Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMTKBfcnttZltMET ' f M SMTMKSEKtnPTEHM / / f SAIHOYBJKMBULO A « p wwnüw stp*rtş OLMOÖ ıguuz kıtabın adını. kredı karanızın numarası ve son ItuUama» Onhı ııtıkte bıldmn kılap e\ımzde olsun \dııuzı. soyattaoö ve telefon aramzı da bıidmnevı ununnayın Cye degılsetuz, dılerseıuz üye de o!un ya da uyelığımzı jemteyın R İSLEM BtR TELEFONLA.0212 514 01 96 Cumhuriye/1L SAYİ: 27145 / 250.000 TL (KDViçCncte) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZM: NADİR NADİ (1945-1991] Bütün DünyaOkuyanlorın Derg ...okuyanlar için 1 ŞUBAT 2000 SAH H R H 1 K I HERMAN MELVILLE BARTLEBY İngilizceden çeviren: Lale Eren Amerikan yazınının büyük romancısı, ünlü "Moby Dick"in yaratıcısı Herman Melville'den.. İnsanın içine işleyen bir uzun öykü... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Prof. S>r. MAHMUT ÂDEM ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEIŞIGINDA EĞİTİM POÜTİKAMIZ İlkokuldan üniversiteye kadar değişik öğrenim basamaklarını bilimsel bir anlayışla irdeleyen bu çalışmayı okurlarımızın ilgisine önemle sunuyoruz Cuma günüCumhuriyet'le birlikte... 2. TUR KIBRIS GÖRÜŞMELERI ' MGK,Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan irtica odaklarına sert yanıt verdi Dentaş'tan öneri atağı# Cenevre'de başlayan 2. nır Kıbns görüşmelerinin 10 gün sürmesi bekleniyor. Görüşmeye çok sayıda öneriyle giden KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, yaptığı açıklamada, "adada Runılann hâkimiyetinde bir çözüm olacagına inanıyorsanız hayal görüyorsunuz" dedi. • KKTC Cumhurbaşkan) Rauf Denktaş, Rum Uderi Glafkos Klerides'le yüz yüze gelmetnek için BM tarafmdan organize'edilen Intercontinental Oteli'ne gitmeymce göriişmelerin ilk günü yüksek tansiyonla başladı. Biri ^tr.is Müietler Genel Sekreteri Kofi Annan ile görüşen Klerides, 4 madde üzerinde durulduğunu söylerken Denktaş ise ele alınması gereken 7'den fazla konu olduğunu açıkiadı. GMİNEİU VB REŞJK NUW'R İHdnri • U. Sayfada Suçhılarıkonıyorlar') Milli Güvenlik Kurulu'nun dünkü toplantısında Hizbullah operasyonu çerçevesinde gerici faaliyetler, bölücü terör ve ekonomi tartışıldı. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli 'grip' olmasını gerekçe göstererek toplantıya katılmadı. \ îçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Hizbullah operasyonuyla ilgili kurul üyelerine bilgi verdi. Tantan, örgüt militanlannın ifadelerinden Hizbullah'ın devletteki uzantılan ve tran'dan aldıklan desteğin aynntılanyla ortaya çıktığını söyledi. • Toplantıda FP Uderi Kutan'ın TSK'yi hedef alan konuşması da masaya yatınldı. MGK, "devleti ve güvenlik güçlerini Hizbullah terör örgütüyle bağlantılandırma" girişimlerini "hedef saptırarak asıl suçlulan korumak" olarak değerlendirdi. ANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Hizbullah operasyo- nunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedefalan FP ve diğer irtica odaklanna sert yanıt vererek "asıl suçlula- n korumak ve saklamak ama- cıyla hedef sapürmakla" suç- ladı. 6.5 saat sûren toplantının ardından açıklanan bildiride, "Hizbullah terör örgûtü hak- kındasağlıklı bilgilerevedeğer- lendirmelere sahipbulunulma- dan, devktin ve güvenlik kuv- vetkrinin bu cani örgütte irti- baüandırümagavretleri,'hedef sapttrarak asıl suçlulan koru- mak ve saklamak' olarak de- ğerlendirikniş, başlanan ope- rasyonlaruı sonuna kadar sür- dürülmesi kararlaştınlmıştır" denıldi. MGK, ocak ayı olağan top- lantısını dün Çankaya Köş- kü - nde Cumhurbaşkanı Süky- man Demirel başkanhğında yaptı. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli tıın "grip" ol- duğu gerekçesiyle katılmadığı toplantının ağırhklı gündem maddesini şeriatçı terÖT örgütü Hizbullah oluştururken Îçişle- ri Bakanı SadettinTantan, ope- rasyon konusunda kurula bilgi verdi. 44 ılde toplam 938 kışi- nin yakalanarakgözaltına alın- dığını kaydeden Tantan, bun- lardan 221'ımn tutuklanarak cezacvine gönderildigini söy- ledi. Tantan, 47 ceset bulundu- ğunu, bunlardan 22'sinin kim- liğinın saptandığını kaydeder- kaa çok sayıda faili meçhul ci- nayetin aydınlatıldığını belirt- ti. Tantan, örgüt militanlannın ifadelerinden Hizbullah'ın de- vletteki uzantılan ile Iran'-dan aldıklan dış desteğin aynntıla- nyla ortaya çıkanldığını kay- detti. Genelkurmay Başkanlı- gı yetkilileri tarafindan kurula m.4rkasıSa.l9,SiL3'te MGK AÇIKLAMASININ TAM METNÎ • 19. Soyfoda Yargıtay Başkanı Selçuk, yasayla yargmm yürütmeye teslim edileceğini söyledi 'Kıyakemeldilikveto edilmeli' 2A0 kisi tutuklandı llizbullah ;örgütü r çöküyor # Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonlar sürüyor. 44 kentte gözaltuıa alınan bin kişiden mjfcîfrj&nye sevk edilen 461 ^-jftuşinin K)'ı tutuklandı. Antaly^aki operasyonlarda 2 yıl önce k:bolan Ahmet Yalçuı'ın cesedialundu. # Batmc'ın Gercüş ilçesi Bağlaaşı Mahallesi'nde yapılan aram£ da Şerif Yıldvnm'ın bahç«ndeki ahınn altında 2 erkek cese<bulundu. Diyarbakır'da önce gün 4 cesedin çıkanldığı evdtün bir ceset daha tespit ediV • 4. Sayfada îdm istemiyle y^gılanacaklar i operasyonlarda faltına ahnan teröristlerden 12 .i tutuklanarak Eskişehir Özel p Cezaevi'ne gönderildi. ımklardan 4'ü idam istemiyle ırgüanacak. Örgütün askeri kanat irumlusu Mahmut Demir'in, erdiği ifadelerde Pişmanlık r asası'ndan yararlanmak istediği •ğrenildi. • 4. Sayfada İşkence davasında 4 gözaltı MLKP örgütüne üyeolduklan gerekçesryte gözaltına ahnan t5kişrye işkenceyapnklanilerisürüknbirbaş- komiser, 2komiser ve S polis memurunun yargılandt- ğı davada polis, siogan atan 4 davacı v^ıkırunı gözaltına aldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, İstan- bul DGM'de tutuklu olarak yargdanan davacdardan Ferhat Akça, Erdoğan Ydmaz, Arif Çelebi ve Gönül Karagöz ba- zırbulundu. Örgütüyeliğindenyarçılananlar.jandaraıanezaretindeduruşmasalonunagetüilirken davacıyakınlan, "tş- kencecilerden hesap soracağız", "Baskılar bizi yıldırama/" şeklinde siogan attılar. Olaya müdahale eden polis, siogan atan gruptan ba/ı kişüeri gözahma almak istedi. Polise direnen bu kişilerden 4'ü gözaHma ahrurken, adliye koridoru bo- şaltıkiı. Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklikkrin tamamlanması için duruşmayı erteledl (UÖUR DEMİR) # Yargıtay Genel Kurulu, kamuoyunda kıyak emeklilik diye bilinen yasayı değerlendirmek üzere toplandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın da katıldığı toplantıdan sonra bir açıklama yapan Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, TBMM'nin onayladığı yasamn kabul edilemez olduğunu söyledi. "Kıyak emeklilik" yasasının anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Selçuk, "yargının alınyazısının yürütmeye teslim edilemeyeceğinin" altım çizdi. Selçuk, yasamn ya Cumhurbaşkam Süleyman Demirel tarafmdan veto edileceğini ya da Anayasa Mahkemesi'ne götürüleceğini umduklanm belirtti. • 6. Sayfada Avusturya'y a büyük tepki AB'den siyasi ambargo # Avusturya'da aşın sağ eğilimli Özgürlükçüler Partisi'nin hükümet koalisyonuna katılma olasıhğuun artmasının ardından AB'ye üye diğer ülkeler Viyana'ya rest çektiler. AB üyesi 14 ülkenin hükümetleri, aşın sağcı Özgürlükçüler Partisi'nin yer aldığı bir Avusturya hükümetiyle her türlü resmi teması reddedeceklerini bildirdiler. # Portekiz Başbakam Antonio Guterres'in, 14 AB üyesi ülkenin aldığı bu karan, dün Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil ile diğer yetkililere ilettiği belirtildi. Fransa da AB ülkelerine, Viyana'daki büyükelçilerinin geri çağnlmasını önerdi. • 10. Sayfada İ^UMHURBAŞKANLIĞI TARTIŞMASI Liderler uzlaştı gözler TBMM'de # '5 artı 5' için anayasa değişikliği kolay görünüyor... Sırada Demirel pazarlığı var... Demirel yapılacak değişikliğin kişi için gerçekleştirilmeyeceğini vurguladı. Demirel "Bundan sonra gelecek cumhurbaşkanlan da 2. defa seçilebilecektir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Koalisyon ortağı pamlerin liderleri, cumhur- başkanının 5'er yılhğına i- ki dönem seçilebilmesi için anayasa değişikliği yapıl- ması konusunda uzlaşırken ANAP Merkez Karar Yönetim Kuru- lu'nda (MKYK) Demirerin görev süresinin uzatıl- ması kabul gör- medi. ANAP Ge- nel Başkanı Me- sut Ydmaz'ın MKYK toplantı- sında üyelere kendisinin 3 yılhk uzatma önerdiğini belirterek "Amazirvede uz- laşma, 5 artı 5 oldu. Bu for- miil, ancak tüm partikrin uzlaşmasıyla mümkünola- biHr. Gizü oy olduğunu da unutmamak lazun" dediğı bıldirildi. Yılmaz, gazete- cilere yaptığı açıklamada ise "Sayın Demirel'eşu aşa- mada, 5 yıllık ikinci bir gö- rev dönemisağ- layacak anaya- sa değişikliği- nin çıkması için çahşacağız* de- di. MHP Genel Başkan Yar- dımcısı Şevket BükntYahnici, "MHP olarak tavnmızda bir değişiklik yok. 5+5, Demireltarifı dep. A- ma Demirel'e ikinci defa adaybk yolu açılabilir" de- di. Cumhurbaşkanı Süley- • Arkast Sa. 19,SiL2 'de ı- .fik kazası gun Türe ımını yitirdi itemiz eski ûlanndan spor yazan tn Türe (59). önceki gün liği trafik kazası sonucu Ainı yitirdi. Türe'nin 'esi bugün toprağa ecek. mSpor'da FİK KAZALARINDA 37 1ÖLDÜ • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK EceviTin Hakkı Ecevtre! Devlet gemisini yürütenter hamarat mı, hamarat. Cumhurbaşkanı gündüz gözüyle çeşitti gazetelere oğle yemeği veriyor. Arta kalan saatlerde kurdele ke- siyor. Gece saatlerinde TV'lere zaman ayırıyor. Bir gün önce, bir gün sonra, ama tam o sıralarda koalisyon ortakiannın "ülkenin önünü açacak altı ka- rar aldığı" kamuoyuna yansıyor. Umut pompalayan medya; ne yazık ki liderler zir- UArkasıSo.l9,Sü.l'de Bu krtabı çocuktar yazacak ÇYDD üyesi üç yazarın ön hazırlıklannı yaptığı yardımcı ders kitabını öğrenciler kendi düşgücü ve yetenekleriyle istedikieri gibi tamamlayacak. • Arka Sayfada Türkiye gelişmeden büyüyor 1998 yılı rakamlan ile dünyanın nüfusta 15, toplam GŞMH'de 22. büyük ülkesi olan Türkiye, kişi başına gelirde 89, kişi başına eğitim harcamasında 105. olabiliyor. • 13. Sayfada Cep telefonu protestosu Cep telefonlanndan sabit ücret alınması tüketiciter terafından protesto ediliyor. Protesto için bugün cep telefonlarının kapatılması istendi. • 13. Sayfada BORSA Dün 16.715 Önceki 18.172 DOLAR ûDün 560.300 önceki 556.250 MARK Dün 281.000 önceki 280.400 ALT1N Dün 5.120.000 Önceki 5.145.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Nema ödemeleri başlıyor "Zorunlu Tasarruf" olarak bilinen Çalışanlann Tasarrufa Teşvik Hesabı (ÇTTH) kapsamında, bu yılki nema ödemelerine bugünden itibaren başlanacağı bildirildi. • 13. Sayfada Benim Attınım, Benim Siyanüpüm... Bugünü, günlük stcak gelişmelere değil, geleceği- mıze ayıralım... Başbakanlık Müsteşarlığı, Enerjide Tatlı Kıyaklar Bakanlığı'na, Eurogold'un Bergama Ovacık'taki altın madeni işletme girişimiyle ilgili son gelişmeieri içeren bir yazı gönderdi. • Arkası Sa. 19, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog