Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

-» 7 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 FiPöna'ya tehdit Rize'de tarikatlann korunup kollanmasına ilişkin olarak Rize Valisi Erdal Ata ve Başbakanlık Takip Kurulu ll Başkanı Vali Yardımcısı Metin Yahşi hakkında yaptığı yayınlar nedeniyle Rize Valiliği'ne sokulması yasaklanan Fırtına gazetesinin imtiyaz sahibi Gençağa Karafazı, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Eski bir gazetecinin Türkiye'de başbakanlık koltuğunda oturduğu bir dönemde verilen dilekçeden: "Tarafıma sürekli olarak bilinmeyen şahıslardan tehdit telefonlan gelmektedir. Aynca tanımadığım kişiler tarafından sürekli olarak bariz şekilde takip edilmekteyim. Elimde bulunan bazı haberleri yayımlamamam konusunda büyük bir baskı altındayım. Ölüm tehdidi dahil her türlü tehdidi almaktayım. Çocuklanm, eşim ve şahsım için can güvenliğj konusunda ciddi endişeler taşımaktayım." Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Bektronik posta: som@posta.cumhuriyetcom.tr - Ecevit, "iyi tarikatçılar"ı övmeye devam ediyormuş.. "Budabirtikolmalı!" azmıştık, anımsayalım: "Eğitim-Sen Ça- nakkate Şubesi, Çanakkale Milli Eğitim Mü- dür Yardımcılığı'ndan emekli olduktan son- ra, devlet memuriuğu yaş sınınnı aştığı hal- de ilköğretim okulu öğretmenliğine döndürülen ve ardından Gelibolu ilçe Milli Eğitim Müdürfüğü'ne atanan Kenan Üzmez'in yasa ve yönetmelik tanı- mayan uygulamaları konusunda Milli Eğitim Baka- nı Metin Bostancıoğlu'nun görüşünü soruyor." Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi: "Ça- nakkale Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ge- çici olarak yürüten Kenan Üzmez 1.8.1941 doğum- lu olup, 9.9.1997'de emekli dönüşü Çanakkale il emrine öğretmen olarak atanmıştır. 5434 sayılı Emek- li Sandığı Kanunu'nun 40. maddesine göre çalışan- ların görevleh ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65'tir. Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlü- ğü ile ilgili" yasa ve yönetmelik tanımayan uygula- malar" konusunda Bakanlığımıza herhangi bir bel- Genelgelerge ya da bilgi intikal etmemiştir." Bakanlık, açıklamasında Emekli Sandığı Yasa- sı'ndan söz ediyor ki, yasa devlet memurunun emek- li oluncaya kadar çalışmasını düzenliyor. Fakat 65 yaşından önce emekli olan öğretmenlerin tekrar devlet memuıiuğuna dönüşünü ise Milli Eğitim Ba- kanlığı'nın 25.08.1997 tarih ve 1997/66 sayılı genel- gesi aynca düzenliyor: "Bilindiği üzere 1997-1998 öğretim yılından itiba- ren sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulamasına baş- lanacağından bazı branşlarda emekli dönüşü de öğretmen alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bakımdan; sınrf öğretmeni, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Ingilizce öğretmeni iken emekliye ay- nlanlardan yeniden öğretmenliğe dönmek isteyen- lerin 65 yaşından küçük olmak şartıyla (1942 ve da- ha küçük doğumlu olma) ilinize yapılan vaki müra- caatları kabul edilecektir." Bakanlık açıklamasında Kenan Üzmez'in 65 ya- şından küçük ve 1941 doğumlu olduğu bildiriliyor; Bakanlık genelgesinde ise memuriyete dönecek emekli öğretmenler için 65 yaşından küçük olma ko- şuluna 1942 ve daha küçük doğumlu olma kuralı ge- tiriliyor. Kenan Üzmez'in atamasını, genelgenin yayımın- dan bir ay sonra yapan Bakanlığın kendi genelge- sinden haberi yok! Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 30.09.1998 tarih ve 1998/96 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı genel- gesinden de hâberinin olmaması doğal sayılmalı ki, "Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili 'yasa ve yönetmelik tanımayan uygulamalar' konusunda Bakanlığımıza herhangi bir belge ya da bilgi intikal etmemiştir" diyebiliyoriar. SESSİZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Hayatımız kayıyor: Lütfen bir dilek tutunuz! TBta'in 75.428.233.089 lirası Belgelere bakılırsa geçen yılın so- nunadoğru, Izmir'deTEKEL'intoptan satıcıhğını yapan birşirket, zam son- rası elindeki mallann fıyat farkını TE- KEL'e ödemiyor. Konuyu inceleyen müfettişler, şirke- te 75 milyar 428 milyon 233 bin 89 li- ra zimmet çıkartıyor. Şirket, zimmetindeki parayı ödüyor ve konu kapanıyor. Bir süre sonra konu başka bir yö- nüyle yeniden açılıyor. TEKEL ürünlerinin toptan dağıtımını yapan şirket, ödediği parayı geri alıp yerine teminat mektubu vermek için TEKEL'e başvuruyor. TEKEL Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği böyle bir uygulamanın ola- mayacağını bildiriyor. Aradan bir ay geçiyor. Bu kez, şir- ketin başvurusuna benzer bir talep TEKEL Müessese Müdürlüğü'nden geliyor. Müdürtüğün bir yazısı ile şir- ket tarafından zimmet olarak ödenen paranın sözleşmenin uygulanması sırasında "biran- laşmazlık"tan doğduğu ve bu paranın şirketin nakdi temina- tı olduğu yorumu yapılıyor. Bu yorum üzerine TEKEL Genel Müdürlüğü'nün onayı ile 75 milyar 428 milyon 233 bin 89 lira şirkete ge- ri verilip karşılığında banka teminat mektubu alınıyor. Bu arada, şirketin zimmetine ge- çirdiği parayı ortaya çıkartan TEKEL müfettişi de Izmir'den Adana'ya gön- deriliyor... AYDINLANMA ATEŞİ Üetişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Medeni Kanun 'un kabulü 74. yılında etkinliklerle kutlanıyor tstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Medeni Kanun'unkabul edıkşınia 74. yıldönümünde "Aydınlığa Açı- lan Kapı" başlığı altında bir etkin- lik düzenlıyoruz. Açılış konuşması- nı Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün yapacağı bu etkınlik- te Meriç Velidedeoğlunun Ord. Prof. Dr. Hıfa Veldet Velidedeoğ- lu anısına hazırladığı "Şeriattan Laikliğe Vanş" konulu dia gösten- sinı sunacağı bir açık oturum yapı- lacak. Bugün saat 10.00da Devlet Ti- yatrosu Taksim Sahnesi'nde (Zavoy Oteli yanı) yapılacak otunıma Prof. Dr. Aysel Çelikel. Prof Dr. Rona Se- rozan ve gazetecı-yazar Ali Sirmen katılıyor. Kadıköy ÇYPD Açılış ve sunuş konuşmalan Ka- dıköy ÇYDD Başkanı Av. Ümran Gûnşen Altay tarafından gerçekleş- tirilecek şubat ayı etkinlikleri; • Bugün saat 15.00'te Kadıköy Kül- tür ve Sanat Merkezı'nde (Caddebos- tan) Kocaeli Ün. Öğr. Üyesi Dr. Ta- nay Sıdkı Uyar'ın katılacağı "Tür- kiye'de Nükleer Enerji Gerçeği - Enerji Sektöründe Karar Venne- de Bilginin Yönetimi ve Doğal Çev- rede Enerji Liretimi" konulu kon- ferans, • 24 Şubat saat 10.30'da Tûrkiye Emlâk Bankası Ataşehir Lisesi'nde Prof. Dr. Ömer Demircan (Yıldız Tek. Ün.) ve Prof. Dr. Yusuf Çotuk- söken'ın (Beykent Ün.) katılacağı "KüreseUeşme ve Dilimiz" konu- lu ızlence, • 26 Şubat saat 16.00'da Kadıköy Kültûr ve Sanat Merkezı'nde Istan- bul Cumok ve Kadıköy Belediyesi ile ortaklaşa olarak A. Hilmi Ça- murdan'ın katılacağı "Demiryolla- runıa Veniden Yaşama Geçirme" konıiu konferans düzenliyoruz. ÇYDD Genel Merkezi 1) Medeni Yasamızın kabulünün yıldcnümü nedeniyle bugün saat ll.OO'de Cağaloğlu - Basın Müze- si'ni toplanıyoruz. 2)lzmır Iktisat Kongresi'nin 77. yıldâıümü dolayısıyla bugün saat 18.«'de ÇYDD Kültür Meıkezı'nde Prof Dr. Türkân Saylan'ın oturum başbrüığı yaptığı bir panel düzen- liyorız. Açış konuşmasını ÇYDD Gend Merkez Yönetını Kurulu üye- sı Dcaiz Banoğlu'nun yapacağı pa- nelCYDD Yönetım Kurulu üyesı Abdıllan Kehale, "1923 Izmir tk- tisastCongresi", İÜ tktısat Fak. Ma- lıyeiöl. Prof. Dr. İzzettin Önder, "tlasat Kongresinin Ekonomik TerB-llerinin Günümüz Açısından Deçrlendirilmesi", USİAD Başkan yarc Zeki Polat, "Neden Ulusal Ek*ıomi?" konulannda panel ve- rectler. IMnisa ADD ] Derneğimız kültür ve sanat ko- mironu adı altında halk müziğı, tı- yaî: ve bağlama kurslan başlamış- tr. '»san ayı içerisinde diksıyon kur- sı işlayacaktır. Kültür ve sanat ko- raironu her hafta perşembe saat l£» )'da toplanmaktadır. Bunun ya- nmı kadın komısyonumuz her haf- ti u günlen saat 13.00'te toplana- rak çalışmalannı sürdürmektedir. 2) Demeğimiz " 10 Ekim" adlı ay- hk bültenıni çıkartmaya devam edı- ypr. ^zjlannızı ve katkılannızıkek-, liyoruz. Balıkesir ADD 77 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde Kubılaylardan bugüne dek laik ve demokratik devlete ve onun savunuculanna karşı yapılan saldı- nlann en son örneği 14 Şubat'ta Hizbullah terör örgütü ile çıkan ça- tışmadır. Beş güvenJik görevlimi- zin şehit olduğu bu çatışma laik de- mokratik devlet yapısını savunma- nın gereldiliğüu bir kez daha göz- ler önüne sermektedir. Tüm laik demokratik halkımız ve güvenlik örgütümüze başsağhğı di- liyor, Hizbullah ve benzeri gerici ve her türlü gerici güçlerle savaşmala- nnda kendilerinin yanlannda oldu- ğumuzu belirtiyoruz. Bursa ÇYDD Medeni Yasanın kabulünün 74. yıldönümü nedeniyle Bursa ÇYDD ve Emek Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği toplu nikâh töreni bu- gün saat 14.00'te Emek Belediyesi Nikâh Salonu'nda gerçekleştirile- cektir. Giresun ADD Terme ADD Başkanı Dr. Salih Bora Mutlu'nun Atatürkçü düşün- ce ve çağdaş değerler doğnıltusun- da yaptığı çalışmalar anlaşılan biri- lerini rahatsız etmiş olmalı ki Ter- me'deki görevinden Şırnak'a atama- sı yapılarak ödüllendirilmiştir (!) Ay- dınİLk düşünceyi savunanlan sindir- meyi amaçlayan ve gericilerin ekme- ğine yağ süren bu uygulamayı kım- yoruz. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Devlet Bakanı Hasan Gemici"nın "Kadın Erkek EşitUğini İzleme Komisyonu" kunılması için verdi- ği TBMM içtüzük değışikliği öne- risini desteklıyoruz. Kadrn Erkek Eşitliğini İzleme Ko- misyonu kurulması, hem Anaya- sa'nın 10. maddesindeyeralan "ka- nun önünde eşitlik" ilkesi, hem başta Kadınlara Karşı Her Türlü Ay- nmcılığın Kaldınlması Sözleşme- si'nden kaynaklanan kadın erkek eşitliğini sağlama konusunda ulus- lararası alanda verdigimiz taahûtler ve hem de AB yolunda uymamız ge- reken Kopenhag kriterlerinden "dıı- siyete dayalı eşitsizliğin kaldınl- ması" göz önüne alındığında, son de- rece olumlu bir adım olacaktır. Kanunlan yürürlüğe girdikten son- ra eşitsizliğe aykınlığı gerekçesiyle değiştirmek oldukça zordur. Bu ba- kımdan, kurulacak Kadın Erkek Eşit- liğini İzleme Komisyonu, tasanlan inceleyerek bu gibi olumsuzlukları henüzyasalaşma aşamasında engel- lemesini sağlayabilecektır. Bu giri- şimin demokratıkleşme sürecine de olumlu katkısı olacaktır. Bu konuda yapılacak içtüzük de- ğışikliğinin gecıkılmeksızın TBMM'de kabul edilmesi, ülkemiz- de kararlı bir eşitlik politikasının uy- gulandığının göstergesi olacaktır. KİM KtME DUM DUMA BEHIÇAK behicak@turk.net ÇtZGİLtK KÂMİL MASARAC1 1&f HARBt SEMÎH POROY semihpomy@yahoo.com BULUT BEBEK NURAYÇIFTÇI TARtHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 17 Şubat TURK MEDENİ K4NUNU ONAYIANDL 1326'OA BUGÜN, TtİKK. MEDENİ KAN.UNU, TÜR.ICİYB SÜYÜK /MİLLEr MECÜ- Sf'NOE ONAYLAUMlÇTt. GAZİ MUSrAPA KEMAL OE OTueuMDA BULUNMUÇTTJ• DEI/ÜİN APALET BAKANI K4TK/LARIYLA OLUŞTUfZuLAU $ÜK&Ü İKAYA) 8EY KUGUL, AYLABCA ÇAUÇAKAK SÖ2- KONUSU KANUNUN MECUSE 6ETİIS.İUJEGİM SAĞLAMIÇTl. tOJKULDA ONBİR PROFESÖK, ÜÇ Al/Uf#r, BİR SAVCI, SEKİZ YA/SGfÇ VE İtCİ KıliU-ETVEKİÜ BUt-UNkAAKTAYCH.ÖtZ.- NEK ALINACAK MEDENİ KANUN İÇİN, ALMAN, FGAMSIZ HUKUKJ-ARl DA İUCSLEUHİÇ, ANCAK,SOUUUDA İSVİÇBJE'NİNKİUOB KAISAR. KtUNMfŞTt. YEAJİ TZİfSKiY£ CMMHUİZ.İYETİ &EI/JLETİ İÇ.İN ÇOK H-EİŞİ B& <4DtM SAYtLAM AAEOENf KAUUN, DÖtej- TEMEU BÖLÜMÜ İÇERMEK- TBYPİ ; 1 - ŞAHSIN UUtOJKU, 2-AİLE HUKUfOJ, 3-MİRAS MUKUtCU, 4--AYNÎ MAfCLAR (_EŞYA HU/UJKU').. giK SÜ&E SONRA KABUL EPİLEH BOS-ÇlAR KAUUNU DA MEPENÎ HUkUJKA KATKILAIZ. GerİB.EC£*CTİIS.. Şükrü DÜZ ÇÎZGİ UMtT ZİLELİ 'Giile Güle' Onlar yoktulart. Çok uzun zamandan beri yoktular.. Hiçbirinden en ufak bir \z bile kalmadığını biliyordum. Unutul- muş, yok edilmiş, sanki bilinçli olarak yaşamımız- dan sökülüp alınmışlardı. Belki biz yok olmalarına, kopup gitmelerine ses çıkartmamış, izin vermiştik!.. - Halbuki; onlar yaşamın ta kendisiydi!.. Dostluk, arkadaşlık, omuzdaşlık, yoldaşlık, yardım- laşma, fedakâriık.. Ve ille de sevgi!.. Karşılıksız, hesapsız, pazarlıksız, taa yüreğinin içinden sevgi!.. Herşeye rağmen; kaybetmenin o ya- kıcı tadı boğazına biryumru olup oturduğunda, öle- siye hınçla dolduğunda ya da umutsuz bir kıskanç- lığın pençesinde kıvrandığın zaman bile sevgi.. Bizler, hepimiz; kopkoyu bir nefret ortamında, ne- denini hiç düşünmeksizin yakıcı bir hınç ve öfkey- le ve de anlamsız bir geç kalmışlık duygusuyla, he- def gösterilen "köşeyi" dönmeye çalışırken yitirmiş- tik onları!.. - Ne yazık ki farkında bile değildik!.. • • • Bir dostun sıcacık gülümsemesi, bir arkadaş için dökülen bir damla gözyaşı, bir yürek çarpıntısı, do- lu dolu bir sarılış, coşkulu sevgiler, her türlü hesap- tan uzak pırıl pırıl kahkahalar yoktu artık... Çook uzaklarda kalmışlardı.. - Yitip gitmişlerdi!.. O kocaman boşluğu; çarpık gülümseyişler, sah- te dostluklar, öldüresiye hınçlar, doymak bilmez hırslar, "ben.." diye başlayan iflah olmaz monolog- lar ve tabii çok ama çok acı veren yalnızlıklar dol- dumnuştu!.. Üstelik; onlann adını bile anmak, yokluklanna iç- ten bir "ahh" çekmek, özlem duyduğunu açığa vur- mak bile ayıptı!.. Bu gibilere ancak gülünür, alay edilirdi. Bu gibiler, eski kafalı, yeni dünyayı bir türlü anla- yamayan, birey" olmanın önemini kavrayamayan, nesli tükenmeye yüz tutmuş, feodal yaratıklardı!.. Yük- selen değerlerin temsilcileri bu gibilere bir isim bile yakıştırmışlardı; - Dinozor!.. Haklıydılar tabii; paranın en kutsal değer haline geldiği, "Ohh, dolariargeHyor" diye atılan gazete man- şetlerinin ayıplanmak bir yana sevinçle karşılandı- ğı, büyük çalanın baş tacı edildiği bir ortamda bu değerlere yer yoktu!.. Televole, çarkıfelek kültürünün yüceltildiği, üç ku- ruşluk kâğıt peçetenin yeni moda meyhanelerin plastik masalarında göbek atan şarkıcıyı şereflen- dirmek için havalara saçıldığı, kendisini köşe yaza- rı zanneden tetikçilerin zar zor yetişen sanatçılara, yazarlara en bayağı sözcüklerie saldırdığı, mafya bo- zuntusu eli kanlı katillere "Türkiye seninle gunırdu- yuyor" diye sloganlann atıldığı bir ülkede bu durum; zaten son derece doğaldı!.. • • • Ve ben onları, yitirdiklerimizi küçücük bir sinema salonunda buldum!.. Çok, unuttuğum kadar çok zaman önce gidenler orada, elimi uzatsam dokunabileceğim kadar yakı- nımdaydılar!.. Her şeye rağmen dönmüşlerdi.. Uğradıklan tûm kalleşliklere, haksızlıklara, vefasızlıklara rağmen, iş- te tekrar buradaydılar!.. O küçücük sinema salonunda, "binlerceyıl" son- ra hıçkınkla kahkahayı bir arada yaşamanın o tadı- na doyulmaz keyfine vardım. "Güle Güle" bana, aslında onlann gitmediğini, hemen yanı başımızda, çağrılmayı beklediklerini gösterdi. Bir de; insan olmanın o müthiş ayrıcalığı- nı ve "istediği takdirde" asla yenilmeyeceğiniL Lütfen, gidin, seyredin "Güle Güle" filmini.. Emi- nim siz de unuttuğunuz kadar çok zaman önce yi- tirdiklerinizi bulmanın coşkusunu yaşayacaksınız. Hiç çekinmeden ağlayabilirsiniz; temizlendiğinizi, içini- zin yeniden umutla dolduğunu hissedeceksiniz!. Sevgili Metin Akpınar, Zeki Alasya, Yıldız Ken- ter, Şükran Güngör, Eşref Kolçak, senaryo yaza- rı Fatih Altnöz ve uzun yıllar sonra bize bu filmi ar- mağan eden yönetmen Zeki Ökten. Hepinize yü- rekten teşekkürler, iyi ki varsınız... FATİH ALTAYLI'YA YANIT: Hürriyet gazetesinde çiziktiren Fatih Attayiı'nın Radyo D'deki sabah prog- ramında uzun süredir Cumhuriyet'e saldırdığını işi- tiyordum. Son olarak da Radyo Cumhuriyet'in din- leyicisi olmadığı için kapandığı cevherini yumurtla- mış. Radyomuzun niçin kapandığını bal gibi bilme- sine karşın, bu kişiye en iyi yanıt, gazetemize gelen binlerce faks, E-posta ve telefondur, aldığı ödüller- dir. Öyle değil mi Altaylı? E-posta: zileliagaranti.net.tr Mesaj:(0212)287 42 41 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1/ Goscinny- Uderzo ikilisi tarafmdan ya- raülan ünlü çiz- gi roman. 2/ Bilyeliyatak... Dotma yapmak için hazırianan kanşım. 3/ Sa- hip... Asya'da bir ülke. 4/ Kurşunborula- nn ağzını aç- makta kullam- lan ucu sivri takoz... Uzun tüylü, yumuşak * ve parlak, kadifeye benzer bir türkumaş. 5/ Bilgiçlik taslayan kim- 3 se...Uye. 6/Japonlirik 4 dramı... " — Kusturi- 5 ca": Bosnalı sinema g yönetmeni. 7/Birsoru -, sözü... Osmanlılar dö- neminde giyilen, kır- ° mızı çuhadan yapıhruş 9 başlık. 8/ Muğla'nın bir ilçesi... Ruh. 9/ Orta ve Do- ğu Avrupa kökenli Yahudilere verilen ad YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Gelibolu Yanmadasf nda, Çanakkale Savaşı'nın önemli çarpışmalanna sahne olmuş burun. II Suka- bağından yapılmış ya da ağaçtan oyulmuş maşrapa... Bir göz rengi. 3/ I^ramızı simgeleyen harfler... Gü- neş doğmadan önceki alaca karanlık... Yemek. 4/ Avustralya'da yaşayan bir cins devekuşu... Teniste to- pu rakibin arkasına düşürmeyi amaçlayan vuruş. 5/ Bir karayolunun yokuş olan bölümü... Tanntanımaz. 6/ Felç... Döl verme yetkinliğine eren. 7/ Büyük ve süs- lü bahkçı kayığı. 8/ Ateş, baş ağnsı, burun tıkanıklı- ğı ve akıntısı ile beliren yüz sinüslerinin iltihaplanma- sı. 9/ "Mesela bir akşam üstüdür — / Bahçeler ve dağlar üzre hükümran" (Ahmed Arif).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog