Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

24 tm KESttTttZ HbHET SMT NKESE KtiM> TESlM SMT OYHJK KABULO SAAT KtDtP SİPMtiŞ OLMUâ 8)WT TflKStTUE KfrtP Ş Diİedığraız ıntabın adını kredı kartırnzın numarası ve soa kullanma tanhı ıle bırlıkte bıidınn. kıtap evınızde olsun Adınızı, soyadınızı ve telefon numarmzı da bıldırmeyı uruıtmayın Oye değılsemz. dılersemz üye de olun ısda üvdiğmızı venıte>ın HER İSLEM BİR T£LEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet76. YIL SAYI: 27161 / 250.000 TL (KDViçinde) KURXUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) i Cumhurlyt f AJ»nd«»ı unnhuriyet Kitap Kulübü lorçlarında ve Temsilciliklerinde BÖRG Sp\ -ItaJya TcsKİennde ürentausOr) 17 ŞUBAT 2000 PERŞEMBE u M H U R I N K Ü Ü R H I Dr. BERNARD CAPORAL KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINI-I '__ Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Tanınmış Fransız tarihçi ve Türkolog Dr. Bernard Caporal, "Kemalizm Sonrasında Türk Kadını-I (1923- 1970)" adlı ilgi çekici bilimsel çalışmasında, Türk kadınının Cumhuriyet'ten sonra siyasal, sosyal ve ekonomik açılardan bağımsızlığa kavuşması üzerinde durmakta, şu önemli açıklamalarda bulunmaktadır: "Mustafa Kemal, ulusun yaşamında, Türkiye'nin yeniden kuruluşunda ailenin önemi hakkında net bir bilince sahipti: Kesin biçimde belirtmeliyim ki, diyordu, 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da, uygarlığın temeli, ilerlemenin dayanağı, gucün kaynağı aıle yaşamındadır. Eksı'k bir aile yaşamı, mutlaka belli bir toplumsal, ekonomik ve politik zayıtlama doğurur." Ailenin sağlıklı olması ve ulusun kendisinden beklemeye hakkı olduğu rolü oynaması için, devam ediyordu: "Bağlayıcı bir zorunluluktur ki, aileyi oluşturan erkek ve kadın öğeler doğal haklarına sahip olmalı ve ailesel ödevlerini yerine getirmelidirler." "Isviçre Yurttaşlar Yasası'nı benimserken Türkiye'nin izledığı amaçlardan biri işte buydu." Dr. Bernard Caporal'ın bu onemli bilimsel çalışmasını, özellikle Ataturkçü, devrimci ve ilerici kadın okurlarımızm ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Yarın Cumhuriyet 'le bîrlikte... Gelecekyıl kıtlık çekilebilir Pototeste lafçok çözümyok # Hükümetin çözüm çabası tüketimi arttırmak için tanıtım yapmaktan öteye geçmezken sorunu reklam yetersizliğine indirgeyen Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, patates filmlerinde oynatmayı düşündüğü kadın oyuncularla basın yoluyla tartışmaya girdi. Uzmanlar, gelecek yıl patates kıtlığı çekilebilecegini belirtiyorlar. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) -Patateste yaşanan ûretım fazlalığı sorunu medyada şova dönüştürü- lürken maliyetın yansına düşen fiyatlar da çiftçinin elinde kalan stoku eriteme- di. Başbakan Bülent Ece- vit, grup toplantısında, so- runun plansızlıktan kay- naklandığını kabul ederken Bakanlar Kurulu olarak pa- tates tüketimini arttırma karan aldıklannı söyledı. Uzman ve üreticiler, bu yıl planlama yapılmaması du- rumunda, gelecek yıl pata- tes kıtlığı yaşanacağı uya- nsında bulunuyor. DSP Niğde Milletvekılı Eyüp Doğanlar, Başbakan Bülent Ecevit'e dünkü grup toplantısında patates- li ekmek ıkram etti. Ekme- ği tadan ve beğenisini "Çok güzd" diyerek ifade eden Ecevit, bu yöntemın patates üreticilennin derdi- ne çok önemli bir çözüm olacağı umudunu dıle ge- tirdi. Ecevit, tanmda üre- tım planlaması yapılama- dığı içinyer yer aşın üreöm yapılması gibi durumlarla karşı karşıya kalındığını belirterek "B4z patates tü- ketimini artürmak için hü- kümetimldn son toplantj- smda karar aldık, Devlet kuruluşlanmn besin ihti- yaçlanmıı bu şekilde karşt- lanması karannı verdik" dedı. Türkiye Ziraat Mühen- U Arkası Sa. 6, Sû. 3 te TÜKETÎM ÎÇÎN SEFERBERLlK • 6. Sayfada MCK'ye sunulan ekonomi raporu Giineydoğu için kapsamlı proje # DPT Müsteşan Akın îzmirlioğlu tarafından MGK'ye sunulan ekonomi raporunda dünya ve Türkiye'nin ekonomik durumu değerlendirildi. Raporda dünya ekonomisinin 1997-1998 yıllannın ardından 1999'da iyileşme sûrecine girdiği, ABD ve Japonya'daki büyümenin sürdüğü bildirildi. Kiraya sınıHama onaylandı # Kiralann sınırlanmasına ılişkin yasa tasansı dün TBMM'de kabul edildi. Muhalefetin, 'lcayrt dışıhgı ve dövizle kiralamayı teşvik edecefi' gerekçesiyle karşı çıktığı tasan, aynen geçti. Tasanyla kıra artışı 2000'de yüzde 25'iaşmayacak. • 7. Sayfada ı Türkiye'de ise 1999'da kentlerde daha fazla olmak üzere işsizliğin yüzde 1 arttığı; depremin, sermaye birikimini 7-10 milyar dolar oranında olumsuz etkilediği belirtildi. 2000-2002 döneminde, Güneydoğu için DPT'nin 'Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişme Stratejisi' çalışmalannı sürdürdüğü vurgulandı. B 6. Sayfada Van'daki Hafiziye Camisi'ne yönelik saldınyı Hizbullah gerçekleştirdi Caıııi bastılarBir ceset daha bulundu 1998 de Van kent merkezindeki Hafiziye Camisi'ni silahla tarayanlann Hizbullah teröristleri olduğu belirlendi. Şenatçı teröristlerin öğle namazı sırasında cami imamı Şevket Taşkıran ve cemaati otomatik silahlarla taradığı olay sırasında 2 kişi yaralanmıştı. Öldürülen kişiler arasında MHP Merkez llçe 2. Başkanı Kızıltaş ile iki imamın da olduğu belirlendi. Van'da, teröristlerin katlettiği bir öğrencinin de cesedi bulundu. 6 klŞİ yakalandl Mersin'de 6 Hızbullahçı yakalandı. Yakalananlann 26 Temmuz 1999'da Çankaya MahaJlesı Zafer Çarşısı'nda Ali ve Mehmet Şerif Uprak kardeşler ile Hüseyin Bayburt'un kaçınlması olayına kanştıklan, örgütün propagandasını yaptıklan belirlendi. Adalet Bakanı Türk. Hizbullah'la ilgisi olduğu belirnlen 4 yargıç hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. • 4. Sayfada (JRGÜTEMÎR VERDÎ 'Konuşacağına kendini öldür' # Militanlanna camilerde dini eğitim veren Hizbullah'ın, teröristlere gözaltma alındıklan zaman konuşmamalanm, bunun yerine gerekirse ölmelerini söylediği ortaya çıktı. Örgütün, şehit olduğunu ileri sürdüğü üyeleri için her ay belli miktarda para topladığı da belirlendi. • 5. Sayfada İf,ÎZBULLAHÇIEŞLERÎ 'Kocam Iran'da eğitim gördü' # Pendik'te gözaltma alınan Mehmet Sudan, Hacı Bayancık ve Enver Kıhçaslan'm eşleri ifadelerinde kocalannın Iran'da eğitim gördüğünü söylediler. Cahide Kılıçaslan, evlerinin altındaki sığınaktan haberi olmadığıru belirterek "Kocam ne zaman bu örgüte katıldı bilmiyorum" dedi. • 4. Sayfada URUŞMA SÜRÜYOR . 'Olüm emrini Kaplan verdi' • Şeriatçı Metin Kaplan ve iki arkadaşının Düsseldorf'ta yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Selim Erkovan, Halil Ibrahim Softı'nun öldürülme emrinin Metin Kaplan tarafindan verildiğini söyledi. Üç saldırgan Halil Ibrahim Sofu'yu vurarak öldürmüştü. • 7. Sayfada Leopard 2 tartışması sürüyor, Ismail Cem'in sözlerine Alman basınından tepki TankBerlin'de 'Leopard 2'lerle ilgili gelişmeler farklı kesimlerde farklı yorumlanıyor. Bazı politik çevreler, Türk ordusunun Alman tanklanm istediğine, ancak siyasetçilerin Amerikan yanlısı 'M-l Abrams' tanklanndan yana ağırlık koyduğuna inanıyor. kızışıyorOSMANÇUTSAY FRANKFURT - "Leopanl 2" tanklan, Al- man siyaset kurmaylannı değişık senaryolar üzennde düşünmeye ittı. Almanya'da, koalıs- yon ortaklan arasındaki "nazik" ilişkilerin, Türkiye'nin açügı tank ihalesinde, Amenkan tanklannın şansını yükselttiğı ılen sürüldü. Berlin'de, siyaset sahnesinde sözü geçen bel- li bir kesimin, Türkiye'nin tanklar için ıhra- cat garantisı ısrannı Amerikan yanlısı politi- kacılann etkisine bağladığı belirtildi. Türk Genelkurmayrnın ise tank tercüunde, ağırlı- ğını, Leopard 2'lerden yana koyduğu savu- nuldu. Alman basınında yer alan yorumlar da, Başbakan Gerhard Schröder'ın Türkiye ziyaretini ertelemesi, Alman iç politikasında- ki "kmlgan" durum ile ılişkilendinlirken, Is- mail Cem'in önceki gün Berlin'de tekrarladı- ğı, "Tank ihalesine kaülan firmalann teminat vermesigerekir'' sözlerinın, Berlin'de pek an- layışla karşılanmadığına dikkat çekildi. Özel- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de ' Bergamaü köylüler 17 kilometrelik yürüyüşieri sırasında ''Susma, sostukça sıra sana gelecek" diye bağ^rdılar. Bergama köylüsüyine ayakta • Romanya'daki siyanür felaketi Bergamalı köylûleri yeniden harekete geçirdi. Eşekleri, inekleriyle yürüyûş yapan Bergamalılar Eurogold'un bir ay içinde Tûrkiye'yi terk eönesini istediler. Bergamalılar hakkında bugüne dek 22 dava açıldı. Oysa Eurc^old'a hiçbir yapürun uygulanmadı. OZAN\!AYMAN BERGAMA- Romanya'daki alto ma- deninden kaynaklanan çevre felaketi Bergamalı köylüyü ayağa kaldırdı. Köy- lüler, dün bölgelerinde altın madeni işlet- mek isteyen Eurogold'u protesto ama- cıyla Ovaeık'taki maden sahası önünde toplanarak Bergama kent merkezine ka- iâx 17 kilometre yürüdüler. Köylüler, si- yanür kullanarak altın çıkarmak isteyen Eurogold'unDanıştay karanna karşın hâ- lâ çalışmalannı sürdürdüğünü belirterek "EurogoM bir ay içinde Türkiye'ji terk M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te R O M A N Y A ' D A N G E L E N Z E H İ R I Ç l N Ö N L E M A L I N S I N ' M6-Sayfada Eski Cumhurbaşkanı özal'ı övdü Gürtuna ANAP'a yeşil ışık yaktı # ANAP Istanbul îl Başkanlığı'nı ziyaret eden FP'li Ali Müfit Gürtuna 'yuvaya döndüğünü' söyledi. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ANAP binasına girişi su^sında alkışlarla karşılandı ve kendisine çiçek verildi. Istanbul Haber Servisi - FP'li Istanbul Büyükşehır Belediye Başkanı AHMüfit Gürtuna'nın ANAP 11 Başkanı Ibrahim Taş- kın'ı ziyaretı "Eskipartisinege- ri dönüyor" şeklınde değerlen- dirildi. ANAP tl Başkanlığı'nı ziyaret eden Gürtuna, başkanlık girişinde çi- çeklerle ve ANAP'lılar tarafından alkışlarla karşılandı. Gürtuna, Taşkın'a nezaket ziyaretinde bu- lunduğunu belirtirken bir gazetecının "Viıva- ya dönecekmismiz" so- rusunu -Gekükyırv^nuza" diye yanıtladı. Farklı partüerde bulu- nulsa da işbırliği yapılabıleceğı- ni kaydeden Gürtuna. gazetecı- lerin "Ancak, DYP'ye gittiğiııfa- de böyle karjilannırvorsunuz7 " sorusuna "Kökburadaolunca'' yanıtını verdi. Gürtuna, "Şuan- da parti değiştirme tarzında bir ola>ımtz söz konusu değfl" diye konuştu. 11 Başkanlığfnda ANAP'ın Istanbul Bü>Tİkşehir Belediye Meclısi üyeleriyle de bir araya gelen Gürtuna, yaptı- ğı konuşmada, "Duygu ortamı oluşacağuu biliyor- dum, ama bu kadaruu değiL Eski günlere git- tik.Gençüğimizin uzun yıllannı geçirdiğimiz bu çatı altmda tekrar aranızda olmaktan bahtiyanm" dedi. Sıyasete Turgut Özal'uı etkısinı anla- tan Gürtuna. Özal'ı beğenme- yenlerin bugün pişman olduğu- nu söyledi. Ali Müfit Gürtuna, "ÖzaLyeni bir çığnn, hizmet an- laşmnın başlatıcısı oldu. Bu ça- tı altında çok günlerim geçti. 1983 yıiındaki havavı unutamH yorum" dedi. KUPADA ANTALYASPOR VEG.SARAY FİNALİST MSpor'da VOLEYBOLDA ZAFER GECESİ • Spor'da İSTANBULLULARIN SORUNU ULAŞIM I 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK BOBSA DOİ-AB MABK ' ALTIN û .750 566,500 ÛÛODun 2B4250 Ûncekı 283300 Dun &570 0OD öncokı 5J90.000 Ne Olacak Milletvekillerinin Hali? Dünkü Güncel'de "Saöa"nın kıyak maaşı onayla- masındaki nedenleri sıralayan açıklamasını gördünüz mü? Hatamızı yüzümüze vuruyor. Kryak emekliliği onaylayarak topluma ters düştüğü- nü öne süren eleştirilerin gerçekte haksızlık olduğu- U Arkası Sa. 6, Sü.l'de Fotoğrafımızm tarihçesi ÖE/jgjn Engin Ozendes, Bursa'da doğdu. 1976-1980 yıllan arasında da 'Türk Fotoğraf Yıllığı'nın sahıpliğini ve yazı ışleri müdürlüğünu yaptı 1976 yılında Turk fotoğraf tanhı ile ılgıli araştırmalara başladı. Bu vıldan başlayarak bırçok gazete, dergı ve ansıklopedi de fotoğraf üzerıne yazılan yayımlandı; fotoğrafla ılgıli çalışmaları nedenıyle 1990'da Federatıon Internatıonale de L'art Photographıque (FIAP) tarafından Excellence FIAP (ESFIAP) unvanı verıldı. Ozendes'in fotoğrafçılığımız uzerıne altı önemli çalışması şu sıralar ardı ardına yayımlandı. Ozendes'le çalışmaları uzerine konuştuk. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY RutinCeviz! Batman tartışması, siyaset sözlüğüne bazı deyim- ler kattı. Silah rthalatının yoğunlaştırıldığı dönemin EJaşbakanı Tansu Çiller, terörle mücadele tartışma- sının hassashğından da yararlanarak "Her şeyi ben yaptım" dedikten sonra ekledi: "Bir çuval cevizde bazı çürüMer olabiliri" Çiller'in ihale işini nevale ile tanımlaması elbette doğal. m Arkası Sa. 6, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog