Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

i Aiaca W InS'flP Cumhurty«rt k ı t a p i a r ı ALACA BİRÖFKE Hikmet Çetinkaya i > Cumhuriye< ^ krtap kulübü j Pazartama A Ş Turiracağı Cad No 39/41 j j-33-iCaflaloaiu Istanbul Tel (212)514 01 96 CumhuriyeI: 27427 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (T3g4-T945; BAgmZVtf: NADİR NADİ (7945-7997) Cumhuriyet k ı t a p 1 * r 11 Bir Güneydoğu Gerçeği: NECLA Hikmet Çetinkaya ÇağPazartsnaA.Ş TurtocaJıCad No38/4i (34334)Cağaloğtu-lstanbul Tel (212)514 01 96 9 KASIM 2000 PERŞEMBE ATATURK'UN Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odası... Odanın ortasında, duvara dayalı ceviz oymalı karyolanın üzerinde beyaz tulden bir cibinlik asılı. Karyolanın yanında mermer bir masa, masadaki küllükte "K.A." yazılı, ucu yaldızlı son sigarası. Komodinin üzerinde nnor bir şişe; kolonya şişesi ve 9'u 5 geçe duran saat. Odanın ortasında, duvara dayalı, ceviz oymalı bir <aryoladaydı. Yatağın yanında bir komodin vardı. Ayak jcunda bir şezlong, onun karşısında kristal aynalı bir dolap yer almıştı. Denize bakan pancurlu pencerenin önüne, Necdet O n u r ' u n yazı d i z i s i VASİYETİNE İHANET mavili Hereke kumaşıyla kaplı koltuklar, kanepeler ve köşeye de yastıklı bir sedir yerleştirilmişti. Odanın sofaya açılan iki kapısı arasına bir tuvalet masası, masanın üzerine fosforlu, dört köşe, büyücek bir saat konulmuştu. Duvarlar mavi üstüne sarı yaldızlarla boyanmış, irili ufaklı yıldızlar serpiştirilmişti. Karyolanın sağ yanında ayakta duran adama bakıp "Derhal yazalım. Kapıyı kapa, içeriye kimse girmesin" dedi. - *' ı ı r Atatürk'ün vasiyetnamesinin temelini oluşturan ilk cümlesi şöyledir: "Malik olduğum bütün nukut (paralar) ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi (mallar) Cumhuriyet Halk Partisi'ne, âtideki (gelecekteki) şartlarla terk ve vasiyet ediyorum." Y a r ı n Cumhuriyet ' t e . . . Ermeni tasansının geçmesi kınandı Paris sert dillc uyanldı # Fransa Senatosu'nun Ermeni soykınmını tanıyan karar tasarısını kabul etmesı Türkıye tarafından sert tepkıyle karşılandı Fransa'nın Türkıye Büyükelçısı Bernard Garcıa Dışışlerı Bakanlığı'na çağnlarak karann ikı ülke ilişkılerine zarar verdığı ve Türk halkını yaraladığı ıletıldı. • 10. Sayfada Yargıtay'danret Erbakan y a cezaevi yolu # Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yıl hapıs cezasına çarptınlan Necmettın Erbakan' ın karar düzeltme ıstemını reddettı. Bu karann ardından ıç hukuk yollan sona eren Erbakan, 312. madde değıştınlmezse 14 Ocak2001'de cezaevıne gırerek 4 ay 24 gün hapıs yatacak. • 5. Sayfada 'Andıç' tepkisi 'Herkurum görevini yapsın' # Güneydoğu'daki çahşmalannın „. . - i Genelkurmay tarafından ızlendiği ortaya çıkan CHP'nin liden Baykal, "Biz yeraltı örgütü değiliz, şanlı şereflı CHP'yiz" dedı. FP'h Ilıcak, Kıvnkoğlu aleyhnıe tazmınat davası açtı. • 19. Sayfada AB Katılım Örtaklığı Belgesi, Atina'nın son dakika baskısıyla değiştirildi kdşuluSOriinun ÇÖZÜmÜ IÇİn 1 yil AB Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik görüşmelerine başlayabılmesi için yerine getırmesi gereken kriterleri aynntılı olarak içeren katılım örtaklığı belgesini açıkladı. Belgenin taslağında giriş bölûmünde yer alan Kıbns konusu, Yunanistan'ın baskısı sonucu "kısa vadeli öncelikler" bölümüne alındı. Kıbns sorunun bir yıl ıçinde çözülmesi için Ankara'mn katkıda bulunması isteniyor. Öncellkll beklentller sıralandı Beigede, 200 ı yıimm sonuna kadar yapılması gereken reformlar arasuıda ifade * • özgürlüğunün güvence altına alınması, işkenceyle mücadelede yasal düzenlemelerin yapılması, insan haklan ıhlallennın durdurulması, ölüm cezasuun uygulanmaması gibi konular yer alıyor. .-.., j-^ ANKARA (Cumhnriyct Bûrosu) - Av- rupa Bırlığı (AB) Komisyonu; Yunanis- tan'ın son dakika baskısı sonucunda katı- lım örtaklığı belgesınde değişıklık yapa- rak, Türkıye'nın Kıbns sorununa 2001 so- nuna kadar çözüm sağlanması ıçın katkı- da bulunması gerektığını bıldırdı Taslak metınde "giriş" bölûmünde yer alan Kıb- ns sorununa atıf, dün sabah yapılan ko- misyon toplantısında "kısa vadeli öncelik- ler" bölümüne ahndı Türkıye'nın Yuna- nıstan ıle arasındakı sınır anlaşmazlıkla- nna (Ege Denizı) ikıli görüşmeler ve La- hey Uluslararası Adalet Dıvanı yollanyla çozüm bulması unsurlan da beigede yer Başkaıı Florkla ya takdch • ABD'de basın organlan ilk haberlerinde kilit öneme sahip eyaletlerden Florida'daki 25 seçici oyu Demokratlann adâyı Al Gore'un aldığını duyurdular. Ancak daha sonra bu eyaleti Cumhuriyetçilerin adayı George W. Bush'un aldığı açıklandı ve Bush ABD'nin yeni başkanı olarak ilan edildi. Fakat hemen ardından, Florida'daki oylann yeniden sayılacağının açıklanmasıyla Bush'un sevinci kısa sürdü. Ancak Bush dün geceki açıklamasında, "Florida'daki oy saytmından sonra kazandığımızı ilan edeceğiz" dedi. Clinton hem Bush'u hem de Gore'u tebrik etti. • 11. Sayfada aldı Belgenin geri kalan kısmında deği- şiklik yapılmadı ve Türkiye'nın tam üye- lik görüşmelerine geçebıhnesi için kısa ve orta vadeli beklentilenne aynntılı ola- rak yer verildı AB Komisyonu, Türkı- ye'nın tam üyelik görüşmelenne geçebıl- mesı ıçın yenne getırmesı gereken koşul- lan aynntılı olarak içeren katılım örtaklı- ğı belgesini dün Brüksel'de açıkladı MArkasıSa.9,Sü.l'de tLERLEME RAPORU DA AÇIKLANDI • 8. Sayfada Yılmaz, Ecevit'le gorustu Ankara 'rahatsız'1 Katılım örtaklığı belgesi açıklanmadan önce Ankara'dakı olumlu atmosfer belgenin açıklanmasının ardından değiştı. Ankara, Kıbns sorununun katılım örtaklığı belgesinin 2001 sonuna kadar yerine getınlmesı gereken kısa vadeli beklentıler bölûmünde yer ahnasından rahatsız oldu ı Başbakan Ecevit ve AB ışlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, belgenin açıklanmasından sonra bır araya geldi. Yılmaz, Türkıye ıçın Helsınki Zirvesi'nde vanlan mutabakatın geçerli olduğunu açıkladı. • 9. Sayfada AB Komiseri verheugen 'Gerekenler yapılmadı' # AB Komisyonu'nun genışlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Türkıye'nrn Kopenhag ölçütlerinı hâlâ yerine getırmedığini söyledi. Verheugen, katılun örtaklığı belgesınde sıyasi açıdan Türkiye'nin Kopenhag ölçütlerine uyması ıçın gerekli temel reformlann belırlendiğini söyledi. • 9. Sayfada DENKTAŞ: AB, BÜYÜK OYUN OYNADI • 8. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N Ü Ü R H l Z M İ Prof.Dr. SUNA KİLİ ÜTÜRK DEVRİM TARİHİ-II Türk Devrimini ulusal ve evrensel boyutlanyla irdeleyen; Devrimi tarihsel, siyasal, ekonomik ve toplumbilim açılanndan değerlendiren kitabın II. bölümü... Yarın Cumhuıiyet1 le birlHcte Atatürk'ü anıyoruz Istanbul Haber Servisi - Cumhunyetı- mizin kurucusu Mustafa Kenuü Atatürk, ölümünün 62. yıldönümünde tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsılcılddenmızde tö- ren, sergı, söyleşi ve konserlerle anılacak. Atatürk içm Dolmabahçe Sarayı'nda ya- nn yapılacak resmı törennı yanı sıra Istan- bul Oniversitesi, îstanbul Teknık Ünıver- sitesi ve çok sayıda okul ve kuruluşta an- ma törenlen gerçekleştınlecek Istanbul Ünıversitesi'nde duzenlenen törende Yar- gıtay Başsavcısı VuralSavaş'a 'Atatürk Ü- ke ve Devrimleri 2000' ödülü venlecek. Yıldönümü nedeniyle Anıtkabir de ziya- retçı akınına uğradı. Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında ÎSTEK Anaokullan'na bağh 8 anaokulu ve ana sınıfi öğrencıleri Florya Atatürk Deniz Köşkü'nü ziyaret ettiler. Atatürk'ün ileri yaşlannda yaz aylannda kullandığı köşkte yer alan çalışma odasını, yatak oda- sını gezen mınık öğrencıler, Atatürk'e bağhhklannı, özlemlennı dıle getırdiler. Köşkün kabul salonu, konuk odalan ile Atatürk'ün manevi kızı UlküAdatepe'nin mArkasıSa.l9,Sü.5'te 70'LÎKPKK'LÎLER M4. Sayfada 'KUZEY MARMARA'DA AKTtF FAY YOK' • 3. Sayfada BEŞÎKTAŞ, AVRUPA'YA VEDAETTl • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK t»n • aetı U215 Oun Oncakı «2.000 HMARK OOn 0n«W ^^^r j 5*15.000 Önceta S flîftfflJO Gelen-Giden-Değişmeyen Sanınm devletın tepe noktalannda da heyecan uyandırmadı ABD'deki başkanlık seçimi. Gazeteler Gore mu kazanacak, Bush mu varsayım- lannı yansrtmaktan öteye Amerika'daki başkanlık ya- nşını fazla abartmadılar. Başkanlık seçımı sonrasının Türkiye'yi ne ölçüde et- kıleyeceğı dun de bugün de üzerinde fazla durulma- yan bır soru, bır sorun. MArkasıSa. 19,SHl'de Tüm ÜA TA TÜRK Kaynak Yayınları, Atatürk'ün Bütün Eserlerı'ni on beş büyük cilt halinde yayımlıyor. Şimdiye kadar dort cildi yayımlanan bu devasa külliyat, Mustafa Kemal'i tüm düşünsel yanlanyla getirecek karşımıza. Hiçbir belgenin atlanmaması için büyük özen ' gösterilen bu çalışmadan dolayı, yayınevini ve yazarlarını kutlamak gerekiyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY K-aMım OrtaMığı... Yoğun trafiğın ardından, Türkiye'nin AB ite ilişkile- rini belirteyecek taslaklardan biri olan, Katolım Örtak- lığı Belgesi (KOB) açıklandı. Yanına da hediye olarak "ilerleme raporu" kondu. Yunanistan son dakikada Kıbns golü attı, Türkiye golü saymadı, ofsayt dedı. Hakem suskun! Sürpriz yok! İki aydır devam eden yoğun traftğin son günlerin- MArk4isıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog