Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CumhuHyef | k • t a p 1 A r ı UCU GÜLLÜ KUNDURA Muzaffer Buyrukçu » CumhurtYet ^ kitap kuIuES Çağ Pioriama A Ş Tufkocagı Cad. No.39/41 (34331tCağatoğlu-lstanbul TeJ (212)514 0196 Cumhuriy77. YIL SAYI: 27422 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyel k ı t a p I a r 11 SUSUZYAZ Necati Cumalı ı ^ kitap kulubü Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39 -1 (34334)CaSaloğlu-kanbul Tel ı212)514 01 96 4 KASIM 2000 CUMARTESİ C U M H U R İ Y E T OSCAR VVILDE •<*>•.- t N K Ü U R H I M t LADY VVINDERMERE'IN YELPAZESI İngilizceden çeviren: Hadiye Sayron "Speranza" (Umut) takma adıyla tanınan devrimci şair ve Kelt mitolojisi uzmanı bir annenin şair, romancı, oyun yazarı oğlu... Yapıtlarıyla da, yaşama biçimiyle de, 19. yüzyıl İngilteresi'nin tutucu, bağnaz toplumuna sürekli başkaldıran, alay eden, aykırı İrlandalı... Oscar Wilde... OSCARV1LDE »İNDERMERED. YELPAZESI Sanatıyla yaşamını bütünleştirmiş bir yazar olan VVilde'ın en önemli yapıtlarının başında, yaşamına göndermeler içeren 'Dorian Cray'in Portresi" adlı roman, tutukevinden yazdığı mektuplardan oluşan "De Profundis", tutukevinin insanlık dışı koşullarını yansıttığı uzun şiiri "Reading Zindanı Baladı" ve elbet oyunları gelir. Victoria döneminin fars ve melodram örgüsüyle Fransız tiyatrosuna özgü "iyi kurulmuş oyun" türünün özelliklerini, usta dili ve zekâsıyla kaynaştırdığı oyunlarıyla 19. yüzyıl İngiliz tiyatrosuna yeni bir soluk getirmiştir Oscar VVilde. Nükte ve zekâya dayalı yeni bir güldürü türü yaratmıştır. "Lady VVindermere'in Yelpazesi" bu türün en başarılı örneklerinden biri... ı Salı günü Cumhuriyef'le birlikte... : , Devlet, olumsuz rapora karşın Garipoğlu nun banka sahipliğini korumasına göz yumdu Kara para akladıOftASİLER TİCARETLE UĞRAŞMASİN' ANAP, Taner'e sahipçûomyor # Medya Holding Yönetim Kurulu üyeliğinden, Etibank'a el konulmadan birkaç gün önce aynlan îstanbul Milletvekili Güneş Taner'e partisi "sahip çıkmadj". ANAP Grup Başkanvekili Dedelek, siyasetçinin ticaretle uğraşmaması gerektiğini belirterek "Benim partimde de olsa, kim olursa olsun, bu tür işlere kanşan kişileri partiler kendi içinde tasfiye etmelidir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP, Medya Holding Yönetim Kurulu üyeliğinden, Etibank'a el konulmadan birkaç gün ön- ce aynlan Istanbul Millet- vekili Güneş Taner'e ''sa- hip çıkmadı" ANAP Grup Evrakta tahrlfatla hayali Ihracat GümrûkierTeftişKuruiu'nun raporlanna göre evrakta sahtecilik, belgelerde tahrifat yapan Hayyam Garipoğlu, tamamen sahte belgelerle gerçekleştirdiği hayali ihracat sonucunda kaynağı belli olmayan 14 milyon 426 bin dolan yurda soktu. Hazlne Ve Bakanllk İŞİem yapitiadl Konuyla ilgili olarak Hazine, Maliye Bakanhğı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 27 Ekim 1998 tarihinde bilgilendirildi. Buna karşın Hayyam Garipoğlu'nun Sümerbank'la bankacılık işlemlerini sürdürmesine 1.5 yıl boyunca göz yumuldu. Devlete İÇİ bOŞ bir banka biraktl Türkbank ihalesine "fesat kanştınlmasıyla" ilgılı olarak yargılanan, Sümerbank'ı satın alırken hileli olarak tefeci Nesim Malki'yi ortak yaptığı anlaşılan Garipoğlu, devlete içi boşaltılmış ve batıklanyla birlikte bir banka devretti. f . . BANUSALMAN Başkanvekili Yaşar Dede- lek, siyasetçinin ticaretle uğraşmaması gerektiğini belirterek "Benim partimde de olsa, kim olursa olsun, bu tür işlere kanşan kişileri • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Hayyam Garipoğju'nun sorgusu süriiyor. ANKARA - Özelleştirme sonucu aldığı Sümerbank'ı batıran ve çete suçlamasıyla gözaltına alınan Hayyam Garipoğhı'nun ka- ra para akladığı, hayali ihracat, evrakta sah- tecilik, belgelerde tahrifat suçlanyla 15 mil- yon dolara yakın ka>Tiağı belli olmayan pa- rayı yurda soktugu saptandı Özelleştirme tdaresi Başkanlığı'na POAŞ ıhalesıni ka- zanması nedeniyle Garipoğlu'yla ilgili bu saptamalan bıldıren dönemın gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğ- hı'nun gizli yazısı ele geçirildı. Ancak, Ga- ripoğlu, suçu işlediği tarihte 4208 sayılı Ka- ra Paranın Aklanmasının Önlenmesine tliş- kin Yasa yürürlükte olmadığı içın buna gö- re yargılanamıyor. Yazının Temmuz 1998 tarihli olduğu dikkate almdığında, devletin kaçakçılık, hatta kara para aklama şüphesi bulunan bir kışinin 1.5 yıl daha banka sahip- liğini korumasına göz yumduğu ortaya çıkı- M Arkası Sa. 19, Sü. 3te Operasyonlar genişliyor Balkaner'e yurtdışı yasağı getirildi # Yurtbank'ın eski sahibi Balkaner hakkında yurtdışına çıkış yasağı getınldı. Sümerbank soruşturması kapsamında ise bankanın eski yöneticileri Şükrü Karahasanoğlu, Cengiz Biçer ve Ismail Benli hakkında yakalama emri çıkanldı. Hawam Ganpoğlu'nun sorgusu sürüyor. • 9. Sayfada 14 milyar dolarlık hesap Egebank'ın avukatı Keçili'yi yalanlıyor # Egebank'ın avukatı Tural tarafindan verilen suç duyurusu dilekçesi "Egebank'ın boşaltılmasıyla benim ilgim yok" diyen Nail Keçili'yi yalanlıyor. Keçili'nin adının kanştığı vurgunda toplam 14 milyon dolann Demirerin hesabına geçirildiği belirtiliyor. BSnMI OmBÜİff Mtai • 9. Sayfada Yurtdısından da kredi Ceylan'ın riski 2 yıl önce biliniyordu # Bank Kapital'in sahibi Ceylan Holding'in Türkıye'de kamu bankalan dahil 30'a yakın banka ile trilyonluk kredi ilişkisine gırdiği, bu bankalardan aldığı temınat mektuplanyla da yurtdışındakı bankalardan milyonlarca dolar kredi kullandıgı ortaya çıktı. CELM. yiMKTm WHrf • 9. Sayfada Sirketlerine kredi açtı Balkaner'e 381 trilyonluk suçlama # TMSF tarafindan "Bankanın kaynaklannı kendi lehine kullanmakla" suçlanan ve hakkında 381 tnlyon 385 milyar alacak davası açılan Yurtbank'ın eski sahibi Ali Balkaner'in bankadan 23 şirketine 255 trilyon lira aktardığı öne sürülüyor. HAZAL «TE| ÇMTH I n M • 13. Sayfada KÜÇÜKLERİN YAN1NDA KURŞUNLAR KONUŞTU Okulda servisçi dehşeti: 5 ölü Ergin Bilecikenakledildi Cezaevi isyanı sonaerdi # "Karagümrük Çetesi" olarak tanınan Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin yaklaşık 200 tutukJuyla Uşak E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ayaklanma sona erdi. Ergin kardeşler ile 15 adamı dün akşam Bilecik Cezaevi'ne nakledildi. Uşak Valisi Ayhan Çevik, pazarlık yapmalarmın söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Türk sonışturmanın başlatıldığını açıkladı. U 4. Sayfada Erenköy llköğretim Olculu'nda servis minibüslerindeki öğrenci sayısıyla ilgili çıkan tartışma, 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle noktalandı. Metin Alkan adlı şoför, servisçilerin bulunduğu odaya girip 3 servis şoförünü öldürdükten sonra intihar etti. 1 Saldında yaralanan bir servis hostesi de hastanede yaşamını yitırdı. Olay nedeniyle okulda eğitim yanda kesildi. Servis Araçlan Birliği Başkanı Ersoy Erol, şoforlere psikolojik eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. • 9. Sayfada 'TpfftV? tOUlllftl Aydınlık Için Yurttaş Girişimi, Susurtuk ka7aanın 4. yıkiönümünde yurttaşlan, vcrgüerine sahip çıkmaya ve yolsuzJuklara ^J # r t karşı yeni bir kampanva oluşturmaya çağırdı. Vatandaşın Vergifcrini Koruma Derneği Başkanı Kemal Kdıçdaroğlu, IÇlfl VCftl Türkhe'de flk kez bir Cumhurbaşkanı'nm yobuzluğu ön plana çıkardıguu. Içişkri Bakanı'nuı da \olsuzluk ekonomisini ^ J birinci tehlike olarak kamuo\una sunduğunu vurgulayarak "Bu Türkiye için bir şanstır. Bu, sonuıu diri tutmak ve sonuna kadar izlemek zorundayız" dedl tHD üyeleri, Susurtuk kayasmm 4. yddönümünde, "mumhı" eylem yapo. • 4. Sayfada • SUSURLUK'UNÜZERİNDEN4YILGEÇTI M 4. Sayfada • ÇATLI'NIN KIZI SUSURLUK'U YAZDI M 4. Sayfada Askerlerin eşleri ABD ye gönderildi Inchiik Üssü'nde akumf # ABD tesislerine yönelik terör ihbarlan nedeniyle Incirlik Üssü'nde yine alarm durumuna geçildi. En üst düzeyde alarm olarak bilinen "kırmızı alarm" verildiği ve üste görevli askerlerin eşleri ve çocuklannın uçaklarla ABD'ye gönderildikleri öğrenildi. • t • 11. Sayfada Yapıcı mesajlar Suriye ile i/işkiler # Suriye'nin yeni lıderi Beşir Esad'ın yakın gelecekte yapacağı ziyaret sırasında iki ülke ilişkilerinin temelıni oluşturacak bağlayıcı nitelikte bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmanın ardından iki ülke dışışlen bakanlan, ilkeler deklarasyonunu imzalayarak sorunlann çozümüne ilişkin yöntemleri belirleyecekler. • 11. Sayfada TEFE yüzde 2.8 Ekim enflasyonu yüzde3.1 # DlE'den yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksi ekim ayında yüzde 3.1, toptan eşya fiyat * : endeksi de yüzde 2.8 arttı. Enflasyonda geçen yıla göre düşüş devam etmekle birlikte, hükümetin yılsonu enilasyon hedefınden ekim ayı itibanyla toptan eşyada 2.1 puan, tüketici fıyatlannda 5.8 puan uzaklaşıldı. • 13. Sayfada CUNTANINYÖK'Ü 19YAŞINDA • 3. Sayfada . CEMALTUTAR GÜVENCE İSTEDİ • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Pisliğe Başını Sokan Devekuşu Siyaset Omuzlannda büyük sorumluluklaria bugünlere ge- lenlerin geçmışteki edinçlerinden (müktesebat) söz et- mek neredeyse yasak. "Eskimişlehn" geçmışlerini unutturarak bugün ter-ü taze siyasetçiymiş gibi sahne-i siyasette rol kesmeleri gerçekten marlfet değil mi? M Arkası Sa. 19, SHl'de /, yokoluj hüun tli/lt C Diinyada yeni bölünme C Midas'ın yemekleri soframızda C Hava trafik kontrolörlerinin stresleri yüksek C Biyoteknöloji patlaması C Kıbrıs'ta aytaşı C Güneş, Ay, gezegenler ve göktaşı yağmuru C İlk Türk sualtı arkeoloji kazısından Marmara Adası yerel müzesine... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyel 'le birlikte. Yolsuzluk Eğmmi Hoptumlarken... Yolsuzluk olaylan gündemin öteki maddelerini hor- tumladı. Bank-acılanmız olmasaydı, büyük olasılıkla eğitim alanında atılması planlanan adımlar, gazetele- rin birinci sayfasını dolduracaktı. Son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ile mü- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog