Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

/ % JZUa KESİVTİSİZIİZNET ' f y f SMT/UKSKtmPTBLM / / # SMT ÖYH* KJUIftO A 4 * SMT ntnp dPArtş ouuw& âmt uunMamf KMP Mnp Dılcdıguuz kıtabın adını. kredı kartmıztn numarası ve son kuUanma arüu ıle bırüktc bıldınn. kıtap cvınızde olsun Admızı soyadınızı ve telefon mı-marmiTi da bıldırmeyı jnutma>m L'>e değılsenız, dılersenız üye de olıın yı da üyehgımzı yemleym HER ÎSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye76. YIL SAYI: 27158 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhurlyt Cumhuriyet Kitap Kulübü :rgi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -lalya TesBİCTmde ürRıtanstır) 14 ŞUBAT 2000 PAZARTESİ u M H U R t İ N K Ü Ü R H I M İ CHATEAUBRIAND SON İBNİ SİRACIN SERÜVENLERİ Çeviren: Nerm'm Sankur François Rene de Chateaubriand 1768'de soylu bir ailenin çocuğu olarak doğdu, 1848'de ünlii bir yazar ve politikacı olarak öldü. Fransa tarihinin, 1789 Devrimi'ni de kapsayan, en fırtınalı döneminde yaşadı. Başyapıtı sayılan "Mezar Ötesinden Anılar"da bu dönemi ve dönemin renkli kişisi Napoleon'u anlatır. CHATEALBBIAND SON İBNİ SİRACIN SEftÜVENLERl Çok genç yaşında gittiği Amerika'da karşılaştığı doğa zenginlikleri ve Kızılderililerin üzerindeki etkısi derin olmuştur. Bu etki, özellikle şiirsel dilleri ve olağanüstü güzel doğa betimlemeleriyle dikkat çeken kısa romanlarında belirgindir. Coşumculuğun ilk temsilcilerinden olan Chateaubriand'ın en önemli özelliğiyse Fransız dilinde sanatsal deyişin ilk örneklerini vermiş olmasıdır. Yapıtlarını bir kuyumcu sabrıyla işlemiş, anılarını bile bir mimari yapı gibi tasarlamıştır. Tümceleri canlı, parlak ve uyumlu sözcuklerle örülüdür. Fransız coşumcu yazınının en güzel örneklerinden.. şiir gibi bir aşk romanı... Sevgililer Günü dolayısıyla tüm sevgililere armağan! Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Tahran, Islami örgütleri desteklerken Türkiye'yi geçiş yolu olarak kullanıyor Terör silalılaıı IraııVlaııYenl kUŞklllar Hizbullah operasyonuyla ele geçen cephaneliklerden sonra Batman'da ortaya çıkan kayıp silahlar olayı yeni kuşkuları ve sorulan beraberinde getiriyor. Ortadoğu'daki Islami terör örgütlerine desteİc veren Iran ordusunun gönderdiği silahlar Türk resmi belgelerinde yer alıyor. Altl TIR'da Sllah 1996 yılında Hatay-Cilvegözü ve Şanlıurfa'da yakalanan, motor yağı ve parafîn (mum) taşıyan 6 ayn TIR'ın "zula" olarak nitelenen gizli bölmelerinde ele geçirilen silahlann Tahran yakınlanndaki "devlete ait Behram Oil Rafinerisi'ndenyüklendiği" belirlendi. Gümrükler Başmüdürü görevden alındı îran sınırındaki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda olayı ortaya çıkaran Gümrükler Başmüdürü Ali Rıza Altınok görevinden alındı. Altınok yargı karanyla göreve dönmeden kısa bir süre önce, silah kaçakçılığıyla ilgili kayıt defterlerinin yok edildiği ortaya çıktı. ALPERBALLI ANKARA - Hizbullah operas- yonunun ardından şenatçı terör ör- gütlerine desteği yeniden günde- me gelen Tahran yönetiminin, Or- tadoğu'daki örgütlere kendi ordu- suna ait silahlan aktardığına ılişkin bilgiler Türk devletinin resmi bel- gelerinde de yer aldı. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve gümrük belgelerine göre, 1996 yılında Ha- tay-Cilvegözü ve Şanlıurfa'da ya- kalanan, motor yağı ve parafîn (mum) taşryan 6 ayn TIR'ın "zo- b " olarak nitelenen gizli bölmele- rinde ele geçirilen silahlann Tah- ran yakınlanndaki "devtete «it Behram Oil Rafînerisf ndenyfikle- nerek Lübnan-Beyrut'a götürûl- mekistendiğr belirlendi. 'Cephane PKK'ye gküyoıtlu' vı'. İlk a.r .^><ü,| lıa» d> <^- vcnnrti l l R . i i 4 ' . t M t > i ) n a ^ 6 Tffi dohısu cephane ele geçirildi Ortaya çıkan bulgular çerçeve- sınde Türkiye'deki soruşturmamn diğer parafın ve motor yağı taşıyan TIR'lan kapsayacak şekilde genış- letilmemesi dikkat çekerken, Îran sınırındaki Gürbulak Gümrük Ka- pısı'ndaolayı ortaya çıkaran Güm- rükler Başmüdürü AliRıza Ahmok görevinden alındı ve yerine vekâ- leten Meomet Çatih getınldı. 1da- ri yargıdan goreve ıade karan aldı- ran Altınok göreve dönmeden kı- sa bir süre önce silah kaçakçılığıy- la ilgili eskı ve yeni kayıt defterle- nnin Gürbulak'taki çelik kasadan yok edildiği ortaya çıktı. Olayla il- gili soruşturmamn akıbetı bilinmi- yor. Batman'da usulsüz ıthal edılen silahlann bir bölümünün kaybol- duğuna ilişkın soruşturma sürer- ken, Islami terör örgütlerinin silah ve mühimmatı nereden elde ettik- lerine ilişkın sorular yeniden gün- deme geldi. Rejim ihracını resmi devlet politikası olarak belirleyip bu yöndeki çabalannı terörii kulla- narak sürdüren Îran yönetiminin Ortadoğu'daki şeriatçı terör örgüt- lenne yönelik desteğının somut belgelerinden bırini 1996 yılında Türkıye'nın güneydogusunda ger- çekleştirilen kaçak silah operasyo- MArkasıSa.7,Sü.31e Tıirkiye Barolar Birliği Avukatlar cezaevlerine gitmeyecek # Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinde yeni güvenlik uygulamalannı protesto eden Türkiye Barolar Birliği eylem karan aldı. Yeni uygulamalar yürürlükten kaldınlıncaya kadar avukatlar cezaevlerine gitmeyecek, tutuklu ve hükümlülerie göriişmeyecek. TBB Başkanı Eralp Özgen, 'hukuk dışı uygulamaya imza atan' Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ü istifaya çağırdı. • 5. Soyfoda DİSK33 yaşına bastı # Türkiye Devrimci tşçi Sendikalan Konfederasyonu, 33. kuruluş yüdönümünü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutluyor. Yönetim kurulu üyeleri ve üye sendikalann yöneticileri kuruluş yıldönümü nedeniyle dün DÎSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler ile 2. Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün mezarlannı ziyaret ettiler. • 3. Sayfada Başbakan Bülent Ecevk, GOneydoğa Avrupa Ulkderi Devlet BaşkanlanZİTvesiçerçevesinde ArnavuÜukBaşbakamlhrMe- ta ile görüştü (Üstte). Ecevit, teroaslarmm ardmdan Romanya Cumhurfoaşkam Emil Constantinescu Urafindan kabul edüdi Ecevit Güleri'i yine övdü # Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi için Bükreş'te bulunan Ecevit, ziyaretinin son gününde Türk işadamlan ile bir araya geldi. tşadamlan grubunda yer alan ve Fethullah Gülen'in okullannın temsilcisi olan Gürbüz Baykara, Romanya"da 5 okulla ügiü olarak Bülent Ecevit'e bilgi sundu. # Ecevit, Gülen'in okullanndan övgüyle söz etti. Ecevit, Gülen'in okullannın Türk kültüninün yayılması açısmdan önemli oîduğunu beürterek "Bundan bvanç duyuyorum ve teşekkür etmeyi bir borç bıüyorum" dedi. • 10. Sayfada BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda on iki ekonomist uyardı 'Yeni bir Asya krizi kapıda9 CamdeSSUS'a pastall Saldiri Tayland'da önceki gün başlayan ve 19 Şubat'a kadar sürecek olan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda (UNCTAD) IMF Başkanı Michel Camdessus'a pastalı saldın yapıldı. Eylemi yapan Uluslararası Pastacılar üyesi grup, Camdessus'a atılan pastanın, IMF'nin Asya halklanna verdiği acıyla karşılaştınldığında önemsiz oîduğunu belirten bir açıklama yaptı. 'MŞİI l$blrllâi Sağlanmall' Tokyo'daki Hitotsubachi Üniversitesi'nden 12 ekonomist UNCTAD toplanhsına bir rapor sunarak Asya krizinin tekrarlanabileceği uyansında bulundu. Raporda, ekonomik krizin önlenmesi için karşılıklı gözetleme ve erken uyan sistemi yoluyla makro ekonomik politikalarda asgari eşgüdümûn sağlanması gerektiği vurgulandı. • 13. Sayfada CHP lideri öymen 'Emeği savunan parti yok' • ÇHP Genel Başkanı Altan Öymen, Türkiye'de ekonomi, adalet ve güvenlik mekanizmaları başta olmak üzere bütün kurumlann çöküntü içinde oîduğunu söyledi. TBMM'deki partilerin emeğın karşısmda oîduğunu belirten Öymen, demokratik biçimde iktidara gelip devnm niteliğinde düzenlemeler yapmayı hedeflediklerini bildirdi. 4. Sayfada Almanya zoriantyor Tank satışı sorun oldu • Ankara'nın, Leopard 2 tanklannın siparişi durumunda kendisine ihracat garantisi verilmesini istemesi Alman hükümetım zorluyor. Almanya Başbakanı Schröder'in, iktıdar ortağı Yeşiller ile herhangi bir sürtüşmeye girmek ' istemediği, bu nedenle de 6 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı zıyareti ertelediği belirtıldi. onuMçınuraMMrf • 10. Sayfada Sevgililer Günü Eyliier ilgi göstermiyor 9 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evli çiftlerin yaklaşık üçte ikisi kutlamıyor. Özellikle orta yaş grubundaki evli" çiftler, evliliğin "sevgililik" ilıskisını azalttığmı düşünüyor. Sevgililer '. Günü'ne en çok gençler ve yaşlılar ilgi gösteriyor. 580 kişi üzerinde yapılan bir ankette evli katıîımcılann yüzde 63'ü "evlilikte sevgililik ilişkisinin devam ettiğine inanmadığını" söyledi. • 9. Sayfada Okullarbugün açılıyor Yarıyıl tatili bitti # Öğrenciler, yaklaşık 4 ay sürecek ikinci dönemi yoğun bir şekilde çalışarak geçirecekler. Fen ve Anadolu liselerine ginnek isteyen ilköğretim son sınıf öğrencileri, 11 Haziran'da sınava girecekler. Lise son . , sınıf öğrencileri ise 18 Haziran Pazar günü ÖSS'ye katılacaklar. • Arka Sayfada ÖSS DENfEME SINAVI VE YANTTLARI • 6. Sayfada Rize 'de hakem dövüldü; Tokat 'ta seyirci coplandı Futboldaolayhgün9 Futbol sahalan dün yine istenmeyen olaylara sahne oldu. Rize'de oynanan Çaykur Rizespor - Konya Kombassanspor 2. lig yükseüne grubu maçı sonrası Konya ekibinin yardımcı antrenörü Şenol Odabaş, hakem Kazım Erçakır'ı yumrukladı. Tokat'ta Tokatspor-Iğdır Belediyespor arasında oynanan ve 1-1 bıten 3. lig 2. grup maçmda ise sahaya inmek isteyen ev sahibi takımın taraftarlan ile polis arasında kavga çıktı. Olayda çok sayıda taraftar yaralanırken Tokatsporlu yöneticiler güvenlik güçlerini suçladı. • Spor'da GALATASARAY AYNI fflZLA DEVAM EDÎYOR: 2-0 • Spor'da Seba, 16yılhk başkanhğmı bırakö. Beşiktaş 'ın onursal başkanı oldu Seba bıvaktı# Beşiktaş'ın efsanevi başkanı Süleyman Seba, olağan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Lütfı Kırdar Kongre Salonu'ndaki mali genel kurulda veda konuşması yapan Seba, "Beşiktaş'a 1943 yılmda geldim. 54'te fiıtbolu bıraktım. Beşiktaş'ın şu anda 120 mih/on dolarlık bir malvarüğı var. Bugüne kadar yalan söylemedim ve kimseyi aldatmadım. Yeni dönemde yokum" dedi. Üyeler, Seba'yı bu karanndan sonra oybirliğiyle "Beşiktaş Onursal Başkanı" seçtiler. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kubilay İlköğretjm Okulu Müdüpü Hizbullahçı Çıkarsa! PKK izinin Hizbullah'a, Hizbullah izinin terörü sek- tör edinenlere kanştığı bir süreçteyiz. Bu ortamda sürdürülen soruşturmalardan sağlıklı sonuç bekle- mekdeçokgüç... En büyük dileğimiz, isteğimiz, bu pisliklerin devlet içindeki UMntılannın kesilmesi, temizlenmesi. Başa- • Arkası Sa. 7, Sû. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog