Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

«AYFA CUMHURİYET 17 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE HABERLERtN DEVAMI TÜRKİYE Istanbul B 7 &nop PB 10 Aefana PB 14 Edırne 7 Samsun PB 10 Mersın Kocaelı PB 8 Trabzon PB 15 Çanakkale Y 8 Gıresun Izmır Y TÂ Ankara Y 8 Dtyarfaakır PB 7 Manısa B 8 Şanlıurfa PB 9 PB 3 Mardın PB 6 Aydın _Y 11 Eskışehır PB 5 Sıırt PB 6 Denızlı Y 13 Konya PB 3 Hakkân Y 10 Sıvas PB 3 Van Zonguldak PB 8 Antalya Y 15 Kars 0 A ç ı k { T ^ Parçalı buluttu Doğu Karadenız do ğu Anadolu nun do- ğusu ıte Marmara'nın batısı Kıyı Ege ve Batı Akdenız kıyıları yağışlı dığer yerier parçalı ve az bulutiu geçecek Yagışlar Doğu Anadolu nun doğusunda kar dığer yerierdeyağmurşek lınde oJacak D I S M E R K E Z L E R Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn PB K PB Y Y Y Y K -2 -1 -2 8 6 6 8 4 Munıh K 3 Zunh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına K K B K K K Y Y 3 2 16 3 5 4 11 16 Moskova Aşkabat B 16 Astana Taşkent PB -4 PB Bakû BışkekBışkı Trflis B -1 16 Kahıre 4 Şam PB 19 PB 15 Sıslı c r ~~\ Bulutiu k Çok bulutiu . Yağmurtu °JAW Kariı -i-^~= Sulukar > Gok guaıltulu GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada na dokunuyor Haksızlık nereden kaynaklanryor1 ? Bugun mılletvekılı olanlaria, seçılememış olan eskı parlamenterienn maaşlarına değınılmesını Çankaya Koşku nedense bır turlu sındıremıyor Eleştın yazanlara açıklamalar yağdınyor Meğer gerçek daha başkaymış Ustelık açıkla- madakı koruyucu eda, onaylamadakı yanlışlığı ort- muyor Belkı hayret edeceksınız ama, gerçek şu Çan- kaya, kıyak yasasının mılletvekıllenyle emeklılennı "maddı açıdan mağdur duruma" duşurduğunu savunuyor Kırk yonden gerekçe gostenyor Halen mılletve- kılı ve emeklı maaşı alanların aylıklarında 97 850 000 lıra, yasama gorevınden çoktan elını çekmış, elegını duvara asmış, ne kı 1 mılyar 036 mılyon 250 bın lıraya hak kazanmış eskı parlamen- terienn aylıklannda 15 190 000 lıra "azalma " -ke- sınlıkle yanlış duymadınız- evet, azalma olacağını bıldınyor öyle bır tablo çızıyor kı Cumhurbaşkanı, parla- menterlenmız adına neredeyse ulusça gozyaşlan dokmemızı ısteyecek1 Oyleyse yapılacak nedır^ Derhai harekete geç- mek, aylıklardakı 59 mılyon ıte 15 mılyon kusur azalmayı ortadan kaldırmayı ulusça gorev bılmek Bu ulusal gorevı yenne getırmezsek, temsılcıle- nmıze ayıp olacak, ayıp 1 Mılletı temsıl edenlenn - Ijır mılletvekılının kıyağı savunurken TVIerde soy- ledığı gıbı- çocuklan veya çocuklann nafakasını «ağlamak ıçın kendısı köşe başlannda sımıt mı satsın? Ya koşe başlannda boyacılık yapan, sımıt satan çocuklar? Bınlerce, onbınlerce yoksul, evsız barksız sokak çocuklan'' Bunlar da ulusun çocuklan. Ya mılletvekılı ço- cuklan f Pek çoğunun babası bır rastlantı esen, ya lıder yalakalığı ya halka umut aşılayarak seçılmış Bır kez gelmış ve bır daha gelmemek uzere gıtmış temsıl- cılenmızın çocuklan? Sınemalarda yer gostenrken elınıze sıkıştınlan uç beş kuruşu toplayarak ders kıtaplannızı aldınız mı kıyakçı parlamenterler, Çankaya Koşku sakın- len? Kar yağıyor Soğuk srfınn altında Bır zamanlar koprualtı çocuklan dıye anılan, bugun sokak ara- larinda yatan ustu başı penşan çocuklan devlet bu- yuklenrrazın kucakladığına, optuğune tanık oldu- nuz mu hıç? , Cumhurbaşkanımızın eskı-yenı parlamenterienn fnaaşlannda artma değıl, azalma olduğunu savu- nan, bu nedenle kıyak yasasınaonay verdığını ıçe- ren açıklaması, doğrusu kendı açısından tam bır talıhsızlık Köşk'le meşveret.. Ustelık sosyal yapının her katmanında buyuk tepkılere yol açan, toplum vıcdanında denn bır ız bırakan boyle bır yasayı onaylamasını, Demırel'ın "yenıden seçılme tutkusuna bağlayanlar" haklı çı- kıyor ve sayılan gıderek artıyor Cumhurbaşkanı Demırel, aşama aşama geldığı bugunku noktada, dune kadar soyledıklennı bır yana bıraktı Soylemlerıyle eylemlennın Çankaya'da kalmayı amaçladığı artık ortaya çıktı Zaten soylem ve davranışlanyla gayn resmı ola- rak cumhurbaşkanı adayı olduğunu ılan ettı Tabıı kı boş durmuyor Kıyağı onaylayarak oy ha- nesıne yenı oylar eklıyor "Rutın" tartışmasıyta DYP'ye el uzattı Şubat ayı sonuna kadar programladığı soytenen yurtıçı ge- zılerde -bugune değın uygulamadtğı yontemle- her partıden mılletvekıllen çağınyor "Baba" propagandanın hasını yapıyor Danış- man ordusundan yardımcılan, orneğın, başta baş- danışmanlardan (başkomutan) Mehmet AJi Ba- yar, (yer yer Feridun Siniriioğlu) sabah kahvaltı- lannda kjmı yazarlarla, gecelen ozel TV program- lannda "Baba "ya desteğı ılahı bır emır sayan ga- zetecılerle meşveret kuruyor Koşk, her kademesıyle gorev uzatmaya çalışı- yor Bıze "Altah gecınden versın" demek ve.. "Baba'sız ne olur halımız" dıyenlen ıbretle ız- lemek kalıyor Kızılay Araştırma Komisyonu İholelerde usulsüzlük ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - TBMM Kızılay \raştırma Komisyonu, Kızı- lay yonetıcılennın yakınlan- nın kuruma aündığını, alım- satım ışlennde usulsuzluk yapıldığını Sağlık Bakanlı- ğı nın uyanlanna karşın kan merkezlenndekı eksıklıkle- rrn gıdenlmedığmı ve yöne- ücılerm yakınlannı ucretsız olatak tedavı ettırdığını behr- ledı Komısvon, onraporha- zırlığı aşamasına geldı TBMM Kızılay Araşürma komısvonu dun de çalışma- lanna devam ettı Toplantı- da Içışlen ve Başbakanlık mufettışlen dınlenırken ku- rumdan AIDS'U kan venldı- p ıddıalanıu araştırmak uze- re kurulan alt komısyonun mcelemelen gozden geçınl- dı \ltkomisyonabilgiveren Kızılav yonetıcılen, kuru- mun AIDS'lı kan vermesının sozkonusu olmadığını belır- terek "Sorun acü olarak kan ibtiyaa obn kjşüerden kay- nakbunyor. Yanında kan \e- recek kışiyle gelen baa yurt- taşbr. ahnan kan tahlfl edfl- meden afapgKbvur.Bu biçnn- dekı kanîarda bulaşıcı bir hastahk çıkınca da sorunüa- hıkKızılav ın ustune aühyor. Bunun onlenmesı ıçın bn~ ge- nelge vavimlandL, arük tahül edümemış kanlar dışan ve- rflmevecek" dedıler Komıs- yon Başkanı NazıfOkumuş,, Kızılay'ın personel alımı, ıhale ışlemlen ve hızmetlen açısından 3 bolümde değer- lendınldığmı belırterek per- sonel alımında yoneucüenn yakınlannın ahnmasına yo- nehk bır pohtıka ızledıklen- mn ortaya çıktığını soyledı Alım-satım ışlerınde ge- nellıkle Üıale Yasası'na uyul- duğunun gorülduğünu aiüa- tan Okumuş, ancakbazenbu konuda gereklı utızhğın gos- tenlmedığının belırlendığını açıkladı MGK'ye sunulan raporda dünya ve Türkiye ekonomisi değerlendirildi Güneydoğu için kapsamk proje SEKTAÇEŞ ANKARA-Mılh Güvenlık Kuru- lu'na (MGK) sunulan ekonomı rapo- nında, dûnya ekonomısının 1997- 1998 yıllannın ardından 1999'daıyı- leşme surecme gırdığı, ABD ve Ja- ponya'dakı büyümenın sürduğû bıl- dınldı Türkıye'deıse 1999'dakent lerde daha fazla olmak uzere ülke genelınde ışsızlığın yuzde 1 oranın- da artüğı, depremın, sermaye bınkı- mını 7-10 mılyar dolar oranında oiumsuz etkıledığı kaydedıldı Hukumetın 2000-2002 dönemı ıçın hazırladığı program kapsamın- da özelleştırmelenn hızlandınlarak surdürûleceğı, terorun azaltıldığı Gune\doğu ıçın DPT nın 'Sosval, Ekonomıkve Kûlturel Geuşme Stra- tejisi' ıçın çahşmalanıu surdurduğü oğrenıldı DPT Musteşan Akm \z- mnüoğhı tarafından MGK'ye sunu- lan ekonomı raporunda dünya ve Tûrkıye'mn ekonomık durumu de- ğerlendınldı 2000 yılında ABD de- kı ekonomık buyumenın yavaşla- makla bırlıkte sureceğı aalatılan ra- porda, son ıkı yılda yavaşlayan dun- ya ücaret hacmının bu yıl canlana- cağı ve yuzde 6 2 oranında artacağı- nın tahmın edıldığı vurgulandı Turkıye ekonomısının 1995-1997 donemınde ortalama 7 8 oranında buyuduğu, bu surede kamu harca- malannda cıddı bır artış olduğuna dıkkat çekılen raporda, tuketıcı fı- yatlanndakı artış hıznun yuzde 85 crvannda olduğuna ışaret edıldı Ra- porda, 17 Ağustos'ta Marmara'da meydana gelen depremın sermaye bınkımınde 7-10 mılyar dolar tuta- nnda tahnbata neden olduğu, 1999 yılının tamamında GSMH'dekı da- ralmamn yuzde 4 5-5 oranında ger- çekleşmesının beklendığı belırtıldı Oiumsuz gelışmelenn ıstıhdam uzennde baskı yarattığı ve ışsızlığın artmasına neden olduğuna dıkkat çe- kılen raporda, 1999 da ımalat sana- yıınde çalışanlann sayısının yuzde 9 2 oranındaduştuğüvurgulandı 57 hukumet tarafından hazırlanan eko- nomık programla 2002 de tek hane- lı enflasyonun hedeflendığı belntı- len raporda, "Red faizterin sürade aşağı çekilmesL kamu finansman dengesinın sağhkh \e surdurülebıur bir yaprva ka\ uşrurulması. fınans sektörünun reel kesunı destekleme ışievinı \enıden sağja>arak ekonomi- desûrdürüJebihr bır buvüme ortamı tesis etmek ve yapısal reformlan sü- rade gerçekleşörroek hedefhr" de- mldı Raporda, 2000 yılında 5 5, 2001 ve 2002'de 5-6 aralığında bır buyumenın hedeflendığı dıle getınl- dı Bu donemde ozelleşurmenın hız- landınlacağı, 2000 yıhnda 7 6 mıl- yar, 2001 ve 2002 donemınde 10 3 mılyar dolarlık ozelleştırmenın he- deflendığı bıldınldı Patateste laf çok, çözüm yok I Baştarafi 1. Sayfada dıslen Odası Başkanı Prof Dr Gürol Ergin, patateste karşılaşılan sıkmtımn daha once de çeşıtlı urunlerde defalarcayaşandığını be- lırterek "Crefimplanlama- sı otanadığı ıçin çiftçi hangı yıl hangi ürûnü ve ne olçü- de ekeceğiıu bttmıyor. Do- ğal olarak pıyasa köşullan- na bağb üretım yapıyor. Hangi urun çok fiyat edı- yorsa sonraki yıl bundan çok kazanacağım deyip o urünfi çokelayor. Ertesı yıl bu urun çok olunca bu kez defi>at duşu>or, sıkıntı olu- yor" dedı Geçen yıl patates fıyatla- nnm yuksek gerçekleşmesı nedenıyle çıfçılenn patatesı fazla ektıklennı kaydeden Ergın, "Planh uretıme geçil- mezse gelecek yıl da patates uretunı düşecek, fiyatlar tse , muazzam yüksetecek" uya- nsında bulundu Ergın, ya- bancı ulkelerde olduğu gıbı tanmda gereksınımlenn ve dışsatımın hesaplanarak hangi urunun nerelerde ve ne olçude ekıleceğınm be- lırlenmesı gerektığını vur- guladı Turkıye nın onemlı patates dışsatımcılanndan KAPAŞ AŞ Genel Mudurû Şefik Çakjr da patatesın ha- valann sert geçmesı nede- nıyle, ancak mart ayı sonu- na kadar depolarda bozul- madan tutulabıleceğını be- lutırken "Ondan sonra ka- lan patates bozulacaktır Tu- ketunı artürmava yöneiık kampanyalar, bu 1-1^ ayiık dönemdeetktsini göstermez. Reklam kampanvası bu yıhn ürününû kurtarmaz. Ure- nm phnlamaggereldr" dıye konuştu CHP Merkez Yonetım kurulu (M^r'K) üyesı Algan Hacaloğlu nun koordınatör- luğunu yapüğı CHP Ekono- mı Masasf run bu haflakı ra- porunda, çıftçınm pıyasanın acımasız koşullanna terk edılmesı eleştınlerek pata- tes sorununun tanm planla- masmın yetersızlığınden kaynaklandığı vurgulandı Üretıcının katılımı ve ozen- dıncı yöntemlerle tanm planlanmasına gıdümesı ge- rektığmın altının çızıldığı raporda, hukumetın soruna acıl çozum getırememesı durumunda, çıftçının çurû- yecek olan urünûnü atmak zorunda kalacağına dıkkat çekıldı CHP Ekonomı Ma- Stokları eritmek amacıyla kampanya başlatıldı Tüketim için seferberük Ekonomi Servisi - Patates stoklannı entmek ve tuketımı arttırmak amacıy- la başlatılan kampanyalar surüyor Esenvurt Beledıy esı'nm ılçedekı alt ge- lır grubundan aılelere patates dağıtıını- na başlamasınuı ardmdan Tarun ve Ko- yışlen Bakanlığı, "Patates Üreticfleri ikHEte" kampanvası başlatü Uzman- lar da stoklann enülmesı ıçın çeşıtlı önenlerde bulunmaya devam edıyor- lar Turkıye'ntn önde gelen uretım mer- kezlerınden Nevşehır'de kampanya başlatan Tanm ve Köyışlen Bakanlığı, patateste bu yıl yaşanan pazar sıkmtı- suım aşılması yönunde çaba gostenyor Bakanlık yetkıhlen, bolgede yapilan araştırmada, depolarda halen 733 bın tonpatates bulunduğunun tespıt edıldı- ğmı belırterek merkez ve taşra teşkıla- tında çalışan personele dağıülmak uze- re 170 ton patates alımı yapılacağını açıkladılar Nevşehır Tanm ll Müdür Vekılı Mnstafa Titrek, patatesın gerçek fiyat- tan tuketıcılere ulaştınlmasını sağiama hedefınde olduklannı kaydettı Titrek, "TanmBakanlığı,ilkalımıNevşehir'de başbtü ve küosu 35 bin Mradan 50 ton patates atandı" dedı CHP Nevşehır tl Başkanı Hnseyin Çetin'ın verdığı bılgıye göre Esenvurt Beledıyesı kılosu 50 bm lıradan 150 ton patates alımı yapü Çetin, alımlar- da Esenyurt Beledıyesı'nden gelen ekı- be yardımcı olduklannı kaydettı Ekmekte kuDanma onerisi Patatesın ekmek yapımında kullanıl- masını öneren Selçuk Unrversıtesı Zı- raat Fakültesı Gıda Muhendıslığı Bolü- mü Oğretım Uyesı Doç Dr Sehnan Tûrker, yuzde 3-4 oranında patates nı- şastası katılan ekmeğın kalıtesırun ar- tacağuıı, bayatlamayacağuıı ve böyle- bkle ısrafimn onleneceğıru büdııdı sası şu saptamalan yaptı • Salt Nığde'de yaklaşık 400 bın dekar alanda patates ekımı yapılmaktadır Yılda yaklaşık 1 6 mılyon ton ıle Türkıye uretımmın yûzde 25'mı karşılayan Nığde'de patates 150 bm kışının doğ- rudan, 50 bın kışının ıse do- laylı olarak geçım kaynağı- dıı Çıftçı bugüne değın al- ternatıf ürünlere yonlendı- nlmemış, pıyasanın acıma- sız koşullanna, tefecının ın- safina terk edılnuştır • Her geçen gun artmak- ta olan gıderlerle. patates uretıcısı tam anlamıyla pen- şan olmuştur • Çıftçı sattığı mahsuluy- le borçlannı karşılayamadı- ğı gıbı elmdekı traktor, yağ- murlama borusu gıbı sabıt ekım ekıpmanlan da hacze- dılmekte ve satılmaktadır • Patates ıhracatının ve patatese dayalı sanayının teşvık edılmesı, patates unu- nun yüzde 2 5-4 oranında ekmeğe katılması gıbı çö- zûmler uzennde dunılmalı- dn- Patates ûretıcılenne, ta- nm gırdılennın daha ucuza, devlet tarafından destekle- nerek venlmesı, uretun saf- hasmda ucuz kredı desteğı ve kolaylığı sulama ıçm kullandığı elektnğın bedelı- nnı faızsız olarak ertelenme- sı, Zıraat Bankası ve Tanm Kredı Kooperatıfi borçlan- nın faızsız olarak ertelenme kolaylığı sağlanmalıdu- Bergama köylüsü yine ayaktaI Baştarafi 1. Sayfada etmeüdir Bır av sonra terk etmezse evlerunıze donme- yecek şeidlde Türkıye'nin ber noktasmda direnişimı- n sûrdûreceğiz 7 ' dedıler Dün sabah erken saatler- de Ovacık altm maden sa- hası ömmde toplanan köy- luler, Bergama kent merke- zme doğru yüruyuşe geçtı- ler Narlıca, Çamkoy, Ova- cık başta olmak uzere altm madenının etkı alamndakı tûm koylerden gelen bını aşkın Bergamalı, "Susma sustukça sıra sana gdecek", "Türkiye Romanya olma- yacak", "Siyanflrcû şirket Türidye'yiterket" slogan- lan attılar Kadınlann ve çocukla- nn çoğıınlukta olduğu top- luluk, yoğun güvenlık on- lemlen altmda yüruyuşu- nu surdürurken, Bergama Kaymakamı Ali Şanber, yuruyuşun yaklaşık dör- duncu kılometresınde, köylülerden taleplermı kent merkezmde değıl, bu- lunduklan yerde bıldırme- sını ıstedı Köylulerm, hu- kumet konağmda goruşme ısran üzenne Kaymakam Şanlıer, yunıyüşe ızm ver- dı Kent merkezı gınşmde çevTedekı yurttaşlar, pro- testocu koylülere alkışlı destekte bulundular Hu- kumet konağına gelen Ber- gama koylulennı temsıl e- den on kışı, Kaymakam Alı Şanlıer'e, Izmır Valılı- ğı aracılığıyla Bakanlar Kurulu'na ıletılmek üzere taleplennı bıldırdıler Köylulerm taleplen, Eu- rogold'un bır ay ıçınde Turkıye'yı terk etmesı ve maden sahasındakı kaçak ank barajımn bu- an once yıkıhnası yönündeydı Hukumet konağı önun- de koylülere Pergamon Çevre Koruma Derneğı ve eskı Beledıye Başkanı Se- fa Taşkm da katılarak des- tek verdı Bergama Çe\Te Yurutme Kurulu Başkanı Oktay Konyar, burada yaptığı açıklamada, tüm canlılann yaşam hakkı ıçm yollara çıktıklanm behrte- rek Bergama'da Roman- ya'dakı gıbı bır felaketın yaşanmasma asla ızın ver- meyeceklenm soyledı Konyar şoyle konuştu "Eurogold'un en geç bir ay içinde Turkiye'yi terket- mesını tstryoruz. On yüdır Bergama kövıusü mucade- le veriyor. Bugune kadar yasalara karşı çıktığımız gerekçesivle hakkımızda açüan 22 dava var. Sonuç- lanna kaüanacağız. Ancak mankeme kararlanm uy- gulamayarak Turkıye ya- salaruu hıçe savanlara bir şey yapıtanıyor. Evlemkri- mize hız vererek yenıden başüyoruz. Eurogold'un yargdanmasını ıstıyoruz." KARADENİZ KÜLTÜR VE ÇEVRE DERNEĞİ w Zehir için önlem aluısın 9 Haber Merkezı - Romanya'da sı- yanurun Tısa Nehn'ne kanşması nedemyle ortaya çıkan çevre felake- tının funa kanalıyla Karadenız ı tehdıt etmesmden endışe duyan Ka radenız Kultür ve Çe\re Derneğı bakanlığın acıl onlem almasını ıste- dı Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Tı- sa Nehn'mn Tuna ya kanştığı nok- tamn Karadenız e uzaklığının 1100 kılometre olduğunu behrterek "Si- yanür'ün Karadeniz'e alaşmasını beklemiyoruz" dedı Çevre Bakanı Aytekın, Roman- ya'dakı sıyanurun depolandığı sunı havuzun yıkılarak Romanya'dakı Someş ve Tısa nehırlenne kanşma- sı sonucu ortaya çıkan çevre felake- tmden duyduğu endışeyı aktardı Someş ve Tısa'da sıyanur yoğunlu- ğunun başlangıçta çok yuksek ol- duğunu bu nedenle nehırlerdekı ba lıklann yuzde 60'ını yok ettığmı be lırten Aytekın, "RomanyaveMaca- ristan'da sııyıın ıçmeamaçb kullanı- mıda vasaklanmış ve balık tüketınıı durduruhnuştur. Bu nedenle ınsan- br uzermde herhangı bir zarar go- rülmemıştır" dedı Aytekın, Ro- manya'da sıyanur barajımn onanl- ması ve membadan temız su sağ- lanması üe Tısa Nehn ndekı sıyanur yoğunluğunun buyuk olçude azaldı- ğuıı soyledı Suyun sıyanurun yo- ğunluğunu azalttığını kaydedenAy- tekın. "Siyanür bileşikleri kısa sure- de asıde dönüşmekte. asıt de buhar- laşıp sudan a\ nlmaktadır Srvanü- riin uzun surelı etkısı voktur" dedı Karadenız Kultur ve Çevre Der- neğı Genel Başkanı Alaetnn Bahçe- kapıb ıse "Orman varbğnnızın da onemibirbölümu bu böigededir. Kı- yılannda >-aşav ankruı dışında. Tür- İdye, Bulganstan, Romanyu, Lkrav- na, Gflrcistan ve Rusya'da yaşayan- brla birükte 165 milyon msanın fa- atayederinden etkileniyflr En çok da Tuna Nehn dolavısıvla" dedı Romany a Çe\ re Bakanlığı yetkı- hlen, ağır metallerle kırlenen suyun akışını engellemeye çalıştıklaruıı ve sıyanur oranını notralıze edebılmek amacıyla ağır madenlerle kırlenmış suya sodyum hıpoklont doktuklen- mbelırtuler Sıyanur sızıntısı, Bul ganstan'ıdaaJarmageçırdı Bulga- nstan Çevre Bakanüğı dunden ıtıba- ren Tuna Nehn'nde balık avı ve sa- tışım suresız olarak yasakladı Ma- canstan Parlamentosu Çevre Ko- misyonu Başkanı Zottan Üeş, kaza- nın sorumlulan hakkında dava açıl- masuıı ıstedı TUDAV BAŞKANI BAYRAM OZTURK 6 Karadeniz etkilenmez' İstanbulHaber Servisi - Roman- ya'dakı altın madenı ışletmesınden sızan sıyanurun uç buyuk su tutma havzasından suzuleceğı ıçm Kara- denız e etkısının son derece az ola- cağı belırtıldı Istanbul Balık Müs- tahsıllen Derneğı, S S Marmara Bırlık Su Ürunlen Kooperatıflen Bırüğı, S S Istanbul Su Ürünlen Kooperatıflen Bırlığı, Karade- nız'de yaşanan ve yaşanması olası kırlıhk ıçm sıyasal ıstıdan acıl ola- rak onlem almaya çağırdılar lU Öğretım Uyesı, Türk Denız Araştırmalan Vakfı (TUDAV) Başkanı Prof Dr Bayram Öztûrk, Romanya'dakı altm madenı kırlılı- ğınm katedeceğı yol, suzülerek ge- leceğı üç büyuk su havzası gozo- nunde bulundurulduğunda 15 gün- de Karadeniz'e ulaşamayacağının anlaşıldığmı beluttı Bayram Oz- turk, sıyanurun Karademz'e ula- şana dek 814 kılometreye ıhtıyaç olduğunu ıfade ederek, sıyanurun suda çok çabuk çozuldunu yam suyun gıtgıde doğal halme gelece- ğınıanlattı Bahkçılar ve çevrecı kuruluşlar ıse yaptıklan açıklamalarda, Ka- radenız'de yaşanan kırlılığın Türk denızlennde 'tehdit unsuru' oluş- turmaması amacıyla acıl onlemler almmasmı ıstedıler Kuruluşlar açıklamalannda Almanya, Avus- turya, Hollanda, Yugoslavya. Bul- ganstan ve Romanya'mn endustn atıkJanru 20 yıldır Tuna Nehn'ne akıttıklarını anımsatıp, atıklann Tuna Nehn ıle de Karadenız'den Marmara, Ege ve Akdenız'e ulaş- tığına dıkkat çekerek Tuna Neh- n'ne akıtılan endustn atıklannın yarattığı kırlılığm uluslarası alan- da alınacak onlemlerle gıdenlebı- leceğıru savundular Eurogold'dan savunma Bergama/Ovacık'ta altın made- nı ışletmek ısteyen Eurogold Ma- dencılık Şırketı'nden yapilan açık- lamada, Romanya'da meydana ge- len çevre felaketının sorumlusu olan şırketle kıyaslanmalannm soz konusu olamayacağı savunuldu Eurogold Madencılık A Ş Ge- nel Muduru Sabri Karahan, Euro- gold'un yuzde 100 hıssesme sahıp Normandy Madencılık'm, Ro- manya'dakı Esmeralda şırketı ıle hıçbu- ortaklığı olmadığım belırte- rek, kendı tesıslennın modern ve güvemlır teknolojıye sahıp oldu- ğunu soyledı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirei de Çıller'ı çok lyı tanı- dığı ıçın, sılah ışınde usulune uygun olmayan ba- zı dunjmlann olduğunu anlamakta gecıkmedı. Du- rumu şoyle kurtarmaya gırıştı "Devlet bu tür durumlarda nıtının dışına çıkabı- lır" Çok yoğun çalışmatemposu ıçındekı Demırel'ın de "rutın" sozcuğunu seçmesı doğal Boylece ortaya, normal gıdışın dışında hareket etmenın, tıpkı cevız çuvalındakı çurukler gıbı ka- bul edılebılır olmayacağı, ancak bunun butunu et- kılememesı gerektığı goruşunu savunan bırdeyım çıktı Rutın cevız' Çetın cevızden sonra bır de rutın cevızımız oldu' Çıller'ın başbakanlık donemını duşununce, 'ru- tın dışına çıkrna' ınsanda şoyle bır çağnşım yapı- yor Rutının sozluk anlamı, "alışılagelen, herzaman- kıgıbı" Çıllerzaman zaman rutın dışınaçıkıp, hu- kuka uygun hareket edıyordu1 Işın kara mızahı bır yana, "/x/f/n"tartışması dev- let çarkıyla ılgılı rutın gozlemlenmızı bır kez daha gundeme getırdı Batman Valısı Salih Şarman bağlı bulunduğu Olağanustu Hal Valılığı'nı, Içışlen Bakanlığı'nı atla- yıp, doğrudan Başbakan Çıller*le terorie mucade- le yontemı saptıyor Çıller'ın butun ömru terorie mucadeleylegeçtığınden hemen ışı kavnyor, "7â- mam, aynen öyle yapalım, sılahlan da oyle alalım" dıyor 1995'te alınan, alındığı ıddıa edılen, kâğıt uzennde alınmış gorunen sılahlann gumruk ışlem- len ıçın 1997'de harekete geçılıyor Ne demışler? Sen ıthalatı yap, gumruk ışlemlen arkadan gelsın.. Alım-satım ıçın başbakanın ve yardımcısının da ımzası alınmış gorunuyor Kımılennın doğrudan so- rumlu başbakanı bır yana bırakıp, donemın baş- bakan yardımcısı SHP-CHP genel başkanlanna yuklenmesı aynca ılgınç Karayalçın, Çetin, Bay- kal'ın, terorun gunde 15-20 can aldığı donemde, terorie mucadele ıçın sılah alınmasın, demelen ola- naksızdı Ancak hangi fondan nıçın harcama ya- pıldığını kontrol edebılırierdı Her neyse, başba- kan yardımcısının ımzası olayın omurgası değıl Karayalçın, Guneydoğu'da duşunce atolyelen ku- rulacak sanmıştır, Baykal, kurultay tanhını duzen- leyen kararname olduğunu duşunmuştur, Çetın de Uce'ye yol projesı kapsamında bır yatınm gozuy- le bakmıştır Hukuk diyen mübaşirlikten anlasa! Rutıne donelım Demırel, rutmden ne anladı^ı- nı, o sozcuğun altındakı ustundekı tümcelerie bır- lıkte değeriendınlmesı gerektığını uzun uzun açık- ladı Ancak pek çok açıklaması gıbı bu da tatmın edıcı değıldı Elbette bu tur konulardakı değerien- dırmeler butundur, tek bır tumce çekılıp, ona gore yorum yapılamaz Ama Demırel gıbı bır kışının, te- rorie mucadelede hukukun dışına çıkılıp çıkılma- dığı tartışmalan yapılırken, her sozcuğun anlamı olacağını bılmesı gerekırdı Demırel'ın rutın açıkla- masındakı mantıkla hareket edersek, onemlı tum- celenn sonuna parantez ıçınde uyanlar koymak gerekır "Bu tumceyı, alt paragrafın ıkıncı tümcesıyle bır- lıkte değehendınp altına, son paragrafın ılk sozcu- ğunu ekleyın " öyle anlışılıyor kı Demırel, Çıller'ın hedef halıne gelmemesı ıçın bu sozcuğu kullandı, kendısı he- def halıne geldı Dılenz Demırel, anayasa değışıklığı Meclısten geçınceye dek, yenı hatalar yapmak zorunda kal- maz 1 Rutın tartışmasının otekı aktorienne gelınce Recai Kutan "Ağzını açan ıstıkran bozmakla suç- lanıyor" deyıp kenara çekıldı Işlenne geldığı yer- de ağızlannı açıp, mangalda kul, edebıyatta fası- kul, tespıhte puskul bırakmayan FP'lıler, ışlenne gelmeyınce de ağzı açık bakıyorfar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, buyuk devlet buyuğu edasıyla durumu değerlendırdı Bahçelı'ye gore Batman olayı hukuk devletı açısın- dan sakıncalı, ama terorie mucadele edenlen uz- memek gerekıyor 1 Omlet yaparken yumurtayı kır- mamaya ozen gosterelım, gıbı bır tumce Hukumetten sorumlu ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz, ılk gunden ben, devletın hukuk dışına çıkamayacağını yınelıyor Çok haklı da Insan, Turkbank ıhalesını duşununce soylenmeden edemıyor Hukuk mucadelesı veren, mubaşıriıkten anlasa1 Tankpazatiığı • Baştarafi 1. Sayfada lıkle Schroder'ın, şımdı- lık Yeşıller ıle koalısyonu bozamayacağınm ortaya çıküğı ve bu ıç pohtık en- dışelerle tank çekışmesı- nm de ertelenmesınden yana olduğu belırtıldı Almanya'nın en etkılı ı- kı gazetesınden bın olan "SûddeutscheZetamg"da, bınncı sayfadan yayırnla- nan bu- değerlendırmeye gore, Almanya Başbakan- lığı'ndakı bazı sıyası kur- maylar da Tûrkıye'mn "garanti" telaşının, bırbı- nyle çekışen ıkı ayn gru- bun çatışmasından kay- naklandığmı duşunuyor Asken kesım ve ordu yan- lılan, teknolojık açıdan tu- rünun daha gelışmış orne- ğı olan Leopard 2'lenn sa- tın alınmasım ısterken Berlm'dekı koalısyon ıçı gelışmelen de oiumsuz et kılemekten kaçmıyor An cak sıyaset çevresı, Amen kan yanlısı sıyası tercıhle n uedenıyle "M-l Ab- rams" tanİclanm ıstıyor Merkez sol eğıhmlı ga- zeteye göre Türk sıyaset çevrelen Amenkan tank- lanndan y ana çıkarak ABD'yı, Kafkasya ve Or- tadoğu'nun smınndakı stratejık onemı olan bu bolgeye daha fazla çekmek amacmı güdüyor Değer- lendırmede aynca, sıyaset çevresının "ihracatgaran- 051" talebıyle bır on karar ıçm gelışmelen zorladığı ve ordunun karann ılen bır aşamaya bırakılması tale- bının gormezhkten gelnı- dığı de ılen surüldu Ame- nkan tanklannın. Alman ıç pohükasındakı SPD-Yeşıl- ler çekışmesuıden duyulan korku nedenıyle ıhalede daha ıyı kâğıtlara sahıp ol- duğu da vurgulandı Ote yandan Dışışlen Bakanı fsmaflCem ın Ber- lın'dekı temaslan su^sm- da "Leopard 2"ler ıçın te- mınat ıstemesme, Alman Dışışlen Bakanı Joschka Fıscher ın "Federal hfikü- metuı tutumunda bır deği- şüdik yoktur" sözlenyle çok kısa bır yanıt vermesı sıyasal gozlemcılenn dık- katını çektı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog