Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SMT KESftVTİStZ HİZMET SMT MMESE KtDIP TESÜMİ MÜT ÜYH* KMULÛ SAAT KtaP SİPMRİŞ OUUUtâ s/urnKstnf KfnpMnşı Diedığmız kıtabm adını, kredı kaıtınızuı numarası ve son kullanma tanhı ı b bıriıkte bıldınn kıtap e\ ınızde olsun Adınızı. soyadınızı ve telefon nMnannızi da bıldırme>ı unutmaym Üye degılsentz. dılersenız ûye de olun >a da üyelığmızı yenilevın HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 CumhuriyetYIL SAYI: 27160 / 250.000 TL (KDViçtnde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) U M H U R I N K U Ü R H Cumhurly.t umhurıyet Kitap Kulübü lonlannda ve Temsilciliklerinde 5İBERG SpA -Italva Tesıslennde urenhuştn ) Türtocağı Caddesı No. 39M1 (34334) Cağaloğlu Isfcrtul Tel.(212)514 01 96 F*S.Ç212)514 01 95 16 ŞUBAT 2000 ÇARŞAMBA î Dr. BERNARD CAPORAL KEMALIZM SONRASINDA TÜRK KADINI-I Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Tanınmış Fransız tarihçi ve Türkolog Dr. Bernard Caporal, "Kemalizm Sonrasında Türk Kadını-I (1923- 1970)" adlı ilgi çekici bilimsel çalışmasında, Türk kadınının Cumhuriyet'ten sonra siyasal, sosyal ve ekonomik açılardan bağımsızlığa kavuşması üzerinde durmakta, şu önemli açıklamalarda bulunmaktadır: "Mustat'a Kemal, ulusun yaşamında, Türkiye'nin yeniden kuiTılyfcmji^a±J<?nin önemi hakkında net bir bilince sahipti: Kesin biçimde belirtmeliyim ki, diyordu, 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da, uygarlığın temeli, ilerlemenin dayanağı, güciin kaynağı aile yaşamındadır. Eksik bir aile yaşamı, mutlaka belli bir toplumsal, ekonomik ve politik zayıflama doğurur." Ailenin sağlıklı olması ve ulusun kendisinden beklemeye hakkı olduğu rolü oynaması için, devam ediyordu: "Bağlayıcı bir zorunluluktur ki, aileyi oluşturan erkek ve kadın öğeler doğal haklarına sahip olmalı ve ailesel ödevlerini yerine getirmelidirler." "İsviçre Yurttaşlar Yasası'nı benimserken Türkiye'nin izlediği amaçlardan biri işte buydu." Dr. Bernard Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasını, özeîlikle Atatürkçü, devrimci ve ilerici kadın okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Siyasi partiler, Batman'daki kayıp silahların peşini bırakmıyor Hukuksuz obııaz OMÎTACILIKANLAYIŞI ANAP lideri Yılmaz, Cumhurbaşkanı Demirerin 'devlet rutin dışına çıkabilir' sözlerine sert yanıt verdi. Türk devlet geleneğinde 'komitacılık' gibi körü bir anlayışın var olduğuna işaret eden Yılmaz, "Eğer bugün kişilere devlet adına hukuksuz bir şey yaptınrsanız, yann bu kişilerin devlete rağmen hukuksuz işler yapmasını engelleyemezsıruz. Susurluk'u da, Batman'ı da, Hizbullah'ı da, PKJC'yi de degerlendinrken bu göz önüne alınmalıdır" dedi. H 5. Sayfoda LACAKARANLIKILİŞKİLER Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, silahJarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçırilmesini istedi. "Tam bir alacakaranlık ilışkileriyle karşı karşıyayız" diyen Recai Kutan, suç işleyen devlet görevlüerinin adalete teslim edilrnesinin devleti zaafa uğratmayacağını belirtti. Demirere de yanıt veren Kutan "Devletin menfaatlan rutinin dışına çıkılarak değil, hukukun içinde kahnarak sağlanır" diye konuştu. • 5. Soyfoda İDDİSORUİŞARETLERI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadelenin hukuk devleti zemininden aynlmadan yürütülmesi gerektiğını söyledi. Bahçeli, Batman'dakı kayıp sılahlarla ilgili olarak kamu kaynaklannın denenmsiz harcanması ve bazı ciddi soru işaretlerinin varlığına dikkat çekti. Bahçeli, PKK terörünün azgınlaştığı bir dönemde Batman'da yapılan özel uygulamalann eleştirilere ugramasımn doğal karşılanması gerektığini söyledi. B-tf. Sayfoda Koalisyon ortağı liderler bir araya gelerek anayasa değişikliğini tartışacak ÇANKAYA PAZARLIĞI Davutpaşa Kışlası Anıları... O n yedi Ağustos depremi nedeniv- le yayımlayamadı- ğımız ünlü romancı Sa- tnim Kocagöz"'ün yazdı- ğı 'Davutpaşa Kışlası Anılan' yakın tarihimize ışık tutuyor. Samim Ko- cagöz anılannı 27 yıl ön- ce yazdı. O gün doğanlar bugün 27 yaşında. Sa- mim Kocagöz de yasamı- yor arok. Üstelik aruiarda adı geçenlerin çoğu da bugün hayatta değu. D avutpaşa Kışla- sı'nda kdmleryok- tu ki. Muammer Aksoy, Yaşar Kemal, Ta- nk Zafer Tunaya, Ismet Sungurbey, Kemal Türk- ler, Doğan Avcıoğlu, Mu- zaffer Erdost. D evrimci Işçi Sen- dikalan yönetici- lerinin -hemen hepsi Davutpaşa'daydı- haklarındaki davalar ezelden vardı. Çeşidi suç- lanmız varmış. Ne ki bu suçlann suç olabileceği -kitap çevirme, işçilerin haklannj koruma, gide- rek yazı, kitap yazmak gi- bi- aklımıza gelmiyordu. Gelmediğinden de böyle kaleye, kışlaya kapatılma- mızın nedenini anlayamı- yorduk. Bu yüzden, du- rumumuzu kavrayama- dığımızdan, Ismet Bey gi- biDİrbirimize, vatan bor- cumuzun ne vakit bitece- ğini soruyorduk... SAMİM KOCAGÖZ yazdl Yarın cumhuriyette HİKMETBİLÂ YAZTLARINA BAŞLADI • 3. Sayfada B0ĞAZ TRAFtĞI DOYUM NOKTASINDA M 7. Sayfada ÖCALAN'IN \\KALANIŞININ 1. YTLI • 6. Sayfada SIYANÜR FELAKETİNDEN DERS ALINSIN • 3. Sayfada Oscar adayları açıklandı jj auty' sekiz dalda Oscar'a aday gösteriSrken 'The Cider House Rules' ve 'The Insider' ye- di 'Atancı His' de ara dalda aday gösterildL En iyi yabancı füm ödülü adaylan arasında 'All AboutMy Mother' (tspanyaj. 'Caravan' (Nepal), 'East-West' (Fransa^'Solomon and Gaenor' (ln^here) ve "Under The Sun' (Isveç) yer ahyor. • 19. Sayfada • TBMM Başkanlığı'na dün DYP ve FP'lilerin cumhurbaşkarurun halk tarafindan seçilmesıne ilişkin önerisi sunuldu. Başbakan Ecevit, MHP lideri Bahçeli ve ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ın bir araya geierek anayasa değişikliği sürecini başlatması beldeniyor. ANKARA(CumhuriyetBâ- rosu) - DYP ve FP'lilerin cum- hurbaşkanının halk tarafindan seçilmesinı öngören anayasa değişikliği önensi dün TBMM Başkanlığına sunuldu. "5+5" formülüyle ilgili olarak hazır- lanan öneri de, hükümet orta- ğı partilerin liderlerinin yapa- cağı zirvede son biçimi veril- dikten sonra imzaya açılacak. Başbakan Bülent Ecevtt, Baş- bakan Yardımcısı Devlet Bah- çeH ve ANAP lideri Mesut Yıl- maz'ın bugün ya da yann bir araya gelerek anayasa değişik- liğine ilişkin süreci başlatma- lan bekleniyor. Hükümet or- taklan, bu öneriye parlamen- todaki 5 liderin ünza vereceği ve önerinin referanduma gerek kalmadan kabul edileceğı he- sabını yapıyor. 5+5 formülüne ilişkin değişiklik önensinde, MArkasıSa.l9,SiL3te îsmail Cem'den BAB uyarısı # Dışişleri Bakanı îsmail Cem Almanya'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin NATO'ya en çok katkıda bulunan ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin güvenlik oluşumunda yer almak istediğini vurgulayan îsmail Cem, bu gelişmeyi yavaşlatmak istemedıklerini bildirdi. BERLtN (AA) - Dışişleri Bakanı tsmaflCem, Batı Avru- pa Bırliği'nin (BAB) güvenli- ği ve savunma politikası konu- sunda, "Yetkimiz neyse katkı- nuz o olur" dedi. Cem, Adlon Oteli'nde Türk gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Tür- kiye'nin güvenlik oluşumunda yer almak ıstedığını belirterek bu gelişmeyi yavaşlatmak gibi bir nıyetı olmadığına da dikka- ti çekti. Cem, NATO'ya en çok katkısı olan ve dolayısıyla söz hakkı bulunan Türkiye'ye bu çerçevede davranılması gerek- tiğini belirtti. Almanya'nın başkenti Ber- lin'de düzenlenen Batı Avru- pa'daki başkonsoloslar toplan- tısına katılan Dışişleri Bakanı Cem, dün Federal Almanya MArkasıSa.l9,Sü.4te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Rutin Siyasal Girişimler ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Hizbullah'ın devlet içindeki bağlantılan ile gelişmesindeki nedenle- ri saptamak için TBMM'ye bir araştırma önefgesi veril- mesini istiyor. Fazilet, aynı konuda birönefge verdi. Yılmaz'ınki ikin- ci. Bir iktidar, bir muhalefet partisi Hizbullah'ın araştınl- masında birteşiyor. MArkasıSa. 19,Sü. l'de CULENIN İKİNCİ KASETİNİ ACIKLIYORUZ Fethullah, din devleti istiyor# Tanzimat ve Meşrutiyet'in başanya ulaşamadığını söyleyen Fethullah Gülen, Cumhuriyet'in de anarşi ve iç kavgalara neden olacağını öne sürdü. 1990 yılında bir konferansta konuşan Gülen, Osmanlı dönemine duyduğu özlemi dile getiriyor. Konuşması boyunca Cumhuriyet'e saldıran Gülen "Şe- riat gelecek. Sema ve zemin, Islarrun beyaz eline teslim olacak" diyor. EBRUTOKTAR ANKARA- Fethullah Gfikn'in 1990 yılında Çamhca'da verdiği bir konfe- ransta dünyanın bir gün tslamın bembe- yaz eline teslim olacağını belirterek " Yed-i beyza; Isfaunda Hazreti Musa'nm harikalar meydana getiren asayı taşıyan mnbarek eti demektir. Ak şeriata, ak yo- U, ak sisteme, ak eL." dedığı belırlendi. Bunun ancak Osmanlı 'daki devlet düze- niyle mümkün olabileceğini söyleyen Gülen, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e, Meş- rutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar olan sü- reçteki bütün sıstemlenn başansızlığa uğradıgını söyledi. Kendi agzından Ka- nuni Suttan Sükyman'ı konuşturan Gü- len, Tanzimat ve Meşrutiyet'in başanya ulaşamadıgını, Cumhunyet'ın de "mu- asır fazilet sjstemi" olmadığuu, anarşiz- me ve iç kavgalara neden olacağını sa- vundu. Araşnrmacı-yazar Ergun Poyraz tarafindan ele geçirilen ve "Fethullah ın Seyir Defteri" adlı kıtapta aynntılanyla açıklanan Gülen'ın yeni kasetınde; Cumhunyet'ı eleştirdiğı, ak şeriann da ancak Kanuni Sultan Süleyman döne- mındekı OsmanJı yönenm biçimıyle ger- çekleşebileceğını söyledıği behrlendi. Gü- len, 1990 yüında Çaînlıca'dakı konferans- ta şu görüşleri savunuyor u Karl Marx, kendi sistemini insaniara teklif ettiği za- MArkasıSa.l9,Sü.8'de CHP'DEN BASBAKAN'A TEPKİ 'Ecevît, Güleıî cemaatine katılsın' # CHP Parti Meclisi Oyesi Hasan Fehmi Güneş, Ecevit'in tutumunun geçmi- şiyle çeliştiğini söyledi. Güneş "Bugünkü Ecevit, o günkü Ecevit'e yabancı. Bu- günkü Ecevit, o günkü kimliğini ve kışüığını incitiyor" dedi. İP Genel Başka- nı Perinçek ise "Fethullah ödüllü devlet protokolü oluştu" yorumunu yaptı. Haber Merkezi- Eski Içişleri Bakanı ve CHP PM Üyesı Hasan Fehmi Güneş, Fethullah Gülenı savunmayı sürdüren BülentEcevit'ın laıklik konusundakı du- yarlılığını büyük ölçüde yitirdiğini söy- ledi. tP Genel Başkanı Doğu Perinçekde "Türkiye'de Fethullah Gülen ödüllü bir devlet protokolü ohıştu" dedi. Hasan Fehmi Güneş, son yurtdışı ge- zisınde bir kez daha Fethullah Gülen'in okullanndan övgüyle söz eden Ece- vit'in eski sol kimliğinı yitirdiğini be- lirtti. 1980öncesindeyıllarcaEcevit'le birlikte siyaset yapan, hükümetinde Içişleri Bakam olarak çalışan Güneş, Ecevit'in bu tutumuyla, hem kendi geç- mişine hem birlikte polihka yaptığı ar- kadaşlanna hem de Gazi Mustafa Ke- mal Atatürk'ün CHP'sıne haksızlık et- tiğini söyledi. "Bugünkü Ecevit, o gûn- kü Ecevit'e yabancı. Bugünkü Ecevit, o günkü kimKgini ve kişüiğini incitiyor'' diyen Güneş, "Ecevit'in, geldiği nokta- daki davTanışlanııı nasıl açıklavacağuıı büemivtHTim" dedi. Güneş, Ecevıt'in, laıklik konusundaki özenini ve duyar- lılığını da büyük ölçüde yitirdiğine dik- kat çekti ve laikliğı, aydınlanma devri- minm laüdiği olarak korumak gerekti- gini söyledi. Ecevit'in "inançlara say- WArkasıSa.l9,Sü.8'de FP MILLETVEKILİ ÜNAL'DAN SERİAT CAĞRISI 'Müslüman laik olamaz' 9 Fazilet Partisi Karaman Milletvekili Zeki Ünal, 1992 yüuıda yazdığı 'Anar- şi' adlı kitabında toplum yönetiminin şeriatçı hükümlere göre yürütülmesi ge- rektigini savundu. Atatürk'ün putlaşhnldığını iddia eden FP'li milletvekili Ü- nal, "Dünyadaki gelişmelerden habersiz, beyinleri kireçlenmiş entel geçinen bir şahıs ise ölmüş gitmiş tarihe kanşmış bir şahsı putlaştmnaya devam etmekte ve adına izafe edilen resmi idolojiyi tabulaştuınaktaoUr" dedi. • 5. Sayfada HlZbllllah Saldiracak Hüseyin Velioğlu'nun Beykoz'da düzenlenen ope- rasyonda öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın yeni lideri olan îsa Altsoy, örgüt üyelerine verdiği emirde güvenlik güçlerine intikam saldınsı yapılmasını iste- di. Hizbullah üyelerinin silahlı çatışmalara girmesini beklediğini belirten Alt- soy, teröristlere 'şehit olmalan' emrini de verdi. Van'da 5 polisin şehit olduğu Hizbullah operasyonu su^smda teröristlerin kullandığı silahlann Iran kaynaklı olduğu belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri "Teröristler önceden ha- zn-lık yapmışlar. Operasyonda herhangi bir ihmal yok" dediler. • 4. Sayfada Teknik direktörün eşini mafya kaçırdı # Rusya Birinci Futbol Ligi takımlanndan CSKA Moskova'nın teknik direktörü Oleg Dolmatov'un eşi kimliği belirlenemeyen kişiler tarafindan kaçınldı. Yetkililer, kaçınlma olayında Rus mafyasından şüphelendiklerini belirttiler. Rusya'da geçen hafta dünya patinaj şampiyonu Maria Butyrskaya'run otomobiline bomba konulmuştu. M19. Sayfada MARK Dün 283.3OO önceki 283.SOO BORSA ODün 15.859 önceki 15.237 ALTIN ODün 5.59O.OOO önceki 5.64O.00O DOLAR CrDün 565.50% önceki 563.3OO Galata Köprüsü trafiği felce uğrattı # Yeni Galata Köprüsü'nde başlayan onanm çalışmalan kent trafığini olumsuz etkilemeye başladı. Köprüdeki ön açma, ana tamir, eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması amacıyla planlanan trafık düzenlemesi çalışmalan eylül sonunda bitirilecek. Şimdiki çalışma 24 Şubat'a dek sürecek ve köprünün Haliç tarafı yaya ile '-•* araç trafiğine kapalı kalacak. H 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog