Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

17 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eethullah Gülen cemaatinin çoğu Orta Asya'da olmak üzere 40 ülkede açtığı okullann sayısı 200'e ulaştı Hedef 'Nurcu imparatorhık'Lstanbul Haber Servisi - Fethullah Cvülen cemaati, Türkiye'den Orta A ^ y a Türk cumhuriyetlerine ve Papua Yeni Gineye dek dünyanın yaklaşık 4 O ülkesindeki 200 okulda cemaat görûşlerine göre "altm nesiT yetiştiriyor. Gülen cemaati, yetiştirdiği bu gençlerle, okullann bulunduğu ûlkelerin siyaset ve ekonomisinde etkili olarak "Nurcu imparatorluk" kurmaya çalışıyor. Cemaat, sıstemle banşık görünüp diger tarikat ve cemaatler gibi imam- haîıp lisesi ya da Kuran kuısu açmak yerine, vitrin olarak kullandığı modern görünümlü, îngilizce eğitim veren kolej ve fen liseleri açıyor. Bunun temel nedeni, modern yaşam tarzını benimsemiş kitleleri de cemaate çekmek. Fethullah Gülen cemaati bu yolla büyük kitlelerden destek alarak siyasi ve ekonomik güç elde etmeyi amaçbyor. Fethullah okullan, yeşil sermayenin kurdugu Çağ, Feza, Şefak, Eflak, Sebat, Başkent, Gülistaa, Palandöken, Fezalar, Serhat, Toros adlı anonim ve limited şirketler üe vakıflar tarafından açılıyor. Gülen bu amacını, "Bugün milletimizİD Asya'daki mağdur ülkeleri. hatta mazhun tslam dûnyasuu arkasına ahp, bu çok geniş coğrafyada Dev kt-i ÂHye rofânü oynayacağını düşündükçe, bu hasun âlemin uykulan kaçryor" sözlenyle açıkhyor. Türkiye ve yabancı ülkelerdeki modern yaşam biçimini benimseyen halkın bir bölümü de eğitiminin içeriğini bilmediği için çocuklannı bu okullara gönderiyor. Halkın bu okullan tercih etmesinde, Gülen cemaatinin vakıf ve şirketlerin verdiği burslar da etkili oluyor. Öğrenci çekmek için burs Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından bağrmsızhğını ilan eden Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinde Nurculuğu yaymak için kullamlan Gülen okullannın sayısı, diğer ülkelerle birlikte yaklaşık 40 ülkede 200'e ulaştı. Gülen, laik devlet düzeni karşıtı görünmemeye çalışarak cemaatıni meşrulaştırma yolunu seçiyor. Gülen'in, Nurculuğu benimsemiş "altm nesfl"i, bu *. ülkelerde devlet içinde kadrolaşmanm da anahtannı oluşturuyor. ' " Fethullah Gülen cemaatini gücü eğitim alanında üniversite düzeyine de ulaşmış durumda. Istanbul'dakı vakıf yükseköğretim kurumu Fatih Üniversitesi'nin yanı sıra Cumhurbaşkam Süleyman DemireTin açılışını yaptığı, Feza adlı şirket tarafından Kazakistan'da yaptınlan Süleyman Demirel Üniversitesi de cemaate yakınlığı ile biliniyor. ROMANYA GEZlStNİ AMLATT1 Ecevit, Gülen 'in okullannı övdü ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Başbakan Bülent Ecevk, Türkiye'de Iran ben- zen dini esaslar temelinde bir devlet kunılmasına yö- nelik faaliyetleri bilinen Fet- hullahGülen grubunu kolla- mayı sürdürüyor. Ecevit, "lavanç duyduğunu" belirt- tiği Gülen grubuna ait okul- lann, yurtdışındaki Türkle- rin dil ve kültürlerini rahat- ça geliştirmelerinde katkıda bulunduğunu söyledi. Baş- bakan, "Hizbuilah şerrinden Türkiye'yi ve riinimiyi kur- tarmaya karariı olduklan- ıu" vurgulayarak "Isbmaen ağır ihanet Hiz- buDahörgütün- ^ 3 ^ 5 ^ Bülent Ecevit, partisinin grup toplantısında yaptiğı konuşmada Islama en büyük hizmetin rülen polisler için rahmet di- lerken "HizfouDah şerrinden Türkiye'yi ve dinimizi koru- maya karariı olduklannT söyledi. Islama en büyük hizmetin inançlara saygılı laiklikten geldiğini yinele- yen Ecevit, "Inançlara say- glh lniltHğin dünyadalrî ön- cüsü Türkiye'dir. Türki- ye'deki öncüsü ise Demokra- tikSolPartfoVdedi. Ecevit, Romanya gezisi hakkında bilgi verirken de " 1934 yılında Atatürk'ün ve Türkiye'nin öncüiüğu 0e ün- ™ianan Balkan Pakn'ndan uzun yıflar sonra şimdi Bal- kan ülkderive- büyükbizznetin ise, inançlara saygılı laiklik- ten geldiği şim- di çok daha iyi anlaşılmakta- <hr"dedı. Başbakan Ecevit, partisi- nin dünküj:gr«p toplantısında yasama çalışmalan, son Ro^ manya gezisi ve Hizbullah operasyonu konulanna de- ğindi. Ecevit, 21. dönemin Uk8 ayındaTBMM'ninçok hızh bir yasama süreci ge- çirdiğini, bu sürede 142 ya- sa çıkanldığını söyledi. Ya- salardan bazılannm köklü reform niteliğinde olduğuna dikkat çeken Ecevit, hükü- metin uyumlu ve karariı tu- tumuyla Meclis'in verimli çalışmasmın dünyada da devletin saygınlığını yük- selttiğini kaydetti. Ecevit, Van'daki operasyonda öldü- inançlara saygılı laiklikten geldiğini söyledi. girişimindebu- lunuyoıiar. Bu girişimk, dün- yanın en kar- masık ve hu- zursuz bölgele- rindenbiriolan Balkanlar'daki ülkeler kendi vazgılanna sa- hip yıi^pf ka- raıiıhğuu gös- ternrijotayor" dedi. Ecevit, konuşmasında adını anmadan Gülen okul- laruıı övmeyi de sürdürdü. Romanya'daki soydaşlann huzur içinde yaşadıgını kay- deden Ecevit, "Türldye ile Romanyaarasmdalddosüu- ğa büyük katkıda bulunu- yorlar. Kendi diDerini >c kül- türlerini serbestce geüstire- büiv'orlar. Buna Türkiye'nin ve Romanya'daki Türk okullannın da katküan olu- yor. Türk girisimcifcriniıı sa- yısı Romanya'da 15binibul- muştur" dedi. Alaattin ÇakKi'ya basın büyük ügi gösterdL Flaşlar- dan rahatsız olan Çakıcısık sık gözlerini kapatü. (Fotograf: KEREM ILGAZ) Ilk kez hâkim karşısına çıkan mafya lideri, hakkındaki suçlamalan reddetti Çakıcı susma lıakkım kıdlaııdıtstanbul Haber Servisi- Fransa'danTürkiye'ye şartlı iade edılen ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıct ilk kez çıktığı hâkim karşısında "susma hakkuu" kullandı. Çakıcı hakkındaki suçlama- lan reddederken esas hakkında görüşünü açıkla- yan Cumhuriyet Savcısı Aykut Cengiz Engin "Cürüm işlemekiçin teşekkül ohıştunnak" suçu- nun işlendiğinın anlaşıldığını belnterek cezalan- dınlmasını istedi. • J- •• lstanbul 6 No'lu DGM'de görülen dava önce- si bina çevresinde 800 polisin görev aldığı yoğun güvenlik önlemi alındı. Cezaevine gırdıkten son- ra saçlannı boyayan Alaattin Çakıcı, Özel Tim polislerininkorumasıâltındasaat 10.00 sıralann- da "akrep" olarak da bilinen zırhlı araçla DGM'ye getirildi. Ehıruşmaya Çakıcı'nın dışın- da tutuİclu sanıklar Adnan Çiçek, Sinan Zenbfl ve Faruk Bayram Özarslan kahldı. Mahkeme Baş- kanı Sedat Karagül. Adalet BakanlığYndan Ça- kıcı'nın Fransa'da tutuklu kaldığı sürenin infazı- na ilişkin yazı ıle Bayrampaşa Cezaevi'nde Ke- nan AB Gürsel, Ferdi Heybet ve Hasan Taşkm' ın 20 Eylül İ999 günü öldürüldüğüne ilişkin kayıt- lann mahkemeye gönderildiğini belırtti. Bu davanın 6 ayn dosyanın birleştirilmesinden meydana geldiğini ve 2 dosyada Çakıcı'nın adı- nın geçtiğinı söyleyen Başkan Karagül, bunlar- dan birinde gıyabi tutuklama karannın vicahiye çevrildiğinin, Ağansoy'un öldürülmesiyle ilgili dosyadakı gıyabi tutuklama karanna ise ulusla- rarası anlaşmalar gereğince bir şey yapılamadı- ğınıbelirti. 'Çete reisi olmadım' Sorgusu yapılan Çakıcı, cezaevinde iddiana- melen okuduğunu belırterek "Çete kurdurtma- dım. Sanıklan tanunıyorum. Kimse>e para ver- medim. Çete reisi obnadun. Konuşmama hakk>- nu kuDamyonun" dedi Çakıcfya"Adaletevar- duna olmak açısından hiç cevap vermeyecek mi- sin. hanza ka>İHnamı uğradm" şeklınde başka bir soru yönelten Başkan Karagül, bu sorusuna ya- nıt alamayınca. "Sizi çok m gördüm. GeMiğiniz- den daha Kisiniz. Yamt verebilirsiniz" dedi. Ça- kıcı ise"Abh'a hamdolsun. Fransa'da be>nimi is- tediler, ama alamadılar" dıye konuştu. Çakıcı, Heyet Başkanı Sedat Karagül'ün ısim- lerini sıralamaya başladığı sanıkJardan hiçbirini tanımadığını tekrarlarken, yalnız Hüsnü Güien'i 20-30 yıl önce babasının yanında çalışmasından dolayı tarudığını. ancak ydlardır kendısıyle gö- rüşmediğini, sadece telefonla çok seyrek olarak konuştuklannı bildirdi. Çakıcı, Başkan Kara- gül'ün "Bu Idşinm kuryeniz oMuğu söyleniyor" yolundaki sorusuna karşılık da "Benim kendi ak- rabam varken, niye beşinci sunf adamı kuDana- ynn?''dedi. Çakıcı'ya soru sormayı sürdüren Karagül. "Biz de yargı hakkunzı kuüanmak isth'oruz. tki hak çakjşıyor. \lne de samk hakkı daha enenüj" di- yerek Çakıcı'ya yenıden dıger sanıklan tanıyıp tanımadığını sordu. Çakıcı, Kenan Ali Gürsel ve Hüsnü Gülen dışmdakı hiçbir sanığı tanımadığı- nı yıneledi Daha sonra esas hakkında görüşünü açıklayan lstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı Ay- kut Cengiz Engin. Çakıcı'nın "Cürüm işlemek için teşekkül oluştunnak" suçundan TCY'nin 313/2-3-4 maddeîeri uyannca cezalandınbnası- nı istedi. Fransa'dan iade şartı gereğince Çakıcı hakkında Ağansoy'un ve olay yennde bulunan 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili gıyabi tutuk- lama karannın "geri ahnmasına" karar veren mahkeme heyeti, dunışmayı erteledı. Bu arada DGM çe\Tesinde yapılan aramalar- da Çakıcı'nın adamlan olduğu öne sürülen 14 ki- şi gözaltına ahndı. Gözalfına alınan tümü siyah takım elbise giymiş kişilerin üzerinden 4 adet silah çıktığı açıİdandı. Meral,190gündurgre\de()lanKiınyaTeknikişçifcrüîeaestekverdi.(HATlCE TUNCER) Türk-Iş lideri grevdeki işçileri ziyaret etti Meral: Yiizde 25 zammı kabul etmemiz olanaksız Citibank N.A. Merkezi New York N.Y. İstanbul'un Türkiye Temsilciliğini Üstlendiği "Citiselect Portfolios"un Şemsiyesi Altında Yer Alan "Citiselect Balanced", Citiselect Grovvth" ve "Citiselect Enhanced Grovvth" Fonları Yatırımcılarına Duyuru Citibank N.A. Merkezi New York N.Y. istanbul'un Türkiye Temsilciliğini üstlendiği "Citiselect Portfolios"un şemsiyesi altında yer alan "Citiselect Balanced", "Citiselect Grovvth" ve Citiselect Enhanced Grovvth" Fonları'nın katılma belgelerinin Türkiye'de halka arzına ilişkin izahname'nin 1., 2., 3.2., 3.3., 3.4., 4.B., 10.5. ve 14.2 maddeîeri yeniden düzenlenmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25/11/1999 tarih ve KYD/573 sayı ile onaylanan ızahname tadil metni 31/01/2000 tarihinde ticaret siciline tescil, 03/02/2000 tarih ve 4975 sayılı Türkiye Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştır. 1. CitıSelect Balanced'in adı Citiselect Asia Tilt 300 Balanced olarak, CitiSelect Grovvth'un adı Citiselect Asia Tilt:400 Grovvth olarak, CitiSelect Enhanced Grovvth'un adı Citiselect Asia Tılt 500 Enhanced Grovvth olarak değiştırilmiştir. tstanbul Haber Servisi - Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral, grevdekı Kimya-Teknik işçilerini ziyaret etti. Meral, toplusözleşme görüşmeleri süren ışyerleri konusunda yüzde 25 zammm kabul edilemeyeceğini belirterek "Enflasyon rakamlanvla ne kadar oynanırsa o> nansın, bellidir. Enflasyonun altmda bir rakamı kabul etmemiz mümkün değfldir" diye konuştu. Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral dün işverenin toplusözleşme masasına oturmaması nedeniyle 190 gündür 115 ijçinin grevde olduğu Bayrampaşa'daki Kimya-Teknik işçilerini ziyaret etti. Petrol-tş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın. Türk-lş 1. Bölge temsilcisi Faruk Bü\ükkucak ve sendika başkanlanyla Kimya-Teknik işyerine gelen Meral, grev çadınnda bir süre dmlendıkten sonra ışverenle görüşmeye gitti. Meral'in yanm saat süren görüşmesi sırasuıda işçiler dışanda • "Toplusözleşme hakkmuz grev silahımız*\ "Viır vur inlesin, sermaye dinlesin" sloganlan attılar. Işverenle görüşmesinin ardmdan işçilere bir açıklama yapan Bayram Meral, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. işverenin cumartesi günü Petrol-tş'i ziyaret ederek görüşmelerin başlayacağını kaydeden Meral, "Ben olumlu olduğunu düşünüyorum, ancak farklı olursa Türk-tş her zaman yanımzda olacakür" dedi. Sendikalann yasal kuruluşlar olduğunu ifade eden Meral sözlerini şöyle sürdürdü: "Sendikalar demokrasinin vazgeçUmez unsuriandır. Hükümetin bir lasmı olmak üzere sendikalan farklı değerlendirenler var. tşgüvence \asasi çıkmadan, alınteri karşılığı tehlikede olacak; özelleştirmelerde yağma, talan, işçi kıyımı devam edecek. Uluslararası tekellerin, EVlF'nin. Dünya Bankası'nın programı bu. Biz büiikteüğimizi devam ettireceğiz. Bunlar sizin gücünüzle aşılacak. Clkenin, halkın sözcüsü biziz." 2. Fon'un ve Yönetim Şirketi Citicorp Investment Management (Luxembourg) Sj^-'nın yenL adresi ve telefon numarası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. .-'-->•••,:•.. •• ' Yeni adres: . - '. . • . . t r 58 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg. . . • Tel: 352 451 414 395 . . ' - . . . - ' . . . . ,'. ' '.._." " , 3. Fon'un genel portföy yöneticiliği görevini New York/A.B.D.'nde bulunan Citibank Capital Management Inc. yerine, 153 East 53 Street, New York, NY 10022, A.B.D. adresinde bulunan Citibank N.A. yürütecektir. ~ ' . ' ' ; . - • "• r - .. .- 4. Pasific Investment Management Co., Miller Anderson and Sherred, Citibank Global Asset Management Co. ve Global Asset Management Ltd. bundan böyle yatırım danışmanlığı görevini yürütmeyeceklerdir. Bunların yerine, Barclays Globai Investors, Cititrust and Banking Corporation, Shanekman Capital Management Inc, Citibank N.A. (Londra) ve Citibank N.A. (New York) yeni yatırım danışmanları olarak atanmışlardır. 5. Fon yönetim kurulu başkanlığına W. Rangan yerine Jill A. Paitchel getirilmiştir. 6. Citiselect Asia Tilt 300 Balanced Fonu'nun portföyüne, gelişmekte olan piyasaların hisse senetlerinin alınabilmesine imkan tanınmıştır. . • • . 7. Her bir alt fon, net aktiflerinin %10'una kadar bir bölümünü Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine (Ruysa dahil) yatırabilecektir. 8. Her bir alt fonun değeri günlük olarak Intemational Heralt Tribune yerine Luxembourg VVort'da yayınlanacaktır. A memberof a CITIBANO paranız burada yaşıyor ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Al-Fargani ve 700 Yıl Sonrası Rahmetli babam, "Şarkiyatçı" idi. Ama günümüz- de tanınmaya başlayan ve "Doğu illerini nasıl daha çok sömürebiliriz" sorusuna yanıt arayan Batılı "Or- yantalistlerden" değildi. Kültür varlığımızın köklerini arayan, cumhuriyetçi, laik ve çağdaş bir Şarkiyatçıy- dı. Her yaz asistanlan ve öğrencilerinden bir bölümü ile Anadolu'da pek bilinmeyen kitaplıklardaki yazma eserleri "didiklerdi". O zamanlar değerini pek anla- mazdım. Ancak yaşım kemale erdikten sonra, yapı- lan işin öneminin bilincine vardım. Fakat bu seyahat- lerin bana ilk ve en büyük yararı; güzel yurdumuzun hemen hertarafını, küçükyaşlarımdagörmem vesev- mem oldu. Kendi yurdunu görüp sevemeden, yaban- cı ülkeler karşısında şaşkına dönen kimi arkadaşları- ma benzemedim. Babamın o zamanlar ürettiklerinden, ancak çok da- ha ileri yaşlanmda yaraıianmaya başladım. Allah ömür verseydi de bunlan paylaşabilseydim çok daha mut- lu olurdum. Ne diyelim, kader. Iktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü araş- tırma görevlilerinden öğrencim Sinan Turan, geçen- lerde "Sayf-AI-Din MuhammedAl-Fargani" başlıklı bir makalesini anımsattı. (Belleten Cilt XXIII, Sayı 91, An- kara 1959). Yaşamı hakkında fazla bir bilgi bulunma- yan Al-Fargani, 14. yüzyıl başlannda Anadolu'da ya- şamış bir şair. Yaşamı hakkında fazla bir bilgi sahibi olmamamıza karşın; "Divan'ının biri kendi el yazma- sı olan üç kopyası, Türkiye kitaplıklannda bulunuyor.. Kendi elyazısı ile kaleme alınmış bulunan divanını ba- bamlar, 1954 yılında Kütahya Vehbi Paşa Kitaplı- ğı'nda bulmuşlar. Daha sonra da çok gittim, ama o zamanki Kütahya'yı da anımsıyonım. Biz çinicilerle' uğraşırken onlar bambaşka işler peşindeymişler... ' • • • Al-Fargani'yi ve divanını gündeme getirmem, bı/ topraklarda 700 yıldır fazla değişen bir şey olmadığı- nı göstermek. Gerçekten Al Farganf nin şıirlerınde dı-ı le getirdiği sorunlar ve olumsuzluklar, bir biçimde bu-j gün de devam ediyor. Galibaen iyisı, sozü Al-Fargani'yebırakmakve Ah- med Ateş'in deyimi ile"... Anadolu'nun o zaman ıçin-i de bulunduğu felaketlersebebiile hemen daima bech bin bir görüşün hâkim olduğu" mısralan okumak: ı "Benim ve senin için makam olan bu dünya, bak,; ne karanlık bir mezbeledir! Yaşayanlara azap vermekt için yılan ve akrep dolu birmezardır. Bugün içinde bu-\ lunan her canlı ölülehn hasretini çekmektedir. öyie\ biryer ki, burada kimse vücudu rahat olarak, ruh sü-ı kûneti bulamamıştır. Burada seni harman gibi döğer- ler... Bu alçak dünya kuyruğu paça gibi olan bir ko-,^ yuna benzer; kemikte gizli olan zehir bir şah öldür-} müş bir zehirdir. Hastanın şifa bulmadığı dünyada,y sağlam olan daima takatsizdir..." ı Divanda yer alan bir başka şiırinde Fargani şöyle, sesleniyor: "Ey hile yapan, haram tadan verüşvetyi- yen kadı! Dinin dinsizlik, şiann şeriatsızlıktır. Ey sarık, ve cüppe ile dinde imam olan, dünyayı terk et! Çün-, kü cüppe ve sank din değildir... Medresede araşttr^ ma ve ders tekrarlama din içindir, halbukıey seçilmî^ âlim, din orada öldü!" ,, -, - . ^ 0 o-,c,j Al-Fargani yöneticilere şöyle sesienmektedir: > } "Ey hükümdar halk senin teminatın altındadır, se- nin emn/yet verengölgeniistiyoıiar... Senin naiplerin olan bu topluluk, ansızın gelen felaketler gibi, halkın mahvına sebep oldu. Böyle nekesler senin adamla-, nn olalıdan beri hiç kimsede sükûnet kalmadı. Ken-, di kazançlan için seni ziyana sokan böyle kimseler-^ den sermayeyi al!... Koyun kurttan nasıl zahmet gö- rürse, Rumlular, Anadolulular, senin köpeklerinden öyle zahmet çekiyoriar... ... Ey emir, sen kullann efendisi isen de, kulsun ve bir Tann'dan kaçamazsın. Hadiselehn yayından üze- rine ok tevcih edildi mi, kılıç ordulan, orada kalkanı bırakacaklardır. Senin yüzünden ülkenin konaklan korku ile doludur, senin yüzünden dinin kaideleri bo- zulmaktan emin değildir..." Al-Fargani'nin llhanlı hükümdan Gazan Han'a gön- derdiği iki kaside vardır. Şimdi bu iki kasıdeden bazı mısralan sizlerle paylaşmak istiyorum: "... Ey... adaletli hakan, bugün Rum diyannda, Anadolu'da, Otner'in adaleti olmadığı haide, Hac- cac'ın zulmü hâkimdir. Sen Müslüman oldun, hal- buki Müslüman olmayan hâkimler elinde o ülke- de Müslümanlıktan eser kalmamışbr... ... Memleket bûtün kötü işler ile dolmuştur, iyi şey- ler yoktur; kötülüğü men etmek şöyle dursun, iyilıği emreden kim? Tann gölgesinin gölgesi Gazan Han imdatlanna yetişmezse, halkın zerreler gibi dağılma- sından korkulur... Senin gibi dâhi birpadışahtan baş- ka kimse böyle bir felakete mâni olup onu defede- mez..." Bilebildiğimiz tarih boyunca, Anadolu halkı hep zu- lüm altında yaşamış. Selçuklu'dan Beylikler'e, Bey- likler'den, Osmanlı'ya hep aynı acı kader... Bu insan- lann kaderini değiştiren insan, "Köylü efendimızdir" diyen Mustafa Kemal olacaktır. Fakat ömrü, "kötü tohumlan" temizlemeye yetmeyecek ve özellikle Do- ğu ve Güneydoğu bölgelerimizde halkımız, içinden çı- kılmaz sarmallara itilecektir. Hizbullah'ın akıl almaz vahşetini yaşayan bölgede, insanlan bu canilere iten neydi? PKK-Hizbullah ikile- miyle karşı karşıya kalınmışken devlet neredeydi,- Cumhuriyet neredeydi? — Bu konulara gene döneceğim. . Etkinlikler 18-21 Subat'ta MilliEğitim Vakfi'nın j 20. kuruluşyüdönümü tstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Vakfı'nın (MEV) 20. kuruluş yıldönü- mü kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında 18-21 Şubatta- rihleri arasında çeşitli etkin- likler düzenlenecek. Sekiz yıllık kesintisiz il- köğretime destek amacıyla düzenlediği kampanyada 2.5 triryon liratoplayan, 15 binin üzerinde öğrenciye karşılık- sız burs veren ME"V; 1981 yı- lmda kuruldu. Teröre kurban giden 162 öğretmenin ailele- rine 250'şer milyon lira yar- dımda bulunan ve bu öğret- menlerin çocuklarına kendi okullannda ücretsiz eğitim hakkı tanıyan MEV, 17 Ağustos ve 12 Kasım dep- remlerinde zarar gören öğ- renci. öğretmen. eğitim per- soneli ve aılelenne 1 trilyon- lira yardımda bulundu. Kutlamalar kapsamında yann Avcüar'daki MEV Nı- hat Çandarh llköğretım Oku- lu ziyaretedilerek. burada dü- zenlenecek törende öğrencı-ı lere armağanlar dağıtılacak.! A>ııı gün MEV'e bağıştaj bulunan emeklı öğretmen Kariye OzbayTİ, tedavı gör- düğü Esnaf Hastanesi'nde ziyaret edilecek. j Vakfin kuruluş yıldönümüı kapsamında cumartesi günü 10.00'da Taksim Atatürl: Anıtı'nda bir tören düzenle-] necek. 21 Şubat Pazartesıl günü de Beykoz Sabancıj Oğretmenevi'nde bir törenj düzenlenecek. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog