Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makale



Katalog


«
»

/ % /SMTKESİfltalZIİZNET ^ f M SMTM)REKKl1M»lEaM / / # UUTOYHKMBUÜ) A 4 * ounr Ktnp s**tfs outıuâ ^ v f SJUT «Ktfnf tfrip s mşı Dık*iıgnuz kjtabın adını. kredı kaıtuuzm nunıarasi ve son kullanma tanhı ık bıriıkte bıldınn. kıtap evınızde olsun Adınızı, soyadmıa ve telefon nmnaraniTi da hıldımıevı unutmayın Lye değıİsenız. dıtersenız üye de olun >a da c)elı£ınızı \enıle>iB MER İSLEM BİR TELE'FONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye7 * . YIL SAYI: 27156 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet Kitap Kulübü rgi Salonlannda ve Temsilciliklerinde I LEDlBERG SpA -lulya Testslcnndc ürrtıtau?tır ) Türtocö Caddss No. 3*41 (34334) Cağatoğlu ap kulObfl lsla4)iiT*C12)514 01 96 Faks.pi 21514 01 95 12 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ U M H U R I I N K U Ü R 4—# M I CHATEAUBRIAND SON IBNI SİRAC'IN SERUVENLERİ Çeviren: Nermin Sankur François Rene de Chateaubriand 1768'de soylu bir ailenin çocuğu olarak doğdu, 1848'de ünlü bir yazar ve politikacı olarak öldü. Fransa tarihinin, 1789 Devrimi'ni de kapsayan, en fırtınalı döneminde yaşadı. Başyapıtı sayılan "Mezar Ötesinden Anılar"da bu dönemi ve dönemin renkli kişisi Napoleon'u anlatır. CHATEAUİIUHD SON /BNI StRACIN SEROVENLERİ — J Çok genç yaşında gittiği Amerika'da karşılaştığı doğa zenginlikleri ve Kızılderililerin üzerindeki etkisi derin olmuştur. Bu etki, özellikle şiirsel dilleri ve olağanüstü güzel doğa betimlemeleriyle dikkat çeken kısa romanlarında belirgindir. Coşumculuğun ilk temsilcilerinden olan Chateaubriand'ın en önemli özelliğiyse Fransız dilinde sanatsal deyişin ilkömeklerini vermiş olmasıdır. Yapıtlarını bir kuyumcu sabrıyla işlemiş, anılarını bile bir mimari yapı gibi tasarlamıştır. Tümceleri canlı, parlak ve uyumlu sözcüklerle örülüdür. Fransız coşumcu yazınının en güzel örneklerinden.. şiir gibi bir aşk romanı... Sevgililer Günü dolayısıyla tüm sevgililere armağan! Salı günü Cumhuriyet le birlikte... Kayıp silahlarm Hizbullah'ta olup olmadığının sırn çözülemeyecek Kayıtlar bulunamıyorSilahlar nerede ve ne şekllde kullanıldı? Susurluk skandalının sır perdesini oluşturan kayıp silahlarm ardından Batman'daki "kayıp cephanelik"le silahlann nerede ve ne şekilde kullanıldığı sorusu gündeme geldi. Silahlann tümünün kayıt altına alınmaması, sis perdesinin tam olarak aralanamayacağı kuşkusunu güçlendirdi. vali şarman: Bllseydlk kayıt tutardık Silahlann tamamının kayıt altına alınmamasının gerekçesini "Öyle bir şey düşünmedik o zaman. Bu tip olaylarla muhatap olacağımızı bilseydik herhalde onlar için de kayıt sistemi tutardık" diye açıklayan dönemin Batman Valisi Salih Şannan, ithal edilen silahlara ilişkin kayıtlann da yok edildiğini söyledi. ÎLHANTAŞÇI ANKARA - îçişleri Bakanlığı'nın hakkında so- ruştuıma yürüttüğü eski Batman Valisi SaKh Şar- man'ın ithal ettıği ve bir kısmının kayıp olduğu be- lirtilen sılablann "tamamı kayıt alüna aluunadığı"* için bunlann Hizbullah'ın elinde olup olmadığı so- rusunun yanıtı açıklığa kavuşamayacak. Kayıtlann tutulmamış olması, ithal edilen silahlann seri numa- ralan ile Hizbullah cephaneliğindeki ele geçirilen silahlann seri numaralannın karşılaştuılmasuu en- gelleyecek. Silahlann famamınm kayıt altınaalınma- masının gerekçesini "öyle bir şey düşünmedik o za- man. Bu tip olaylarla muhatap olacağımıa bilseydik herhalde onlar için de kayıt sistemi tutardık" diye açıklayan Salth Şannan, ithal edilen silahlara ilişkin kayıtlann da yok edildiğini söyledi. Susurluk skan- dalının sır perdesini oluşturan kayıp silahlarm ardın- dan Batman'daki "kaym cephanettk", silahlann ne- rede ve ne şekilde kullanıldığı sorusunu gündeme ge- tınrken; bunlann tümünün kayıt altına alınmaması, sis perdesinin de tam aralanamayacağı kuşkusunu güçlendirdi. Dönemin Batman Valisi Şarman, "Kar- ma Ozel Harekât Buüği'' kurma projesı kapsamın- da ithal ettiği sılahlarla jandarma ve emniyete veri- len silah rakamlannın birbirini tutmadığını doğrula- dı. ithal edilen ile dağıtılan silah rakamlannın bırbı- rinı tutmamasımn gerekçesini Şannan şöyle açıkla- dı: u Batman'da kendi ihtiyaçlanmız için yapbğumz ithaktnı yanı sıra talep geldiği zaman komşu il ve 0- çeter için de ithalat yapbk. Onlara "Böyle bir sıste- mimiz var, kaynağını bulursanız size de bu kaynak- tan malzeme getirebıliriz' dedik. Moş Ü Jandarma KomutanhğL,Bismil Kaymakamhğı'nın istekleri üze- rine getirflen malzemeler de var. Bu malzemekr bi- zim ithalat taleplerimiz içinde görülüyor. Diyeüm ki, Batman için 200, 50 tane de Mus için silah getirdiy- sem ithalat sayısı 250 görünüyor. Ama bu tip getiri- len silah ve maizemenin geleceği gün bildirilerek, il ve ilçeyetkflikri havaalanında hazır bulunduruluyordu. Uçakbaşında malzemeleri ahp gidi>orlanü. Biz ken- di malımrn indirip, kayıtlanmıza mahmızı işüyor- UArkasıSa. 6, SiL 3te EsKÎ BAKANADNANEKMEN -Iki valüik silah aldı' ı Eski SHP Batman Milletvekili ve Insan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Ekmen, Batman Valiliği dışında başka bir valiliğin de Kintex firmasından silah aldığını duyduklannı söyledi. Ekmen, iki valilik tarafından ahnan silahlar arasındaki fıyat farkının o dönemde tartışma konusu olduğunu aktardı. Ekmen, Batman Valiliği'nin silah ithal ettiğinin bilindiğini, ancak bunun "yasal" olduğunun zannedildiğini beürtti. Kayıp silahlar Usulsüz ithalat İZfti # Eski Batman Valisi Şarman'ın, dönemin başbakanı Çiller'in özel izniyle ithal ettiği silahlar için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın valiliğe usulsüz şekilde ithalat izni verdiği saptandı. OHAL Bölge Valiliği'nin de Batman Valiliği'ne silah alınması için yetki yazısı vermediği belirlendi. % 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- n)- Eski SHP Batman Mil- letvekili ve Insan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Ekmen, 1994-1996 yıllannda Batman Valiliği dışında, başka valiliklerce de silah ithal edildi- ğini duyduklannı söyledi. Bunun Olağanüstü Hal (OHAL) Valiliği mi, yoksa O- HAL'e bağlı başka birvalilik mi olduğunu bümediğini belırten Ekmen, iki valilik tarafından ahnan silahlar arasındaki fîyat farkının da o dönemde taruşma konusu olduğunu aktardı. Adnan Ekmen, 1994-1996 yıllannda Batman Valiliği'nin silah ithal ettiğinin bölge halkı tarafından bilindiğini, ancak bunun "vasal" olduğunun zan- nedildiğini söyledi. Ekmen, "Ben de biliyordum. Ama O- HAL valilerinin çokgeniş yetki- leriolduğuiçin,bizbunlann ah- muun yasal oktoğunu sanıyor- mArkasıSa.6tSü.6'da ÇÎLLER: BUGÜN YÎNE AYNI ŞEYÎ YAPARIM I 6. Sayfada Abk yakma tesismi protesto eden çevredler bakanhk korumalan tarafından tartaklandı, daha sonra gözaltma ahndı. (SERDAR ÖZSOY) Yeşilbanş'tan siyah eylem NEHİRLER KİRLENDI # Eurogold fîrmasının Türkiye'de siyanürle altın çı- karma çabalan, ekolojik dengeyi bozması nedeniyle yoğun tepkilere yol açarken, Romanya ve Macaris- tan'ın da altin çıkaran çokuluslu şirketlerin uygula- malanndan başı yanıyor. Siyanürle altın çıkartılan ocaklann bölgedeki nehirleri kirlettiğı ve bahklann tehlikede olduğu belirtilirken içme suyu kaynaklan- nın da tehdit altında olduğu vurgulanıyor. # îzmit Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'ne işletme izni verdiği için Çevre Bakanlığı önünde eylem yapan Greenpeace örgütü üyeleri, bakanlık yetkililerinden, Bakan Aytekin ile görüşmeleri konusunda söz almalarına karşın gözaltına alındılar. • 6. Sayfada ZEHİRLİGAZ SIZINTISI • Arka Sayfada Hizbııllalr ııı silalüaıi kirli # Gaziantep Emniyet Müdürü Ali Kalkan, Hizbullah'm cephane- liğinde ele geçen silahlann tamamının, "kirli" olaraknitelendirilen, çeşitli olaylarda kullanılmış silahlar olduğunu tahmin ettiklerini be- lirtti. Hizbullah'm cephanelığuün çıkanldığı lüks villada dûn yeni- den kazı çalışmalan başlatıldı. Yurt genelinde Hizbullah'a yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken Güneydoğu'da sürdürûlen operasyonlarda gözaltına ahnan ve sorgulamalan sonucu DGM'ye sevk edilen sanıklar hakkında iddianameler hazırlanıyor. # Elazığ'daki operasyonlarda da Hizbullah'la bağlantılan bulundu- ğu gerekçesiyle 1 'i kaduı 3 kişi daha tutuklandı. Kadın teröristüı adı açıklanmazken, diğerlerinin Ali Ergüven ile Erol Pakdemir olduğu belirtıldi. Hizbullah'ın Fırat Üniversitesi'ndeki uzantılannın belir- lenmesine yönelik çalışmalar da sûrüyor. Konya Anıt Alanı'nda bugün saat 12.00'de yirmiden fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, Hizbullah'ı kmamak amacıyla "Türkiye Kamuoyuna" başlıkh basm bildirisi okunacak. • 4. Sayfada Demirel imzaladı Kıyak ernekUliğe onay # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kamuoyu tepkisini göz ardı ederek "kıyak emeklilik" yasasını onayladı. Daha önce yaptığı açıklamada "dengeli bir çözûm" bulacağını belirten Demirel, yasarun milletvekillerinin maaşlanna bir ek getirmediğini savunurken, Anayasa i Mahkemesi'nin son iptal karannın ' gerekçesinin yayımlanmasımn ardından konuyu tekrar inceleteceğini bildirdi. # 1990 'dan sonra çıkanlan kıyak emeklilik yasalannı Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal edilmesini sağlayan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Doğan Soyarslan, Cumhurbaşkanı Demirel'in onayladığı yeni yasa için de aynı yolu izleyeceklerini bildirdi. Yasarun Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek iptal edilmesi istemiyle önümüzdeki günlerde idari mahkemeye gideceklerini belirten Soyarslan, bu konuda Maliye'ye de başvuracaklannı kaydetti. • 5. Sayfada Balkan Zirvesi Bükrefte Yugoslavya tarUşması % Balkan Zirvesi'nde, uluslararası hukuk kurallanna ve insani değerlere uymamakta ısrar eden Yugoslavya konusunda tartışmalar yaşanıyor. Başbakan Bülent Ecevit'in Türkiye'yi temsil ettiği zirvede yayımlanacak bildiri ve Balkan Şartı'nda Yugoslavya'nın Balkan işbirliği sürecinden dışlanmamasrna yönelik özen gösterilirken kullanılacak ifadeler konusunda tartışmalar sürüyor. M11. Sayfada PKKısrarla muhatabını arıyor # Güneydoğu'daki eylemlerinde ateşkes kararlan aurken muhatap bulamayan PKK, yeni stratejisinde devletin kendilerine sıcak bakacağı düşüncesinde. Örgüt yöneticilerinin açıklamaları bu tezi doğruluyor. • 9. Sayfada •İŞKENCEYLE SAVAŞIM GÖREVtM' W 9. Sayfada DİSK, KURULUŞ YILINI KUTLUYOR M 9. Sayfada KAVAKÇFYA YABANCI IŞLEMÎ • & Sayfada BCKS* DOUVRİ MABK OÛOÛ Orıc«kı 902.000 ALTIN EX Dûn 2B3.5O0 5.575.000 öoceta Onc«k GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kotu Kokunun Kaynağı Şaşırtıcı haberlere Türkiye; her gün yeni bir konuy- la yeni bir başlangıç yapıyor. Biri sona ermeden öte- ki başlıyor. Devletle ya da devleti yönetenlerte iç içeliği ortaya çıkan skandal olaylar bolluğu dikkate alınırsa; Türki- ye'miz bu açıdan çoktan rekoriar kitabına girmeye hak kazandı. Polisin yıllardır izlediği Hizbullah; devletin gözü UArkasıSa.6,Sü. l'de Alkol insani daha atzk, yarsbcı yâpıyor AMA! C- Gençler niçin asi ve huysuz! C Kas hastalıklarında son gelişmeler C p66 hapı ile yaşam süreci uzayacak mı? C Bilimselliğin ölçütleri ve ÖSS'nin bilimselliği i . Et yemeyi sürdürecek miyiz? C Küresel ısınma: Yeni rekorlara doğru C İnternet'te etkileşimli deprem haritaları GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Anayasayı Meclis Delerse Bir Şey Olmaz... Kamuoyunda "kıyak emeklilik" diye bilinen yasa, Cumhurbaşkanı'nın da onayından geçti, bir kez da- ha yürüriüğe girdi. Cumhurbaşkanı Demirel, daha önce dokuz kez çı- kanlıp anayasaya aykırı bulunmuş bir yasayı 15 gün inceledi, tarttı, onaylama karan aldı. Onaylamaya ge- MArkasıSa.6,Sü.8'de "1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog