Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

1 3 ŞUBAT 2000 PAZAR CUMHURİYET SAYFA H A _ D I İ ( l v L İ L l \ dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Sonuc bildirisi SlTD hal ona çağnBUKREŞ (Cumhuriyrt)-Bal- kan Zirvesi'nin ardından ya- yımlanan ortak bildiride, özet- le şu unsurlar yer aldı: • Yalnızca bölgenin değil Av- rupa ve Atlantik halklannın da kaygısı olan; bölgetnizdeki is- tikrar, güvenlik ve demokrası- nin 2000 yılı içinde daha da güç- lendirilmesi konusu değerlen- dirildi. Bölgemızde ekonomik ve toplumsal büyümeyi sağlaya- cak bölgesel işbirliğinin güç- lendirilmesi içın ele alınacak yöntemler üzerinde görüş alış- verişinde bulunuldu. • 3. binyılın eşığinde ülkele- rimizin Avrupa 'ya yönelmesinin siyasal, ekonomik ve sosyal kal- kınma için en önemli amaç ol- duğunda birleştik. Avrupa kim- liği ve kültürünün bugünkü bi- çimini kazanmasmda büyük kat- kıları olan Güneydoğu Avrupa ülkeleri olmaksızın Avrupa'nın bir bütün olamayacağına inanı- yoruz. • tmzaladığmız şart, bölge- miz tarihinde yeni bir sayfa aç- maktadır. Bu sayfa, gelecekte banş, demokrasi, ekonomik zen- ginlik ve Avrupa-Atlantik ku- rumlannın tam bütünleşmesini içermektedir. • Bölgemizde güven ve kar- şılıklı anlayış ortamının gelişti- rilmesi için bölgemizdeki tiim ûlkelerin ikili ilişkilerinin nor- malleşmesı kararlılığındayız. • Istanbul'dakı AGlT zirve- sinde, Yugoslavya'nın demok- ratik sorunlannm bölgemiz problemlerinin temel kaynağı oldugunda birleşilmişn. Yugos- lavya'daki tüm demokratik ve sı- yasi güçlerin, ülkenin demokra- si ve ınsan haklan ile temel öz- gürlüklere saygı yoluna dönme- sı için çaba göstermesi gerekir. Yugoslavya'nın yeniden ulus- lararası topluma girebilmesi için Yugoslav halkına demokrasiye ula$Wıa çağnsı yapıyoruz. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde istikran öngören Balkan Şartı, dün Bükreş'te yapılan zirvede imzalandı Ecevit: Etııik tehditSERKANDEMİKIAŞ BÜKREŞ - Balkanlar Bölgesi'nde istikrar ve güvenliği arttırmaya yöne- lik olarak hazırlanan Güneydoğu Av- rupa Ülkeleri îyi Komşuluk îlişkileri, istikrar, Güvenlik ve Işbirliği Şarü ile zirve ortak bildirisi dün Bükreş'te im- zalandı. Balkan Şarü, başta Yugoslavya ol- mak üzere tüm Balkan ülkelerinin de- mokratikleşmesi, insan haklan ve azın- lık haklannın korunması ile özgürîük- lerin yerleşmesini öngörüyor. Başbakan Bülent Ecevit, Ko- sova ve Bosna'da savaşlara ne- den olan etnik milliyetçilik teh- didinin sürdüğünü belirtti. Bal- kan zirvesi, Türkiye. Roman- ya, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Bos- na-Hersek ve Hırvatistan'ın katılımıyla dün Bükreş'te ger- çekleşti. Zirvede Balkan Şartı ve ortak bildiri imzalandı. Tür- kiye'nin inisiyatifıyle hazırla- nan Balkan Şarn'ndaki unsur- lann bazılan şöyle: • Liderler, güvenlik konu- sunda ortaya çıkan yeni sorun- lann aşılması için çeşitli alan- larda çaba harcamak gerekti- ği görüşündedirler. Bu bağ- lamda, çatışmalann önlenme- si ve kriz yönetimi etkinlikle- rine, BM, NATO, AGÎT gi- bi kurumlar çerçevesinde yü- rürülen banş operasyonlan- na katılımımızı öngören ulus- lararası dayanışma güçlendi- rilmelidir. • Bu sürecin çerçevesi gü- venlik ve istikrar sorunlannı, • Balkan Şartı, Yugoslavya da dahil tüm Balkan ülkelerinin demokratikleşmesi, insan haklan ve azınlık haklannın korunması ile özgürlüklerin yerleşmesini öngörüyor. leşme ve sivil toplumu güçlendirmele- rinin istikrar için gerekli olduğunu vur- gularlar. Bu kapsamda insan haklan ve temel özgürlüklere saygı, azınlık hak- lannın korunması, bağımsız medya ve sivil topluma önem verümektedir. Balkan Şarrj, istikrar ve işbüüği sağ- lanması yönündeki temel siyasi belge şandı. Siyasi ve etnik farklılıklar, ide- olojik karşıtlıklar ve sürekli tansiyon, kısıtlı kaynaklanmızın ekonomik ve sosyal kalkınma alanlan yerine başka bölgelere kaymasına neden oldu. Etnik milliyetçilik, güvenlik ve istik- rar için tehdit olrnayı sürdürüyor. Emi- nim ki, etnik milliyetçilik sorununun sona erdi, ancak demokratik istikrar ve kalkınma için henüz hızlı ve açık ön- görüler gerçekleştirilemedi. Avrupayla bütünleçme: Bırbırine bağunlı bir dünyada yaşa- maktayız. Avrupa'nuı bir bölgesinde- ki mücadele bütün bölgeyi ve Avrupa"yı etkileyebilmektedir. Bölge ülkelerinin Avrupa'yla bütünleşmeleri, NATO üye- liği gibi öncelikleri, Batı tarafından memnuniyetle karşılanmakta. Ortak mücadele: Böige üike- leri olarak bizler, demokratıkleşme, ku- rumsallaşma, pazar ekonomısı için or- tam hazırlama, yolsuzluk, or- ganize suç ve terörle mücade- le ile sivil özgürlüklerin güç- lenmesi ve korunması alanla- rmda geniş reformlara odaklan- malıyız. ikl AVTUpa.- Biranlayı- şa göre tarihte ilk kez bu kıta- nın ülkeleri demokrasi, huku- kun üstünlüğü, insan haklan ve temel özgürlüklere saygı gi- bi ortak değerler etrafinda top- lanmışlardır. Ancak ekonomik açıdan bakıldığında iki Avru- pa olduğu söylenebilir. Birin- ci Avrupa, yüksek sevıyede bir zenginîik yaşamakta. Ikınci Avrupa ise ilk grupla arasında- ki mesafeyi kapatmaya çalış- makta. Bu bölgenin ülkeleri maalesef ikinci grupta. Balkan ülkelerinde istikrar, çeşitli ölçütlere bağlıdır. Bun- lar ekonomik yeniden yapılan- ma sağlanmadan mümkün de- ğildir. Zirvenin ardından düzen- lenenbasın toplantısında, Ro- venlik ve istikrar sorunlannı, f i J _ _ | _ _ l n ı l l l c f l l Yunanistan Başbakam Kostas Simitis, Güneydoğu Avrupa İstikrar manya Cumhurbaşkam Emfl ekonomik ve çevresel ışbırlı- L J Ü C r i e r UU1UŞLU pgj^ Koordinatörü Bodo Hombach, Romanya Devk* Başkanı Constmntinescu, Yugoslav- ğini, insani, toplumsal ve kül- türel işbirliğini, hukuk alanm- da, örgütlü suçla mücadelede, terör, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı- nı önleme alanlannda işbirliğini kap- sayan siyasal işbirliğinden oluşmakta- dır. • Bölge ülkeleri, yurttaşlannın refah düzeyinin yükselmesi için sağlam mak- ro politikalan temel alan tutarlı ve can- lı piyasa ekonomisı oluşturma yönün- de çaba harcayacakJardir. • Liderler, başta Yugoslavya oLmak ' üzere bölgedeki ûlkelerin demokratik- Emil Constaninescu ve Başbakan Bülent Ecevit Bükreş'te bir araya geldiler. (REUTERS) ya'nın dışlanmadığını, de- mokratik seçimlerle işbaşına olması özelliğini taşıyor. Bu belge, Bal- aşılmasının yüzyıhn önemli kararla- gelenbiryönetimbeklediklerini, Yu- kan ülkeleri arasında 1934'te ımzala- nan Balkan Paktı'ndan sonra ilk anlaş- ma olarak da önemli. Ancak, Yugos- lavya'nın uluslararası kamuoyundan dışlanmış olması bu sürecin etkıniığı- ni azaltıyor. Zirvenin sabah ve öğle- den sonrak) oturumlannda konuşma ya- pan Ecevit şu mesajlan verdi: Etnik milliyetçilik: iik dünya savaşı Balkanlar'da başladı. Avrupa kı- tasında son savaşlar da bu bölgede ya- nndan bın olacağını kabul ediyorsunuz. Avrupa bu anlamda çok başanh olama- dı ve Bosna ve Kosova krizleri ile Yu- goslavya örneğinde buna tanık olduk. Yugoslavya'nın ûurumu: Önemli bir bölge ülkesi olarak Yugos- lavya izole edilmiş ve topluluğumuz- dan dışanda kalmıştır. Biz, demokra- tik ülkelenn beklentilerini karşüayan Yu- goslavya'nın Avrupa ailesuıın bir par- çası olmasını umuyoruz. Çatışmalar goslavya'nın 2001 'de Üsküp'te yapı- lacak zirveye katılacağını bildirdi. Başbakan Ecevit de, Balkan halklan- nın sorunlanna çözüm bulma yönün- de amgı adımlann cesaret verici oldu- ğunu belirterek "Ancak daha çözüfane- miş sorunlar var. Dayton anlaşmasu Bosna Hersek'ehenüzmuthılukve yt- nidenyapdanmagetirmedL Yeniden ya- pdanma Kosova'da da acil bir gerek- liliktir" diye konuştu. » •• • - -' sııruyor IAPANDREU-CEM GÖRÜŞMESİ Yunanistan Ege'yi NATO'ya havale etti BÜKREŞ (Cumhuriyet)- Gü- neydoğu Avrupa Ülkeleri Zirve- si için Bükreş'te bulunan Başba- kan Bülent Ecevitve Dışişleri Ba- kanı IsmailCem, Yunanistan Baş- bakam Kostas Simitis ve Dışişle- ri Bakanı Yorgo Papandreu ile bir araya geldiler. Ecevit, Simitis'e 9 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler- de başanlar diledi. Dörtlü görüş- meden sonra baş başa görüşen Cem ve Papandreu, Ege sorunla- nnı ele alırken Papandreu, bu so- runlann ikili bir komite yerine NATO bünyesinde ele aünması- nı önerdi. Türkiye'nin ocak ayında Ege sorunlannrn iki ülkenin asker ve diplomatlanndan olu- şan bir komite aracılı- ğıyla ele alınmasına yö- nelik önerısine yanıt dün geldi. Papandreu, komitenin kurulması, uçaklann silahsız uç- ması, ortak tatbikat ya- pılması, bılgi değişimi ve güven arttıncı ön- lemlerinkapsamınmge- ^ ^ ~ - " ~ nişletihnesi gibi Türk önerileri- nin NATO bünyesinde ele alına- bileceğini söyledi. Cem ise er- ken genel seçim öncesinde olan Yunanistan'ı sıkıştırmamak için Papandreu'nun üzerine gitmedi. Ecevit ile Simitis ise Türk-Yu- nan AvTupa Birliği Komitesi 'nin Ankara'da 28-29 Şubat'ta yapa- cağı görüşmeye de değindiler. tki liderin ilişkılenn gelişmesine yö- nelık siyasi kararlılıklanm teyit ettikleri görüşmede, AB ile ilgi- lı konular ele alındı. Yunanistan, Papandreu'nun Ankara ziyare- tinde adaytığı tescil edilen Tür- kiye'ye teknik düzeyde yardım etroek için bir komite kurulma- x;apandreu, Ege sorunlannın NATO bünyesinde ele aluımasını önerdi. sını önermiş ve Türkiye de bunu kabul etmişti. 15 dakıka süren görüşmenm ardındanbiraçıklamayapan Ece- vit, her iki tarafin da üişkılerin var- dığı noktadan mutluluk duyduğu- nu belirterek, "Bu konuda Pa- pandreu ve Cem'in katkılanna çokteşekkür edKoruz" dedi. Ece- vit, görüşmede AB kapsamında iki ülkenin ortak konulanna da de- ğindiklerini bildirdi. 'Hepimiz cesaretiendik' Simitis de ilişkilerin olumlu bir yönde geliştiğine dikkat çeke- rek, bu doğrultunun sürdürükne- si gerektiğinı bildirdi. Yunan Baş- bakam, şunlan söyledi' ^ — "Türkiye AB aday ülkesidir. Yunanistan, Türldye'nin Avrupa perspektifuü kabul et- tiğini çok önce ilan et- miştir. Bu doğrultuvıı güçlendimKk isthoruz. Bu yüzden AB üycligi vebölgesel inşkilerin ge- liştirilmesi konularını •~~"^~ ABikeJealmalrvTZ." Ecevit, zirve sonundaki basın toplannsında Simitis'le görüşme- sine değinerek "Hepûniz cesa- retJendik. Türkiye ve Yunanistan urmıt veriti bir diyaiog başlarh. Bu diyaJog, bölgenin tüm sorunlan- nın bölge hükümetleri ve bölge halklan taranndatı çözülebilece- ğmin bir göstergesi oldu" dedı. lsmail Cem de bir soru üzeri- ne, Simitis'in Ankara ziyaretinin seçimlerden sonra yapılabılece- ğini söyledi. Simitis'in ziyareti- nin, seçimlerden iktıdar olarak çıkması durumunda mayıs ayın- da gerçekleşebıleceği söyleniyor. Ecevit, Amavutluk ve Bulgans- tan başbakanlanyla da görüşrû. K 13 ?onn Bugün depremin .günü Profesyonel gönû'llû'lerimiz hâlâ depremzedelerin yanında! Israıllı yardımseverlerin katkılarıyla, Kocaeli-İzmit te yıKılma aşamasındakı Yarbay Refik Cesur İlköğretim Okulu'nun bahçesine, Novartis çalışanlarınm katkılarıyla Kocaelı- Gebze yolundakı Kargalı Köyû İlköğretim Okulu'nun bahçasıne ve Sita çalışanlarınm katkılarıyla Kocaelı-lzmifte Sanmeşe İlköğretim Okulu'nun bahçesine. 8 sınıflık toplam 3 kalıcı prefabnk okuf yapılmaktadır. Sız de bunun gıbt guzel sonuçlara ulaşıp, depremzede gençlenmize bir umut ışığı olmak ıstıyorsanız, IMECE fonumuza destek vermek için telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Yardımlannız için' (0212)292 87 27-292 08 01 (Iş günlerı saat 10.00/17.00 arası) PORTRELER Cumhuriyef k ı I a p I a r ı Dniz Gezmiş, Yasar Kemal, Aziz Nesin, Yılmaz Güney, M.Ali Abaı, Sabahattın Alı, Fikret Otyam, Panayot Abacı. Lefter ve... Bu kitapta onlann öykülerini okuyacaksınız. Bütün bu portrelerin, bir dönemin güzel bir resmini verecegıne ranıyoruz Bazılannı yakından tanıdmız, bazılannın adını ise hiç duymadıtm. Onlar bizı bıze anlatıyor. Bir dönemin anıklığıru da içeren bu portreleri beğenecegınizı umuyoruz r m r Cumhurryet Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 ^ J c i t a p k u l ü b ü (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel' (212)514 01 96 BURHANtYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 1999/1913 T. Satdmasma karar \^rileo gıyTBDetıkuian cinsi. krymeti, adedi, evsafi: 1- Burhaniye ilçesi Kocacami Mahallesi Kızıklı yolu mevkiinde 143 ada, 89 parselde kayıtlı 1869 m2 miktann- da, tapuda bahçe vasfında gözüken gaynmenkul üzennde 1 salon. 1 odadan ıbaret kargır ıdare binası olduğu, bınamn içi paradyen çinı ile kaph kenarlanmn yanm lambiri ile çevrili, kapı ve pencerelerinin ahşap olduğu, tavanuıın ça- üsı bulunan aynca üstü kapalı kenarlan bıriketten yapılmış bıçkı atelyesi bulunan gayrimenkul 20.000.000./ 000.- TL. bedelle satılacaktır. 2- Burhaniye ilçesi Hacıahmet Mahallesi Kocaavlu mevkii tapunun 171 adasuıda kayıtlı 386 m2 miktannda 39 no'lu parsel ile 465 m2, 40 no'lu parsel birleştirilerek üzerine kenarlan bıriketten yapılma etrafı açık üstü etemit kaplı depo yapılmış olup, Kızıklı yolu üzerinde bulunan tasınmaz 15.000.000.000.- TL. be- delle satılacaktır 3- Yine Hacıahmet Mahallesi Kocaavlu mevkiinde 171 ada. 44 no'lu çarsel 122 m2 miktannda zeytinlik vasfinda tasınmaz 300.000.000.- TL. bedelle sa- tılacaktır. 4- Hacıahmet Mahallesi Kışla Caddesi mevkiin- de 739 m2 miktannda 573 ada, 82 parselde kayıtlı 120/740 arsa paylı A Blok (4) no'lu mesken ile B blok (7) no'lu meskenler yan yana olup, salonda birleşurilmiş olarak kul- laıulan (A blok 4 no'lu mesken ile B Blok 7 no'lu mesken- de 1 salon, 3 oda, 1 banyo, 1 mutfak mevcuttur). Salon ve odalar ahşap rabıta ile kaphdır. Banyolar tavana kadar renkli fayans ile kaph olup, banyoda duş teknesı mevcut- tur. Mutfak tezgâhı mermer olup, dolaplan alt ve üstte ha- zır mutfak olan mesken 20 000.000.000 - TL bedelle sa- tılacaktır 89 parsel saat: 11.00-11.10, 39-40 parsel saat: 11.15- 11./25,44 parsel saat: 11.30-11.35,82 parsel saat: 11.40- 11./ 50 saatleri arası satışı yapılacaktır. Saöş şarüarv 1- Sahş 21.03.2000 günü saat 11.00'den 11.50'ye kadar Burhaniye Icra Müdürlüğü'nde açık arttır- ma suretiyle yapılacakhr. Bu arttırmada tahnun edilen kıy- metin yüzde 75"ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saüş masraflanm geçmek şartı ile ıhale ohı- nur. Böyle bu- bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıramn ta- ahhüdü baki kalmak şarüyla 31.03.2000 Cuma günü saat 11.00-11.50'de ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada da bu miktar elde edilememişse ga\Tİmenkul en çok arttıramn taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilamnda göstenlen müddet sonunda en çok arturana ihale edilecek- trr. Şu kadar ki arttırma bedelinin mahn tahmin edilen kry- metiıün yüzde 40'uıı bulması ve saüş isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bun- daiı başka paraya çevinne ve paylaştinna masraflanm geç- mesi lazundır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- lebi düşecektir. 2- Arthrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mekrubunu ver- meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı ıstedıgınde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebihr. Tellalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler saüş bedelinden ödenir. (Tapu harcının 1// 2'si alı- cıya, 1/2'si saüş bedelinden ödenecektir). 3- tpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgilileruı (*) bu gayrimenkul üzerinde- ki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildir- meleri lazundır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabit ounadıkça paylaşmadan hariç btrakılacaklardır. 4- İhaleye kaülıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureüyle iha- lenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif et- üklen bedel ile son ıhale bedeh arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca yüzde 50 temerrüt faizinden müte- selsılen mesul olacaklardu-. îhale farkı ve temerrüt faizı ay- nca hükme hacet kaJmaksızın daıremızce tahsil olunacak, varsa öncelikle temınat bedelinden yatınlacaktir llK'nun 133. md. tatbik olunur. 5- Şartname, ilan tanhınden itiba- ren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve- rildiği takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereca- tını kabul etraiş sayılacakJan. başkaca bılgı almak ısteyen- lerin 1998/1913 T. sayıh dosya numarasıyla müdürlüğü- müze başvurmalan ilan olunur. 17.01.2000 (*) llgüiler tabirine uiifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 5899 BURHANtYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 1998/132 T. Sadlmasuıa karar verilen gavrimenknlfin cinsi, kıy- meti, adedi, evsafi: 1 - Burhanıye ilçesi Mahkeme Mahallesi, Kocakara- ağaç mevkıı 311 ada, 5 parselde kayıth 8271 m2 tarla vasfındakı ınıar planı dışında kalan gayrimenkul 8.300.000.000.- TL. bedelle satılacaktır. 2- Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi, Kocakaraağaç mevkii, tapu- nun 311 ada, 6 parselinde kayıtlı 6078 m2 tarla vasfin- daki imar planı dışında olan gayrimenkul 6.100.000.000 TL. bedelie satılacaktır 3- Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi, Pazaryeri mevkii 108 ada, 36 parselde kayıt- lı 2 kattan ibaret üstü mesken altı fınn olarak kullanılan ve zemin katta camdan aynlmış idari bölüm, imalatha- ne üç adet küçük dükkândan oluşan yerleri kısmen ka- lebodur ve kısmen mozaik ile kaph, üst katında dört adet küçük oda mutfak ve banyodan oluşan konut olarak kullanılan gayrimenkulün arka ve ön cephesinden yol geçen gayrimenkul 40.000.000.000 TL. bedelle satıla- caktır. ' •. 4- 311 ada, 5 parsel saat: 09.30-09.40 5- 311 ada, 6 parsel saat: 09.45-09.55 6- 108 ada, 36 parsel saat: 10.00-10.10 saatleri ara- sında satışlan yapılacaktır. Saüşşartlan: 1-Saüş 21.03.2000 günü saat 09.30'dan 10.10'a kadar Burhaniye lcra Müdürlüğü'nde açık art- trrma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi- len kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saüş masraflanm geçmek şar- ü ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artüranın taahhüdü baki kalmak şarüyla 31.03.2000 Cuma günü saat 09.30-10.10'da ikinci arttırmaya cıka- nlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş- se gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilamnda gösterilen müddet sonunda en çok arturana ihale edılecektir. Şu kadar ki artürma bede- linin mahn tahmin edilen krymetinin yüzde 40'uıı bul- ması ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacakla- nn toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştinna masraflanm geçmesi lazundır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saüş talebi düşecek- tir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mekrubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğınde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birik- miş vergiler satış bedelinden ödenir. (Tapu harcının 1/2'si alıcıya, 1/2'si satış bedelinden ödenecektir). 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ounadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale be- delini yaürmamak suretiyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son iha- le bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca yüzde 50 temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, varsa ön- celikle teminat bedelinden yatınlacaktir. tÖC'nun 133. md. tatbik olunur. 5- Şartname, ilan tarihinden iübaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatinı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/132 T. sayılı dosya numarasıy- la müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 17.01.2000 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 5897 Lubnan Direnis Tugayı, Hizbullah ve Etnel saldırdı tsı^askcrierininbüj^çoğunhığu GüneyLübnan'dançekihTiekis^ Barak'tan sert uyanDış Haberier Servisi - Hizbullah'la Isra- il'in karşılıklı saldınlanyla Ortadoğu'da ip- ler iyice gerilirken bu kez Şii Emel örgütü de Güney Lübnan'daki Israil mevzilerme saldırdı. fsrail Başbakam Ehud Barak. Lüb- nantopraklannaşiddetlısaldınlardüzenle- yecekleri uyansuıda bulundu. Güney Lübnan'daki Bir Kallab'da konuş- lanan Israil mevzilerine dün Emel gerilla- lan tarafından anti-tank roketleri ve otoma- tik silahlarla saldın düzenlendi. Israil işga- lialtindaki bölgenin merkezindebulunan or- taçağdan kalma Beaufort Kalesi'ndeki Is- rail büükleriyse Hizbullah'la işbirliği yapan Lübnan Direniş Tugayı'run salduısına uğ- radı. Üçüncü saldın ise yine Hizbullah'tan geldi. Hizbullah gerillalan Israil mevzile- rine iki füze fırlatü. Saldınlarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Önceki gün Güney Lübnan'da toplanan uluslararası ateşkes kurulunun resmi açılı- şı yapılmadan Hizbullah'ın saldın düzen- leyip bir Israil askerini öldürmesiyle tsrail heyeti toplantıdan çekilmişti. Israil'in de olayın hemen ardından Hizbullah mevzile- rine saldırmasıyla gerguılik ıyice ürmanmış- ü. Siyasal gözlemciler lsrail'in Lübnan'a ge- niş çaplı bir misillerhe operasyonu daha dü- zenleyebileceğini belutiyorlar. Israil Başbakam Ehud Barak, önceki ak- şam yapüğı açıklamada, Lübnan toprakla- nna çok şiddetli saldınlarda bulunacaklan uyansuıda bulundu. Barak. "Gazap Üzüm- leriAntiaşmasj'nm çiğnenmesine ve giderek artan can kayıplannayanıtvereceğiz" dedi. 'Gergjnüği Hizbullah artünyor' Temmuza kadar lsrail'in Güney Lüb- nan'dan çekileceğini yineleyen Barak, bu- nun Suriye'yie yapdacak banş anlaşması çer- çevesinde gerçekleşmesini umduğunu be- lirtti. ABD de gerginliğin artmasuun nede- • ninin Hizbullah olduğunuyineledi. Başkan' Bifl CKnton, soruna çözüm bulunması için Israil ve Suriye'ye bir an önce banş görüş- melerine başlama çağnsı yaptı. Cecenistan Devlet Baskanı Aslan Mashadov 'Kurallara uygım savaşacağız : Dış HaberierServisi- Çe- çenistan De\let Başkanı As- lan Mashadov, Rus güçleri- ne karşı "kuraDarauygun sa- vaşacaklaruu" ve terör sal- duılan düzenlemeyecelde- rini bildirdi. Mashadov, Rus Echo rad- yosuna verdiği demeçte, "KuraDara uygun savaşa- cağrz"dedi. Teröre karşı ol- duğunu söyleyen Masha- dov, savaşın Çeçenistan sı- nırlan dışına taşmasmı iste- mediğini söyledi. Sılah bı- rakmayacaklannı sözlerine ekleyen Mashadov. "Uhısla- rarasıtophıhıkRusya'vı dur- duramadığuıa göre savaşı sûrdflreceğiz'' diye konuştu. Operasyon sürüyor Rus paraşütçü birhkleri, Çeçenistan'ın güneyindeki dağhk bölgelerde Çeçen di- renişçilere karşı dün yeni bir saldın başlattı. Argun bölgesindeki operasyon, özellikle Itum-Kale kesi- minde devam ediyor. Helikopterlerle bölgeyeŞ indirilen paraşütçü birlikle- ri, tanksavar silahlar yardı- mıyla Çeçen mevzilerine bombardıman düzenliyor. Öte yandan, Gürcistan Te- ( rörle Mücadele Daire Baş-: kanı Levan Kencadze. Rus-! ya Federal Güvenlik Servi- • si'nin, "Yarah Çeçen terö- ] risrler Gürcistan'da tedavi' görüyor ve bu ülke üzerin-' den dış, ülkelere gönderüi- yor" yolundakı iddıalannuı asılsız olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog