Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı ı a p ! a r ı PAYLAŞILANTUTKU SİNEMA Gönül Dönmez Colin < Cumhuriye( .. .. kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş TurkocaSı Cad No 39'41 :34334ıCaSalogiu-lstanbtjl Tel (212)514 01 96 Cumhuriy77. YIL SAYI: 27423 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet k i l a p I a r ı I SÖZUÇLARI YAZIBURÇLARI FeridunAndaç ÇagPazariamaAŞ Turicocajı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tei (212)514 01 96 5 KASIM 2000 PAZAR t NC U M H U R I Y E T * OSCAR VVILDE LAPY VVINDERMERE'İN YELPAZESİ İngilizceden çeviren: Hadiye Sayron "Speranza" (Umut) takma adıyla tanınan devrimci şair ve Kelt mitolojisi uzmanı bir annenin şair, romancı, oyun yazarı oğlu... Yapıtlarıyla da, yaşama biçimiyle de, 19. yüzyıl İngilteresi'nin tutucu, bağnaz toplumuna surekli başkaldıran, alay eden, aykırı İrlandalı... Oscar VVilde... ü Ü I M I Sanatıyla yaşamını bütünleştirmiş bir yazar olan VVilde'ın en önemli yapıtlarının başında, yaşamına göndermelef içeren "Dorian Gray'in Portresi" adlı roman, tutukevinden yazdığı mektuplardan oluşan "De Profundis", tutukevinin insanlık dışı koşullarını yansıttığı uzun şiiri "Reading Zindanı Baladı" ve elbet oyunları gelir. ^ - .*, •-••»<. :=&> Vıctoria döneminin fars ve melodram örgüsüyfe Fransız tryatrosuna özgü "iyi kurulmuş oyun" türünün özelliklerini, usta dili ve zekâsıyla kaynaştırdığı oyunlarıyla 19. yüzyıl İngiliz tiyatrosuna yeni bir soluk getirmiştir Oscar VVilde. Nükte ve zekâya dayalı yeni bir güldürü tiirü yaratmıştır. "Lady VVindermere'in Yelpazesi" bu türün en başarılı ömeklerinden biri... Sah günüCumhurlyet'le birlikte... Adalet Bakanı, Ergin'in silahına dikkat çekerek İçişleri Bakanlığı'nı suçladı Iki bakanlıgıii arasıURİERGİN ÇETESİ 'Korunuyor' kuşkusu # Ulucanlar Cezaevi'ndeki "sayım vermeme eylemine" silahlı operasyon düzenlemekten kaçınmayan Adalet ve İçişleri bakanlıklanmn Uşak'ta "5 tutuklu ve hükümJüyü işkenceyle sorgulayarak cezaevi görevlilerini rehin alan" Nuri Ergin çetesini "pazarlıkla" "ikna etaıeye" çahşması ve koşullanru kabul ederek eylemi sonlandırması dikkat çektı. B 4. Sayfada Egebank Keçîü bugün DGM'de # Cenajans Grey şiıketinin sahibi Nail Keçili ile 6 adarru bugün DGM'ye çıkanlacak. Soruşturmayı yürüten DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Keçili'yi Egebank'tan aldığı 4 milyon dolar ve 4 trilyon liralık kredi işlemleriyle ilgili olarak sorgulayacak. Keçili ile birlikte sorgulanan kişiler dışında Ersin Çamoğlu ve Mehmet Duran Altmtaş adlı yöneticilerin arandığı bıldınldı. • 8. Sayfada Suriye'nin korkusu dinsavaşı # Suriye'nin, Türkiye ile üişkilerini "sağlam ve kalıcı bir dostluk temeline oturtmak" amacıyla stratejik bir değişikliğe gitmesinin ardında, Israil- Filistin çatışmalannda "din unsurunun" ön plana çıkması ve köktendinciliğin bölgeyi tehdit etmesi yatıyor. Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek kaynayan Ortadoğu'da sağlam bir komşuluk ilişkisi kurmak amacında olduğu kaydedildi. I //. Sayfada Sadettm Taotaa HikmetSamiTûrk. SOrtl$turma İSteği Emnıyetın Ergin kardeşlenn Uşak'taki çete faaliyetleri konusunda yaptığı uyanları "Iddialar geçerli değıl" görûşüyle karşılayan Adalet Bakanlığı, "doğruluğu ortaya çıkan ıddıalan geçersız kılan soruşturmalan yapanlan" ortaya çıkarmak yerine, uyan yazısını basına sızdıranlar hakİanda soruştıırma açümasını ıstedı Tantan'ın müfettlçlerl görevde AdaJet Bakanhğı, jandarmalar tarafından aranıp cezaevi aracına bindirilerek Bilecik'e götûrûlen Nuri Ergin'in "silahlı ve cep telefonlu" olmasına dikkat çekerek İçişleri Bakanlığı'nı suçladı. İçişleri Bakanı Tantan, Uşak'taki vahşette sorumluluğu bulunan personelı belırlemek üzere bir mülkıye bir de jandarma müfettışi görevlendırdı 1 4 . Sayfada TÜYAP Kitap F u a r ı ' n d a Kuresellesme ve S o r u n l a r ı t a r t ı ş ı l d ı 'Düşünsel başkalduı' Fransız Bove den Bergama 'ya destek Siyanüıie altın arayan Eurogold şirketine karşı örnekmücadeleveren Bergama köy- tûieri, tzmir DGM taraflndan haklarmda "yasadışı gizli örgöt kurmak 1 ' iddiasıyla dava açıİmasını Beşiktaş'taki DGM önün- de kmadüar. Bergamah köylüler, daha son- ra 19. TÜYAP Kitap Fuan'na katılmak içiıı Tûrkiye'ye gelen ve küreselleşnıe kar- şiü eylemlerde etkin rol alan Fransız çiftçi Jose Bove'yi Tepebaşı'ndaki Yeşüyurt Ote- li'nde ziyaret ettiler. Köylüler, kendilerini destekleyen Bove'ye siyanursüz ekmek verdiler."(Fotoğraf: UĞLJR DEMİR) # Fuar kapsamında düzenlenen ve Yıldız Sertel'ın yönettiği panelde konuşan Gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı tlhan Selçuk, kûreselleşmeye karşı direnış sürecinin başlatılması gerektiğinı vurgulayarak "Türkıyemızde fıkir başkaldınsını yapacakinsan malzemesı var" dedi. # Gazetemiz yazan Server Tanilli konuşmasnıda küreselleşmenin yağma ahlakı olduğunu vurguladı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baskın Oran ıse, sömürü düzeninin günümüze kadar 3 dalga halınde ortaya çıktığını söyledi. M 7. Sayfada Küresel direniş çağnsı # TÜYAP Kitap Fuan'nda düzenlenen bir panelde konuşan Fransız çiftçi Jose Bove, kûresel kapitalizmin stratejisinin tüm evreni mahvetmeye yönelik olduğunu söyledi. ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras da, bu ortamda emeğin küreselleşmesınden söz edılemeyeceğıni kaydettı. • 7. Sayfada KİTAP FUARI PROGRAMI • 75. Sayfada CunıhuriyetFKaünı 100Bin lira Arttmrken Okurlarla SöykşL Yakbşık bir buçuk yddan be- ri Cumhuriyet'infîyaünazam yapmamak içm direniyorduk Ancak bu direnişimiz kınldL 9 Temmuz 1999'da 250 bin B- raya çıkmışük. Demek ki Cum- huriyet on yedi aydan beri aynı fîyatta tsrar edebümiş™ Yaşadjğumz enflasyon firtma- smda, 1994'tedört, 1997'dedört, 1998'deiki, 1999'dadörtkezzam yapmakzonında kalanbir gaze- tenin zam yapmamak konusun- daki direnişi, dbette bir gerek- çeye bağjanıyordu. Bu gerekçe- nin ardında yatan gerçdder ise içinde yaşadığunız medyanm tehükeli gjküşatmdaıı do^nak- taydL Nitekim bu sakmcalı gküşat, sonunda, büyûk bir padamayia ortahğa dökülmüştür. Basının en çok sabşb gazetesi Sabah'ın devktten sann alarak içmiboşahüğı Etibank'a devietin d koymaa bir rasüanü değüdir. Medyanın sağhkh bir yapıda olduğunu bugün kimse söyîeye- mez.Gazeteferredfiyatpofitika- bnndankopmuşlardır;bugidiş- le gazeteciKk işlevini yitinnek tehUkesi>ie karşı karşıyaduiar. • Esldden BabıâlTde bir gazete- nmildgeiirkalenıivardı; bunlar- dan buindsi' satış',ikincisi' rek- lam' genriydi Arnk bu dönem geride kakü. Gazeteterin gdnieri gazeted- ük dtşındaki kaynaklardan sağ- lanıyor. İyi ya da kötû, gerçek budur; gazetefergazetetifikamaanındı- şmadüşmeyebaşlamışlannnge- üıierinin ve giderlerinin. yarar- laruun ve işlevterinin bûyîik bir maM grubun kapsamı içinde ve çeşhü amaçlara göre tartdması, fiyat poihikalannı da bettrliyor. Cumhuriyet'in böyle bir ola- nağıyok. Medyanın hızia değişen ohım- suzyapılflnması içindezorduru- ma düştûğümüz de bir gerçek!.. CumhuriyetbeDddedünyanın hiçbiruygarülkesinde görülme- yen ve tophımun küienmesiyle biıükte hrrfanan bu yeni medya yapdanmasnun içinde yaşamak durumundadır. Peki, ne yapmahdır?.. • Aşağıdakitabk>yabakıldığıza- man Cumhuriyet'in fiyaü Türk Urası'yla arüyor; ama, Ameri- kan Dolan'na göre nasıl bir iz sürûyor?» buçuk yd önce Amerikan Dola- n kapsamında 58 sent iken bu- günden itibaren 350 bin Bra ol- duğunda, ancak 51 sent düzeyi- ne erişebüiyor; TL'ye göre "enf- lasyon zammı" AmerikanDola- n'na göreyetersiz kafayor. Türkiye ekonomisinin içine düşürüldüğü durum budur; a- ma medyanın yapısal bozuklu- ğundadurumnedir?^Arokher- kessorununyanıtmıbüiyor. Ger- çek şudur ki bugün 60-70 sayla- hk gazeteler 175 bin Braya sao- hrken 20 sayfahk Cumhuriyet, fiyatım 350 bine çıkarmak zo- rundadır.Bunu ancak "Cumhu- riyet" gibi bir gazete yapabüir. Okurianmızagüvenimiztam- dır; hağımsıyhğımıyı korumak Tarik 13Ocakl999 Comhıriyet DoUr Sent Mtışfiyjtı kmnı üzerinden (TL) (TL) g«zetefı>aü 175 buı 322 641 î 12Maıt 1999 21 Mayıs 1999 200 bin 225 bin 358 909 396 346 55 72 56 76 09 Temmuz 1999 250 bin 427 238 5851 (55 Kasım 2000 35Obin 681500 5775 Yukardakirakamlardan orta- ya çıkannedir?..Cumhuriyet bir ğğ için bir başka çare var mı?~ • Büiyoruz ldCumhuriyetmed- yadaki yapısaldeğişme karsısın- da öniemler almak zorundadn-; bu durum bizi yeniden bir ser- maye yapılanmasma zoriuyor; ne var kisermayeaçüımının kar- maşıkhğıyla yasal zorunlulukla- n veCumhuriyet'in bağımsızhk biHnci, lah kırk yaran bir çah%- mayı öngördüğünden, süreç uzuyor. Bu süreçte karşımızdaki ra- kipler, gazeteler değfl, bankalar ve pazarlama şirkefleridir; des- tek gücümüz ise yahnz ve yahuz okurlanmızdır. Avrupa'da ve Amerika'da Cumhuriyet benzeri ckkü gaze- telerinyaşadddan ortam,Türki- ye'dekinden çok daha başka bir nitelik taşryor. Teknolojik çağda ülkemiz medyasımn yapdanma- sındaki başıboşluk ve yozlaşma, ne Amerika, ne Fransa, ne tngil- tere, ne debir başkageüşmişdev- lettegörülebflir. Enflasyonun ne- redeyse sımiandığı coğrafyada gazeteler, bankalar, televizyon- lar, pazarlama şirketleri iç içe olamazlar. Gazete gazetedir, banka da bankadır. Televizyon ber ikisinin phasa silahma dö- nüşmemiştir.Gazetelergazeteci- lik dışındaki kavnaklardan ola- ğanüstü gehrier saglayıp fiyada- nnı düşürerek damping yapa- mazlar. Türidye'deyozlaşan medyasü- recinde yalnızlaşan, -yalmzlaş- mak ne demek- tek kalan Cum- huriyet'in okurianndan günde 100 bin Brahk bir zam dileğinde bulunması kaçımlmaz noktaya gehnese bu yola başvurmazdık. * Ne yazık ki bir gazetenin ba- ğımsızhğı, ülkemizde pahah ve bulunmaz erdem oldu. Cumhuriyet bu erdeminden vazgeçemez; okurlarnmzmdais- tedOderinin bu olduğuna ina- nıyoruz. Cumhuriyet LOTO'YU 3 KİŞİ TUTTURDU 4-17-34-40-42-46 ANKARA VE İSTANBUL BAROLARINDA BUGÜN SEÇİM YAPILIYOR M 6. Savfada BEŞÖCTAŞ BURSASPOR'U 2-1 YENDİ GUNCEL CU1VEYT ARCAYUREK AIDS'LİHASTA SAYISIARTIYOR • 3. Savfada Adalet Bakanı Ne Zaman îstıfa Etmez? Adalet Bakanı Hikmet Sami Tûrk'ün Uşak Ceza- evi'ndeki kanlı ısyan sonuçlandıktan sonra (dün) bir basın toplantısı yapacağı haberi geldiğinde, kimi ar- kadaşlar: "Istifa edebilir" yorumunda bulundu. "Etmez" de- dim. Neden etsin? Bakan Türk'ün istifa sözcüğünü MArkasıSo.8,Sü. l'de jkudunuz efendim? İlk güzellik yarışması yapıldığında 1929'du. 18 yıl sonraki yarışmayı, Yedigün adına Sait güzellerin karşısındaki görücülere benzetiyor. Faik izledi. Jüride kimler yoktu ki; Peyami Safa, Refik Halid, Nizamettin Nazif... Sait Faikonları GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ordu'nun Derfleri... ORDU - Ne zaman Karadeniz'e gelsem hep güzel- likleri görmeye şartlanınm. Bu kez Ordu'ya gelişte dostlar uyardılar. "Sorunlanmızı öne atsan!" Tamam" dedim, "bu kez Ordu'nun dereleri yok, dertleri var". Ama lyimserligim kurusun, Ordu'nun olumlu yan- lanndan girmeden edemeyeceğim. MArkasıSa.8,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog