Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13ŞUBAT2000PAZAR 8 HABERLER Prof Dr. Rona Serozan 'Çocuk lıaklan uyıım yasaları çıkanlmalı' Istanbul Haber Servisi - Istanbul Unrversıtesı Hukuk FakuJtesı oğre- tım üyesı Prof Dr Rona Serozan, Tûrkıye'nın azınlık çocuklannın haklanyla ügılı uç maddesıne çe- lonce koyduğu Çocuk HakJan Soz- leşmesı'ne uyum yasalannın çıka- nlmaması durumunda, bu sozleş- menın kâğıt uzerınde kalacağıru vurguladı Prof Dr Rona Serozan, Çocuk Vakfı Çocuk Hakları Okulıfnda "Çocuğa Karşı Avnmcüığuı Ön- lenmesi'" konulu bır konferans ver- dı Turk Ceza Yasası'nın (TCY), Sparta tanhınde ışe yaramayan kız çocukJann oldurulmesıne benzer şekılde, kadırun evlılık dışı çocu- ğunu duşurmesı, oldurmesı ve terk etmesı durumlannda ceza ındınmı getırdığım vurgulayarak, bunun "tüyler ürpertki bir eşitsizlik uy- gulamasr olduğunu soyledı Çocuk HakJan Sozleşmesı'nın (ÇHS), çocukla bırlıkte vasısının de her turlü aynmcılıktan korun- masını ongörduğunu behrten Se- rozan, Turkçe dışındakı dıllenn kullanılmasuıı yasaklayan duzen- lemelenn, ÇHS'nın 30 maddesı- run Turkıye'de uygulanmasını ola- naksız hale getırdığını kaydettı Sığınma hakkıru yasaklayan ya- sal duzerüemelenn de çağdaşlığa ve ÇHS'ye aykın olduğunu anım- satan Serozan, çocuk hakJannın korunmasında hukuksal yollar ka- dar bu konudaki orgutlu çabalann etkılı sonuç doğurabıkceğını soy- ledı ÇocukJara dınsel ınançlannı oz- gurce seçme hakkırun venlmesı gerektığını vurgulayan Serozan, yalnızca babanın, çocuğun vehsı kabul edılmesının anayasaya aykın olduğunu bıldırdı TÖBCİS Başkanı gözaltma almdı Işçîler tazminatları için çıplak eylem yapü Örsa HoJding'e bağh tekstil fabrikasından üç yıJ once çıkanlan işçüerin alacaklan için haciz işlemleri sûrerken bir işçi koüanıujiletledi, soyundu; bır işçı de fabrikanın yanguı merdivenine kendini ancirle bağiadL (UĞUR DEMlR) istanbuJ Haber Servisi - Orsa Holdıng'e bağh tekstil fabnkasın- dan 1997 yılında gerekçesız olarak çıkanlan ışçıler, tazmınatlannı ala- madıklan ıçın oturma eylemı yap- tı lşçıJer, "İşçiyiz,haklıyız,kazana- cağiz" sloganlan attılar Bır ışçı kollannı jiletledi, soyundu, bu- ışçı de fabnkanın yangın merdıvenıne kendını zıncırle bağladı Işçılenn eylemıne destek veren TOBGlS Genel Başkanı DursunAü Cömert gozaltına almdı Hacız ışlemlen ıçın dun oğle sa- atlenne doğru fabnkaya gelen avu- kat Taran Akkoç, 103 ışçının 150 mılyar lıralık alacağı olduğunu be- lırterek "Işçiler,3 yıldırtazminaüa- ruu alamadılar. Bakırköy tş Mah- kemesTnden haciz karan akfak. An- cak fabrikada 20 milyar lira değe- rindeki kUma ve bilgisayar sistemi dışuıda değeıü bir eşya bıraJalma- mış. tşçiler, alacaklanmn ancak 20'de birini alabflecek" dedı Fab- nka onunde toplanan yaklaşık 40 ışçı ıse "Işçiyiz, haklryız, kazanaca- ğız", "Bizburadavız,AhrrıetAydın nerede" dıye slogan atarken Caner Sait Ankan adlı ışçı kollannı jilet- ledi, soyundu AbdullahTimurad- lı ışçı de fabnkanın yangın merdı- venıne kendını zıncırle bağladı Iş- çıler daha sonra paltolannı ve ka- zaklannı ust uste koyarak "Bunla- n AiımetA) dm 'a götürün. Biz zen- giniz, o fakir" dedıler ve oturma ey- lemıyaptılar KJımanın fabnka ça- tısından vınçle ındınlmesının ar- dından ışçıler sessızce dağılırken, polıs ışçılenn eylemıne destek ve- ren Tnkotaj, Örme, Boyama, Gı- yecek ve Iplık Sanayı Işçılen Sen- dıkası (TOBGlS) Genel Başkanı Dursun AJı Comert'ı, ışçılen kış- kırttığı gerekçesıyle gozaltına aldı KULTUR • SANAT . CANNES OFFICIALSELECTION "UNCEAM/NJEG/tAD"'- GARAGE 0LIMP0"OÛNYADAKI TUM CUKAKTESI ANNNELEIMNE~ «<•» lu umı/ıf \ l \ l ( l l l l ıııı tılıt lu luıiı/il 'lıtıt IİH SINEMA TURSAKRFŞIKTASBELEDHESI LEVENT KLLTLR MFRKEZI alıkuşu Sokak No 10 1 Uıetıl Tel (O 212) 325 43 31 12.15-15.00-18.15-21.00 LEVENT KULTUR MERKEZ1 TEK KATLIDIR u 15 16 30 18 45-21 15 ' 30 14 15 1630 19 15-21 30 IS SUBATTA DUU nua aan T.C. Kültür Bakanlığı l | İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİII [ Ü ] KENT OYUNCULARI246 35 89 247 36 34 FIRSATTIR ilanı kesip getirin %50 indirim 02122442839 BEŞ PARAUK GÜLDÜRÜ Müzıklı Oyun 13, 20, 27 şubat, 15 00, Ada Kültur Merkezı, gışe tel 0212 251 38 78 15 şubat, 21.00, Barış Manço Kultur Merkezı, gışe tel. 0216 418 95 49 DARIO FO kl^kson TİYATRO F 0 R A Komedl, 2 Perd« Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi f î î7 î »»-« • (0.2(6)418 95 49 T - - * I ,. • c . n • , 17 Şubat Perşembe 20.30 T i y a t j f O I Ç«v.ren Fusun Dem.rel17 Şubat Perşembe 20.30 26 ^ubat C.tesi 20.30 27 Şubat Pazar 15.30 1100-fl* ynra-t) ıSWtotWM AMm /ancjll >}«>• ör< «fı ı ycmrgı (V»ıı<T> 010(t Bor PERA PALAS OTELIALTI TEPEBAŞHSTANBUL TEL 0212 243 05 05 Yöncten Tufan Karabulut H«r Çarşamba 20.30 RozaV» oynay» Ayfsgtt Ckati. 4çi Anlonıo ve Ftat ın patrw> j Aflne*y« yars M karaMaribtoen cantandıran Tuftn KarabuM. Komner | Atde Itoikhoâlu ve Doktor Canan Çıflel ofağanüstû elMli hır oyun svgjlıyonar { ) Gx*p bu oyunu göriln Dano Fo nun çir»e( ddıno tamkolun. HararBtteöfMnnm ORAL ÇAUSLAR / CUMHURİYET KADIKÖY- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ GİŞE (0216) 418 95 49 www.tiyatrofora.com ATATURK KULTUR MERKEZİ'NDE COrff CARMINA BURANA bale 1 perde ve Sahneye Koyan Yourı VMOSI Orkestra Şe'ı Sertlar YAIÇIK 12 Şubat Cumartesı 15 30 /17 Şübat Perşembe 20 00 G Bossini İTALYA'DA BİR TÜRK bale 2 perde Orkeslra Şefı Fabnzıo VINTURA / Sahneye Koyan Beppe de TOMASI 15-22 Şubal Salı 20 00 P.l Çaykoyski KUĞU GÖLÜ bale 4 perde Koreografıve Sahneye Koyan OenkOEMIE / Orkesfra Şefı ElfadBAGIROV 16ŞubatÇarşamba20 00 • • W.A Mozart SARAYOAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde Ofkestra Şei Serdar YALÇIN / Sahreye Koyan Mıchael HEINICKE 19 Şubat Cumartesı 15 30 / 23 Şubat Çarşamba 20 00 8 Mart Çarşamba 20 00 J Offenbach HOFFMANN IN MASALLARI fantastık opera 3 perde Orkeslra Şer hran ANGUELOV / Sahneye Koyan YektalUIU 24 Şubat Perşembe 20 00 /14 Mart Salı 20 00 N.Simon / C Coleman r^oî ...t TATU CHARJTY müzıkal 2 perde KLfeografi w Safmeye Koyan Tony STîVEHS / Orkes ra Şelı El?ad BAGIROV 26 Şubat Cu-nartesr 15 30 Biletler Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde satılmaktadır. A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 Bala ARIDURU NazanAZERt FÜSUn ÇAGLAYAN Berna ERKUN Gonca SEZER 1OŞubatt8OO 4 Mart 2000 STUDIOOYUNCULARI ŞAHIKATEKANDii , OYUNCULUK Asmalmesal Solyal Sok. 16 Tunerteyoglı. T«t (E1Z 292 54 30 / fax 0212.292 54 33 Brecht'in İzdüşünlerinds bir Afrika söylencesinden esinlenerek oyunlastıran ve yöneten Zafer Diper Müzik Alper Horal tlDEİTIM Toplu Bilet Rezervasyonu ve Abonman. 0.212 2923900/111 Yayla Sanat Merkezı Gışesı 0.216 44120 67-383 63 79 Kadıkoy Gışe 0 216 336 4476 http://w w>v.istdt.go\.tr AKM ODA TIYATROSU (0 212 245 25 90) Hafta ici: 20.00 / Cumartesi 15.00-20.00 Pazar 15.00-11.00 Marguarete Duras AYRILIK IVIÜZİĞİ Turkçesı Gökçin Taşkın Vonete" Nıhal llen 8 13 Şubat a.-as 22 23 24 Şubai Yayla Sanat Merkezı Necatı Cumalı CEL EVLENELİM, VÜRÜ BOŞANALIM!* Yonelen Nur Subaşı "5 2^ Ş^b ' arası'Promyer Dersu Yavuz Altun RÜZGARLA YARIŞAN TAY* YSneten Ayşe Lebrız 13 Şubat saal 11 00 'Çocuk Oyunu AZİZ NESİN SAHNESİ (0 212 245 25 90) Hafta ici: 20.00 ' Cumartesi 15.00-20.00 ' Pazar 15.00 Patrıck Suskınd KONTRABAS Tür*çesı Hale Kuntay Yone »" Metın Belgin 8 13 Şubat arası Mateı Visniec KÜÇÜK BİR İŞ İÇİN YAŞLI BİR PALYAÇO ARANIYOR Turkçesı Ahmet Gungören Yoneter Muge Gurman 15 2 0 Ş 6 * SANAT GALERISI TURK RESSAMLARiriA AİT TABLOLAR SATIN ALINACAKTIR Adres Kalıpçı Sk. Bûyükbayraktar Apt No 122/124 Teşvıkıye IST Tel.(0212)23017 45 23125 70 GALERIMIZ PAZAR DAHIL 11 00 19 00 ARASI AÇIKTIR Mari TİYATRO DİNÇERSÜMER GMuhammed Yoneten Nurı GÖKAŞAN Muzık Nurettm OZŞUCA Dekor Huseyın İNGİN Işık YukselAYMAZ SEVGIÜLER GÜNÜNDE BIR SEVGI OYUNU 14-21-28 ŞUBAT/6 MART SAAT: 18.30-20.30 Oynayanlar: Bıllur KalkavarrAlt Gul» Orhan Aydın»Metın Coşkun Ç KUlTUfl BAKANLIGININ KATK1LAR1YLA AZİZ NESİN SAHNESİ AKM Gışe Tel (0212) 245 25 90 / Taksım Sahnesı 249 69 44 Toplu Satış ve Rezervasyon (0212) 292 39 00 / 111 SES-1885 ORTAOYUNCULARtSTİKLALCAO NO 140 TR (0 212)25118 65-66 FAX (0 212)244 43 27 www ortaoyuncular com -18 Şubat'tan başlayarak - ANTON ÇEHOV - FERHAN ŞENSOY FİŞNE PAHÇEŞU* CÜLDÜRUCULDURU - Çehov lazdur laz kalacaktur - Cuma 20 00/C (esı 15 00 ve 20 00 / Pazar 15 00 ve 18 00 Kuitür Bakanlığı nın katkılarıyia ^^^^^.«••••*.*••••..^^^^ PARASIZ YAŞAMAK PAHAU ÇOK TUHAF SORUŞTURMA ŞU AN MUTFAKTAYIM ŞİŞU TIYATROKAREDE SON GÜNfi! 13 ŞUBAT PAZAR 15 00w KJM T«l 021?. 2301618 231 81 00 AKM BÜYÜK SALON (0 212 245 25 90) Cumartesi 21.30 Pazar 15.00 Yılmaz Karakoyunlu ÖNCEİNSAN Ydneteo Tamef Levent 12 13 Şubat* Ankara Oevlel Tryatrosu VVıllıam Shakespeare III.RİCHARD Törkçesı Berna Moran Yoneten Işıl Kasapoğlu 19 20 Şubat Ankara Devtel rryalrosu TAKSİM SAHNESİ (0 212 249 69 44) Mafta ici: 20.00 ' Cumartesi 15.00-20.00 Pazar 15.00 Tayfun Turkıli NAAŞ-I MUHTEREMLER* Yoneten RkretTartan 8 12 Şubat arası 'Bursa Devlet Tıyatrosu Alfonso Pası KIRKINDAN SONRA* Turkçes Hale Kuntay Yone en Kartal Tibet 15 13 Şubat a as Izn r Devlet Tyatrosu Azız Nesın DÜDÜKÇÜLERLE FIRÇACILARIN SAVAŞI* YSneten Faik Ertener 13 20 Şubat "''den 7 0 e her yaş ıçın YAYLA SANAT MERKEZI (0 216 441 20 87) Salı Çarşamba Perşembe 20.30 Nazım Hıkmet FERHAD İLE ŞİRİN Yoneten Yucel £rten 8 9 0 Şubal Oktay Arayıcı BİR ÖLÜMÜN TOPLUMSAL ANATOMİSİ Yoneten Can Gurzap 15 16 1^ Şjoat UMUKM0T» nviMAmN AKÜM) KOMEtH ŞEREFE TUZYIL A1KRT EINSTBN VE GOZUYIE 20 YUZY11A NEOIM SABAN OV» NEOIM SABAN AYSUYÜCa DEKOL AUYENa KOSTÛM. S£VWÇAVDA« YUKSaAYMAZ İŞTMGÖBtVW SffiAYUMZ AT1UA$£NWL AtÛGfAIKIAJt UMUTDEMRDB» MUSAUIuHAI MESUTAKUSTA ASUATIAtS VE SOATOÖ» HER PAZAR 19 30DA DEVLET TIYATROLARI TAKSIM SAHNESI'NDE Rezervosyoo (212J230 16 18 231 21 00 ıunufc TobımSdinBi AMurk KAr MeAm fadıtoy Hofaun Ttrg Şormes* .'•tallecc'gyv; Saıa Wetm-c S.>t'Tafomftoe ıairxİ3mr Tom 4.0OO.0OOTL Öğronc, Ogrelmen EmeUı Bailon 2.50O.0O0TL TOPtU SAI151ASDA I^CMUM YAPH8 web odresım z w w w . t i y a t r o k o r e . c o m . t r ıııııı r'iBirııpı T C KULTUR BAKANllûl VE ISTAMBUL DCVLET TIYATROSU NUN KATKILARIYLA TIYATBO Tl BEKL0IE ODASIMetmlasanm ÜmıtKrvanç Refı Andrz^Sadmnskı HER PAZAR SAAT 18 30 T C MJLTLR GAKANL G N H KATKILAR'YLA MIMMMER KARACA TİYATROSU iOdakulf karşısı) Tel: (0212) 292 19 20 srjembe ve Cuma 20 C Salı 20.00 -C.tesi 15 0C FEUK BİRGÜN SALAKKEN Cumartesı 20 CX) FERHANGI ŞEYUER Pozar 1 5 OO ve 1 8 00 Bılel Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesı: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye, Akmerkez % Sahne donatımı: Su YüceJ^^ÎFEsH, ; Muammer Karaca Tiyatrosu'nda j PUsen I * Cuma: 20.30 Cumartesi: 1»U» Pazar: 15.00 %«""" ;J - Fel-(0-212) 252 59 35 ğ ^*'J--. ., EFES Pilsen'in kültür ve sanata katkıUrı artarak sürecek. HER YAŞTA Batı Müziği Türk Miiziği Pop • Coz • Rock • tdcısık MOzık Flamenko Gıtar • Cosık Gltor • Bas Grtar« Dovul • Şon • Solfeı Arnionı YetışJun ve aenper ıpn hofto sonlon 4 sootlık pckel pfogıamlof Solfeı 2 ders saatı Mû2ik körrOrü 1 dere sootı Enstnjmon veya Şon 1 ders Teke lek enshvman ve şon denlen sürmekiedır Nazariyai v* Ustl; Mokomlaı, foım bılgısi ve musıkı edetnyatı T M usullerının teonk ve pratık onlüfımı, Prozodı Solfej v» T.M. fteperman; Usul ıçensınde, nota, aeşıfre, solfeı çalışmalorı, Klasık ve neoklosık eseıleıın dûzgün bır üsluplo meşkedılmesı ve ses eğıtımı çolışmosı Ud; Metod Uygulanorak teknık ve estetık anlovşlo enstrümon ıcrası Çocuk Programları Çocuklorın özgiivenmı oluşrurmok, mûzık formosyonunu gelıstırmek ve ıvı bır enstrumantalıst olmalarını soglomok ifin, çocuk eJıfımifide uzmonloşmış ögretmen kadrosuyla hozırlonmış programlar (Hoftasonları öç ders sootı) Solfeı 2 ders soah 1 ders Program 7 II yoş arası ılkokul iğrenalen ıcm hozırlonmışttr istıklal Cod Bahçelı Hamam Sok. No 3 Beyojjlu l 0212 251 74 84 Faks 0212 252 48 41 A N B U L www akademı-ıslanbul com tr 'asyontarıni2i Kreai KarHan ile yaştırabılirsıni2. N^KTE ÖYUNÜ TİYATRO OYUNEVİ 0212 Z51 6060 www.tiyatrooyunBVi.com HlzmetçlLerRtji: Mahır Günşıray onmatursı: Çetın Sankartal Sihn. Tmnmc Clauds Leon, Sclım Bırstl Oygnculır: Alper Oevslıoğlu, Cûven Ince, Hahır Günjırsy Her Pazartesi Saat: 20.30 İstanbul Devlet Tiyatrosu TAKSİM SAHNESİ BıletlBr Devlet Tıyatrosu şışelerınde! Yalnız iki oyun 18 Şubat 20.30 19 Şubat 19.00 Kadıkoy Belediyası Barış Manço Kültür Merkezi (C«f(rağ* Spor Sılonu yını) Modi Cıd. Nııl Bty Sok. No:37 0216 418 9549 6 Martran bsşlayarak yeni ayun "Ceza Kolanîsi'nde" Franz Kafka EFES Pilsen'in kültürn sanalı katkılaıı aıtaıak sürecek. Borusan Kültürve et 15 S C30 11 30 Gençtere Açıklamalı Muzık Jegan i%ier 19 30 Konser Me Konîef ı Ptrfofman 16.P 17 JQ 12 30 1730 Vıdeo Belgesel Car Oscar Petenon 18 30 Soyfeşı Prof Ahmet Yurvr "Maricsıst Kompozftörler' 18 •X Atolye fCat mcfar izleycier Yrr lUlyan Kuttvr hterktzı 10 00-12 30 Çocuk Atolyeîı Muz 9 n Pengı 3 _ 12 30 1730 ı/v l/Vı 19 şubat Atolyeler Vırteo Belgese Akdenız Metafortarı ıt 'Lubnan dan Çagdaş Sanat" ^ BORUSAN 10 30-11 30 Ptnar Başbuğ oculr aria Muzıt" -6 /o 2 grup) 12 00-13 00' Pınar&aştmğ -.OCuklarla Mu x 14 00-16 00 " Muzığın Rengı 3 " 14 00-17 00 Ufur DeğtrmefKtoğtu y a g UD Ses ı eHa'*e A r*>»s Borusan jstanbul Filarmonı Orkestrası Konserlerı harıç tum etkınlıkler ucretstzdır G r j *^r^ jc pfi /)/1 erden en geç 30 dk o/Kt almmahdtr IstiMa! Cad. Nc.42l Tunel, leyoğtu tO060 Telr (0212) 292 06 55 Faks: (0212) 252 45 91 isansanat.com **••"•• •"'••Mnat.cor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog