Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

aSAYFA CUMHURİYET 17 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 'AB Türkiye'ye baksın' diyen ırkçı lider Haider'e Moscovici'den sert yanıt geldi 'Aıııaeı AB'yi bölmek9 FPÖ KderiJörg Haider PARİS(Cumhuriyet)- Fransa'nın Av- rupa Birliği'nden (AB) sorumlu Devlet Bakanı Pierre Moscovici, aşın sağın Avusturya'da iktıdara ortak olmasından sonra AB'nin bu ülkeye karşı önlemler almasıru savundu. Europe 1 radyosu- nun sorulannı yanıtlayan Moscovici, Özgürlükçü Parti'nin (FPÖ) iktidara or- tak olmasının AB'de kaygı yarattığını belirtti. Moscovici, birlik ülkelerini Avusturya'nın içişlerine kanşmakla suçlayan FPÖ üderi JörgHaider'e "Biz Avusturya'nın içişlerine kanşmryoruz, ama bir birlik ülkesindeki gettşmeler AB'nin içişidir" diye yanıt verdi. Jörg Haider'in "AB Avusturya'yı bı- raksıa, Tûrldye Oe ilgilensin" sözlerini de yanıtlayan Fransız Bakan, "BizTür- Idye fle ügileniyonız, ama AB Avustur- ya'daki olıunsuz getişmeye sesini çıkar- • Fransa'nın AB'den sorumlu Devlet Bakanı Moscovici, Haider'in provokatör olduğunu belirterek Avusturya sorununun, AB'nin iç işi olduğunu belirtti. de gösteren fotoğrafin sahibiydi Haider her geçen gûn popûlist bir poütikacı ve provokatörokhığunukanıüamaktadır ve amaa AB'yiparçalamaknr. Biz Avustur- ya hûkûmetinin vetosuna bağh değUiz." Moscovici, Avrupa değerlerine saygı göstermenin Avusturya'nın görevi olduğunu söyleyerek, AB'nin yaptığının Avusturya'nın içişlerine müdahale olmadığıru savundu. Moscovici sözlerini şöyle sürdürdü: "Müdahale ancak bas- kasuun içişlerine yapılabilir. Biz, kendi içişlerimizi meşru ve hakiı bir tabanda savunduk. Avusturya meselesi Avru- pa'nın içişidir. Avrupa'da siyasi partiler mazsa, Tfirldye'nin de hemen AB'ye ahnması gerekir" diye konuştu. Pierre Moscovici şunlan söyledi: "Avrupa sa- dece bir ortak pazar değü, bir değeıier tophüuğudur. Haider, Cumhurbaşkanı Thomas Klestil 'in bir yaknunı savunma bakanı oiarak atanmasuu engeUemesi- ne ûzûntüJerini belirtti. PöpüMst suçlaması Haider'e göre Kabas hatalı bir göç potitikasına karşı Vryana halkını sav un- ma>i a çahşan önemli bir politikacı idL Oysa Kabas, seçim kampanyası sırasın- da Göbeis'e ait sloganian san bir zemin- yasakh depdir. Ama bizim siyasi, kûl- türddeğerkTİmizevçinsanhaldannailiş- kin değerlerimize karşıt tezierle hûkü- mete getirlerse, yine Avrupa'mn içinde kahriar, ama kulübün marjinali haline getirler. Bugün için bir Nazi hastahğm- dan korkmamıza pek gerek yok. Ancak dikkatli olmamız gerekhor." 'Tüririye üe de uğraşıyoruz' Moscovici, Haider'in, "Btzfeuğraşa- cağnuza Türkiye ile uğraşuı" demesıne de yanıt oiarak "Biz Türkiye fle de uğ- raşıyonız. Ancak farknhk var. Avustur- ya'nın heryapdğmahoşgörüylebakacak olursak, yann Türkiye'ye 'Mevcut ha- linle AB 'ye gel' demekzorunda kafanz. Bunu istemiyoruz, AB'de demokratik ve aynı değerleri paylaşan ülkelerin yer ;ılma«nı istiyonız" karşılığını verdi. Schaeuble başkanlıktan ayrıldı Bağış skandalı CDU liderinin başını yedi • Parti genel başkanlığından istifa eden Schaeuble, CDU Meclis Grubu seçimlerinin öne ahnmasını ve yönetimin yeniden belirlenmesini kabul etti. ALİYILDIRIM BERLİN - Sılah taciri Karlheinz Schraber'den partisi için aldığı 100 bın marklık bağışla ügılı aylardır ıkna edi- ci açıklamalar yapmakta güçlük çe- > ken Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDU) Genel Başkanı Wbttgang Scha- eubledün parti başkanlığındanve CDU- Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) grup başkanlığından istifa etti. Schaeuble dün öğleden sonra dü- zenlediği basın toplantısında istifa ka- ran aldıgını açıkladı. Federal Meclis Başkanı VVolfgang Thierse'nin, I CDU 'nun, kara hesaplar ve yasadışı ba- •ğışlar nedeniyle 41 milyon mark ceza ödeyeceğini açıklaması, parti içinde bir başkaldınyı da beraberinde getir- di. CDU Genel Başkanı Schaeuble, önümüzdekı hafla CDU Meclis Gru- bu seçimlerinin öne ahnmasını ve yö- netimin yeniden belirlenmesini kabul etti. Schaeuble'nin gerek önümüzder ki hafta yapıfacak bu seçimlerde, gp- rekse nisan ayında yapılacak olan CDU ı Kongresi 'nde. adaylığını koyması bek- lenmiyor. Gelişmeler, CDU Genel Baş- kam'nın siyasi hayatının bittiği yö- nündeki yorumlan güçlendiriyor. '41 milyon mark ağır ceza' Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse, önceki gün CDU'nun kayna- ğı behrsiz hesap ve bağışlaria tahrifedil- miş 1998 yılı mali raporu nedeniyle devlete 41 milyon markı aşkın ceza ödeyeceğini açıkladı. Partinin bu ka- ran "ağır ve ölçüsüz" bulduğu, yasal haklannı ılgili mahkemeler önûnde sonuna kadar savunacağı bildirildi. Thierse'nin bu karanndan sonra ise CDU Genel Başkanı Schaeuble'ye kar- şı bir muhalefet gelişti. Özellikle se- çim arifesinde bulunan 2 eyalet mil- letvekilleri, yapılan bir kriz toplantı- sında derhal önlem ahnmasını ve siya- si arenayayeni bir başlangıçla girilme- sini ıstedıler. Heunut Kohl'ün prensi oiarak bu göreve gelen CDU Genel Başkanı'nın parti yönetim kademele- rindeki tüm desteğini artık yitirdiği ileri sürüldü. Bu arada eskı CDU Saymanı Brigit- te Baumeister hakkında parti yöneti- minin aldığı meclis grubu sekreterli- ği görevinden aynhnası karan da kal- dınldı. Görevinden çekilmeyi redde- den Baumeister, Schaeuble'nin silah ta- ciri Karlheinz Schreiber'den 100 bin markı bizzat aldığı yolundaki açıkla- malarım yalanlayan nitelikte bir ye- minli ifade vermiş ve parayı kendisi- nin elden aldığını ilan etmişti. Bu çı- kış Schaeuble'yi iyice zedelemiş ve çelişkili açıklamalanyla da birleşerek ınarulırlığına gölge düşürmüştü. Almanya Cumhurbaşkanı, Israilparlamentosunda konuştu 'Soykmm için özür dilerim' Rau, Knessette konuşan ilk Alman Bder oldu. (REUTERS) Dtş Haberler Servjsi- Soykınmdan yaİdaşık yanm yüzyü sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau, Israıllılerden ve bütûn dûnyadaki Yahudilerden özür diledi. Resmi bir ziyaret için îsraii'de bulunan Rau, dün Israil parlamentosu Knesset'te yapüğı konuşmada, "Çocuklanmız ve tonuüannuz icin, Almaıuann yapaldanndan dolayı kendi adıma ve kuşağun adına özür dilrvorum" dedı. Knesset'te konuşma yapan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Rau, "Israil frjrilnnm önünde, katledilenJeri anıyorum; mezarian bue olmayantardao özür dinyorum" diye konuştu. 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 6 milyon Yahudi, Naziler ve yandaşlan tarafından katledilmişti. Rau, Avusturya'da koalisyon ortağı olan aşın sağcı Özgürlükçü Parti'ye (ÖFP) atfen de "AvTupa'da yabancı düşmaahğı, ırkçınk ve müoyetciligin yeniden ortaya çüanasına faon venneyeceğjz" dedı. Almanya'da hâlâ yabancı düşmanlığı, bütünleşme ve Yahudi düşmanuğı gibi sorunlar yaşandığnu vurgulayan Rau, bunu ınkâr etmenın tehiikeli ve yanlış olacağmı, ancak ülkedekı Yahudi toplumunun giderek büyüdüğünü ve Ahnan halkıyla bütünleştiğini söyledi. Israil Genelkurmay Başkanı Mofaz'ın açıklamalan, Barak hükümetini kanştırdı 'Lübnan'daki köyleri vurahm' önerisine tepki Dış Haberier Servisi - Israil Ge- nelkurmay Başkanı Şaul Motaz'ın, Hizbullah'ın Güney Lübnan'da üs oiarak kullandığı sivil yerleşimlerin de bombalanması için hükümetten yetki istemesi Israil'i kanştırdı. Mofaz, Başbakan Ehud Barak'm güvenlik kabinesinden bu konuda yetki isteyeceğini bildirerek "Asker- lerimize köylerden sakün düzenlen- diğinde buna sert karşthkvermemiz gerekir. Bunu kabineye önereceğiz'' dedi. Mofaz'uı önerisi ve bunu ka- • Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'ın Israil askerlerine Güney Lübnan'daki köylerden saldın düzenlemesini gerekçe göstererek köylerin de bombalanmasını istedi. bineye önermeden önce kamuoyuna duyurması hükümette büyük rahasız- lık yarattı. Eğitim Bakanı Yossi Sarid, "As- kerierin kendflerine saldırana ateş açma hakkı vardır, ama körlemesi- ne ateş edip sivilJerin yaşamuu tehü- keye atmakla kendini savunmak ara- sında fark vanür" dedi. Sarid, Mo- faz'ı, önerisini kabineye sunmadan önce basına duyurarak kabineyi yön- lendirmeye çalışmakla suçladı. Dışişleri Bakanı David Levi de ts- rail'in Lübnan'daki sivilleri vurma- mak için elinden geleni yapması ge- rektiğini söyleyerek Mofaz'ı basına konuştuğu için kınadı. Öte yandan, Füistin Devlet Başka- nı Yaser Arafat'ın önceki gün Ro- ma'da Papa 2. Jean Paul ile görüşe- rek Vatikan ile Fihsrın arasında dip- lomatik ilişkilerin geliştirihnesini öngören bir anlaşma imzalaması Is- rail'in tepkisini çekti.Israil, Vati- kan'm Kutsal Topraklar Elçisi Piet- roSambfyi Dışişleri Bakanlığı'na ça- ğırarak olayı protesto etti. Vatikan Sözcüsü Joaquin Navarro Vails da, anlaşmanın yalnızca Fılistın'dekı Ka- tolik kiliselerinin durumunu düzelt- meye yönelik olduğunu bildirdi. ÇjÖRÜŞ/Proî. Dr. TÜRKKAYAATAÖV Pakistan Toplumu Kurulduğundan bu yana (1947-) çözümü güç soaın- laria karşılaşmış olan dostu- muz Pakistan, gene bir yöne- tim ve ulusal yörtden yapılan- ma bunalımı yaşıyor. Kurucu babaCinnah Genel Valiliğinin ilkyılını henüz aşmıştı ki yaşa- ma veda etti. Yetenekli Baş- bakan Liyakat Ali Han da üç yıl sonra suikasta kurban git- ti. Onların bıraktığı boşluğu dokjurabilen çıkmadı. llkon yıl- da yedi başbakan, ama bir tek silahlı kuvvetler komutanı gördü. (Aynı süre içinde kom- şu Hindistan'da datek bir baş- bakan ve yedi genelkurmay başkanı oldu.) Pakistan ilk 23 yılında genel oya dayalı ulusal seçime tanık olmadı. Peşpe- şe gelen yönetimler sürekli meşaıluk aradılarsa da ömür- leri çoğunlukla kısa oldu. Uzun kalanlar genelde askeri dik- tatoryalardı. Bir ölçüde halk desteğine dayalı Benazir But- to bile ikinci iktidannda {1993- 96) ancak üç yıl dayanabildi. 1997'de geniş bir destekten güç aldığı sayılan Navaz Şe- rif de devrildi. 2000 yılına ge- lindiğinde 21 hükümet baş- kanından çoğunlu- ^ ^ _ _ _ ğu görevden atıl- mıştı. Anayasada "8'inci Değiştirge" diye bilinenve dev- let başkanınaseçil- miş heıtıangi biryö- nebmidevirme hak- kı veren maddeyi (58M2) Navaz Şe- tif, ikinci iktidann- daki oy desteğine dayanarak ortadan kaldırdıysa da dört seçilmiş hükümet yuvarlanıp gitmiş, sonunda kendi de darbeden kurtula- mamıştı. ^ ^ ~ ~ ~ Ülke 50 yıl içinde dört ana- yasa gördü. Ayda ortalama yalnız iki gün toplanan ilk ku- rucu meclis ortaya yedi uzun yılda bir anayasa çıkarama- mış ve kapatılmıştı; ikincisi 1956'da bir anayasa oluştur- du, ama onu koruma yemini eden Cumhurbaşkanı Isken- der Mirza iki yıl sonra aynı anayasayı rafa kaldırdı. 1962 Anayasast'nı da Mirza'yı de- viren General Eyüb Han yok etti. Bu sonuncunun otobi- yografisinde övdüğü "Temel Demokrasi" dediği şey de ül- keye bir şey kazandırmadı. Ülke önce beş eyalete ay- nlmış, sonra bunlar ikiye indi- rilmiş. Doğu Pakistan "Bang- ladeş" oiarak bağımsızlığını kazanınca yeniden dört birim- li bir federasyon kurulmuştu. Aynca temel yönetimsel yapı pariamenter ve başkanlık sis- temleri ile tek ya da iki tali meclisli kurumlaşma arasında mekik dokudu. Meclisler çe- şrtli kereler kapandı ve onlan olağanüstü durum rejimleriy- le diktatörtükler izledi. Pakis- tan'ın kimlik arayışı Doğu Pa- t/lkemizde henüz görmeye başladığımız ve din sömürüsüne dayafı act gerçek, dost Pakistan'da yıllardır siyasal yaşamın parçası olmuştur. kistan aynlıp gittikten sonra da sürdü. Bu arada Hindis- tan'la üç (1947-48, 1965, 1971), hatta son (1999) Kar- gıl çatışmasını da katarsak, dört savaş oldu. Bir de Müs- lüman Bengallilerie bir iç sa- vaş yaşadı. Afgan Savaşı'na da "Mücahid" denilen Islam- cı gruplann bazılannı destek- leyerek katıldı. Şimdi o çatış- malardan arta kalan paralı as- kerlerin bir bölümü, ellerinde silah ve ceplerinde uyuşturu- cu kaçakçılığından edinilen paralarla Pakistan'ın sivil ya- şamını koruyorlar. Yönetimin başında ancak birkaç ay kalacağını söyleyen General Ziya-ül Hak on bir yıllık (1977-88) diktatoryasın- dan ancak kuşkulu bir uçak kazası sonucu aynlabildi. Ül- kesine Islam dünyası içinde dahagüçlü biryerkazandıra- bilmışse de herhaJde iktidan yasadışı yollardan eie geçirmiş ve ardmda işsizlik, açlık, ay- nm, çürümüşlük, borç ve içi boş Islamcı sözcükler bırakan biri oiarak anımsanacağını biz- zat bazı Pakistanlı yazarlarya- zıp söylüyorlar. Döneminin bel- kidetekolumluya- nı 1981'deoluştu- rulmuş olan "De- mokrasiyi Geri Ge- tirme Akımı"öır ki, onun öncüsü Be- nazir Butto da Na- vaz Şerif gibi, çürü- müşlükle suçlana- rak iki kez iktidar- dan düşürülmüş- tür. Üzülerek söyle- mek zorundayız ki Pakistan'ın siyasal yaşamı başkaldır- malar, grevler, er- telenen seçimler, ~ " ^ ~ * ^ hileli oy suçlama- ları, tekrarlayan olağanüstü durum rejimleri, askeri darbe- ler, siyasal faaliyet yasaklan, kabinelerin dağrtılması, mec- listerin kapatılması, sansür, tu- tuklamalar, ev hapisleri, mu- haliflerin öldürülmeleri, asıl- malar, kabulü güç referan- dumlar, seçim boykotlan ve tüm toplumu şeriat düzenine sokma çabalarıyla doludur. Pakistan'da bazı demokrasi yanlısı çevreler bundan son- raki meclis ve başkanlık seçim- leri umudu içindeyken, bu kez de Pervez Müşerref iktidan almış ve sivil yönetime geçiş tarihini henüz belirlememiştir. Üsteliksokaklara "köküdı- şarda" bir "Kalaşnikof küttü- rü" deegemendir. Bu silahlar beraberinde Türkiye'deki Hiz- bullah örneğinde görüldüğü gibi, çarpık bir din anlayışını da getirmiştir. Ülkemizde henüz görmeye başladığımız ve din sömürü- süne dayalı acı gerçek, dost Pakistan'da yer yer yıllardan beri siyasal yaşamın maalesef bir parçası olmuştur. Bu konuda ayn yazılar gerekir. TAKSİM SERGİ SALONU'NDfl SîâBî PetsembeiBumm! Aşk ve Sevda Şiirieri Dinletisi istiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 İLAN T.C. ŞİŞLİ 3. SULH HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN 1999/1291 Mahkememizde davacı Hüseyin Şevluk tarafından açılan vasi tayini davasında; Nişantaşı mahallesi, Kan Sk. No: 21 Kâğıthane/lstan- bul adresinde ikamet ettiği bildirilen küçûk Ramazan Şevluk'a ağabeyi Hüseyin Şevluk'un vasi tayin edildiği- ne ilişkin mahkememizden verilen 23.12.1999 tarih ve 1999/1291 esas, 1999/1545 karar saydı ilamı ile ilan olunur. 142.2000. Basın: 7511 ZA GUNU TAKSİM SERGİ SALONU'NDA 20.YY. Edebiyatımıza Bakışlar konusunda söyleşecek, kitaplannı imzalayacak SARIYER1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999'703 Davacı Tamam Bozkuş, (Kendi adına asaleten Nej- le Bozkuş'a velayeten) Sinan Bozkuş tarafından açı- lan davada Tamam Bozkuş'un oğlu, diğerlerinin ağa- beyi olan 1975 doğumlu Irfan Bozkuş'un 1.8.1994 tarihinden beri haber alınamadığını. Sanyer Sulh Hu- kuk Mahkemesince trfan Bozkuş'a kayyum tayin edildiğini, aradan 5 yıl geçtiğini, trfan Bozkuş'un ga- ipliğine karar verilmesini istemiştir. Işbu ilan tarihinden itibaren Irfan Bozkuş'u gören- lerin, hakkmda bilgisi olanlann 3 ay içerisinde mah- kememizin 1999/703 esas sayılı dosyalanna başvur- malan, aksi takdirde Irfan Bozkuş'un gaipliğine ka- rar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.3.2.2000 Basm: 7044 YILDIZ TEKVtK ÜNİVERStTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı yasa hükûmlerine göre oğretım üyesi alınacaktır. Profesörtük kadrolan için: Başvurduğu anabilim dalı ile "Başhca Araşdnna Eseri"ni behrttiği dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini, bildiri- len ile bunlara yapılan atıflan, yönettiği doktora çalışmalannı, Üniversiteye katkılannı kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe; Doçenüik kadrosu kjin: Başvurduğu anabilim dahnı beUrttiği dilekçelerine, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlaruu kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe; Yarduna Doçendik kadrosu kan: Başvuracak adaylann doktora belgesini, özgecmişini, bir adet fotoğraftnı, varsa yayımlanmış ya da yayunlanacak olan bilimsel çalışmalannı, bildiği yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirttiği dılekçesine ekleyerek ilgili Dekanlığa, duyurumuzun yayımı tarihinden başlayarak 15 gün içinde başvurmalan gerekmektedir. Atamabr kadro aktarnudan gerçekleştikten sonra yapdacakür. FAKÜLTESÎ BÖLÜML ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. MIMARLIK FAKULTESI Munarlık Bölümü Restorasyon Mımariık Tarihi Bına Bılgısı ÎNŞAAT FAKÜLTESÎ tnşaat Mûhendıslıgı Böt. Çevre Müh.Bölümü Ulaştuma Yapı Malzemelen Çevre Teknolojisı MAKİNEFAK. Endüstn Mübendis. Böl. Gemi lnşaaü Müh.BöL Makine Mühen. Bölümü Yöneylem Araşürması Endüstn Mûhendıslıgı Genu Makınalan KoostrüksiyoD FEN-EDEBtYAT FAK. Fızık Bölümü Matematık Bölümü Kımya Bölümü Genel Fızik Geometn Bıyolamya OrganıkKımya ÖCTİSADİ VE İD.BİL.FAK. Iktısat Bölümü lşletme Bölümü Siyaset Bil.ve Ulus.llişk-Böl. tktisadı Gelişme ve Uluslararası tktisat Yönetim ve Organızasyon Uhıslararası îlişkiler Sıyası Tarih 1(2) 1(3) 10) KİMYA-METALURJİ FAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK Metalurjı ve Malzeme Müh.Bl. Elektnk Müh.Bölümü Bılgısayar Bil.Müh.Böl. Malzeme Mühendislıgı Bıl. 1 ElektrikTesıslen 1 Elektnk Makinalan 1 Bilgisayar Bıümlen 1 - Orta Doğu Ekonomılen üzenne uzmanlaşmış olmak. 2- Uluslararası Işletmecüik ve Uluslararası Yönetim dallannda uzman olmak. 3- Aztnkklar konusunda çalışmış uzman olmak. Basın: 7232 İLAN T.C EDREMİT SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞt'NDEN Edremit Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 1995/284 Esas, 1996/747 karar sayüı ve 16.12.1996 tarihli ilam ile dava konusu Bahkesir ili, Edremit ılçesi, Çam- hbel köyü, Pafta: 4030-IV, Parsel: 841'de kayıtlı bulunan 17800 m2 mesahah zey- tinlik vasfındaki taşınmazm taraflan arasındaki ortaklığmın taksimi kabil olmadı- ğından satış suretiyle giderilmesine karar verihniş olmakJa taraflardan adresleri tespit edilemeyen ve semti meçhule gittikleri anlaşılan Ahmet Öncû, Tülay Dik- men ve Asım Çokkorkmaz ve Günay Kayahan adlanna yukanda özeti yazılı bu- lunan hüküm hulasası bildirilen tarailara mahkeme ilamı teblıği yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 1.2.2000 Basm: 5869 İLAN T.C KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Mahkememizce verilen 8.2.2000 tarih 2000/78-59 karar sayüı ilamı ile Gümüşhane, Çamlıköyû, C: 0035, KS No: 0044'te nüfusa kayıth, Kadıköy Caferağa Sar- rafali Sok. Yonca Apt. 28/12'de ikamet eden Hamdi ve Zehra'dan ohna, 1329 doğumlu, Kebire Tekeloğlu MK'nin 355. maddesi gereğince vesayet altına ahnmış ve kendisine kızı Sevim Canan BakkaJoğlu vasi tayin edilmiştir. İlan olunur.9.2.2000 Basın: 7266
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog