Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

17 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA J J İ Ş H A J D İ İ I I V L İ İ I J A dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Cem: Almanya ile Mşkiler bozulmaz • BERLt>(AA)- .Almanya'nın başkentı Berlın'de yapılan "Baü Avrupa'dakı Başkonsoloslar toplanüsı"na katılan Dışışlen Bakanı lsmaıl Cem. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'ın Turkıye zıyaretını ertelemesının ıkı ûlke arasmdakı ıhşkılen etkıJemedığını söyledı Dün Tûrkıye'ye hareketınden önce bır basın toplantısı duzenleyen Cem, "Başbakanımız, Schröder'ı daha erken bır tanhte mısafir etmek ısterdı Almanya ıle ılışkılenmız ıyıdır Erteleme üışkılenmızı etkılemez" dedı Pmochet raporu NlCCICflvCdt • LONDRA(AA)- Ingıltere lçışlen Bakanı Jack Straw, Yüksek Mahkeme'mn Şıh eskı dıktatoru Augusto Pınochet'nın sağlık raporunun açıklanması yonündekı karanna uyarak raporu oncekı akşam ılgılı ülkelenn buyükelçılıldenne gönderdı Ispanya, Belçıka, Fransa ve lsvıçre makamlannın, büyükelçılıklen kanalıyla kendılenne ıletılen sağlık raporunu 7 gun ıçmde ınceleyıp gelecek salıya kadar ıtıraz etme haklan bulunuyor Taciklst»'tfa sırikast • DUŞANBE(AFP)- Tacıkıstan'da 27 Şubat'ta yapılacak olan parlamento seçımlermm önde gelen adaylanndan Guvenlık Bakan Yardımcısı Şamsullo Cabırov, dun aracına yerleşünlen bır bombamn patlaması sonucu öldu Ubaydullayev saldından yara almadan kurtulurken polıs, saldınnın seçım oncesı ısükrarsızük ı-yaratmay» hedefledığını - -*- bıldırdı Romanya'da bakan istifa etti • BÜKREŞ (AA) - Romanya Savunma Bakam Vıctor Babıuc, koalısyon hukumetı ortakJanndan Demokrat Partrden (PD) ıstıfa ettığmı açıkladı Vıctor Babıuc, partı bünyesmde kendısını ıdeolojık anlamda gıderek yalnız hıssettığını, partının sıyası çızgısmı artık benımsemedığmı belırttı Türk, Yunan ve Bulgar dışişleri bakanlan 19-20 Şubat günlerinde bir araya gelecekler BalkaıüarVla üçKi toplantıSERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Türkıye, Yunanıstan ve Bulga- nstan dışışlen bakanlan, 19-20 Şubat'ta bır araya gelerek bölgesel dışkılenn gelıştınlme- sıne yönelfk polıtakalan ele alacaklar Balkan Ztrvesrrun ardmdan gerçekleşecek toplantının koşullann uygun olması durumun- da 3 ûlkenm ortak sırurlanna yakm Edırne, Fı- übe ve Dedeağaç'ta yapılması ongorûluyor Balkanlar'da böylece 3 'lü kombınasyonlara da- yah bır ışbırhğı ortamı yaratılmış oluyor Türk ve Yunan dışışlen bakanlan da bır ay ıçmde 5 kez bır araya gelrruş olacaklar Dışışlen Bakanı Ismail Cem ve Yunanıstan Dışişleri bakanlan, zirve toplantısında üç ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulan görüşecek ve işbirliği olanaklannı araştıracaklar. Dışışlen Bakanı Yorgo Papandreu. aralannda yaratüklan olumlu ve yapıcı dıyalog surecuıe Bulganstan Dışışlen Bakanı Nadcjha Mihaflo- va'yı da katıyorlar Dışışlen bakanlan, ûç ülkeyi ılgılendıren böl- gesel ve uluslararası konulan goruşecekler ve ışbırhğı olanaklannı araştıracaklar Bükreş'te duzenlenen Balkan Zırvesı'nın ardmdan yapı- lacak üçlu toplantıda, sıyası ve ekonomık alan- larda 3 ulkenın atabıleceklen adımlann ele alı- nacağı ve sınırlarda yaşanan ortak sırur sorun- lanmn çözümüne yönehk gorüşlenn değerlen- dınleceğı bıldınldı Ortak sınır sonmlannm başında yasadışı msan kaçakçdığı, uyuşturu- cu ve sılah kaçakçılığı gelıyor Avrupa'ya ta- şman uyuşturucunun onemlı bır mıktannm Turkıye sınınndan geçrnldığı kaydedılıyor Turk-Yunan ve Bulgar dışışlen bakanlan- nm prograrrunda henuz bır kesınlık sağlanama- dı Dışışlen Bakanlığı kaynaklanna gore bakan- ROBERTSON MOSKOVA'DA 'Ilişkiler bir gün içinde düzelmez' Dış Haberler Servisi - NA- TO Genel Sekreten George Robertson dün Moskova'da Devlet Başkanvekıh Vbcfimir Putin, Savunma Bakanı Igor Sergwev ve Dışışlen Bakam Igor Ivanov ıle ayn ayn go- ruşmeleryapn NATO'nunYu- goslavya'ya yonelık operas- yonu yüzünden bozulan Rus- ya-NATO ılışkılenm duzelt- meyı hedefleyen Robertson, gazetecılere yapüğı açıklama- da, Rusya ıle NATO arasın- daİa ılışkılenn "1 günde tam kapasite işbirtiği- ne" donuşrurule- meyeceğım soyle- dı Robertson, ön- ce Sergeyev'le go- ruştu Sergeyevgo- ruşmeden sonra yaptığı açıklama- da, Robertson'ın zı- yaretmm, taraflar arasında var olan sorunlann karşılık- lı ele almarak de- ğerlendınlmesı ve ortak noktalann be- lırlenmesı yolunda ıyı bır firsat olduğunu soyle- dı Robertson da dıyalog ve işbırlığının. sorunlann ve yak- laşımlardakı ortak noktalann belrrlenmesı yolunda ıyı bır firsat olduğunu belırttı Ro- bertson, Rusya'nın buyûk bır dunya gucü olduğunu vurgu- ladı Robertson daha sonra da, Dışışlen Bakam Ivanov ıle bır arayageldı Ivanov'la Robert- son, ılışkılenn zaman ıçmde aşamalı olarak düzeleceğını duşunduklenm belırttıler Robertson, öğleden sonra Devlet Başkanvekılı Putm ta- rafından kabul edıldı Rus sa- vunma ka>Tiaklan, Robet- son'm zıvaretının başanlı ol- masının uluslararası sorunla- nn çozumunde Rusya'ya da- • Robertson, ılışkılenn aşamalı olarak düzeleceğını söyledı. ha büyuk rol venlmesme bağ- lı olduğunu bıldırrmşlerdı Ro- bertson ıse, taraflar arasmda- kı ılışkılen belırleyen Rusya- NATO Kurucu Senedı'nm de- ğışmeyeceğını söyledı Ro- bertson'un bu açıklâması, Rus- ya'nın ılışkılenn düzelmesı yonunde NATO'dan bekledı- ğı en buyuk ödunlerden bın- nm Moskova'ya venlmeyece- ğı anlamına geldı Öte yandan, Rusya, Çeçe- nıstan'ın dağlık kesunlennde çatışmalarda son 24 saat ıçm- de 80 Çeçen mılı- tamn oldurulduğu- nüonesurdu Sıvü- lenn gınş çıkışma kapanan Groznı 'de- kı mayın temızle- me çalışmalan sü- rerken Rus güçlen ev e\ Çeçen dıre- nışçı anyor Moskova yonetı- mı, Çeçenıstan De\ let Başkanı As- lan Mashadov'un, Rus denetımmdekı Çeçen kentlenne te- ror saldınlan duzenlenmesı emn verdığını öne surdu Rus yetkıltler, Çeçemenn Mosko- va'ya da yeruden teror saldın- lan duzenlemesmden korkul- duğunu beluttıler Vladıvos- tok kennnde de öncekı gece bır apartmana yerleştınlen bom- bamn patladığı ve saldırmm bır ışadammı hedefledığı bıl- dınldı Patlamada ölen veya yaralanan olmadı Bomba,ışa- damırun daıresının bulunduğu katta patladı Bu arada, AJBD Dışışlen Bakanlığı yetkıhlen- mn, Çeçemstan parlamento- su uyesı Seüam Beçayev ıle Çeçenıstan'da yaşananlar ve ozellıkle sığınmacılann duru- muyla ılgılı olarak görüşme yaptıklan bıldınldı - v\\ 9 t • l çak kayak yaptı! N\*\ Air Nippon Havayollan'na ^K .N ah bir volcu uçağj dun \ > • •<' Japonya'nm kuzeyindeki \ \ V " \ Sapporo'daki havaalanına •\^ -V ' indikten sonra kayarak \~~ pistten çıkü. l çakta, 40 kişiv " bttl^nduğubelirtildLUçak, " _. V .* pistin karlı olması * v V% yüzünden \ \ A \ kavdL Kazada V\ ^ W birkışihafıf j " % " " ^ ^ yaralandL H * ^ * (REUTERS) •şr. ı • - - - lann toplantısının her uç ulkenın sınırlannm ke- sıştığı bolgelere en vakın kentlennde gerçek- leşmesı ongorüldu, bu kapsamda Turkıye'nm Edırne, Bulganstan'm Fdıpe ve Yunanıstan'ın Dedağaç kentı seçıldı Füibe ya da Sofya'da goruşecekler Bakanlann her uç kentı de sırayla dolaşma- lan beklenıyor Ancak Dışışlen kaynaklan, ha- va koşullannm uygun olmaması ve lojıstık ge- reksuıımlenn karşılanamaması olasılığınm bü- yuk olduğunu, dolayısıyla bakanlann Bulgans- tan'da bır kentte brr araya gelebıleceklennı kay- dettıler Bu kentm Fılıbe ya da Sofya olabıle- ceğı bıldınlıyor Bosna ve Kosova savaşlan ne- denıyle dünyanın en ıstıkrarsız bolgelerden bırı olan Balkan- lar'da bölge ülkelen ışbırhğı ola- naklannı 3 'lü toplantıiarla sağla- maya çalışıyorlar Turkıye-Bulganstan ve Ro- manya'mn oluşturduğu ve cum- hurbaşkanı, başbakan \ e dışışle- n bakanlan sevı>esınde heryıl go- ruşmelenn gerçekleşnnldığı kom- bınasvonun bır benzennı Yuna- nıstan gerçekleştınyor Yunams- tan-Bulganstan ve Romanya'nm devlet ve hukumet başkanlan da uç ulkenın ortak sorunlannı go- ruşmek ıçm bır araya gehyorîar Bu ıkı üçlu toplantıya Türia- ye- Bulganstan-Yunanıstan uçlü- su de eklenıyor Boylece 4 ulke 3'lü kombmasyonlar şeklınde aralannda duzenlı sıyası ıstışare mekanızmasuıı kurmuş oluyor- lar Dıplomankkav'naklar Balkan ulkelennın kendı aralannda kur- duklan bu mekanızmanın bolge ısükrannın sağlanması açısmdan önemlı olduğunu vurguluyorlar 5. kez görüşecekler Uçlutoplanü,Cem\e Papand- reu'nun brr hafta aradan sonra brr araya gelmelenne de olanak sağlayacak Ikı dışışlen bakam, Ankara-Davos-Atına ve Buk- reş'ten sonra Bulganstan'da da bu-araya gelerek, bır ayda 5 kez gorüşmus. olacaklar Ikı ulke dı- şışlen bakarunın bu kadar sık go- rüşmesı Türk-Yunan ılışkılennın geçmışmde gorutmemış bır ge- lışme olarak değerlendınlıyor Rauf Denktaş, Rumlann bir gün gerçekleri göreceğini söyledi 4 Klerides ild devleti kabul edecek9 LEFKOŞA (AA)-Kuzey Kıbns Türk Cumhunyetı (KKTC) Cumhuraşkam Rauf Denktaş, 2 tur dolaylı Kıbns go- ruşmelerı ıçm 31 Ocak'ta aynldığı KKTC'ye dun döndu Havaâlanında temaslanyla ılgılı açık- lama yapan Denktaş, Cenevre'de yapı- lan goruşmelerde davayı ve Rum tara- fmın tutumunu dennlığme konuşma olanağıbulduklannıanlarn Kıbns Rum yönetımı lıden Glafkos Kkrides'ın Ce- nevre'de yaptığı >azılı açıklamanın, Rum tezını ortaya koyması ve bu tezde bır değışıklık gormemelennm uzucu olduğunu ıfade eden Denktaş, "Akritas planı ile yapamadıklannı demek Id go- rüşme %olu> la hallermek ve Kıbns'a sa- hip çıkmak srvasetlerine dev-am etmek- tedjrler" dedı Denktaş, bazı dıplomatlann kendıle- nne soyledığı gıbı, bunun, Klendes'm ıçtekı zorluklan nedemyle yapmak zo- runda kaldığı bır gosten olduğunu ve ger- çekten gerçeklen gormeye başladığım ve gunu geldığıne üa devletlı brr olu- şuma ıtıraz etmeyeceğmı söyledı Denktaş, Yunanıstan Dışışlen Baka- nı Yorgo Papandreu'nun, bır demecın- de, Turk ve Yunan halklan arasmdakı ışbırlığmden Turkler ve Rumlann ders almasını ve Kıbns Turklenne bölgesel otononu venlmesmı soyledığmı amm- satarak. Papandreu'nun Kıbns Turkle- nne otonomı onensıyle kendılenm üz- dugunu kaydetü Denktaş, oncekı gun \nkara'da Dev- let Bakanı Şükrü Sina Gürd ıle yaptı- ğı ozel goruşmede, KKTC'de yaşanan banka sorununu ele aldıklanm ve mu- dılenn zararlannm karşılanması ıçm Ankara'nın her turlü fedakârhğı yapa- cağını söyledı • Sözde soykırım tasarısı Tür/dye'den Fransa uyarı • Akarcalı da dün düzenledığı basın toplantısında, Fransa'da son dönemde Türkıye aleyhıne ağır yazılar çıktığını söyledı ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Turkıye, sozde Ermenı soykınmı tasansım yenıden Senato gundemıne ahnması gınşımlen konusunda Fransa'yı uyardı Fransa'nın Turkıye Büyukelçısı Jtan-Claude Cousseran, Dışışlen Bakanlığı 'na çağnlarak tasanmn yenıden ele alınması durumunda ıkı ulke ılışkılennın genlebıleceğı uyansı vapıldı ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı," Fransa"da Türkive ak>hine çahşan mihraklara karşı tepki gösteribneBdir- dedı Fransa'nın, 1998 yılında ıkı ulke üışkılennın genünesıne neden olan sözde Ermenı soykınm tasansım yemden ele alması Turkıye'de tepkıyle karşılandı Fransa'da vaklaşan yerel seçımler oncesınde guçlu Ermenı lobısınm oylannı kazanmaya çahşan çevTelenn tasanyı ısıtarak Senato gundemıne taşıması uzenne Turk Dışışlen Bakanlığı devTeve gırdı Fransa'nın Turkıye Büyukelçısı Cousseran dün Dışışlen Bakanlığı'na çağnlarak konuyla ılgılı kavgılar aktanldı ve ıkı ulke ılışkılenn bu tur gınşımlerden zarar goreceğı bıldınldı Akarcalı da dun düzenledığı basın toplantısında, Fransa da son donemde Türkıye aleyhıne ağır yazılar çıktığını, bunlardan bınnde PKK'nın yemden sılahlı eylemlenne başlaması çagnsında bulunulduğunu söyledı Akarcalı, Helsınkı Zırvesf nın ardından Turkıye ıle Avrupa arasında bahar ruzgarlan estığını ancak bu havaya güvenılmemesı gerektığını belırtırken, "Su ır>Tir düşman uvumaz atasözümöz burada görülûvor" dedı Clinton'la görüştü Aliyev'e Bakû-Ceyhan güvencesi ^u WASHESGTON (AA) - Beyaz Saray'da oncekı gun bır araya gelen ABD Başkanı Bill Clınton ıle Azerbaycan Cumhurbaşkam Havdar AlKev'ın, Bakû-Ce>han hattmın yapımına olan bağlılıklannı teyıt ettıklen bıldınldı Beyaz Saray Sozcusu Joe Lockhart, Alıyev ıle Clmton'ın goruşmelennde ele aldıklan konulan, dağlık Karabağ sorunu, Azen ve Amenkan hükumetlennın Bakû-Ceyhan hattına bağhhklan ve bölgesel guvenlık olarak sıraladı Lockhart, Clınton'ın, Dağlık Karabağ'ın çozumu ıçın, Ermemstan ve Azerbaycan'ın uzennde anlaşacağı bır çozüm çerçevesınde ABD'mn desteğmı yıneledığım de kaydettı S.S. ALTUNSAHİL KONUT YAPI KOOPERATİFİ Yönetım Kurulu Bekır KÖROGLU başkanlığında toplandı Aıdat borçlanm odemedıklen ıçın kendılenne yapılan uyan ve ıhtar teblıgatlanmn ıkametgâh adreslenmn değışmesı nedemyle ulaşamayan, son adreslermı bıldınneyen, kendılen ıle yaaşmanın ımkânsızlaşnğı aşağıda adı v e soyadı. ortaklık numarası, son yazışma adreslen ve teblığı yapılmayan ıhtar tanhıne gore toplam aıdaj borçlan behrnlen, TeblığtapıiımaMi AdıSo>*dı Ort \o. tktarTınkı ToplımBon; CananCan 56 06012000 7036400000 AhmetCan 57 06012000 7036400000- NalanErdem 17 06012000 70364OOO0O- SerpUCan 37 06012000 7036400000 tkametgîh \drtsı 8 Cad 26 13 Keçıoren Ankara RuzgarlıSok Katar lşhanı 20 49 Ului Ankara Kazırakarabekır Mh 2 Sok No 2/4 Eümesgut Ankara Abıdınpaşa Kunıcu Sok. 32/12 Ankara Ortaklara 7201 No'lu Teblıgat Kanunu'nun 1 maddesı. 38 maddesı ve müteabp maddelenne göre Türkıye gesehnde yayın yapan 5 bûyük gazetenın bınnde Basm Han Kurumu aracılığı üe yıne "201 No'lu Teblıgat Kanunu'nun 31 madde ve 49 maddeye göre gazetede ılan yayınlandıktan (7) gün sonra tebugatın yapılmıs olacağı kabul edılerek teblıgat tanhınden sonra 10 gün ıçınde toplam borçlanm ödemelen ve yenı adreslennı behrtmelennın gerektığını, ılan masraflannın bılahare hesaplanıp kendılennden tahsıl edılecegını venlen sürede toplam borçlannı ödememelen halınde 1163 sayıh Kooperatıfler Kanunu'nun 88 maddesı uyannca hazırlanan Konut Yapı Kooperanflen anasözleşmesınınH maddesı2 fikrasıuyarmcaortakhklançıkanlmalannadaırgazetedeılanvenhnesme kararverıldı S.S. ALTUNSAHtL. KON. YAPI KOOPERATtFt YÖNETtM KURULU İLAN T.C MALATYA İŞ MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1999/113 Davacı Bağ-Kur Genel Mudurluğu tarafmdan davalılar Ömer Özkaya ve Hıkmet Berktaş aleyhme açılan alacak davasımn v apılan vargılaması sırasmda adlanna teb- lıgat yapılamayan ve adreslen bulunamayan, bılınen son adreslen aşağıda yazılı olan davalılara ılanen tebhgat yapıhnasrna karar venlmış olmakla Bağ-Kur Genel Mudürlüğu vekıh tarafmdan Bağ-Kur sıgortalısı Eyüp Mutlu'ya 30 6 1989 tanhmde Ömer Ozkaya taranndan kullamlan ve trafıkte Hılcmet Berk- taş adına kayıtlı bulunan 16 AL 805 plakah aracın çarpması nedem ıle vefat erüğı, olayda surucu Ömer'm 8/8 oranında kusurlu olduğu büdınlerek kurum zaran olan 35 969 056 TL'nın yasal faızı yargılama gıden ve vekâlet ucretı ıle bırlıkte davalı- lardan muştereken ve muteselsılen tahsılme karar venhnesı talep edılmekle, Davalılann duruşma gunu olan 7 3 2000 gunu saat 9 OO'da Malatya Iş Mahkeme- sı duruşma salonunda hazır bulunmalan ya da kendılenm bır vekıl ıle temsıl etür- melen, aksı takdırde HUMK 213 ve 376 maddelen uyannca yokluklannda yargı- lama yapılıp karar venleceğı hususlan dava dılekçesı yerme geçmek uzere ılanen teblığolunur 22 11 1999 Davalılar 1 Omer Özkaya, Zapcıoğlu Cad No 130 Malatya 2 Hıkmet Berktaş, 12 Eylul Cad Şekercıoğlu Apt K 4 D 7 Mudanya/Bursa Basm 62472 ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ VE TÜM ŞUBELERİ'NDEN 17 Şubat-4 Mart 1923 İZMİR İKTİSATKONGRESİnin 77. yıldönümü P A N E L Beşıktaş Betedıyesı, ÇYDD Kültür Merkezi Ihlamur (Beşıktaş Evlendırme Daıresı attı) 17 Şubat Perşembe 2000 Saat: 18.00 PROGRAM 1800-1810 Açış konuşması Demz Bano§tu - ÇYDD Genel Merkez Yönetm Kurulu Üyesı _ OtunımBaşkaiKProf Df TûfkânSAYLAN ~"" - - - 1810-1840 toduRabKebate-ÇYDD Yönetm KunıkıÜyesı- •Atatürk ilkelen" Oçrettm Görevttsı "1923bnırlktısatKongresı" 18 40 1910 Prof DrfezetbnÖnder / Istanbul Ümversıtest Ikbsat Fak Malrye Bol "iktısat Kongresının Ekonomık Temellennın Gunümûz Açısından Degertendınlmesı" 1910-1940 ZetaPoiat-USlADfUfusa/Sanayıcfve/şadamfen DemeğıBfk Yrd "Neden Ulusal Ekonomtr 1940-2015 Sofutarveyanrüar Tel • Genel Merkez: 0212-2S2 44 33 Beşıktaş Betedîyesı Kffltür Mrk: 0212 - 227 44 22 NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997/317/Karar No 1997/687 NıksarGOPMah lplıkçıSk No 28adresındemu- kım davacı Remzı Şahın vekıh Av Selım Kılıç tarann- dan davah Alı oğlu Mustafa Çıtu- aleyhme mahkeme- mıze açılan davamn reddme karar venlmış olduğu, ta- raflar Remzı Şahın vekıh Av Şelım Kılıç'ın temyızı uzenne Yargıtay 14 Hukuk Dauresı Başkanlığrna gön- denlen karann 03 12 1999 gun ve 1999/8136-8707 sa- yılı ılamla bozulmasma karar venhnış, Yargıtay ılamı tüm aramalara rağmen tebhgata yarar açık adresı tespıt edılemeyen davah Mustafa Çıtır'a Yargıtay ılamımn ga- zetenın yaym tarüunden ıtıbaren 15 gun sonunda teblığ edılmış saydacağı, Yargıtay ılamı nın tebhğ yenne ge- çerlı olmak uzere ılan olunur Basm 2219 Nüfus cuzdammı kaybettım Hükumsuzdür MÜMTAZ OGEYÎK SPK ve Türk Ticaret Kanunu gereği yayımlanması zorunlu ilanlanmz için Cumhuriyet size özel bir fiyat sunuyor: . > Türkiye Baskısı Brüt st/cm 20 $ Bllgi İçin: Faks: (0212) 513 84 60-61 513 95 80 514 07 53 (0212) 513 84 63 Cumhuriyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog