Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: BerinNadi " ' Genel Yayın Yönetmem: Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çetinkaya # Yazıışlen Müdürü: İbrahim Yüdız • Sonımlu Müdiir Fikret llkiz # Haber Merkezi Müdürü Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen: Fikret Eser tstıhbaıat: Cengjz Yıldınm • Ekonomı: Özlem Yüzak • Kültür: Handan Şenköken # Spor: Abdülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Karaören 9 Diizeltme Abdullab Yazıeı # Fotoeraf Erdoğan Köscoglu • Bıleı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen. Mehmet Faraç Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Ba$kan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tbrahim YıldE, Ornan Bnrsalı, Mostafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbay Atatüık Bulvan No: 125, Kat-4. Bakanlıklar-Ankara Tel. 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • tzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S. 23 Tel-4411220, Faks: 4419117 •AdanaTansücıa: Çetfn Yiğenoglu, Inönü Cd. 119 S No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks. 363 12 15 Müessese Müdürü: CstüD Akmen • Koordınatör: Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bölent Yener 0 Idare: Höseyin Gürer 0 Satış: Fazilet Koza MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı - Genel Müdür Gülbin Erduran # ICoordınatör Reha Işılman • Genel MOdürYardımcısı: SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 51395 80-513846O^l,Faks. 5138463 Ya>ınllyın ve Buın: "v enı Cüo Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A.Ş Türkocağı Cad 39 41 Cağaloğlu 34334 Istanbul. PK :46 - Sırkeci 34435 Istanbul Tel (0 212) 5i; 05 05 (20 hat) Faks-(0 212ı 513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 17ŞUBAT2000 lmsak:5.23 Güneş: 6.50 Öğle: 12.25 tkindi: 15.18 Akşam: 17.46 Yatsı: 19.08 bıgütere'ye lısu güvencesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DSl Genel Müdürii Prof. Dr. Doğan Alnnbılek, Başbakanlık GAP Idaresi Başkanı Dr. Olcay Ünver ile akademisyenlerin bulunduğu bir heyet, GAP ve Ilısu konularında seminer vermek üzere dün Londra'ya gitti. Sivil tophım kuruluşlan (STK) medya temsilcileri ve bürokratlara yönelik seminerde, projeden etkilenecek nüfus için planlanan yeniden yerleşim projesı tanıtılacak ve Hasankeyf'ten kurtanlabilecek tüm tarih ve kültürel varlıklann korunacağı güvencesi verilecek. TÜBİHIK'tan sanalkimlik • ANKARA (AA)- TÜBİTAK, lnternet'te güvenli bir haberleşme ve aüşveriş için elektronik kimlik hazırladı Elektronik kimlik sahipleri, elektronik postalannı (e-mail), şifreli ya da sayısal olarak Lmzalanmış şekilde gönderebilecek. Elektronik postalar adreslerine güvenli şekilde ulaşırken sanal alışveriş yapanlar da marketlerin sahte olup olmadığım test edebilecek. Internet aboneleri, elektronik posta adreslerini TÜBİTAK Bilten'üı Inîernet'teki sayfasına bırakarak 60 gün geçerli olacak elektronik kimlik alabilecekler. Elektronik kimlikler şimdüik ücretsiz olarak verilecek. ADS için niskli yaşlar • ANKARA (ANKA) - AlDS'in 30-34 yaşgrubu insanlarda daha çok görüldüğü, hastalığuı heteroseksüelleri daha çok tehdit ettiği belirlendi. Türkiye'de vaka sayısında diğer ülkelere göre çok fazla bir artış olmadığı gözlendi. Çok fazla ve süslü hayal kuran çocuğun patolojik yardıma ihtiyacı var Yalruzbk hayal dünyasına iter VURAL AHI Okul öncesi çağı çocuklan yaşamlan- nın bir bölumünde her şeyin olanaklı ola- bileceği bir masal dünyasında yaşarlar... Bu hayaller oyuniçinde çeşitli şekillere bü- rünür. Kendi kurduğu özel dünyasında ha- yal ürünlerine gerçekmiş gibi bakmalan, onu bazen dış dünyanın gerçeklerinden koparabilir. Çocuklann yaşantılannın bir parçası olarak kabul edilen hayal, oyun sı- rasında daha belirgin bir hal alır. Bu konuda konuştuğumuz I. Ü. Tıp Fa- kültesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği psiko- loglanndan Berna Asena şunlan söyledi: "Her çocuk oyun sırasında havali bir ya- zar gibi davranır, kendisine ah bir dünya kurar ve kendi dünyasının nesnelerini de- ğişik. yeni bir şekilde düzenier, bu da onu nıutlu eder. Çocuk bu oyunu çok ciddiye • Psikolog Bema Asena, hayal kuran çocuklann sınıflannda incelendiîderinde onlann utangaç ve bunaltılı olduklarının gorüldüğünü söylüyor. Asena, "Onlar arkadaşlan tarafından ne ret ne de kabul edilen, görmezden gelinen çocuklardır" diyor. alır ve ona pek çok duygu yükler. Bu oyu- nun addı ise gerçek dünyadır." Oyun dünyasının çocuğun duygusal bir boşalım aracı olduğunu söylüyor Asena. "Ne var kP diyor,"çoeuk bunu gerçekler- den çok iyi biçimde ayınr. Çocuk görüle- bilen ve dokunulabilen dûnyadan bazı ob- je veolaylan da hayal dünyasına katar_ Ço- cuğungerçekile bu bağı,onunoyununu ha- yal kurmadan aymr. Çocuklann oyunu onlann istekleri ile belirlenir, o her zaman büyümek üzere oynar, onlann taklit ettiği büyûklerin yaşannlandır. Büyüklerde ise fantezüer tamamen gizlidir \e çocukça di- yenitefendirilebileceğbıden çekinüirve ya- saklarla çevrilidir. Her bir hayal beürü bir (^gelçnrmey«yöneiknı: Hayallerçokgûç- lü ve çokfazla süslü olmaya başladıklann- da, gerçeklerin yerine geçip çok fazla za- man aküklannda patolojik bir hal akna- yaadaydır_" Görmezden gelinen çocuklar Hayal kuran çocuklann sınıflannda in- celendiklerinde onlann utangaç ve anksi- yeteli (bunaltılı) olduklarının gorüldüğü- nü söylüyor Berna Asena. "Onlar arka- daşlan tarafindan ne ret ne de kabul edi- len, görmezden gelinen çocuklardır" diyor. Üç ile beş yaşlan arasındaki çocuklarda, eğer bunlann oyun arkadaşlan yoksa ve büyüklerden oluşan bir ortamda yaşıyor- larsa hayal kurma olayı daha da artabili- yor. Asena, "Bu hayal kurma durumu ço- cuğun yalniThgım azaltmaktadır. Rahat konuşmayan ve güç anlayabilen, sosyalle- şemeyen çocuklarda daha sık görühnek- tedir. Büyükler zaman zaman hayal kuran çocuklann kendiierini duymadıklanndan bile söz etmektedirier" diyor. Hayal olayı çok zaman ve fazla süslü bir hal almaya başlarsa çocuk için patolojik ve sosyal ılışkileri zorlaşöncı bir duruma gelebiliyor. Bu durumda çocuğun sosyal- leşebilmesi ve kendini gerçekleştirebil- mesınde, ona yardımcı olunması duru- munda ohımlu sonuçlar alınabiliyor. MEB yasaklamıştı Sömestrde servis ücretine tepki tstanbtıl Haber Servisi -Milli Eğitim Müdürlüğü, sömestr tatili süresince çalışmayan okul servis- lerinin öğrenci velilerin- den ücret almasını yasak- ladı. Istanbul Tıcaret Oda- sı (İTO) Başkanı Mehmet Yridmm da yanyıl tatüin- de ÎTO servislerinin veli- lerden yanm ücret aldı- ğını belirtti. Veliler, öde- dikleri ücretin yansının iade edilmesini isterken Servis Araçlan Odası ise henüz ücret iadesine iliş- kin karar veremedi. nk ve orta dereceli okul- larda 28 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında tatil ya- pan öğrencilerin velilerin- den tam servis ücreti alın- ması, Istanbul Milli Eği- tim Müdürlüğü'nü hareke- te geçirdi. tstanbul Milli Eğitim Müdüriüğü, okul- lara gönderdiği yönergey- le sömestr tatilinde, servis aracı sahiplerinin, öğren- ci taşımamalanna karşın velilerden tam ücret iste- yemeyeceklerini bikürdi. Servis taşımacüannın ıkı haftalık tatile karşın bir aylık tam ücret iste- melerinin velilerin tep- kisine neden olduğunu gören Milli Eğitim Mü- düriüğü, bu konudaki şi- kâyetleri değerlendire- rek söz konusu tarihle- rin servis ücretlerine da- hil edihnemesi gerekti- ğini vurguladı. ITO Başkanı Mehmet Yıldınm da kendilerine bağlı servis işletmeleri- nin, şubat ayı için yanm ücret aldıklannı kaydetti. Yıldınm, buna karşın Ser- vis Aracı Işletmecileri Es- naf Odası na bağlı servis araçlannın tam ücret al- dıklanna dair kendileri- ne bazı şikâyetler ulaştı- ğını belirtti. ^n<^'^^rtgünöncebaşlavanvedünyanmdörtbirya- m a d a n g e J e n ^ ^ ç a p ı n d a k i m o dacılann birbirinden ü - ginç, sıra dışı, anlaşıhnaz' ve bazen de inamlmaz' tasanmlannı sergilediği Londra Moda Haftası tüm hızıyla de- vam ediyor. Her ne kadar, zengin alıcılar, gazeteciler ve özel davetlikrden oluşan izley ki topluluğu bu tarz gi> silere yaşam tarzlan ve görgüleri itibarryla alışık oba da, sergUenenlerin, sıra dışıhgm sınırlannı zorladığı bir gerçek. e-posta : tan (g prizma. net. tr Nature'ın son sayısı Küresel ısınma tehlikesi gerçek Dtş Haberier Servisi - ln- giltere'nin saygm bilim der- gısi Nature'ın son sayısın- da yer alan bir habere göre yerkabuğunda araşörmalar yapmak için açılan yüzler- ce kuyudan alınan sonuçlar küresel ısınmanın bir ha- yal ürünü değil, gerçek ol- duğunu kanıtlıyor. Isı, Dünya'nın sıcak özündenyukan doğru, yer- kabuğuna doğru yükselir. Ancak, yüzeydekı ısı arü- şı, dalgalar haünde kayalar boyunca aşağı doğru da bir yol izler. Michigan ve Wes- tern Ontario Üniversıte- si'nden bilim adamlan ısı- nın 150 metre derinlikte farklılık yaratması için or- talama 100 yıl, 500 metre derinliğe ulaşması için de bin yıl geçmesi gerektiği- ni ileri sürüyor.Araştırma sırasında bilim adamlan şu sonuca vardılar: atmosfe- rik sıcaklık son beşyüz yü- da 1 derece arttı. Bunun yanm derecesi 20.Yüz- yıl'dagerçekleşti. Buna en önemli etmen sanayileşme hızının eskıye oranla yük- selen bir trend ızlemesi. Sonuçlan değeriendiren Amerikalı jeofızikçi Jo- nathan Overpeck, bu kuyu- lardan elde edilen sonuç- lann küresel ısınmanın en somut kanıb olduğuna dik- kat çekiyor. Küresel ısın- ma, fosil yakıtlann yan- ması sonucu atmosferik sı- caklücta oluşan artışa veri- len isim. Bu da atmosfer- de görünmeyen bir batta- niye etkisi yaratarak, Gü- neş'ten gelen ısıyı uzaya geri yansıtacağına içinde muhafaza ediyor. Yüksek teknoloji, düşük taksitler! 15 aya varan ödeme seçenekleriylef Buzdolapları 13.000.000 Çamaşır Makineleri 20.230.000 Bulaşık Makineleri 18.820.000 Fırınlar 11.720.000 YAN ETKİLERİORTAYA ÇIKAN BİTKİKAKIŞIMLARIGÖZDEN GEÇİRİIİYOR Bitkisel ilaçlar deııetleııiyor Dış Haberier Servisi - Çin'de kullanılanbitki kan- şımlanna dayalı ilaçlar doğ- ru dozlarda hazırlanmadı- ğında ya da doktor tavsiye- si dışındaki aşm mıktarlar- da alındığında ortaya çıkan yan etkiler, Ahnan sağlık uzmanlannı bu kanşunlan yeniden gözden geçirmeye ve ülkeye girişini daha de- netımli hale getirecek ön- lemler almaya teşvik etti. Almanya'da alternatif üp uygulayan doktorlann yanı sıra, klasik üp doktorlan ta- rafından da tedavide daha sık başvurulan Çin çaylan- nın yan etkileri araştınlı- yor. Der Spiegel dergisinde yayımlanan bir haberde, çe- şitli bitkilerin kanşunından hazırlanan Çin hap ve çay- lannın, özellikle Hollanda ve Belçika üzerinden Av- Çin hap ve çaylan Avrupa'ya denetimsiz giriyor. rupa'ya denetimsiz olarak girdiği belirtiürken, Belçi- ka'da geçen yıl yaşanan bir olaya dıkkat çekilmekte. Geçen yıl, 35'i diyaliz ma- kinesıne bağlanan, 29'u da böbrek bağışı ile kurtanlan 100 Belçıkah genç kadında görülen böbrek yetmezli- ğinin nedeni, kullandıklan zayıflama haplan. Toksik etici gösterebildiği tespit edi- len bir tür Çin otu içeren haplann yanı sıra piyasaya sürülen "ebediyaşam'' adm- daki Çin çayının da tngilte- re'de, özellikle de kadmlar- da görülen bazı karaciğer hasarlanna yol açnğını söy- lüyor sağlık uzmanlan. Çinlilerin kendi ülkele- rinde de kullandıklan ve hastalıklann tedavisinde sık- lıkla başvurduklan en tok- sik bitki "mavi nüneçiçeği" ya da "güvercin otu" olarak biliniyor. Bu otun aşın kul- lanımı, kalp çarpmbsı, kalp düzensizliklerinin yanı sı- ra çok ağır vakalarda ölüme yol açabüiyor. Japonlann bu konuya yaklaşımı ise ol- dukçafarklı. YalnızcaBa- tı tıbbına uygun biçimde yetişen doktorlann deneti- mınde hastalara venlen ilaç- lar, yine büimsel yöntemler- le yapılan sıkı analızlerden geçiyor. Televizyonlar Süpürgeler .13.330.000 ....2.820.000 TL'den başlayan taksitlerle. RASGELE / RAİFERTEM Siyanür Zeltri Dünyayı Sarıyop Üstelik, yukarıdaki ürünlerde Şubat sonuna kadar peşin alımlarda % 1 5 İ I I d î rİfTl var! Bu kampanya 29 Şubat 2000 tarihine kadar geçerlidir. K O Ç F İ N A N S A V A N T A J L A R I Y L A UCRETSIZ TUKETICI DANISMA HATTI 0800261 85 15 0216 423 42 07 ' a m a r k a a ı "Tuna Nehri akmam diyor." Tıza Nehri binlerce canlıyı ökjürüyor. Sa- bah gazetesindeki resim. Yüzlerce balık. Ölmüş. Cansızyatıyor. Başla- nnda bir adam. Iki elinde birer ba- lık. Öü. Yerde yatanlara bakıyor, etin- dekilere bakıyor. Balıklar, bahklar. Ölmüşler. Haber "Katliam sürüyor." Romanya'da. Siyanürle aranan al- tın. Sızan siyanür. Tiza Nehri'ne ka- nşıyor. Macaristan'a doğru akıyor. Nehirdeki binlerce canlı, binlerce balık, ölüyor. Çevre halkı korku için- de. Çevredeki canlılar ölecekJer. In- sanlar... Haber televizyonlara taştı. Nehir- lere ırmaklara kanşan siyanür Yu- goslavya"ya dek uzanmış. Bu ırmak- lardaki balıklar da, canlılar daölüyor- lar. "Katliam sürüyor." Romanya maden çalışmalannı he- men durduruyor. Elbet bir gün akım bitecek. Bitecekama. Yrtirilenler, ka- zanılan madenin binlerce katı olacak. Televizyonda verilen haberlerde. Romanya'da yaşanan bu siyanür faciası, Rusya'daki Çernobil faciası- naeşittir. Biz de mi bir facia bekliyoruz?.. "Bergama Bergama Kazan kazan verbana!" Bergama ne kazandıysa! Turizm- den, tanmdan. Türkiye'de yaşayan herkese verdi. Bergama'nın bu üre- timine karşı. Bergamalıların zehirlenmek, öl- mek mi hakkı? Bergama'da da altın siyanürle iş- leniyor. Köylülerkentliler. Istemiyoruzde- diler. Soyundular yürüdüler, yürü- düler. Aylarca protesto ettiler. Işletilmesine karar verenler, işle- tenler. Siyanür zehrini hâlâ çevreye salıyorlar. Çevrede bir gün büyük birfelaket yaşanacak. Ondan sonra mı son verilecek? Si- yanürle altın işlenmesine. işlenen her yerde görüldü. Sonu felaketle bitiyor. Neden ille felaket bekleniyor? Altının getirdikleri. Çok sanılıyor. Götürdükleri binlerce katı olacak. Bergama ovalan. Dikili, Ayvalık, Ali- ağa. Ta Ege, Akdeniz'e dek. "Bergama Bergama. Kazan kazan verbana!" Veriyor, verecek ama. Yaşam ola- nağı vermiyoruzki!.. Çernobil. Nükleer facia. Ülkemiz sınırlarına dayandı. Acısını bizler de çektik. Çernobil ortadayken! Akkuyu Nükleer Santralı neyin ne- si?.. Romanya altın madeninden sızan siyanür. Macaristan'ı, Yugoslavya'yı zehirliyor. •:-— Bergama'da neden siyanOrie iş- lenme sürdürülüyor?.. Macaristan Parlamentosu'nun Çevre Komitesi Başkanı'nın açikla- masını gazetemizde okudunuz: "Bu durumun, bir nötron bom- basının atılmasından farkı yok. Ne- hirterde artık hiçbir canlı organizma yaşamıyor. 1986'da yaşanan Çerno- bil felaketinden bu yana, Orta Av- rupa'da meydana gelen en büyük çevre felaketini yaşıyoruz." Yaşıyoruz, yaşayacağız. Siyanür zehrinin Tuna Nehri'ne kanşmasından korkuluyor. Tuna Nehri akmam diyor." Çevresirri zehirlemekten korku- yor. Içindeki canlılann ölümünden. Eyvah! Siyanür Tuna Nehri'ne de kanştı. Tonlarca balık kıyılara vurdu. Karadeniz'e doğru uzanıyor. FeJake- tin boyutlan büyüyecek. Tonlarca balık, diğer canlılann yanında insan- lara da uzanacak. Nerede siyanürle altın işlenmişse bu felaket yaşandı. ABD'de, Ekva- dor"da, Güney Amerika'da, Guya- na'da, Filipinler'de siyanür kazalan oldu. Tonlarca canlının yanındal Birçok insan da öldü. Doğa insanoğluna küstü. Kızgın. Intikam almaya kalkarsa. Sonra? Rasgele...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog