Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKESfcntgtZIIZKT 1 M SMT URESE KtHP TESlM / / # SMT ÜYB* KABUIİJ A , * V SMT KffllP Sfrftrif OUNAâ M I SAATüuısmfutrtPMnşı Düedığmız Jüübın adını kredı kartuuzın numarası ve son kullanma tanhı ıle btrhkte bıidırm, kılap evınızde olsun A.dımzı. soyadjnızı ve teiefon numaranızı da bıJdınnevı unutmayın Üye değılsentz, dılersenız üye de olun ya da üyelığmızı >çnıleyuL HER ÎSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cu m huriyet » f jfj f l f l Cumhurlyt /|f|j|J*]«nd«.ı «SHI ^ ^ "5SP ^ g ? Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilcıliklerinde (LEDİBERG SpA -lalya Tesıslennde ürenlmıştır) \ Tûtoagı Caddea Na 39/41 (34334) CagabğkJ 5 btanbul TeH212)514 01 96 Faks.(212)514 01 95 "76. Y1L SAYI: 27155 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİCT924-7945JfiAŞ/>AZAff/:NADİR NADİ (1945-1991) 11 ŞUBAT2000CUMA H R H K I K JOHN GREVV İlkABD Büyükelçisinin Türkiye Hatıralan ATATÜRKVEİNÖNÜ Çeviren: Muzaffer Aşkın John Crevv'in Türkiye ile ilgili bu önemli anılarını tarihsel bir belge olarak okurlarımıza sunuyoruz. Bugün Cumhurıyef'le birlikte... CHATEAUIİ1AND j SON İBNİ StRAC'lN SERCVENLERl ı CHATEAUBRIAND SON IBNI SIRAC'IN SERÜVENLERİ Çeviren: Nermin Sankur Fransız coşumculuğunun onde gelen adı Chateaubriand'dan.. şiir gibi bir aşk romanı... Sevgililer Gününde tüm sevgililere armağan! Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Zam yağmuru durulmuyor Fiyat aıiışı yurttaşı bımalttyor# Ücretlerin "hayali enflasyona" endekslenmesinin yanı sıra belediyelerden taksicilere, tathcıdân oyuncakçıya dek hemen her kesimin zam yapması alt ve orta gelir grubundaki yurttaşı sefalete mahkûm etti. Hükümet 5 özel bankayı kurtarmak ve katrilyonlarca maliyetle yeniden özel sektöre devretme karan alırken kamu çahşanlan 1991 'den bu yana yüzde 71 oranında gerileyen ücretlerle geçinmeye çahşıyor. • 13. Sayfada Tarımda üreticl yok edillyor ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Günaydnı, 57. hükümetin IMF ve Dünya Bankası'yla "tanm reformu" diye sunarak yaşama geçirmeye çahştığı programın ülke tarımını tümüyle dışa bağımh hale getireceğini açıkladı. • 13. Sayfada 7: kongrenin perde arkası rj *** PKK'den meşru müdafaa taktiği # PKK'nin Iran'da gerçekleştirdiği 7. kongreden sonra örgütün silahlı kanadını oluşturan ARGK'nin adını "Halk Meşru Savunma Kuvveti" diye değiştirmesi, "ince bir taktik" olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, örgütün bu tanımlamayla, güvenlik güçlerinin operasyonlanna "meşru müdafaa" gerekçesiyle yanıt verebileceğini belirtiyorlar. 0 Örgüt yönetimi stratejisini değiştirmeye çalışırken kendini "PKK Devrimci Çizgi Savaşçılan" adıyla tanımlayan bir grup, Tunceli ve Erzurum kırsalında silah bırakma karanna karşı direniyor. MBMET FARAÇ'B bÜMf • 4. Sayfada Tunceli 'de 4 kişi tutuklandı 7 trilyonluktarihi eserkaçakçüığı 0 Tunceli'de Bızans döneminden kalma bir kral mezanndan kaçak kazıyla çıkanlan 7 trilyon lira değerindeki 650 parça tarihi heykel ve altın bulunamıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik kuvvetleri, 1 'i öğretmen ve 2'si komiser yardımcısı 4 kişiyi tutukladı. ©Soruşturma çerçevesinde Tunceli Belediye Başkanı Hasan Korkmaz'ın da ifadesi alındı. Korkmaz, hakkındaki iddialan reddederken kaçakçılık işine kanşmış bazı üst düzey yetkililerin de olduğu öğrenildi. FBtfT DBMkTta İMfceri • 5. Sayfada Jandarma Genel Komutanlığı, kendilerine teslim edilenlerde eksik olmadığını açıkladı işi knrıştıtman Valiliği'nce usulsüz olarak ithal edilen silahlarla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Batman Valiliği'nce kendilerine teslim edilen silahlann eksiksiz ve halen kullanımda olduğunu açıkladı. Açıklanan rakamların, ithal edilen sayının altında kalması, kuşkulan güçlendirdi. Silah ithali ile ilgili görüşmeleri yürüten dönemin Vali Yardımcısı Kuşadalı'nın, 1993'te birkaç kez valilikçe sabıkalı silah şirketi Kintex'in merkezinin bulunduğu Bulgaristan'a gönderildiği belirtildi. îzin ve ödenek Tansu Çiller'den # Usulsüz alınan silahlar ve oluşturulan 'Karma Özel Timler'le ilgili bulgular dönemin başbakanı Tansu Çiller'i işaret ediyor. Batman Valisi Salih Şarman, Çiller'den 10 milyarlık ödenek istediğini söyledi. Şarman, bütün faaliyetlerini Çiller'in bilgi ve talimatlan doğrultusunda yaptığını açıkladı. • 9. Sayfada Hospro özel olarak seçildi # Susurluk skandalının çözülemeyen en önemli düğümlerinden birini "kayıp silahlar" oluşturuyor. Çiller'in başbakanlığı dönemindeki olay, Kutlu Savaş'm hazırladığı raporda anlatılmıştı. Raporda, ödemelerin Ertaç Tınar'a yapıldığı ve hizmetın Israil'den beklendiği vurgulanıyor. M 9. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Jandarma Genel Ko- mutanlığı, Batman Valili- ği'nce kendılenne teslim edi- len silahlann eksiksiz olduğu- nu ve halen kullanıldığını bıl- dirdi. Jandarmanın açıkladığı silah miktan ile ithal edilen toplam silah miktan arasında- ki farklılık, silahlann jandar- maya teslim edilmeyen bölü- münün kaybolmuş olabılece- ği kuşkulannı güçlendirdi. Si- lah ithali ile ılgılı görüşmele- ri yürüten dönemin Batman Valı Yardımcısı MhhatKuşa- M Arkası Sa. 19, Sû. 3 te Çiller, başbakanlıgı dönerninde kendi istihbaratını kunnak istiyordu Çükr - Dönemin Başbakanı Tmar - Sflah kaçakçısı Şarman - Batman Valisi Erkan-OHAL Valisi Ağar - Emniyet Gend Müdûrû # Batman Valisi Salih Şarman'ın "özel birlik" projesine, ilgili bakanlık ve bürokratlann "yeni bir teşkilatlanmaya gıdıleceği, bunun da sorun yaratacağı" gerekçesiyle onay vermedikleri ortaya çıktı. # Tansu Çiller ise "Dönemimizde terörün belini kırmak için yapılan her şey yasalara uygundur ve belgeleri devletin arşivindedir" açıklamasını yaptı. ANKARA/ İSTANBUL (Cumhuriyet) - Dö- nemtn başbakanı, DYP Genel Başkanı Tansu Çjfler'in, Batman Valiliğı'nin "terörie müca- dete" gerekçesiyle usulsüz özel tim oluşturma- sı ve silah ithalatı konusunda dönemin Içişlen Bakanı NahitMenteşe'mn yanı sıra bürokratla- nnı da devre dışı bıraktığı ortaya çıktı. Döne- min Içişleri Müsteşan Bekir Aksoy, Batman Va- hliği'nin özel birbk kurulmasına ilişkin yazısı- na, "manasız buMuklan" için "ret" yanıö ver- dığını belirtirken dönemin Olağanüstü Hal Böl- ge Valisi Ünal Erkan, "Vaü bana şifahi olarak projeden söz etti. Ama ben, böyle bir projeye ona> da vermedim, para da vermedim" dedı Tansu Çiller ise "Dönemimizde terörün belini kırmak için yapılan her şey yasalara uygundur ve beigeieri devİetin arşrvindedir" açıklamasını yaptı. Batman Valisi Salih Şarman'ın "özel birlik" projesine, ilgili bakanlık ve bürokratlann "ye- ni bir teşkflaüanmaya gidOeceği, bunun da so- run yaratacağı" gerekçesiyle onay \ ermedikle- n ortaya çıktı. Çıller'ın, MİT ve emnı\ ete alter- natifbır örgütlenmeyle "kamu girvenüği birimi" adı altında istıhbarat gücü oluşturmak ıstedığı, Susurluk kazasının ardından yapılan araştınna- larda ortaya çıkmıştı. Dönemin Içişleri Bakanlığı Müsteşan ve ha- len DYP Çorum Milletvekıli olan Bekır Aksoy, ıl valüermın, bakanlar ve başbakanla yazışma yetkisı olduğunu belirterek "VaHiğin, karma birlik kurulmasına ilişkin talebini biz, yeni bir teşküatianma yaratacağı için reddettik. Âma be- nim ret yazundan sonraki süreçte neleroldu onu bflemiyorum" dedi. Cumhuriyet'ın sorularmı yanıtlayan Aksoy, böyle bir birliğin oluşumuna karşı çıkış gerek- çesini ise şöyle açıkladı: • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Hizbullah hepimizin derdi1 # Ortadoğu'daki gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendiren Israil'in îstanbul Başkonsolosu Eli Şaket, Israil ve Türkiye'deki Hizbullahçılan Iran'ın desteklediğini söyledi. Örgütün arkasında bölgede istikran istemeyenlerin olduğunu vurgulayan Şaket, Suriye'nin de Hizbullah'ı PKK gibi maşa olarak kullandığını belirterek Israil'in Lübnan'dan tek taraflı çekilme karannın Suriye'yi korkuttuğunu dile getirdi. (İZBÜR ULU80rntatert• 10. Sayfa 'da 6 bin kişi üye olmak istedi # Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'a kayıt olmak için özgeçmiş gönderen 6 bine yakın kişinin bulunduğu belirlendi. Hizbullah'ta görev ahnak isteyen Ankara Anakent Belediyesi'nde görevli 1 kişi gözaltına alındı. Kırşehir'deki operasyonda bir öğretmen ve öğrenci tutuklandı. Gaziantep Valisi Güler, ele geçirilen silah ve mühimmatla cihat aşamasına gelen örgüte büyük bir darbe indirildiğini belirtti. • 4. Sayfada CEP'TE SABÎT ÜCRETE YENİ KILIF • 3. Sayfada GÖSTERMELÎK SORUŞTURMA • 7. Sayfada BU YIL BACH'LA GEÇECEK • 75. Sayfada TOFAŞ BARCELONA'YI YENDİ USpor'da GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kolay Değil! Cumhurbaşkanı DemireTin Van gezisine katılan ar- kadaşlanmızın yazılanna bakıyorum; karda kışta bu geziye neden gerek görüldüğünün gerçek yüzünü açıklayan tek satır yok! Elbet, Çankaya'dan yayılan bir gerekçe var Kimi tesislerin açılışını yapmak, hatta Cumhurbaş- kanı'nın 30 yıl önce temelini attığı, nihayet inşaatı ta- mamlanan hastaneyi hizmete sokmak. • Arkası Sa. 19, SiL l'de . . ;. . Yılmaz Güney kampanyası Yeni Insan Yeni Sinema dergisi son günlerde Yılmaz Güney'e yapılan saldınlan kınamak amacıyla bir imza kampanyası başlatıyor. • 3. Sayfada Almanya nükleerden vazgeçiyor Almanya Yeşiller Partisi Enerji Sözcüsü Hans Josef Fell, hükümetin aşamalı olarak nükleer santrallan kapatacağını Söyledi. • 6. Sayfada Korsanlar teslim oldu Afgan uçağını 5 gündür alıkoyan uçak korsanlan dün teslim olurken 60 yolcu Ingittere'den sığınma talebinde bulundu. • 10. Sayfada BORSA oDun 15.830 Öncekf 15.433 DOLAR oDun 562.000 Öncekr 561.000 MARK Dun 283.8OO Öncekı Z84.2OO ALTIN oDun 5.630.000 öncekı 5.590.000 Israilliler Lübnan'dan bıktı Israil'de yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 57'si askerlerin Güney Lübnan'dan çekilmesini istedi. • 10. Sayfada Cinsel gelişim mektubu MEB, çocuklann cinsel gelişimle ilgili sorulannı yanrtlamalan için velileri mektupla uyaracak. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Güneydoğu'ya Barış Ne Zaman Gelir? PKKteröninün ardından gündeme gelen Hizbullah tehlikesinin perdeleri aralandıgında, altından çıkan coğrafya yine Güneydoğu oluyor. Ceset kazılannın yerini, silah depolan aldı. Başkent Ankara'da öne çıkan haberleri, Van göz- lemleriyle örüp, Güneydoğu'da gelinen noktayı mad- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog