Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

' Cumhuriyet, ' k ı t a p I a r ı ı Bıçak Sırtındaki DÜNYAVE TÜRKİYE Erol Manisalı . kitap kulübü ÇagPaza-taraA.Ş Turkocağ: Cad No 39/41 34334Ca§a oğlu-lstantoul Tel (212)514 01 96 CumhuriyT l YIL SAYI: 27426 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet k I I a p I a rtt ZELİŞ Necati Cumalı CumhurtYrt . kitap kulûbû Ça§ Pazaflama A.Ş Turtcocağı Cad No39/<n (34334)Cağaloğlu-1stanlxjl Tel (212)514 0196 8 KASIM 2000 ÇARŞAMBA u M H U R î N K Ü U R t "Z M I Prof.Dr. SUNA KİLİ TURK PEVRIM TARIHI-II Turk Devrimini ulusal ve evrensel boyutlarıyla irdeleyen ve Devrimi tarihsel, siyasal, ekonomik ve toplumbilim açılarından değerlendiren bu yapıt için yazar şöyle diyor: Türk Devrimi sömürülen, ezilen, yok edilmek istenen bir ulusun somurgecı, yayılmacı devlete karşı "tam bağımsızlık" düşüncesinden doğmuştur. Devrimin bır başka özelliği sömürgeci, yayılmacı devletlere olduğu kadar toplumun geri kalmışlığında baş sorumlu Osmanlı yönetimine, yöneticiliğine karşı geliştırilmiş olmasıdır. Türk Devrimini, kendisinden öncekilerden ayıran özellik, bu Devrimin ulusal boyutlarda başlaması, tüm ulusu kapsamasıdır. Turk Devrimınin ulusallığı yanında evrensel bir yönü de vardır. Turk Devrimi "Tüm mazlum uluslara" bir esin kaynağı olacak "ulusal kurtuluş" savaşları sonraki yıllarda birbirıni izleyecektir. Devrimi sürdürmek, o'nu yeni gelişmeler, değişmeler, gereksinmeler karşısında sürekli kılmak, ulusal bağımsızlığımıza gölge düşürecek saklı-açık girişımlere karşı çıkmak hepimizin, özellikle genç kuşakların uyanık bekçiliğinin gereğidir. Yapıt, Kurtuluş Savaşı ve sonrası döneminin Sıvas Kongresi, I. TBMM gibi önemli toplantı ve kuruluşlara katılan kişilerin meslek durumlarını, eğitimleri, bildikleri dillere kadar ayrıntılı bilgileri içermektedir. Yapıt verdiği, incelediği belgeler, olaylar, gelişmeler dışında "Bir Kurtuluş Savaşı, Bir Türk Deyrim Tarihi Destanıdır." • * , . : • ' - . • • > < < • ' • • Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Operasyonu önceden haber aldığını ve paraları hesabına aktardığını kabul etti Garipoğhi itinıfiutı # Sümerbank soruşturması kapsammda gözaltına alınan Hayyam Garipoğlu'nun, 'bankaya el konulacağını J ' önceden bildiği ve bankanın 52 milyon dolannı kendi hesabına geçirdiği' yolundaki suçlamalan sorgusunda kabul ettiği bildinldı. # Garipoğlu ve ağabeyi Nizam Garipoğlu'nun da aralannda bulunduğu 11 kişi tutuklanmalan istemiyle nöbetçi DGM'ye sevk edildi. Haklannda daha önce yakalama emri çıkanlan Şükrü Karahasanoğlu, Ismail Emen, Nida Garipoğlu ve Cengiz Biçer için de gıyabi tutuklama karan verildi. • 4. Sayfada YtNE BASKIGÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ DemireVin ifadesiahndı # Egebank'ın eski sahibi Yahya Murat Demirel, icra konulan mallannı sattığı ve bir firmayı sahte belgeyle dolandu-dığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar çerçevesinde sorgulandı. Sorulan sorulara 'hatırlamıyorum' yanıtını veren Demirel, gazetecilere "îzin alın gelin, çok şey söyleyeceğim. Hukuk hepimize lazım" dedi. Demirel, zulüm ve baskı gördüğünü öne sürdü. • 4. Sayfada TAJNTAN'DAN VALİLERE GENELGE Yolsudukve irûcaya savaş# îçişleri Bakanı Sadettin Tantan valilere gönderdiği genelgede, yolsuzluk, irtica ve çetelere yönelık mücadele stratejilerinin belirlenmesini istedi. Yolsuzluğun boyutlannın yeterince algılanamadığı vurgulanan genelgede, vali ve kaymakamlann bu konudaki mücadelede etkin olmadıklanna dikkat çekildi. • 7. Sayfada AB'nin katılım ortaklığı belgesinde 'Kürt' yok 'kültürel haklar' var Tüıtiye'yc zorevödeviKısa vadell beklentiler: • Ifade özgürlüğü güvence altına alınmah... • Sivil toplum kuruluşlan geliştirilmeli... • tşkence ile mücadelede yasal düzenlemeler yapılmah... • Gözaltı koşullan iyileştirilmeli... • tnsan haklan ihlalleri durdurulmalı... • tnsan haklan alanında eğitim arttınlmalı... • DGM'ler uluslararası standartlara uygun hale getirilmelı... • Olüm cezasına üişkin moratoryum sürdürülmeli... • Anadilde televizyon ve radyo yayınına izin verilmeli... • Bölgesel farklılıklar giderilmeli. Kûltûrel olanaklar geliştirilmeli... ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - AB Komisyonu'nun bugün açık- layacağı katılım ortaklığı belgesı, Türkiye'nin tam üyelik görüşmele- rine geçebilmesi için siyasi, ekono- mik ve kültürel alanlarda kısa ve orta vadede tamamlaması gereken Büyükelçi Volkan vural 'Ulusal program yıl sonu bitecek' AB îç Koordinasyon ve Uyum Komitesi, AB Genel Sekreteri Büyükelçi Vural, ulusal program hazırlıklannın iyi bir aşamada olduğunu belirterek "Amacımız yıl sonunda bitirmek" dedi. • 8. Sayfada Dısisleri Bakanı Cem 'Helsinki'den dönüş yok' Dışişleri Bakanı Cem, "Helsinki bir kilometre taşıdır ve biz o aşamadan sonrasını planlamaya çahşıyoruz" dedi. Cem, katılım ortaklığı belgesinin Helsınkı dışına çıkamayacağını belırtti. • & Sayfada AP uyesi Ozan Ceyhun 'Belge Ankara için olumlu' ' AP üyesi Ozan Ceyhun, katılım ortaklığı belgesinin Türkiye için olumlu olduğunu söyledi. Ceyhun "9 Kasım sabahı, Türk politikacılar gereksiz heyecanlardan uzak dursunlar" önerisinde bulundu. • 8. Sayfada "ev ödevini" ana hatlanyla ortaya koyuyor. Belgede, "Kürt" ve "azunhk" kelimelerine yer veril- mezken kısa vadede "Türk yurt- taşlannın anadilkrinde televizyon ve radyo yayınlan yapmalannı en- gefleyen yasal düzenlemelerin kakh- nhnasT istendi. Uzun vadede ise "Etnik kökenleri ne olursa obun, tüm vatandaşlann kültürel farkb- hklan ve kültürel hakJan eğitim da- hil ounak üzere garanti altına alın- mabdır'* denıldı. MGK"nın "danış- ma organı" durumuna getırilmesı uzun vadede yapılması gereken re- formlar arasında yer alırken DGM'lerin sıvilleştirilmesı kısa va- dede ele ahndı. Kıbns ve Ege ile il- gılı ifadeler "ilkeler ve öncelikler" bölümlerinde yer alırken Helsınkı zirvesi kararlan dışında bır ifade kullanümaması dikkat çekti. Kısa vadede ölüm cezasının uygulanma- ması yönündeki moratoryumun sürdürülmesi, uzun vadede ise ölüm cezasının tamamen kaldınl- MArkasıSa.8,Sü.rde FlSCHER: TÜRKlYE HAZIR DEĞİL ms.Sayfada AB, ILERLEME RAPORU'YLA UYARIYOR ms.Sayfada FransızBüyükelçi Garcia Türkiye'nin, Ermeni tasansıyla ilgili tepkilerine özengöstermesini istedi Tehditle bir şey elde edilmez' eyaz Saray için kıyasıya mücadele ABD'de son 40 yıhn en çekişmeli başkanhk yanşuıda ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi ada> George W. Bush 121, De- mokrat ada\ Al Gore 127 seçici oy kazandı. O> verme işlemi bu sabah 06.00'ya kadar sürdü. Kilit e> aktierin seçim so- nuçlannda beürtevici rol o\na>acağı bildirildL ABD Başkanı olmak için 270 seçici oya ulaşmak gerekiyor. tlk sonuçlara göre önde giden Demokratlarin adavı Gore, oyunu Carthage'da, Bush da Austin'de kullandL • 11. Sayfada Fransa'nın Ankara Büjiikelçisi Bernard Garcia, sözde Ermeni soykırımı tasansının gerçekte "önemsiz olduğunu ve pratikte hiçbir etkisi olmadığını" savundu. Türkiye'nin gösterdiği tepkilerde ölçülü olması gerektiğini vurgulayan Garcia, "Türkiye, artık Osmanlı Imparatorluğu değil. Tehditle bir şey elde edilemedığini bilmeniz gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin 2 yıldır konu karşısında gerekli çabayı göstermediğini belirten Garcia, tasanya karşı olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Fransa'mn Ankara Büyükelçisı Bernard Garcia, Fransız Senatosu'nda görü- şülen sözde Ermeni soykın- mı tasansına karşı olduğunu belirterek "Bu konunun par- lamentonun değil, tarihçile- rin işi oiduğuna inamyonız. Tasanmn kabul edilmesi ne Fransa'nın, ne Ermenis- tan'ın ne de Türkiye-Fransa ilişkilerinin çıkanna olur" dedi. Büyükelçi Bernard Garcia, Türkiye'nin, göste- rebileceği tepkilere özen göstermesi gerektiğini kay- detti. Garcia, "Türkiye, artık Osmanh tmparatoriuğu de- ğil. Tehditle bir şey elde edile- mediğini bilmeniz gerekiyor" diye konuştu. AB Dönem Başkanı Fran- sa'nın Ankara Büyükelçisi Garcia, bır grup gazeteciye verdiği yemekte, sözde Er- meni soykırımı tasansına ilişkin sorulan yamtladı. Türkiye'nin tasan nedeniyle • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de Ermeni tasarısı 62 Fransız senatörden onay # Ermeni soykınmına ilişkin yeni yasa tasansının 'acil konular' oturumuna alınması için 62 senatör onay verdi. Tasannın gündeme alınmasmı engellemek üzere Paris'te bulunan TBMM heyeti, konuyla ilgili olarak dünFransa Senatosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Delong ile görüştü. Heyetin, rahatsızlığını gündeme getirdiği. öğrenildi. • 8. Sayfada KESK'İN ANKARA YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI • 9. Sayfada YENİ VERGİLER TBMM'DE M12. Sayfada YILMAZ: STATÜKO OYUN OYNUYOR H 5 Savfadn TUNCEL KURTİZ ULUSLARARASI JÜRlDE M 14. Savfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yeni Dönem, Ama Ne Dönem Türkiye, dönüşü olmayan yola büyük bir hızla giri- yor. ABD seçimleri ve bugün açıkJanması beklenen Ka- tılım Ortaklığı Belgesi gelecegimizi doğrudan ilgilen- diriyor. ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, VVashington'un Türkiye'ye bakış açısında bir değişik olmayacağında adeta ağızbirtiği var. M Arkası Sa. 8, SHl'de STURM GRAZ'LA 2-2 BERABERE KALDI Galatasaray 2. turda , . • Galatasaray, ŞampiyonlarLigi'ndeikinci tura yükseldi. B Grubu'nun son maçında San- Kırmızılılar, grup lideri Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 2-2 berabere kalarak devler liginde ikinci tura adını yazdn-an ilk Türk ekibi oldu. Galatasaray'uı ikinci tura yükselmesinde Glasgow Rangers ile Monaco'nun 2-2 berabere kahnası rol oynadı. Galatasaray'ın golleri Ergün (penaltı) ve Jardel'den geldi. • Spor'da •BORSAı • Dün | 14.215 önceki j 14.369 J J ^ Dün j 300.000 j önceki I 3OO.3OO | f Dün I 682.OOO önceki 678.5OO I Dün [ 5.82S.OOO I önceki 5.795.OOO HİZBULLAH ÜYESl SUDAN TUTUKLANDI 6 Iiderimiz Isa Altsoy' # Jstanbul'da yakalanan Hizbullah'ın şûra üyesi Mehmet Sudan, Diyarbakır DGM'ce turuklandı. Sudan, 19 Ekim'de Cumhuriyet'te çıkan haberi doğrulayarak Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesinden sonra örgütün liderliğine şûra üyesi "Abdulkerim" kod adlı Isa Altsoy'un getirildiğini, Altsoy'un da Almanya'da yaşadığını açıkladı. • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog