Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı t a p I a r ı | KULE Nevra Bucak kitap k Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğlu-!stanbul Tel' (212)514 01 96 Cu mhuriy77. YIL SAYI: 27448 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) u M H U R I I N K Ü U CEMAL ŞENER ÇERKES ETHEM OLAYI - II Çerkes Ethem, yakın tarihimizin, üzerinde çok tartışılan ve yargılara varılan; fakat aynı ölçüde bilinmeyen ve tanınmayan bir kişiliğidir. Hele yakın tarihimizin kimi karanlıkta kalmış önemli noktaları düşunuldüğü zaman; Ethem Bey'le ilgili olarak ileri sürülen hususların, yapılan değerlenmeierin; olumlu ya da olumsuz peşin hükümlerden kaynaklandığı ortaya çıkar. Cumhunyet k ı t a p I a r 11 AY ŞALLANIYOR P.E.N.'in Deprem Kitabı Cumhuriyet Kitap kulubü Çağ Pazarlama A Ş. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 30 KASIM 2000 PERŞEMBE I M I Ethem Bey'in Yunan tarafına sığınmasının hoşgörülmesi mümkün değildir. Kaldı ki bundan daha da önce "Mustafa Kemal'i TBMM kapısında asacağını" söylemesi, Ethem Bey'in nasıl bir baş dönmesi, nasıl bir dava içinde olduğunu, çok daha açık biçimde gösterir. Ancak bu tür davranışları nedeniyle, önceden yaptığı tüm hizmetlen unutacak mıyız? Elbette unutmayacağız. Ve bileceğiz ki; Ethem Bey olmasaydı Ulusal Kurtuluş Savaşımız daha başlangıcında "iç ısyanlar" nedeniyle boğulabilirdi. Ancak, bir noktada "Ankara'yı kurtaran" Ethem Bey'in, daha sonra gidip asıl düşmana sığınması, gerçekten elem vericidir, anlaşılması çok guç bir olgudur. Cemal Şener'in çalışması, "bu güç olguyu" anlama çabasına yönelik, "iyi niyetli" bir çalışmadır... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Hazine Müsteşarı Demiralp, hükümetin açıklamayı yakında yapacağmı söyledi Yeıriönleıııler gefiyorIMF kredileri arallkta' Hazine Müsteşan Selçuk Demiralp, IMF ve Dünya Bankası'ndan alınacak kredilerin aralık ayında kullanılmasmın mümkün olabileceğini belirtti. Kredilerle ilgili rakam vermeyen Demiralp, bu konuda henüz görüş birliğine vanlmadığını söyledi. 'Dalgalanmalar geçici' IMF cicn ek kredi alınabileceğini belirten Demiralp, mali piyasalarda yaşanan dalgalanmalar için de "Bu tür olaylan geçici olaylar olarak görüyoruz. Piyasa dengesini bulacaktır" dedi. Demiralp, hükümetin çok yakında yeni önlemleri açıklayacağını vurguladı. Ekonomi Servisi - Hazine Müsteşan Selçuk Demiralp, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ve Dünya Bankası'ndan alınacak kredilerin aralık ayında kullanılmasmın mümkün olabi- leceğini söyleyerek IMF'den ek kredi almanın da söz konusu olduğunu belirtti. Dünya Bankası'nın Türkiye Raporu'nun tartışıldığı toplantıya katılan Demiralp, son günlerde mali piyasalarda yaşanan dalgalan- malan, "Bu tür olaylan geçici ola> lar olarakgö- rüyoruz. Piyasa yine kendi içinde dengesini bu- lacakur" diye değerlendirdi. Mali piyasalar- da yaşanan dalgalanmalann ekonomiyi ve programı etkilemeyeceğini savunan Demiralp, "Hükümet çok yakında bütün önlemleri açık- layacak. IMF ile 2001 yılına ilişkin görüş birli- ğine varüan bütün önlemler kısa zamanda açıklanacak" dedi. Bankacılarla önceki gün yapılan toplantıy- la ilgili yorum yapmayacağını belirten Demi- ralp, "Progranüa ilgili kuşkumuz, tereddüdü- müz yoktur" dedi. Demiralp, IMF'yle prog- ramın işleyişine ilişkin görüşmelenn sürdü- ğünü dile getirerek "IMFile programın işleyi- şine ilişkin görüşmelerimiz sürüvor. Tabii ki destek her zaman gelecektir. Dünva Banka- sı'nın 400 miKon dolarlık mali sektör uyum kredisi birinci dilimi öne çekilecek. Bunu ara- lık ayında kullanmamız mümkün olaeak. IMPnin 600 mihon dolarlık üçüncü ve dör- düncü dilimini daha erken almamız mümkün" açıklamasını yaptı. Demiralp, aynca IMF ile başka olanaklann da araştınldığını ifade ederek yapısal rezerv kolaylığı (SRF) kredisi alma konusunda gö- rüşmeler yapıldığını söyledi. IMF'den alına- cak krediyle ilgili rakam konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Demiralp, bu konuda IMF'yle henüz görüş birliğine vanlmadığını söyledi. Demiralp, stand-by'a ilişkin 600 milyon do- larlık kredinin aralık ayında Hazine hesapla- M Arkası Sa. 8, SiLl'de DüNYA BANKASIBAŞKAN YARDIMCISILINN 'Desteğe devam edeceğiz' Jobannes Linn Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Johannes Linn, hükümetin ekonomik prograrmnın uygulanmasında son dönemde önemli aşamalar kaydettiğini belirtti. Linn, piyasalarda yaşanan karışıklıklann uluslararası yardımla denetim altında tutulabileceğini söyledi. • 8. Sayfada MARK ı Dün 301.500 Önceki 3OO.8OO ALTIN » Dun 5.91O.OOO Önceki 5.95O.OOO ALÎDALGALANMAYA FARKLI YORUMLAR Sistem yeniden sorgulandı Mahfi Eğilmez: 40 yıllık kuralsızhklar 40 günde halledilemez. Osman Birsen: Geçici bir dalgalanma. Yatınmctlar soğukkanlı olmalı. Osman Tunaboylu: Dengenin kurulması mali piyasalann büyümesine katkı sağlayacak. Dr. Ercan Kumcu: Bankalann yeni alışkanlıklar Mahfi Eğilmez edinmesi gerek. • 8. Sayfada İS DUNYASI HUKÜMETI SUCLADI 'Birkaç tefeciye boyun eğiliyor' # Işadamlan hükümetin uyguladığı programın yeterli olmadığını dile getirirken siyasi iradeyi "zamanında önlem almamakla" suçladılar. Hükümetin ekonomik programının yeterli olmadığını vurgulayan Istanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi, devlet yönetiminin ciddi reforma gereksinim duyduğunu söyledi. tSTAN BU L/AN KARA (Cumhuriyet) - Eski Dış Tıcaret Müsteşan Yavuz Ege, piyasalarda yaşanan gelişmeîerin yalnızca biri- lerinin "ortalığı kanşnrma- a" olarak düşünülemeyece- gni, ekonomideki temel so- raıun ıç talepteki patlama ve cıddi cari açık olduğunu kzydederken gelişmeler iş ÜDERLER YİNE TOPUVNDI • 8. Sayfada PİYASA HÂLÂ DİKEN ÜSTÜNDE • 12. Savfada dünyasmı da tedirgin etti. Art arda açıklamalar yapan işadamlan, hükümetin uy- guladığı programın yeterli olmadığını dile getirirken siyasi iradeyi "zamanında önlem almamakla" suçladı. tstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Hüsamettin Kavi, hükümetin ekonomik programının yeterli olmadı- ğını kaydederek "Emanet paralar kritik dönemlerde fevkalade sıkıntılar yarat- mışor. Sistemi rayına oturt- maklazun" dedi. Kavi, eko- nomik programın yanı sıra devletin yönetim biçiminde ciddi reforma gereksinim olduğunu belirtti. Istanbul Ticaret Odası (tTO) Başkanı MehmetYü- M Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Fırtına ulaşımı vurdu Yağmur ve şiddetli firtma yurdun bazı bölgelerinde \ aşamı olumsuz etkiledi. Kayseri'defirnnane- deniyle sobadan sızan gazdan 18 kişi zehniendL Yetkuiler, teda\i aJtına aluıan kişilerin yapılan ilk müdahaleler sonrası hayati tehlikey i atlattıklaruu. sağuk durumJannın iyi olduğunu bildirdfler. Fır- üna deniz ulaşımmı da olumsuz etkiledi. İskenderun'da dalga > üksekliği 5-6 metreyi buhırken b- manda yükleme-boşaltma işlemi \apılamadı. Önceki gün öğleden sonra başlavan şiddetü karayel ve jağmur nedeniyle Yalova-\enikapı. Yalova-Kartal feribot seferleri ile şehir haüanna ait vapur seferleri iptaledildi. Antalya'dada sağanak\ağış nedeniyle 100'denfazlae\ veişyerini su basû. MGK'yesunulan raporda 'AB'nin koşullan kabul edilemez' denildi 'PKKüe örtüşüyor' PKK'nin koşullarım AB dillendiriyor MGK toplantısında, Kürtçe TV istemleri başta olmak üzere KOB'da yer alan kültürel hak istemleri, Kıbns ve Ege sorunlan ile olası erierji • sıkıntısı ele alındı. MGK'ye sunulan bir raporda, siyasallaşma çahşmalannı sürdüren PKK'nin hedeflerinin Isveç, Finlandiya. Hollanda, Belçika, Yunanistan, Almanya ve Fransa başta olmak üzere neredeyse bütün AB ülkeleri tarafından Türkiye'den istendiği belirtildi. ülkenin bölünmesine yönelik hareket* 14 sayfalık raporda, Türkiye'nin karşılaştığı sözde Kürt sorununun, kültürel haklar isteminin çok ötesinde "kapsamlı, uluslararası nitelikli ve Türkiye'nin bölünmesine yönelik bir hareketi" ifade ettiği vurgulandı. Türkiye'ye yönelik baskılann terör örgütünün hangi çevreler tarafından yönlendirildiğini ortaya koyduğu da raporda yer aldı. • 4. Sayfada SABAH^IN PATRONU KARAMEHMET DinçBügin basmdan çekildi Devletin el koyduğu Etibank'ın eski sahibi Dinç Bilgin, Medya Holding'deki hisselerinin tamamını Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, Turkcell'in ortaklanndan Murat \argı ve daha önce A grubu hisselerinin yüzde 40'ını satın alan Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner ortaklığına sattı. Yeni kurulan "MTM AŞ" aracılığıyla devralınan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Karamehmet üstlendi. • 8. Sayfada YİJZLERCE KİŞt SUÇLANrYOR Ormanyağması Şener'lesinviı değil # Süleyman Demirelin kayınbiraderi Ali Şener'in Fatih Ormanı'nda yasadışı yollarla ele geçirmeye çalıştığı 65 dönümlük arazinin, orman yağmasının ortaya çıkan küçük bir bölümü olduğu belirlendi. Şener dışında, orman kadastro komisyonlanndaki görevlilerin de dahil olduğu yüzlerce kişi hakkında Orman Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. • 7. Sayfada MHP'Lİ DELEGE. vlAFYA İLE İÇLİ DIŞLI PARTİ ANAP • 8. Savfada CHP'DEN ÖLÜM ORUCb' UYARISI P 5. Savfada ÎMEKÇİLER YARIN İŞ BIRAKIYOR P 7. Savfada '. BAHÇE VE G. SARAY TUR ATLADI mSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kara Salı'lar Ekonomide olumsuz gidişin ertesi günü -artık alış- tık- gazeteler bir gün önceyi büyük puntolarla özetli- yor: "Kara" sa\\ veya "kara" çarşamba... Bir "kara"ö\r gidiyor. Oysa, IMF'nin düzenlediği, ancak uygulamayı Ece- vit'e bıraktığı ekonomi programında ne bir kara nok- ta var, ne de karanlık gelecek betirtisi! M Arkası So. 8, Sü. l'de * "=•" ~tt*_ -> Tarihe farklı yaklaşan bir araştırmacı Erdoğıın Ayıhn Erdoğan Aydın yaıclığı kitaplarla tartışmalar yaratan bir araştırmacı. "Nasıl Müslüman Olduk", dört kitaptan oluşan "İslamiyet Cerçeği", "Osmanlı Cerçeği" ve "Fatih ve Fetih" konuyla ilgili çevrelerde epeyce tartışılmış yapıtlar. Erdoğan Aydın ile kitapları üzerine konuştuk. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY NHT Yeniği. Ekonomiden diplomasiye, iç gelişmelerden dış ku- şatmaya kadar her alandan gelen haberler. onlarca "komplo teorisi" yazdıracak karmaşıklıkta. Ama biz konulan birbirinden ayırmadan "komple teorı" yapa- lım, sorunlan sorularla kanşık ele alaltm. Birbıriyle bağlantısız (mış gibi görünen) konulan alt alta koya- iım. 1 - MİT Müsteşan Şenkal Atasagun, Kürtçe tele- M Arkası So. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog