendis olayının, kaçak Ro- men ışçilerden bir farkı bulunmadığını vur- guladı. Yıldınm, hükümetin, "özel işçi bul- ma kurumlan" kunılmasuıa ılışkın açıkla- malanna dikkat çekerek, bu bürolann yurt- taşlan tıpkı bankerzedeler olayında yaşan- dığı gibi mağdur edeceğinı savundu. Sabancı suikastı sanığı Yargüder'in kaçışı astsubayın ihmali tstanbul Haber Servisi - Sabana suikastı sanığı Mus- tafa Duyar'ın Afyon Cezaevi'nde öldürülmesi olayının sanığı, Karagümrük çetesi üyelerinden Ahmet Yargû- der'in duruşma için getirildiği Istanbul'da fırannda ken- disine eşlik eden astsubay Yalcın Onal tutuklanarak ce- zaevine konuldu. Kumarhaneci Omer Lötfi Topal'ın muhasebecisi Zib- ni Şen'i Zeytinburnu'da öldürdüğü gerekçesiyle görüle- cek dava için Trabzon Cezaevi'nden Istanbula getirilen Yargüder'in, fıranndan hemen sonra jandarma kıdemli üstçavTiş Yalçın Önal. jandarma çavuş Yataya Yıldınm, jandarma er Mehmet De- deoğhı ve cezaevi aracının şoförü Mahmut Kahra- man gözaltına alınmıştı. Üstçavuş Yalçın Önal ve diğer 3 görevli sorgulan tamamlandıktan sonra dün Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edil- Yargıtay Kadının eğlenmesi boşanma nedeni ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)-Yargıtav Hu- kuk Genel Kurulu, kocası- nın verdiği çeki tahsil edip altmlan da bozdurarak ge- ce kulübünde harcayan ve uzun süre eve gelmeyen kadının bu davnuuşlannı "görcn sarsa* buldu. Ge- nel kurul, kocanın açüğı boşanma ve alacak davası- nın reddeden yerel mah- keme kararmı bozdu. Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir erkeğin eşine karşı açtığı boşanma ve alacak davasını reddet- ti. Yargıtay 2. Hukuk Da- iresi, verilen karan "usul ve yasaya" aykın bularak bozdu. Ancak yerel mah- keme ilk karannda diren- di Direnme kararının ko- ca tarafindan temyiz edil- mesi üzerine uyuşmazlığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu çözdü. Genel ku- rul da 2. hukuk dairesinın görüşlerine kaülarak yerel mahkemenin direnme ka- rannı oybirliği ile bozdu. Hukuk Genel Kuru- lu'nun karan bağlayıcı ol- duğu için yerel mahkeme eşlenn boşanmasma karar vermek zonmda. di. Burada hâkım karşısı- na çıkan Önal, tutuklana- rak Hasdal Askeri Ceza- evi'ne konuldu. Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı. Astsubay Önal, bır ban- ka temsılcisinın eşi olan sevgilisiyle Akgün Ote- li'ne gitti. Bu süre içeri- sinde Ahmet Yargüder'i, elleri kelepçesiz olarak cezaevi aracının şoförü Mahmut Kahraman'a tes- lim etti. Önal, aynca jan- darma çavuş Yahya Yüdı- nm ve er Mehmet Dede- oğlu'na şehri gezmesi için izin verdi. Ahmet Yargü- der'in, astsubay Yalçın Ö- nal'ın sevgilisini götürdü- ğü kuaförden elleri kelep- çesiz olarak firar ettiği or- taya çıkn. Astsubay Yalçın Ö- nal'ın Istanbul'a geldiğin- de sürekli buluştuğu sev- gilisi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Akgün Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Akgün. 'Karagümrük çe- tesi' üyesi Ahmet Yargü- der'in firar olayının ken- di otellerinde gerçekleş- mediğini belirtti. Akgün yazılı açıklamasuıda, ifa- delerde yer alan tarih ve saatlerde adı geçen kişile- nn oteün kapısından ıçen girmediklerini ifade etti. THK'nin 75. kuruluş yüdönümü nedeniyle kurumun başkanı Tümgeneral Büyükyu- mukoğiu ile beraberin- dekiler Anıtkabir'i ziyaret ederek, büyük önder Atatürk'ün mozolesine çelenk kcr^dular. (FotoğrafAA) THK'nin 75. kuruluşyüdönümü Kurumun başkanı Tümgeneral Büyükyumukoğlu, 'Derileriya THK toplayacaktırya da bunlar PKK'ye, Hizbullah 'a gidecektir" dedi Haber Merkezi - Büyük Önder Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türk Hava Kurumu'nun (THK) 75. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta genel merkez ve 602 şubenin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor. 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle THK'nin ve Türkkuşu'nun havacılık alanındakı çeşitli faaliyetlerini tanıt- mak, halka ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen "HavacıhkSer- gisi", kurumun genel merkezinde açıldı. THK Kurul Başkanı Hava Pi- lot Tümgeneral lbrahim Büyükyu- mukoğlu. sergi açılışuıdan önce yap- tığı konuşmada, THK'nin 75 yıl ön- ce Büyük Atatürk'ün "İstikbal gök- lerdedir. Göklerdeki bizi bekleyen ye- rimizi ahnak zorunludur" dırektıfİe- riyle kurulduğunu anımsatarak şöyle konuştu: "THK,ogündenbu>ı ana,75 >iJ önceki şevk ve arzuyla Türk mille- tine ve gencine havacılığı sevdirme fl- keshle ilmi ve sportif ülma parolasıy- la devam etmektedir. Nice 75 vıllarda a>iu hevecan, şevk ve arzuyla çahşa- cağımi7a söz veriyoruz." THK'nin halk nezdindeki saygın- lığının bitmediğini ve yine bitmeden devam edeceğini de kaydeden Tüm- general Büyükyumukoğlu, "Önû- müzdeki Kurban BayramTnda hay- van derflerini THK'nin toplamasu ya- sal bir görev ve vatan borcudur. Deri- leri ya THK toplayacaknr ya da bun- lar PKKye, Hizbullah'a gidecektir'' dedi. Sergi açılışını, Büyük Önder Atatürk'ün manevi kızı ve ilk kadın pilot Sabiha Gökçen'in bir süre önce geçırdiği rahatsızlık nedeniyle yapa- maması nedeniyle, Türkkuşu'nun ye- tiştirdiği ilk pilotlardan Emekli Pilot Albay Korkut Efe gerçekleştirdi. Cumhurbaşkam Süleyman Demi- rel, ve TBMM Başkam Yıiduim Ak- buhıt, yayımladıklan mesajda THK'nin çok önemli bir misyonu ye- rine getirdığini söylediler. Kadın kuruluşlan, yeni Medeni Yasa tasansının bir an önce TBMM'den geçmesini istiyor 4 Eşler eşit haldara salıip olmalı'Istanbul Haber Servisi - Kadın kuruluşla- n, Türk Medeni Yasası'ndaki 'kadm-erkek eşidiğine aykm' hükümlerikaldıran yeni Me- deni Yasa Tasansı'nın bir an önce TB- MM'den geçerek yasalaşmasını istedi. Tasa- nda, en önemli yenilik olarak, kadının ev içindeki emeğinin ekonomik değeri olduğu kabul ediliyor. Türk Medeni Yasasf nın kabulünün 74. yıldönümü olan 17 Şubat, düzenlenen etkin- liklerle kutlanırken, kadın kuruluşlan yeni Medeni Yasa Tasansı'nın bir an önce Mec- lis'ten geçmesini istiyor. Türkiye Barolar Birliğı Kadın Haklan Ko- misyonu (TÜBAKKOM) Başkam Avukat Nazan Moroğlu, Türk Medeni Yasasf nın çağdaşhğa açılan kapı ve demokratikleşme- nin ilk adımı olarak nitelendirildığini, ancak aradan geçen 74 yıl içınde toplumsal, kültü- rel, ekonomik yasamda görülen gelişmeler karşısında, özellikle 'Aile Hukuku' bölü- münde yer alan kurallann günümüzde orta- ya çıkrrüş gereksinimleri karşılamaktan uzak ve yetersiz kaldığını belirtti. Moroğlu, tasa- nmn evin seçimi. evlilik birliğinin yönetimı ve giderlerine katılma konulannın düzen- lendiği 186. maddesinde. "Eşler oturacak- fan konutu birlikte secerter. birtiği eşler be- raberce vönetirler" hükmüne yer verildiği- ni kaydetti. Moroğlu. tasanda Medeni Ya- sa'nın 152. maddesindeki "Koca ailenin re- r" hükmünün de kaldınldığını bildirdi. Moroğlu. 186. maddenin 'eşlerin eşit hakla- ra sahip otanalan ilkesine' uygun olarak dü- zenlenmesiyle kadının ev içindeki emeğinin değeri olduğunun kabul edilmesinin önem- li bir yenilik olduğunu vurguladı. Türk Hukukçu Kadmlar Derneği Başka- nı Aydeniz .41isbah Tuskaa 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Yasa ile Türk kadınına hem yurttaşlık statüsünün hem de evlenme ve boşanmada eşit haklann verildiğini kay- detti.Tasanda, 'kan-koca' yerine. 'kadm-er- kek' ifadesinin kullanıldığını beürten Tus- kan. "Tasan. kadınlara günümüzün koşul- lanna uygun gerçek anlamda eşitiik veriyor. Evlilik birtiği içinde kadına eşit haklar veril- diği için bu tasanyı kabul ettik" dedi. İÜ Kadın Sorunlan Araştırma ve Uygu- lama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Neda Arat da, 7 yüdan beri yaptıklan çalışmalar sonu- cu Medeni Yasa Taslağı hazırlandığını söy- ledi. CHP Kadın Kollan Genel Başkam Gül- dal Ofcuducu, Medeni Yasa'nın kabulünün, Cumhuriyetin atılımı olduğunu belirtti. Medeni Yasa'nın kabulünün 74. yıldönü- mü dolayısıyla tstanbul Kadın Kuruluşlan Birliği, bugün saat 10.00'da Devlet Tiyatro- su Taksim Sahnesi'nde, açılış konuşmasını Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün yapa- cağı bir etkinlik düzenliyor. ÇYDD tarafin- dan saat 11.00'de Basın Müzesi'nde, Medeni Yasa'nın kabulüyle ilgili toplantı gerçekleş- tınlecek. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Binyılın Türklerini Seçmeye Kalkarsak Binyılın -ve yüzyılın- son demlerini yaşıyoruz. özellikle gelişmiş ülkeler hem kendilerine hem de dünyaya bakıyorlar. Örneğin herkes hemfikir, Albert Einstein yüz- yılın adamı. Ftzik bilimineyepyeni bakışı -görecelik kavramı- , insanoğlunun evreni yoaımlayışında devrim ya- rattı. Etkileri sadece bununla sınııiı kalmadı. Hayata bakışı; şairin şiirini, yazann romanını, ressamın düşünü, bilimcinin çalışmalannı etkiledi. Peki bu yüzyılda başka adam yok mu? Olmaz olur mu! İnsanoğlunun dünya üzerindeki serüvenine - ha- yatına, dünya üzerine basışına, evrendeki variığı- na, kendini tanımasına, özetle hayat ve evrenle ilişkisine niteliksel olarak katkıda bulunmuş baş- ka seçkin beyinler de var. Bu yüzyılımız, etkileri gelecekte de sürecek, ken- dilerine ve yarattıklarına 21. yüzyılda da sürekJi göndemie yapılacak en az 5 tane bilim insanı, 5 tane düşün ve yazın insanı, 5 tane görsel sanatlar insanı.. çıkartır... Ama 5 tane politikacı çıkartır mı, şüphelidir. • • • Peki binyılın adamı seçilebilir mi? Bunun değerlendirmesini yapmak zor, belki de olanaksız. Çünkü, her seçkin beynin vereceği ürün, içinde bulunduğu düşünsel, bilimsel, sanatsal, politik or- tama bağlıdır. örneğin 1600'lü yıllarda 'Güneş Merkezli Evren Modeli'ni ortaya koyan Koper- nik'ti, belki de o dönemin Einstein'ı! • • • Almanlar bir kamuoyu yoklamasıyla geçmiş yüz-, yıllann en önemli Almanlannı seçtiler. Seçim yapı-, lırken şu soru yöneltildi: Geçmiş yüzyıllarda, insan- lığın gelişmesine çok önemli katkılar yapan Al- manlar sizce kimlerdir? . Gelen yanıtlar arasında ilk 13 kişi seçildi. Bun- lann altısı bilimci ve buluşçu (Einstein, Röntgen,< Koch -bu üçü ilk üç sırayı paylaşıyor-, Gutenberg, Planck Kopernik). Ikisi şair ve besteci (Goethe, ay- nı zamanda doğa bilimci; Beethoven). ikisi din re-t formcusu ve humaniter (Luther ve Schvveitzer). Biri toplumbilimci, düşünür, ekonomist ve devrim-^ ci (Karl Marks). i Veee geri kalan ikisi de politikacı (Kohl -iki Al- manya'yı birieştirmesi ile güncel insan- ve Bis-j marck (Almanlan birteştirip refahın yolunu açan adam). } Yani, politikacı varia yok arasında ince bir çizgi, üzerinde... 10 yıllık, 40 yıllık...Ppolitikadan ve po J litikacıdan geride birtortu kalmış mı, mikyasına vu-J ruyorsunuz ve sonucu görüyorsunuz. • • • ! Bir deneme yapalım ve biz de geçen yüzyıllanni -neredeyse 1000 yıldır Anadolu'dayız- önemli; Türklerini seçmeye çalışalım. Almanlar gibi tek kıs- tas olarak "insanlığa katkı"ya ek olarak, kendi in- sanına ve ülkesine evrensel boyutlarda katkıyı da ekleyelim. Lütfen üşenmeyin, biraz düşünün, araştınn, bu-ı nu bugüne ve geleceğe karşı bir sorumluluk ola- rak kabul edin. 1000 yıllık Anadolu tarihimize bakarak ve en az 10 kişilik bir liste oluşturmanızı diliyorum! Bakalım biz 1000 yılda ne çıkarabilmişiz! Sonuçlan, yorumlarıyla birlikte, Cumhuriyet Bi- lim Teknik ve Cumhuriyet okurtannın seçimlerı ola- rak yayımlayacağız. Sonra, sonuçlar üzerine tar- tışacağız... Kolay gelsin! Adreslen Elektronik Posta: obursali@ bilimmerkezi.org.tr Mektup: Cumhuriyet Bilim Teknik - 1000 Yılın Türi<leri, Türkocağı Caddesi, 39-41, Cağaloğlu/ls- tanbul. Faks: 0212 - 513 85 95 (veya 0212 - 292 08 94), Cumhuriyet Bilim Teknik, 1000 Yılın Türk- leri. Cemi Mühendisleri Odası 'Tersanelerin kapanışı tarihi mirasa hakaret' tstanbul Haber Servisi - Gemi Mühendisleri Odası Genel Başkam Tansel TT- mur, Türkiye Gemi Sana- yii A.Ş.'ye ait HaBç ve Ca- miara tersanelerinin kapa- tıhnasına sert bir tepki göstererek 'Tersaneleri- mizden çıkm' çağnsı yap- tı. tşçi Partısi (ÎP) Istanbul 11 Başkam Kaınil Dede ise tersanelerin Türkdeniz fi- losunun kalbi olduğunu anımsatarak hükümetin tersaneleri kapatma kara- nnı derhal geri ahnasını ıs- tedi. Timur yaptığı yazılı açıklamada, tersanelerin donanım açısından ülke- nin en büyük sivil tersane- leri olduğunu vurgulaya- rak, kapatma düşüncesini şıddetle kınadıklarım açıkladı. Timur açıklama- sında, Haliç ve Camialtı tersanelerinin olanaklan- nın, öteki sivil tersanele- rin tümünün toplamının üzerinde olduğunu kayde- derek "Cumhurivetimian kurucusu büyük önder Atatürk'ün,tersanelerimi- ze girilmiş olmasuu, ordu- lann dağıtılması ve ülke- nin herköşesınin bılfiil iş- gal edilmiş olnıası ile a\nı önemde vurgulanmış ol- duğunubir kezdahaanım- saoyor, tersanelerimizden çdan diyoruz" dedi. Timur açıklamasuıda, ülke ekonomisine döviz kazandıncı sektörlerin ba- şında gelen gemi yapım sanayiinın sorunlannın tersanekapatma ile çözül- mesı anlayışının. 'mektep- ler otanasav dı maarifi çok i\i idare ederdim' dıyen çağdışı anlayıştan farklı olmadığını vurguladı. Ti- mur açıklamasuıda aynca, "Kamuoyu, mılliyetçı ve muhafazakâr partüerin kooltsvonundan oluşan bir hükümetin, gemilerini ka- radan vürüten Fatih'in kurduğu tersaneleri köp- rirvü açamadığı için kapat- mav'a kalkmasuu tarihi ve kültürel mirasa savgı açı- sından değerlendirecek- tir" görüşüne yer \ erdi. İP Istanbul ll Başkanı Dede ise yaptığı yazılı açıklamada, Haliç ve Ca-' mialtı tersanelerinin Türk 1 deniz filosunun kalbi ol- i duğunu savunarak "Gala-! ta Köprüsü'nün 3 yıldan > buyana açıhnamasının bir •, fuzak oiduğu da böylece> ortaja çıknuşür. Tersane-1 lerin kapablması karann- - dan hemen sonra Galata 7 Köprüsü'nün onanm ça- \ bşmalan başlanuştu*" de- dı. 1 Dede, ABD Ekonomik Işler Müsteşan Rkhard T. \ McConnack'in, 1989 yı-, lında Dışişleri Bakanlı-' ğı'nabiryazı yazarak 'ka-"1 mu tersanelerinin derhal" özeDeştirttmesini v e kamu ' tersanelerine parasal des- ! teğin kaldırümasını' iste-' diğini öne sürdü ve Ecevit ^ hükümetinin, ABD'nin bu' ısteğıni fazlasıyla yerine 5 getırdiğini ifade etti. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog