Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ HayaUerim-. 10.00 GAP TV Dram Hayranolduğuyıldızayıllardırsenaryoya- zan bir gencin, onun düşlerindeki kadına benzemediğini görünce yıkılışının öykûsü. Atıf Yılmaz'ın yönetiminde Türkân Şoray, Oğuz Tunç, Müşfik K.enter, Fatoş Sezer oynuyor (1987). Zorlu Damat 10.30 Interstar Duygusal Zengin bir ailenin kızı olan Gönül, atlara me- rak sarrruştiT. Bütûn yanşlarda birinci olan ati satın almak için harekete geçer. Bu at. Bur- sa'daki çiftliğinde at yetiştiren Necdet'e aittir, An- cak Necdet, atlanni satın almak için bu kadar id- dialı ve hakaret eder gibi konuşan Gönül'e atla- nnın hiç birinı satmak niyetinde değildir. Hulkı Saner'in yönettiği yapırrun başrollerinde Tür- kân $oray, Ayhan Işık ve Hulusi Kentmen var. Darbe 11.05 TRTINT Dram Çocuklan çok seven bir çift vardır. Ancak kendi çocuklan ölü dogar. Sevinçlerini ya- şa> amadan kederle karşılaşan çift hayatlannı de- vam ettirmek için birbirlerine destek olmak zo- rundadır. O. Nuri Ergün'ün yönetiminde Salih Güney, Bahar Öztan ve Bülent Bilgiç rol alıyor. Deli Gönlüm 11.40 TRT 3 Duygusal hayat kadınıyla, kahvecilik yapan bir gencin aşk öyküsü konu ahnıyor. Orhan El- mas'ın yönettiği filmin başrollerini Ahu Tuğba, Yaşar Alptekin ve Suzan Avcı oynuyor. KelepçeB Âşık 15.00 TGRT Macera ©(To Catch a Thief) - Riviera'da emekliye aynlmış bir hırsız, orada kendisinin stilini taklit eden bir hırsızı yakalar. Yön: Alfred Hitch- cock. Oyn: Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Roy- ce Landis. John Williams (1955 ABD, 97dk). Öksüzler 16.45 Show TV Dram /\^\ Daha doğarken annesi ölen, daha sonra da Vİ/ babasının düşrnanı tarafından kaçınlarak dilenci yapılan Sezer. bu hayatı hiç sevmemek- tedir. Bu arada annesinin ölümü nedeniyle yıkı- lan ve kardeşini ararken geçirdiği kaza nedeniy- le sakat kalan ablası Zeynep de hayata küsmüş- tür. Fakat büyük rastlantılar onlan karşılaştınr. Yönetmen: Ertem Göreç. Oyuncular: Zeynep Değirmencioglu, Sezer tnanoğlu (1973). Boyalı Melekler 20.30 CINE 5 Dram ©(Painted Angels) - 19. yûzyılda Vahşi Ba- tı'da yaşayan bir kadm, evli ya da aileden zengin değilse hayatını kazanabilmek için fazla seçeneğe sahip değildir. Amerika'nın dört bir yanından Vahşi Batı'ya gelen bağımsız kadın- lar, toz duman ve kirli kovboylardan başka bir şey bulamazlar. Yönetmen: Jon Sanders. Oyun- cular: Kelly McGillis. Brenda Fricker, Meret Becker. Brönagh Gallager (1998 ABD. 88 dk). 20.30 / Kanal 6 / Anna Aynntı yanda 21.00 / Kanal E / Hayat... Aynntı yanda HızüPoüsl 21.50 Interstar Macera ©(Police Story 1) - Uyuşturucu çetesini iş üstünde yakalamak için bir operasyon dü- zenlenir. Chee bu operasyonu başanyla tamam- lar ve bir'anda kahraman olur. Emniyet amirle- ri uyuşrurucu satıcısını hapse atmak için Pong ad- lı bir kadının mahkemede tanıklık etmesini is- ter. Chee'ye de bayan Pong'u mahkeme günü- ne kadar koruma görevi verilir. Jackie Chan'in hem yönetip hem de oynadıgı fîlmde kendisine Maggie Cheung ve Brigitte Lin eşlik ediyor. Patlama 22.30 TRT 2 Macera (Oı (Blow Out) - tkinci sınıf filmler yapan bir v£' fırmanın efektörü olan Jack, bir gece baykuş- lar ve gecenin diğer seslerini kaydederken bir las- tik patlaması duyar. Köprüden nehre düşen bir ara- ba kazasına tanık olan Jack, hemen arabaya gi- derek içeride sıkışmış bir kızı kurtanr. Bu arada arabayla birlikte batan sürücünün başkan adayh- ğına oynayan bir politikacı olduğunu öğrenir. Da- ha sonrakaydettiği ses bandıra dinler ve patlama- dan önce bir silah sesi olduğunu fark eder. Böy- lece kendini beklenmedik olaylann içinde bu- lur... Yön: Brian De Palma. Oyn: John Travolta, Nancy Allen. John Lithgovv (1981 ABD, 108 dk). Askerin Zaferi 22.45 Kanal D Dram (Glory) - Amerikan Iç Savaşı sırasında Bos- tonlu 25 jaşındaki 'genç albay' Robert Go- uld Shaw ile büyük bölümü Gûneyli esir eskisi zenci askerlerden oluşan 54. piyade alayının 18 Temmuz 1863'te Morris Adası'nda Güneyli- ler'in elindeki Wagner Kalesi'ne saldınsı sıra- sında yasadıklan anlatıhyor. Yönetmen: Edward Zwick. Oyuncular: Oyuncukr: Matthew Brode- rick. Denzel NVashington, Cıry Elwes, Morgan Freeman (1989 ABD, 122 dk). Çıplak Tango 24.0C Kanal E Dram /77\ (N»ked Tango) - Disiplınli, saygın bir yar- v i ' gıç olan Torres'in genç iansı Stephanie ko- casının :ek düze yaşantısındaı, sıkıcı çevresinden kurtulrramn vollanm aramakta. tntthar süsü ve- rerekoıtadan kaybolan Stephanie, Arjantin'e Zi- co'yia evlenmeye gitmiş Polcayalı Alba'nın kim- liğiyle yaşamaya başlıyor. Ancak yeni yaşamı Stepharie'ye tötü sürprizler hızırhyor; kocası onu fahişelige sürüklerken, bu oramda tanıştığı Cho- lo'nunyardımıyla Alr^a, tangonun güzelliklerini keşfediyor... Yön: Leonard Schrader. Oyn: Mat- hildaMay, Vincent D'Onofrio, Esai Morales, Fer- nandoLey (1991 ABD - Arjaıtin - Fransa, 92 dk). GiinBatimmı_. 00.45 TRT 1 Dram \ 0*"aiting of the Sunset) - Yıllar önce ara- lannda b:r anlaşma yapm dört arkadaş, yol- lan ayalmış olsa bile dostludannı devam ettir- 016)1. >aşarmı$ ve yılın belirlı günlerinde bir ara- ya geitrek hasret gidermişlerdir. Yön: Leidulv Risan.Oyn: Robert Mitchun, Clife Robertson. GeBçIvanhoe 01.30 BRT Macera /^\ 0 oong Ivanhoe) - Ivınhoe'nin arkadaşı v3^ Tıck. Norman topraklanna izinsiz girmek- ten amklanr. Ivanhoe bumn üzerine harekete geçer 'e "UCÜ'U kurtarmayı başanr. Iki arkada- ŞIB â'ende olacaklan tek yer ormandır. Yönet- me» talph "Tıomas. Oyurcular Stacy Keach, Nfarert Kidder. Nick Mancıso. Stratfc-ari 01.30 Kafal D Biyografik e^tradhari) -17. yüzyida yaşadığı bilinen âlû kenan yapımcıs Antonio Stradiva- i'm 'asımcyküsü konu alıııyor. Yönetmen: Gi- Botızo. Oyuncular: Vnthony Quinn, Ste- i. Valerie Karriskv. Savaşın açtığı derinyaralarTV Servisi - Ikinci Dünya Sava- şı'nın bitiminden biryıl sonra savaş kar- şıtı bir fılmi gösterime sokmanın doğ- ru olmayacağı şeklindeki uyan ve eleş- tirilere kulak asmayan yapımcı Sa- rnuel Goldwyn, izleyicinin beğenisi- ni önceden sezinleme yeteneğine ne denli sahip olduğunu gösterdi. •Hayahmızın En Güzel YıBan", izleyici ve eleştirmenlerce çok olum- lu karşılandı ve yedi Oscar ödülünden başka, New York Eleştirmenleri Ödü- lünü ve Ingiliz Akademi ödülünü de kazandı. •'Geçen yılın sloganı" Japonlan öl- dürün' idi, bu yılınki ise 'para kaza- nın, zengin olun". Savaştan dönen bir Kanal E 21.00 Hayatımızın En Güzel Yılları - The Best Years of Our Lives / Yönet- men: William VVyler / Senaryo: Robert E. Shervvood / Görüntü: Gregg Toland / Müzik: Hugo Friedhofer / Oyuncular: Fredric March, Myrna Loy, Dana Andrews, Teresa Wright, Harold Rus- sell, Cathy O'Donnell / 1946 ABD yapımı, 163 dakika. askerin söylediği bu ciimle. "Haya- tımızın En Güzel Yılları" nın anate- ması olarak kabul edilebilir. Savaştan sonra binlerce askerin ye- niden sivil yaşama uyum sağlama ça- balanru anlatan yapımda, birçok yıl- dız oyuncu sıradan insanlan ustaca canlandınyordu. Filmin en ilginç oyuncusu ise Ha- rold Russelldı BiramatörolanRus- sell, savaşta iki elini yitirmiş gerçek bir gaziydi ve acı yaşamını aşın duygu- sallığa kaçmaksızın başanyla oynu- yordu. Russell bu oyunuyla en iyi yar- dımcı erkek oyuncu Oscar'ı aldı. Savaş sona erince, aynı kentten üç Amerikalı asker, bir askeri uçakla ül- kelerine dönerler. Askerliğini yedek su- bay olarak yapan Stephenson (March), ailesinin yardımıyla iş ve aile yaşamı- na kolayhkla uyum sağlar. Yüzbaşı Derrv (Andrews), yoksul baba ev ine ve kansına döner ama ka- nsınm kendisinden çok. gösterişli üni- formasına âşık olduğunu anlayınca onu terk eder. Sivil yaşamda en büyükzorluğu de- niz eri Parrish (Russell) çeker. Par- rish, bir yangında iki elini yitirmiştir. ÇevTesinin acıma duygulan, onun için yaşamı daha da zorlaştınr. Tek sava$ sahnesi gösterilmeksizin, savaşın insanlar üzerinde ne büyük toplumsal,fizikselve ruhsal yaralar aça- bileceği ustaca irdeleniyor. Yabancı Mn Orta Değmez O atv 20.30 Yeni içeriğiyle 'Ikinci Bahar' TV Servisi - Başrollerini Şe- ner Şen ve Türkân Şoray'ın paylaştığı dizi "Ikinci Bahar" yeni bölümleriyle ekranda. Ali Haydarve Hanım'ın kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü öy- küsünü anlatan dizinin yönetme- ni Orhan Oğuz. Yapımda, Öz- kan Iğur, Nedim Saban, Tan Sağtürk de rol alıyor. CNNTürk 21.00 Terör sonrası Güneydoğu TV Servisi - "CNN Türk Masasrnda, terörün ardından Güneydoğu'nun değişen yüzü ekrana geliyor. Mehmet Ali Bi- rand'ın sunduğu yapımda, Hiz- bullah operasyonlannın ardından Batman ve Diyarbakır'da deği- şen yaşam anlatılıyor. Konuklar, günlük yaşamda, ekonomide ne- yin değişip, neyin değişmediği- ni ve beklentilerini dile getiriyor. Polonyalı tiyatro yönetmeni Yurek Bogayevicz'in ilk film deneyimi Sinemadabaşannın sırn CUMHLR CANBAZOĞLU Kanal 6, "prime time" kuşağın- da sinemaseveriere hoş sürprizler yar3- maya devam ediyor. Bu akşamki fılm Hollywood'a konuk olan Polonyalı ti- yatro yönetmeni Bogayevicz'in ilk sinema deneyimi: Kırk dört yaşında- ki Çekoslovak artist Anna (Kirkland) ülkesindeki ününü bir tarafa bırakıp Sovyet işgalinden sonra kocasının ar- dından ABD'ye kaçmıştır ve New York'ta tutunmaya çalışmaktadır. Çe- koslovakya'dan göç etmiş fakir, genç birkızK.rystyna'ya(Porizkova)evi- ni açar ve mesleğinin sırlannı öğre- tip, onun başanlı olmasını sağlama- ya çalışır. Genç vatandaşı, onun yap- tığı yanlışları yapmayarak zirveye çıkmaya çahşacaktır... "Anna", öyle su gibi akan, seyir- cinin dikkatini sürekli üst düzeyde tutan bir fılm değil ama ilginç, sem- patik öyküsü var. Aynca Kirkland'ın liderliğinde ge- lişen oyunculuk üst düzeyde ve Wag- Kanal 6 20.30 'Siyasal îslam' yeniden TV Servisi - Cumhuriyet gazetesi yazan Ali Sirmen, Prof. Dr. Niyaâ Öktem, Prof. Dr. Ahmet Arslan ve araştırmacı yazar Mehmet Metiner'in konuk olduğu "Siyaset Meydanı", izleyicilerden gelen istek üzerine yeniden yayımlanıyor. "Hizbullah ve Siyasal İslam" başhkh tartışmada, "İslamda şiddct var mı", "Siyasal İslam nedir", "İslamın siyasallaşmasının sonuçları nelerdir", "Hizbullah'ın siyasal tslamla ilişkisi nedir" sorulanna yanıt aramyor. • atv, 22.45 Anna - Yönetmen: Yurek Bogaye- vicz/ Senaryo: Agnieszka Hol- land Görüntü. Bobby Bukows- ki / Müz'k: Greg Havvkes / Oyuncular: Sally Kirkland, Pa- ulina Porizkova, Robert Fietds, Ruth Maleczech, Juianne Gil- liam, Gibby Brand /1987 ABD yapımı, 100 dakika. da'nm favori senaristi Agnieszka Holland ın diyaloglardaki zengin di- li. hayal dünyası da dikkat çekici. O dönemin en ünlü mankenlerinden Pa- ulina Porizkova da ilk oyunculuk deneyiminde, ustalannın yanmdahiç sıntmıyor. Birönemli noktadaha varsenaryo- da; sinemayı ve ardındaki dünyayı temel temalardan biri olarak alan yö- netmen, buradaki yozlaşmayı ve eroz- yonu da mini mini bireysel öyküler- le işliyor... Daha çok bayan izleyicilere yöne- lik bir çalışma "Anna". MEDYANOTU EMRE KONGAR Çok Satan Kitap Yazmak Ayıp mı? Türkiye'de garip tartışmalar oluyor. Mîna Urgan gibi bir yazar, kitabı çok sattığı için "Ben de bayağı bir yazar mı oldum" kaygısına ka- pılabiliyor. Anılannın çok satmış olması, bir Ingiliz edebiyatı hocası olan ve bilimsel kitaplannm satış rakamları- naalışmış bulunan Urgan'ı şaşırtmış olabilir. Ama be- nim asıl üzerinde durmak istediğim konu, Mîna Ur- gan'ın bu izlenime kapılmasına yol açan genel ha- vadır. Son günlerde yapılan tartışmalarda, sanki çok sa- tan kitaplar, iyi edebiyat değilmiş, olamazlarmış gi- bi birhavayaratıldı. Önce hemen bu konudaki yargımı belirteyim. Bir kitabın az ya da çok satması, onun iyi bir edebiyat yapıtı olup olmadığı konusunda kesin bir ölçü ve öl- çüt değildir. Yani çok iyi bir edebiyat yapıtı da az satabilir, çok kötü bir yapıt da. Çok degerii bir yapıt da, toplumun geniş kesimle- rine ulaşabilir ve çok satabilir, edebi degeri çok yük- sek olmayan bir yapıt da. Zaten biryapıtın "yazınsal değeri"rim nesnel ve öz- nel ölçüleri edebıyatçılarımız arasında bıle tartışma konusu değil midir? Bana kalırsa bir yapıtın gerçek değeri, zaman için- de belirlenir. En nesnel ölçü ve ölçüt, "zaman içinde değerini yitirmeyen", hatta belki de "değeri zamanla anlaşı- lan" yapıt olarak konulabilirdiye düşünüyorum. Evet, sonuç olarak değerli Mîna Urgan'ın kitabı "çok sattığı" için kaygılanmaması, tam tersine se- vinmesi gerekir. Zaten insan niye yazar ki? Duygulannı, düşüncelerini, gözlemlerini, yaşadık- lannı ya da kendisinin ürettiği kurmaca gerçekliği başkalanyla paylaşmak ve hatta okurları etkilemek için değil mi? Dolayısıyla, yazdıklanmızı ne kadar çok insan okur- sa o kadar mutlu olmamız gerekmez mi? Eleştirler konusunda ise her şeyden önce "çok satan" kitaplann herkesin dikkatini çektiğini, bu ne- denle de olumlu ya da olumsuz pek çok eleştiriyi tah- rik ettiğinı ve ister olumlu, ister olumsuz olsun. ya- pılan her eleştirinin esas olarak bir yazara iltifat ni- teliği taşıdığını belirtmeliyim. Çok satan bir yazann, kitaplan üzerinde yapılan ve kimi zaman kendine göre haksız nitelik taşıyan olum- suz eleştirilere de üzülmemesi gerekir. Ne demişler: "Meyveli ağaç taşlanır." Bu sözü anımsatmam, sadece Mîına Urgan için de- ğil. Orhan Pamuk gibi, Ayşe Kulin gibi, son günler- de "çok satan yazarlar" olarak tartışma gündemine giren ve şu anda gündemde olmayan bütün "çoksa- tan yazariar" için de geçerli bu atasözü. Birtakım yazarlann ve eleştirmenlerin, "Aylin" ad- lı kitabı çok sattığı ve arkadan da "Füreya"yı yaza- rak aynı başarıyı yakaladığı için Ayşe Kulin'i "biyog- rafiyazan" diyerek küçümsemeleri ne denli yanlış- sa, Orhan Pamuk'un da "Atatürkçü olmadığı" gerek- çesiyle eleştirilmesi, o denli haksız gibi geliyor ba- na. Bence Ayşe Kulin'in bir yazar olarak edebiyat de- ğeri "Geniş Zamanlar", "Foto Sabah Resimleri" gibi öykü kitaplannda ve "Sevdalinka" adlı roma- nında, daha bellrgin olarak görulebılır. Orhan Pamuk'a gelince, Profesör Tahsin Yö- cel'in Türkçe ve Profesör Ahmet Taner Kışlalı'nın "yazann pek de Atatürk hayram olmadığı" konu- sundaki eleştirileri haklıdır, ama bu eleştiriler, onun yazınsal değerini azaltmaz diye düşünüyorum. Bence tartışılan yazarlann, bu eleştirilere karşı ge- liştirdikleri tepkiler daha önemli. Ayşe Kulin, "Aylin sayesinde pek çok insan ha- yatında ilk kez bir kitap okudu, bu benim için bü- yük bir edebiyat hizmetidir" anlayışı içinde yorum- lar yapıyor. Benim bugüne dek yapılan bütün tartışmalarda destek verdiğim, bazı kitaplan üzerine çözümleme yazıları yazdığım, kendisine olan saygımdan, Hoca- efendi'nin Sandukası adlı romanımda gönderme yaptığım Orhan Pamuk ise "Türkiye'de aydınlann Ibrahim Tatlıses'e haksızlık yaptığım, kendisini bu sanatçıya sarfcı sözü yazmak ıstediğini" söylediği bir noktaya geldi. Tabii, kalem (ya da bilgisayar) kendisinindir. Ne is- terse yazar. Ama bu konuda bence en güzel yanıtı Tatlıses verdi. "Benim için bir şey yazacaksa, ben ona belge vereyim, yaşamöykümü yazsın" dedi. Yazın yaşamında da aynen sıyasette olduğu gibi insanların kendi kendilerine yaptığı kötülükleri hiçbir düşmanı yapamıyor. Tv PROGRAMLARI •yr/"\ 07.00 Sabah Haberten 09.00 Çocuk Saati 08.30l l r | I Çizgi Film: Dedektrt Hart'ın Maceralan 10.05 Bız U Bize (Canlı) 1Z05 Dizi: Siyah Inci 13.00 Haber 1313.40 Dizi: Bütün Çocuklanm 14.35 Çocuk Saati 15.05 Çizgi Film: Sandokan 15J0 Çizgi Film: Ay Savaşçıa 16.00 Borsa 16^5 Inanç Dünyası 17.10 Dizi: Penhan Abla iaOO Haberter 18.55 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 19.40 Spor 20.00 Haber Bülteni 21.00 Türkü Yolu 22.20 Denklem 23.30 Politika Kulvarı 00.15 Gece Haberleri 00.45 Ya- bancı Film: Gün Batımını Beklerken (0312 428 22 30). 17.58 GAP 7V'denGeçişiaO5 DördüncüDu- var 18.35 Çizgi Film: Benekli Şort 18.45 Kültür ve Sanat Rehberi 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Işitme Engellilere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Müzik Mozaik 20.40 Birebir 21.10 Belgesel: Yüzyıl 22.00 Gece Bülteni ve Ingılizce Haberler 22.30 Yabancı Film: Patlama 00.30 Kültür Sanat Rehberi (Tekrar) 00.45 Bur- sa Devtet Senfont Orkestrası Konseri 02.05 Belgesel: Do- ğanın Canavar Güçleri (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Müzik Pınan 10. 00 Dizr. Manken Okulu 10.25 Evrenin Sırian 10.55 Olağan ve Olağandışı Hikâyeler 11.40 Yerli Film: Deli Gönlüm 13.05 Dizi: Zorlu Ikili 14.00 TBMM TV 19.00 Azımut 19.25 Dizi: Dans Akademisi 19. 50 Genç Haber 20.00 Hacettepe Üniversitesi TSM Ko- rosu 20.30 Dizi: Macera Serisi 21.00 Müzik Pınan 21.15 Pota 23.15 Spor Arşivinden fTekrar) 00.45 Kapanış. 09.50 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakül- tesi Ders Prog. 12.50 At Yanşları (Canlı) 16.10 Bir Dilden Bir Telden 17.20 Istanbul Radyosu TSM Sanatçılan Konseri 18.00 Açıköğretim Lisesi Ders Prog. 20.00 Açık llköğretım Okulu ve iletişim Rehber- lik Okulu Ders Prog. 21.00 Anadolu Üniversitesi Açı- köğretim Fakültesı Ders Prog. (Tekrar) 24.00 Kapanış. 09.30 Çizgi Film: Dedektif Hart'ın Maceralan 10.00 Dizi: Ferhunde Hanım ve Kızlan 10.25 Uzaktaki Yakınlarımız 11.05 Yerli Film: Darbe 12.30 Belgesel Magazını 13.00 Haberler 13.35 Dızı: Uğurlugiller 14.10G6nül Bahçemiz 15.30 Şaşıfelek Çık- mazı 16.20 inanç Dünyası 17.00 Sizin İçin (Canlı) 18.00 Haberler 18.55 Dizi: AynIsak da Beraberiz 20.00 Ana Ha- ber Bülteni 21.00 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 22.20 Avrupa Hattı 23.05 Neşat Ertaş Belgeseli 23.45 Belge- sel: Beyoğlu Zaman İçinde 00.15 Gece Haberleri. 08.00 Çizgi Film: Dokunulmazlar 08.30 Bu ) Sabah 10.30 Yerli Film: Hayallerim Aştum ve Sen 11.30 Yöreierımiz Türkülenmiz 12.00 Belgesel: Bir Mekân Bınbir Taş - (Mardin) 12.30 Sizin İçin Seçtiklerimiz 13.30 Dört Mevsim Kadın 14.30 Ha- berter 14.45 Dıcteden Gelen Şifa 15.30 Ezgi Günü 17.00 Ekonomi Sayfası 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Bu Sabah 09.00 Çizgi Film: Kasırgalar 09. 30 Çizgi Film: An Maya 10.00 Çizgi Film: PolisAkademı- sı 10.30 Çizgi Fılm: Korkusuz Kahramanlar 11.00 Lezzet Show 11.30 Sabah Sekerlen 13.00 Ha- ber 13.10 Sen Her Şeyi Düşü- nürsün 14.10 Dizi: Sibel 16.00 Haber 16.10 Dizi: Robin Hood 17.10 Çizgi Film: Sevımli Kahra- manlar 17.30 Çızgı Film: Şırinler 18.00 Haber 18.10 Dizi: Çılgın Bediş 19.00 Haber Bülteni 19.55 Günün Yonımu Gündemi 20.15 Çarkıfelek 21.30 Dizi: Yılan Hı- kâyesi 22.45 Yabancı Film: As- kerin Zaferi 24.00 Bu Gece 00.10 Filmin Devarm 01.30 Yabancı Fılm: Stradivari (02122155111). ^ • . . 07.00 Kahvaltı Ha- 9 ¥ l f berleri 09.10 Tele- * * • w tubbıes 09.35 Çizgi Film: Pokemon 10.00 Ayşe Öz- gün 1120 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.15 Teletubbies 16.40 Çizgi Fılm: Po- kemon 17.05 Dizi: Sabrina 17.50 Dizi: Çiçek Taksi 19.00 atv Ana Haber20.10 Para Hattı 20.25 Ha- va Durumu 20.30 Dizi: Ikinci Ba- har 22.00 Özel Hat 22.45 Siya- set Meydanı (Tekrar) 02.30 Klinik 03.00 Ayşe Özgün (Tekrar) 04.00 Dıllerdeki Şarkılar 05.30 Gece- nin Içınden (0 212 655 00 00). 09.15 Dizi: Yalnızca Maria 10.15 Klip 2000 13.30 Çizgi Film Ku- şağı 15.00 Dizi: Cesur ve Güzel 15.45 Dizi: Yalan Rüzgân 16.45 Yerli Film: Öksüzler 18.45 Dizi: Ayşecik 19.30 Show Haber 20.30 Spor Sayiası 20.45 Fılm Gibi 22.00 Yerii Film: Korkusuz Kor- kak 23.45 Maraton 24.00 Çok Özel Fiskos 01.00 Haber Hattı 01.30 Vartşı Yaşam 02.00 Dizi: Av Peşınde 03.00 Show Haber (Tek- rar) 04.00 Yabancı Fılm: KızAr- kadaş 05.45 Yerli Film: Yetim Ömer (0 212 286 35 35). 09.35 Ekonomi 10. 35 Gündemdekıler ~~ (Tekrar) 11.00 Ha- berler 11.35 Yakın Plan 12.35 Dünyaya Bakış 13.35 Ekonomi 14.20 Lifestyle 14.35 Yakın Plan 15.20 Lifestyle 16.15 Ekonomi 17.00 Haberler 17.20 üfestyle 17. 35 Ekonomide Bugün 19.05 Gün- demdekıler 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haber 20 20.50 ingilızce Haberler 21.05 Haftalık Ekonomı 21.50 Ekoportre 22.05 Pasaport 22.30 Sinema Koltuğu 23.00 24 Saat 23.50 Ingilizce Haberler 24.00 Haberler (0 212 286 36 36). k j , 08.00 Günaydın Türkrye S ) 09.30 Kaygısızlar 10.30 ı •• Yerli Fılm: Zorlu Damat 12.00 Dizi: Ferhunde Hanımlar 12.40 Çizgi Film: Büyük Sihirbaz laOOGün Ortası 13.20Yerli Film: Güzeiim 15.00 Yıldız Savaşları 16.30 Çızgı Film Kuşağı 17.50 Di- zi: Bücür Cadı 18.30 Dizi: Çarii 19.30 Star Haber 20.30 Yasemin- ce 21.50Yabancı Fılm: Hızlı Po- lis 1 23.50 Paparazzi 00.40 Ge- ce Hattı 01.00 Spor Gecesi 01.10 Yabancı Fılm: Kahraman Melek- ler 6 02.50 Star Haber (Tekrar) 03.40 Yerii Film: Çılgın Yenge 05.20 Zirve Defteri 06.20 Dizi: Bay Kamber (0212 448 80 00). 0630 Sabah Haberi 09. 00 Huzura Doğru 09.30 Yemek Zevki 10.30 Gülbence (Canlı) 12.00 Haberler 12.30 Dizi: Cosby 13.30 Kez- ban'ın Günlüğü (Canlı) 15.30 Ya- bancı Film: Kelepçeli Âşık 17.00 Haber 17.30 Yerli Film: Polizei 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Di- zi: Aşkın Dağlarda Gezer 22.00 Mehmetçik 24.00 Tefsir 00.30 Gece Bülteni (0 212 652 25 60). 09.12 CNN Türk Müzik 10.125 Dakika Ara 10. 50Ekonomi11.12YeşılDünya11.57Spor12. 12 Parametre 13.00 Gündem 13.42 Kitapça 14.12 5 Dakika Ara 15.00Gündem 15.20 Eko- nomi 16.12 Parametre 17.27 Spor 17.42 Kitapça 17.50 Ekonomi 18.12 5 Dakika Ara 19.00 5N 1K 19.42 Eko- nomi 20.00 Haber 21.00 CNN Türk Masası 22.12 NET 23.00 Günün Sonu 23.30 Gündem (0 212 677 10 00). 06.30 Bu Sabah 09.00 Yerii Film: Kara Pençe- nin Intikamı 11.30 Klip 2000 14.00 Haberler 14.10 Yabancı Fılm: Kötüler Şehri 15.50 Dizi: Sıcak ilişkıler 16.00 Haberler 16.30 Yerii Film: Kara Pençenin Irrtikamı (Tekrar) 18.05 Dızı: Hamuş 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Anna 22.30 Bahar Tunalı ve Kalemler 00.30 işte Hayat 01.35 Yabancı Film: Kötüler Şehri (Tekrar)03.15 Klip 2000 (0212 2843150). 08.00 Başkent'ten 10.30 Pazartesi'denCu- ma'ya 12.00 Haber Bülteni 12.05 Dünyada Spor 13.00 Haber Bülteni 14.05 Yolculuk 14.35 Belgesel 16.00 Haber Bülteni 16.30 Hobi 18.00 Yonca Ebuzzıya'nın Çızgısı 19.05 Çuvaldız 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Ustalar ve Virtüözler 22.00 Belge- sel 23.00 Sekizinci Gün 24.00 Haber (02122885152). m-fm^rm 09.10 Çizgi Film: ŞekerKızLady 09.30 Çiz- Mifı'am Qi F'lm: Sihirli Şövalyeler 10.00 Çizgi Film: Imâmm G e n ç Kurt 10.30 Hayat Güzeldir 12.00 Vit- rin 12.30 Belgesel: Denizin Öyküsü 13.00 Damak Tadı 13.30 SağlıklaRandevu15.10ÇayveSempati 16.00 Vrt- rin 16.30 Sihirli Ayna 17.00 Dizi: Ikimize Bir Dünya 18.00 Çizgi Film: Sihirli Şövalyeler 18.30 Çizgi Film: Genç Kurt 19.00 Haber Bülteni 20.30 Dizi: Emret Bakanım 21.10 Dizi: Gerçeğe Çağrı 22.00 Murat Shovv 24.00 Haber 01.30 Yabancı Film: Genç Ivanhoe (0212 313 5000)- 06.25 Çizgi Film: MiniklerO6.55 Çizgi Film: Samuray Kediler07.25 Yabancı Film: Bre- men Mızıkacılan 08.55 Belgesel: Yüzyılın Ölümsüz Aşkları 1 09.50 Yabancı Film: Dördümüze Bir Eş 11.45Yabancı Film: Ölüler 13.20 Yabancı Film: İyi İle Kötünün Bahçesinde Geceyansı 15.55 Yabancı Film: Ha- berci 19.00 Efes Pilsen - Ülker Basketbol Karşılaşması (Canh) 20.30Yabancı Film: Boyalı Melekler22.30 Star Portre: John Travolta (Şifresiz) 22.45 Yabancı Film: Çıl- gın Şehir (Altyazılı) 00.30 Playboy TV (0212 336 15 15). 07.30 Güne Başlarken 09.00 Çocuk Bahçe- si 10.00 Müzik Pınarı 11.00 Yabancı Film: Kral Riçhard ve Adamlan 13.15 Yabancı Film: Melez 15.15 Önce Sağlık 17.00 Haber 17.15 Kur- dele 19.30 Flash Ana Haber 20.30 Maça Doğru 22.00 Flash Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Filrmltiraf 02.00 Önce Sağlık 03.00 23. Saat (0 212 256 82 82). 10.00 Discover Magazine 11.00 Ushuaıa 12.00 Vah- şi Doğa: Gizemti Leopar 13. 00 Doğanın Şahitlerı: Uçuş 13.30 Eski Çağlar: Bebek Canavariar 14.00 Yalnız Gezegen: Filipinler15.00Gezginler: Şer- betçotu Festıvali - Belçıka 16.00 2000'nın Ötesinde 18.00 Vahşi Doğa: Gızemlı Le- opar 19.00 Bugünün Sığınakları 19.30 Doğanın Şahitlen: Yaşam 20.00 2CXX)'nın Ötesinde 20.30 Popüler Bilim: Vücut Çiftliği 21.00 Tarihte Dönüm Noktalan: Ispanyol Armadası 21.30 Efsane Top- raklar. Loch Ness Canavarı 22.00 Dıs- covery Profıli: Dünyanın Hazineleri - El- mas 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). e10.00 Günce 10.15 Dünya Bor- saları 11.35 Sektör Raporu 12.05 Gün Ortası 14.05 Para Raporu 15.35 Derinlemesine 16.45 Yatınmcının Not Defteri 17.00 Günce 17.15 Hedef Üniversite 18.00 Hollyoaks 19.00 Dizi: Evli ve Çocuklu 19.30 Dizi: Çıplak Gerçek 20.30 Dizi: Tatlı Sert 21.00 Yabancı Film: Hayatı- mızın En Güzel Yıllan 24.00 Yabancı Film: Çıplak Tango (0 212 328 01 01). jS 07.00 Kiss TV Müzik Yayı- K İ S S nı 02.00 Yabancı Film: Sa- •x botör 03.40 Yabancı Film: Hızlı Muhabir 05.20 Yabancı Film: Yıl- dızlann Altında (0 272 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 11.00 Kısa 11.15 35 MM 11.30 Klip 14.45 Kısa 16.30 Ayşin 17.30 Me- ga 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19.30 Yi- ğit 20.00 Klip 20.30 Top 10 21.30 Mert- le Mertçe 22.35 35 MM 23.00 Jess 00.30 Dance Zone (0 212 288 75 75j.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog