Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeJ k ı ı a p I a r ( ZELİŞ Necati Cumalı ^ kitap kulûbû Çağ Pazartama A Ş Tj^ocağı Cad No 39/41 ı3J334Caû2İoğb-istarbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriy77. Y1LSAYI: 27424/ 350.000 JL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) ı Cumhuriyel 1 k ı [ a p f a , ı Bıçak Sırtındaki DÜNYAVE TÜRKİYE Erol Manisalı ^ kitap kıap kulübü Çağ Pazartama A Ş Turkocagı Cad No 39 -si ı3i3WCaaaloğlu-lstanbulTel (212)112)514 0196 6 KASIM 2000 PAZARTESİ U M H U R I 1 N K Ü L Ü R İ M I OSCAR VV1LDE LADY VVINDERMERE'IN YELPAZESI İngilizceden çeviren: Hadiye Sayron "Speranza" (Umut) takma adıyla tanınan devrimci şair ve Kelt mitolojisi uzmanı bir annenin şair, romancı, oyun yazarı oğlu... Yapıtlarıyla da, yaşama biçimiyle de, 19. yüzyıl İngilteresi'nin tutucu, bağnaz toplumuna sürekli başkaldıran, alay eden, aykırı İrlandalı... Oscar VVilde... OSCAR »TLDt LVJI »TNDERMERP1N [ YELMZESI Sanatıyla yaşamını bütünleştirmiş bir yazar olan VVilde'ın en önemli yapıtlarının başında, yaşamına göndermeler içeren "Dorian Gray'in Portresi" adlı roman, tutukevinden yazdığı mektuplardan oluşan "De Profundis", tutukevinin insanlık dışı koşullarını yansıttığı uzun şiiri "Reading Zindanı Baladı" ve elbet oyunları gelir. Victoria döneminin fars ve melodram örgüsüyle Fransız tiyatrosuna özgü "iyi kurulmuş oyun" türünün özelliklerini, usta dili ve zekâsıyla kaynaştırdığı oyunlarıyla 19. yüzyıl İngiliz tiyatrosuna yeni bir soluk getirmiştir Oscar VVilde. Nükte ve zekâya dayalı yeni bir güldürü türü yaratmıştır. "Lady VVindermere'in Yelpazesi" bu türün en başarılı örneklerinden biri... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Türkiye, Federal Alman silah sanayiinin en iyi müşterisi oldu Silah alımında 2. sıradayızOSMANÇUTSAY \VtESBADEN - Türkiye, Federal Alman "savış a- lahbn sanayDnin" en bûyük müşterisi. Kesinleşen 1999 venlenne göre yapılan bir sıralamada, Alman- ya'dan en fazla silah alan ülkerun tsrail'den sonra Tür- kiye olduğu belırlenirken yıllar itibanyla Türkiye'nin lsraıl ve dığer ülkeler karşısında rakıpsız bir konum- da yer aldığı vurgulandı. lsraıl, 940 mıryon marklık savaş gemisi alımıyla daha önce rastlanmayan bir dü- zeye ulaştı. Fedaral Istatıstık Dairesi'nden Cumhuri- yet'e yapılan açıklamalarda. Türkiye'nin son 10 yıl- da Alman silah sanayiinin en önemli müşterileri ara- sında dk sıralarda yer aldığına bir kez daha dikkat çe- kıldı. 1999 yılı itibanyla Türkiye'nin Federal Alman- ya'dan ıthal ettiğı "savaş sjlahlan"nın toplam Fıyatı 645 milyon mark olurken lsraıl, daha öncekı yıllar- dakı gelişmelerin tümüyle tersine 940 milyon mark- lık bir toplama ulaştı. Türkiye. istısnai nitelikteki bu gelışme nedemyle ikinci sıraya düştü. Türkiye, 1998'de Almanya'dan en fazla savaş silahı satın alan ülkeydı. Almanya'dan aldığı sılahlar içın en fazla öde- meyi ıse 1 mılyar 179 milyon mark ıle 1991 yılında yapmıştı. Federal Almanya, 1999 yılında dışanya 2 milyar 844 milyon mark değerinde silah ihraç ettı Bu miktar, toplam ıhracat hacmi içinde bınde 3'lük bir yertutuyor. Yapılan açıklamalarda, savaş gemilerinin silah ihracatının üçte ikilik bölümünü ohışturduğu, onu, savaş uçaklan. zırhlı araçlar. ateşli sılahlar ve mü- hımmatın izlediğine dikkat çekildi. NATO ülkelen arasında 1999'da Türkiye, 645 mil- yon markla ılk sırayı alırken onu, 385 milyon markla Hollanda ızledı. NATO ülkelen dışındakı silah ihra- catının ıse hemen hemen tümüyle savaş gemilerinden oluştugu, lsrail'in ithalatmın bu nedenle büyük bir sıç- rama kaydettiği bildirildi. Egebank soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi dün DGM'ye sevk edildi Naii Keçfli üıtııldaiKİıATO'DAN OPERASYONA TAM DESTEK Soyguncular yakalanacak• Soyanlar bUİlinacak' Gelişmiş ülkelerde en büyük devlet desteğinin yatınmcılara, Türkiye'de ise soygunculara verildiğini öne süren Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, "Bankalar operasyonu sonucunda 20- 25 yıldır ülkeyi soyanlar ortaya çıkacak" dedi. KONYA (AA) - Ankara Ti- caret Odası (ATO) Başkanı SinanAygün, u bankalar ope- rasyonu" sonucunda 20-25 yıldır ülkeyi soyanlann orta- ya çıkacağını söyledi. Aygûn, Konya'da düzenle- diği basın toplantısında ge- lişmiş ülkelerde en büyük devlet desteğinin yatınmcı- lara, Türkiye'de ıse soygun- culara verildiğini öne sürdü. Bunun örneklerinin de son günlerde iyice açığa çıktığı- nı ifade eden Ankara Ticaret Odası Başkanı Aygün, "Ufak detaylara bakan ve vergisini iyi kollayan devlet, öbör ta- rafta 7 miryar dolan, 10 mil- yar dolan gözlemiyorsa bu- rada bir çıkarflişkisivar de- M Arkası So. 8, SH4'te ÖZELLEŞTÎRMENtN tKİ YÜZÜ Devletin işi batık sahipliği içl boçalıyor, devlet alıyor Devlet, 103.4 milyon dolara Garipoğlu'na sattığı Sümerbank'ı 231.5 milyon dolar batıkla geri alırken Bilgin ve Çağlar'a 155.5 milyon dolara sattığı Etibank'ı da 438 milyon dolar batıkla yeniden devralmak zorunda kaldı. BANUSALMAN ANKARA-Devlet, yalnız- ca 103.4 milyon dolara sattı- ğı Sümerbank'ı 231.5 milyon dolar batıkla 155.5 milyon dolara özelleştirdiği Eti- bank'ı da ilk etapta görünen 438 milyon dolarbatıkla dev- raldı. Öysa devlet bu banka- lan, borçlan ve batıklannı ka- mu bankalanna yıkarak terte- miz satmıştı. Bu işlem nede- niyle Halk Bankası'na 1996 yılında Sümerbank'tan binen batık yükünün o dönemki kur üzerinden 831 milyon 603 bin dolar olduğu, faiz işletim- leriyle bunun 1998 sonunda 1 milyar 332 milyon dolara çık- tığı belu"lendi. Etibank'ın te- miz şekilde satışı için Özel- M Arkası So. 8, SH4'te ^ operasyonu" soruşturması kapsamında 6 gûn önce "Ege- bank'miçintoboşatolmasmakanldığrgerekçesiyle gözaltına ahnanCe- najansGrey ReklamcıhkŞirketininsahibi Nail Keçilitutuklandı. Ankara EmniyetMüdürlüğü"nden DGM'ye getirilen Keçili şirkeün genei sekreteri Yildan KarayoL şirketin yönetidsi ve çahşanlan Hasip Ahmet Muzaf- fer Çam, Mehmet Dursun Ahmten, Yıhnaz Özdemir ve Hüseyin Murat Akan ilk olarak sav cılığa çıkanldıiar. Daha sonra Nöbetçi Ankara 1 No'lu DGM'nin yedek hâkiminin karşısına çıkan Keçili. 4422 sayıh "Çıkar Amaçh Suç Örgüderiyle Mücadele Yasasrna muhalefet ermekten tutuklandL (Fotoğraf SERDAR ÖZSOY) 6 yönetic! serbest 'Kasırga Operasyonu' kapsamında dün sabah Ankara DGM'ye getirilen Nail Keçili tutuklanırken ifadelerine başvurulan 6 şirket yöneticisi serbest bırakıldı. 'Klmse suçunu kabul etmez' DGM çıkışında gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Nuh Mete Yüksel, Keçili'nin savcılık ifadesinde hakkındaki iddialan kabul etmediğini belirterek "Zaten hiçbir suçlu suçunu kabul etmez" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- "Kasırga Operasyonu" soruş- turması kapsamında gözaltına alı- nan Cenajans Grey Reklamcılık Şirketi'nin sahibi Nafl Keçfli dün tutuklanarak Ankara Merkez Ka- palı Cezaevi'ne konuldu. Keçili ile birlikte ifadelerine başvurulan 6 şirket yöneticisi ise serbest bırakıl- dı. Keçili, hakkındaki iddialan ka- bul etmezken Ankara DGM Cum- huriyet Savcısı Nuh Mete YükseL "Zaten hiçbir suçhı suçunu kabul etmez" dedi. Nail Keçili'nin de aralannda bu- lunduğu 7 kişi dün sabah saatle- rinde DGM'ye sevk edildiler. Tu- tulduklan Ankara Emniyet Mü- dürlüğü'nden Mali Şube ekiplerin- ce Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürülen Keçili ve beraberindeki- ler sağhk kontrolünden geçırildik- ten sonra Ankara DGM'ye sevk edildiler. Nail Keçili, şirketin genel sekre- teri VBdan Karayol ile şirketin yö- neticisi ve çalışanlan olan Hasip Ahmet, Muzaffer Çam, Mehmet Dursun Aranten. Yümaz Özdemir ve Hflseyin Murat Akan'ın ifade- lerinı, Ankara DGM cumhuriyet savcılan Nuh Mete Yüksel ve Ha- kan Kızılarslan aldı. Keçili, Ah- met, Çam, Özdemir ve Akan 4422 sayüı "Çıkar Amaçh Suç Örgütle- • Arkosı Sa. 8, Sü. 8'de MHP 'nin 6. olağan kongresi Bahçeli yeniden genel başkan I MHP'nin 6. olağan kongresi, dün Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. MHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, 6. olağan büyük kongreye katılan 1301 delegeden 1283'ününoyunu alarak 3. kez genel başkanlığa seçildi. Bahçeli'ye ağır eleştiriler yönelten eski merkez karar kurulu üyesi Şerafettin Toperi, baskılar nedeniyle aday olamadı. Toperi, başvuru dilekçesi ve yönetim kurullan listesinin basm danışmamnda olduğunu, danışmanmın gözleri bağlanarak bir araba ile kaçırıldığını ileri sürdü. BHtC MPUUITll Itttari • 4. Sayfada Militanlarkahramanlaştırıldı 'Tekbirve Türkeş slogatuyasağı' # Sağ-sol çatışmalannda öldürülen ülkücü militanlann "kahramanlaştınldığı" kongrede, "Tekbir ve Türkeş sloganı yasağı" dikkati çekti. Partililer ve delegelerin sürekli olarak "tepeden" talimatlarla yönlendirihnesi gözlerden kaçmadı. BÜLBIT SAMOâlTBB tafeMİ • 4. Sayfada MHP kurultayından izlenimler Kurtve yavrukurt.. AYDINENGtN Kunıltay talimatlan salt MHP'lileri mi baglıyor, gazetecileri de kapsıyor mu bılemedığımızden, silah- lanmızı (ikı tabanca. bir lav silahı, bir Kalaşnikof, üç el bombası) Cumhuriyet'm Ankara Bürosu'na zula edip, beyaz çoraplanmızı çıkanp siyahlannı gi- yip, mis gibi kokan, bol soğanlı köfte içi ekmek sa-. tan tezgâhlann önünden bakmadan ve almadan ge- çip, kravat takmayı unuttuğumuzu son anda fark edip hafifçe tedirgüı olup kunıltay salonuna girdik. Az daha "Galiba yanhşyeregeldik" deyip çıkıyor- duk. Koskoca Atatürk Spor Salonu karartılmış, ta- vana takılmış onlarca ışıldaktan bütün salonu tara- yan ışık demetlen saçılıyor; salonun dibıne yerleş- tüilmiş büyük bir ekranda da yüksek volümlü bir nıü- zik eşlığinde art arda görüntüler akıyor. Adeta bir dis- kodayız. Kimsen ; n dans etmediği, tribünlere oturup uslu uslu sunulam ızlediği bir dısko... Müzikli, marşlı, türkülü, şıirli, ışıldaklı, ekranlı m Arkası Sa. 8, Sü. l'de DEĞtŞÎM DEĞÎLGELİŞİM SBHHÇ EŞ"tnfeabari• 4. Sayfada BARO SEÇtMLERİ DÜN YAPILDI Sayman yeniden seçildi # îstanbul Barosu'nun 1Ü Hukuk Fakültesi'nde yapılan genel kurulu dün seçimlerle sona erdi. îstanbul Barosu Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlara göre ikı dönem baro başkanlığı yapan Yücel Sayman yeniden başkan seçildi. # Ankara'da dün yapılan Ankara Barosu seçimlerini Demokratik Sol Avukatlar Grubu kazandı. Başkanlığa seçilen Sadık Erdoğan, kurumun laik yönetim anlayışını sürdüreceğini söyledi. • 7. Sayfada ANKARAGÜCÜ^NÜ 5-1 YENDİLER Yeni lider F.Bahçe • Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasmda Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 5-1 yenerek Beşiktaş'ın önünde gol averajıyla liderliğe yükseldi. San Lacivertlileri farka taşıyan golleri Andersson (penaltı), Baliç, Mert, Johnson ve Revivo attılar. Karşılaşma sonrası Mustafa Denizli, güzel fiıtbollannı bol golle süsledikleri için fiıtbolculannı kutladı. MHaberiSporda CEZAEVLERİ Güvenlik tartışması # Karagümrük çetesinin Uşak'ta başlattığı olaylar cezaevleri güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Adalet, îçişleri ve Sağhk bakanlıklan arasında iç gûvenliğin sağlanması ve sorunlann giderilmesi amacıyla imzalanan protokolün geçersizliği bir kez daha ortaya çıktı. înfaz koruma memurlan ve diğer cezaevi görevlilerinin gruplar halinde rehine, alınması, tutuklu-hükümlü ile görevliler arasındaki ilişkilerin sorgulanması gereğini ortaya koydu. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MHP: Küresel MJIUyetçHik! MHP'nin 6. olağan kongresini üç başlık altında ele alalım: - Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşması. - MHP'nin yeni kimlik arayışı. • - MHP tabanının durumu. Bahçeli yaklaşık iki saat süren konuşmasına küre- selleşme ile başladı. Yaklaşık yanm saat bu konu üze- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog